Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rodapremsa24012007(ampliada)

505 views

Published on

Ulls de la ciutat

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rodapremsa24012007(ampliada)

 1. 1. Els “Ulls de la ciutat” Informació, gestió i supervisió de les incidències a la via pública de Sant Cugat del Vallès 24/01/2007, Sant Cugat del Vallès
 2. 2. Els Ulls de la Ciutat – Conèixer l’estat de la ciutat Dels “Ulls de l’Ajuntament” als “Ulls de la ciutat” Incorporació dels proveïdors al sistema La relació amb els ciutadans /es Les dades generals dels Ulls de la ciutat Novetats dins del sistema de gestió Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 3. 3. Dels “Ulls de l’Ajuntament” als “Ulls de la Ciutat” Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 4. 4. Els “Ulls de la Ciutat” . Conèixer l’estat de la ciutat Dels “Ulls de l’Ajuntament” als “Ulls de la Ciutat” <ul><li>Els Ulls de l’Ajuntament </li></ul><ul><ul><li>Sistema de detecció de les incidències de la via pública a través dels </li></ul></ul><ul><ul><li>“ supervisors de Qualitat” </li></ul></ul>DADES TERRITORI SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS INTRANET : Informació sobre les Incidències al territori. Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 5. 5. Els “Ulls de la Ciutat” . Conèixer l’estat de la ciutat Dels “Ulls de l’Ajuntament” als “Ulls de la Ciutat” <ul><li>Els Ulls de la Ciutat </li></ul>SUPERVISORS CIUTADANS 010 WEB OAC presencial I N C I D E N C I E S Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 6. 6. Els “Ulls de la Ciutat” . Conèixer l’estat de la ciutat Dels “Ulls de l’Ajuntament” als “Ulls de la Ciutat” <ul><li>Els Ulls de la Ciutat </li></ul>INCIDÈNCIES DETECTADES TÈCNIC / A 1 INTRANET INTERNA S U P E R V I S O R S TÈCNIC / A 2 TÈCNIC / A 3 TÈCNIC / A n EXTRANET CONCESSIÓ C I U T A D A N S / E S INTRANET MUNICIPAL VERIFICACIÓ QUALITAT Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 7. 7. Incorporació dels proveïdors al sistema Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 8. 8. Els “Ulls de la Ciutat” . Conèixer l’estat de la ciutat Incorporació dels proveïdors al sistema >> EXTRANET COMANDES A LA CONCESSIÓ << >> DETALL DE LA INCIDÈNCIA CONTROL DE LA CONCESSIÓ << Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 9. 9. La relació amb els ciutadans / es Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 10. 10. Els “Ulls de la Ciutat” . Conèixer l’estat de la ciutat La relació amb els ciutadans / es Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 11. 11. Dades generals dels Ulls de la Ciutat Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 12. 12. Els “Ulls de la Ciutat” . Conèixer l’estat de la ciutat Dades generals dels Ulls de la ciutat Any 2006 Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07 4.412 Incidències tancades pels tècnics municipals 49 Dies de promig de tancament d'incidències 245 Sol.licituds que han entrat per l'OAC 1.475 Sol.licituds que han entrat pel 010 258 Sol.licituds que han entrat per web 1.978 Total d’incidències detectades pels ciutadans / es 4.522 Total d’incidències detectades pels supervisors de qüalitat
 13. 13. Informe d’estat mensual Territori Territorialització municipi desembre 2006 Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 14. 14. Informe d’estat mensual Territori Zones supervisades municipi desembre 2006 Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 15. 15. Novetats dins del sistema de gestió RESUM DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA: SISTEMA D’INFORMACIÓ I PROPOSTA TECNOLOGICA I ORGANITZATIVA PER A LA MILLORA DEL PROGRAMA MUNICIPAL “ULLS DE LA CIUTAT” Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 16. 16. Reptes del programa “ulls de la ciutat” <ul><ul><li>Per aquest motiu, esdevé prioritari satisfer les necessitats d’informació sobre els aspectes que afecten al espai públic i convivència de la ciutadania. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sant Cugat, com a ciutat dinàmica amb energia cultural i de progrés, té com objectius consolidar-se com una ciutat emprenedora i moderna , amb una qualitat de vida satisfactòria, socialment equilibrada i fortament arrelada a la dimensió humana, accentuant la seva millora de la qualitat per tal de garantir-ne el creixement en termes de progrés econòmic, social i de qualitat de vida. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’estat de conservació i nivell de disponibilitat de determinats elements i espais públics, condicionen les relacions dels ciutadans i afecten significativament a les relacions de convivència . </li></ul></ul>Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 17. 17. <ul><li>Contribuir a la millora de l’aprofitament de l’ús i ocupació del Espai Públic (Espais de Convivència). </li></ul><ul><li>Facilitar informació adient i precisa als tècnics municipals dels diferents serveis i departaments </li></ul><ul><li>Donar garanties de seguretat i minimitzar els riscos per deficiències i patologies en els elements dels elements dels espais públic </li></ul><ul><li>Contribuir a la millora de la qualitat dels serveis públics municipals: neteja viària i dels espais públics, recollida de residus urbans, manteniment via pública, sorolls, invasió de voreres, pintades i adhesius, ... </li></ul><ul><li>Millora de la Imatge del Consistori: eficiència i qualitat </li></ul>Objectius del Programa “Ulls de la ciutat” Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 18. 18. <ul><ul><li>Aquest nou projecte de millora neix com una potenciació i millora del Programa inicial dels “ Ulls de la Ciutat ” </li></ul></ul>Aprofitar i potenciar l’estructura interna municipal de gestió i control d’incidències establerta fins el moment actual, facilitant la immediatesa de la transmissió de la informació Aprofitar les sinergies de l’experiència en el coneixement dels Espais Públics i de Convivència (supervisors de qualitat i agents cívics ) <ul><li>Aprofitar les possibilitats de la tecnologia més avançada: </li></ul><ul><li>Renovació i millora del sistema d’informació actual </li></ul><ul><li>Implantació de les tecnologies més eficaces i obertes per a tothom </li></ul>Aprofitar les possibilitats i experiència de l’equip de tècnics municipals Fonaments del nou projecte tecnològic de millora dels “Ulls de la ciutat”: Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 19. 19. Criteri d’equitat: Criteri de prioritat: Utilització eficient dels recursos municipals disponibles Priorització en la recollida d’informació rellevant Els criteris del projecte son: Criteri de Transversalitat: Implicació de diversos serveis municipals Millora de la qualitat urbanística, de l’espai públic i de la convivència Criteri de seguretat: Minimització dels riscos, situacions de perill o molèsties al ciutadà Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 20. 20. <ul><li>Fàcil recollida i enregistrament d’informació “in situ” de forma seqüencial mitjançant diverses pantalles amb menús desplegables </li></ul>Eina informàtica (2): Pocket PC amb GPRS + GPS Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 21. 21. Recollida i traspàs d’informació Detecció “in situ” de les incidències en els espais públics. Supervisió continua de l’estat dels elements en els espais públics <ul><li>Recollida d’informació directament en una BD : -carrer i número - tema/problema/... </li></ul><ul><li>altres dades i atributs </li></ul><ul><li>- fins a 6 imatges digitals </li></ul><ul><li>camp d’observacions </li></ul>Explotació de dades automàtica : generació d’indicadors, estadístiques, avisos, ... Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07 <ul><li>GRUPS: </li></ul><ul><li>Temes </li></ul><ul><li>Problemes </li></ul><ul><li>Atributs </li></ul><ul><li>Inventari </li></ul><ul><li>ITINERARIS: </li></ul><ul><li>Trams </li></ul><ul><li>Carrers </li></ul>
 22. 22. ANALISI COMPARATIU DEL SISTEMA DE INFORMACIÓ I PROPOSTES TECNOLÒGIQUES ACTUAL PROPOSTA DE MILLORA AJUNTAMENT ALTRES PROPOSTES DEL MERCAT Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 23. 23. <ul><li>1. Sistema obert a tots els usuaris, però que no vicia (no permet errors) dintre de la Base de Dades central de l’Ajuntament </li></ul>ACTUAL PROPOSTA DE MILLORA AJUNTAMENT ALTRES PROPOSTES DEL MERCAT <ul><li>1. Sistema obert a tots els usuaris (amb més canals d’entrada que l’actual sistema d’informació), però que no vicia (no permet errors) dintre de la Base de Dades central de l’Ajuntament </li></ul><ul><li>1. Sistema obert a alguns usuaris, però que permet viciar (introducció d’errors) a la Base de dades central de l’Ajuntament </li></ul><ul><li>2. Sistema obert als següents canals d’entrada: </li></ul><ul><li>- Trucada telefònica: 010 </li></ul><ul><li>- Formulari Web (a omplir) </li></ul><ul><li>- Instància Municipal a la OAC </li></ul><ul><li>2. Sistema obert als següents canals d’entrada: </li></ul><ul><li>- Trucada telefònica: 010 </li></ul><ul><li>- Formulari Web (a omplir) </li></ul><ul><li>- Instància Municipal a la OAC </li></ul><ul><li>- Bústia Municipal </li></ul><ul><li>- E-mail </li></ul><ul><li>- Fax </li></ul><ul><li>- Incidència lliurada des de qualsevol mòbil del mercat i amb qualsevol sistema operatiu (mitjançant un SMS ó un MMS amb foto, o via VAP o via Internet) </li></ul><ul><li>2. Sistema obert als següents canals d’entrada: </li></ul><ul><li>- Incidència lliurada només amb determinats terminals mòbils ( només amb un concret sistema operatiu ). No obert a tothom. </li></ul>Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 24. 24. <ul><li>3. Les peticions d’usuari son lliurades a una Base de Dades intermèdia de filtratge i depuració (per a la recepció de peticions –veure Annex A- ) que ha de ser comprovada diàriament per a evitar duplicitats (diversos usuaris comunicant una mateixa incidència) i evitar errors per imprecisió o manca de dades i fins i tota anulacions (peticions improcedents, errors en la direcció, etc.). </li></ul><ul><li>Només una vegada “filtrades” (agrupades diverses peticions en un única incidència, així com desestimades les improcedents i corregides les errònies) i posteriorment comprovades in situ per un “supervisor”, aquestes peti-cions vàlides formaran realment una “incidència” que arribarà al tècnic municipal a través del sistema per a la seva efectiva resolució. </li></ul><ul><li>3. Les peticions d’usuari (NO totes, sinó únicament les que disposen d’un telèfon amb un “mobile operating system ” concret ( -veure annex B- ) poden ser lliurades directament a la base de dades de l’Ajuntament, i per tant, aquetes peticions no tenen cap mena de filtratge, viciant la base de dades. </li></ul><ul><li>Aquestes peticions que sense filtratge previ i posterior comprovació per part d’un supervisor, han entrant directament a la base de dades, originarà incidències duplicades, algunes errònies, i algunes improcedents, amb la pèrdua de temps, molèstia innecessària i pèrdua de credibilitat del sistema per part de tots els tècnics municipals i gerència (que reben informació no vàlida i efectiva) . </li></ul><ul><li>3. Les peticions d’usuari son lliurades a una Base de Dades intermèdia de filtratge i depuració (per a la recepció de peticions –veure Annex A- ) que ha de ser comprovada diàriament per a evitar duplicitats (diversos usuaris comunicant una mateixa incidència) i evitar errors per imprecisió o manca de dades i fins i tota anulacions (peticions improcedents, errors en la direcció, etc.). </li></ul><ul><li>Només una vegada “filtrades” (agrupades diverses peticions en un única incidència, així com desestimades les improcedents i corregides les errònies) i posteriorment comprovades in situ per un “supervisor”, aquestes peti-cions vàlides formaran realment una “incidència” que arribarà al tècnic municipal a través del sistema per a la seva efectiva resolució. </li></ul>ACTUAL PROPOSTA DE MILLORA AJUNTAMENT ALTRES PROPOSTES DEL MERCAT Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 25. 25. <ul><li>4. Possibilitat de respondre a individualment a cada petició d’usuari (sobre l’estat en que es troba una possible “incidència” comunicada per un usuari/ciutadà). </li></ul><ul><li>Possibilitat d’obtenir indica-dors d’impacte, amb les agrupacions d’una mateixa petició (es a dir, quants usuaris comuniquen un mateix problema = N peticions que generen una única incidència), i posterior identificació de les problemàtiques que més preocupen als ciutadans. </li></ul><ul><li>Possibilitat de adjuntar informació sobre la resolució de la incidència a cada usuari que ha efectuat una petició i ha facilitat les seves dades per rebre una resposta: ja sigui e-mail, direcció o telèfon (amb foto abans i foto desprès: -veure Annex C- ). </li></ul><ul><li>4. No es pot automatitzar una resposta a l’usuari al no utilitzar-se una base de dades de filtratge i depuració de peticions. </li></ul><ul><li>Tampoc es possible generar indicadors d’impacte al no associar-se i agrupar-se diverses peticions relatives a una mateixa problemàtica. </li></ul><ul><li>Tampoc es possible emetre una resposta personalitzada sobre la resolució d’una petició ( i menys encara, adjuntar una foto inicial de la problemàtica i foto final de la resolució). </li></ul>ACTUAL PROPOSTA DE MILLORA AJUNTAMENT ALTRES PROPOSTES DEL MERCAT <ul><li>4. Possibilitat de respondre a individualment a cada petició d’usuari (sobre l’estat en que es troba una possible “incidència” comunicada per un usuari/ciutadà). </li></ul><ul><li>Possibilitat d’obtenir indica-dors d’impacte, amb les agrupacions d’una mateixa petició (es a dir, quants usuaris comuniquen un mateix problema = N peticions que generen una única incidència), i posterior identificació de les problemàtiques que més preocupen als ciutadans. </li></ul><ul><li>Possibilitat de adjuntar informació sobre la resolució de la incidència a cada usuari que ha efectuat una petició i ha facilitat les seves dades per rebre una resposta: ja sigui e-mail, direcció o telèfon (amb foto abans i foto desprès: -veure Annex C- ) </li></ul>Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 26. 26. <ul><li>5. El sistema actual permet establir i planificar rutes concretes dels supervisors, que les poden consultar i executar amb precisió amb la Pocket PC. </li></ul><ul><li>5. Els sistemes a través de telèfons mòbils no contempla la planificació de rutes. </li></ul><ul><li>6. El sistema actual permet comprovar de forma senzilla les incidències de dies anteriors (“obertes”), per a constatar el seu estat, si esta o no resolta, mitjançant la visualització de la foto inicial de l’anomalia (incidència), tipus i descripció, localització, a través de la Pocket PC </li></ul><ul><li>5. El sistema permetrà establir i planificar rutes concretes dels supervisors, a més a més de la seva efectiva compro-vació i visualització a través de les lectures del GPS </li></ul><ul><li>6. El sistema actual permetrà comprovar de forma senzilla les incidències de dies anteriors (“obertes”), per a constatar el seu estat, si esta o no resolta, mitjançant la visualització de la foto inicial de l’anomalia (incidència), tipus i descripció, localització. </li></ul><ul><li>7. El sistema actual permet la visualització de planells (GIS municipal actual) a través de l’aplicatiu On Demand de la Pocket PC. </li></ul><ul><li>6. Cap sistema a través de telèfons mòbils no contempla, ni permet la consulta i comprovació d’incidències anteriors (per zones o rutes). Per tant, no disposa de la important millora de les comprovacions actuals de les incidències “obertes” </li></ul><ul><li>7. El sistema proposat permetrà la visualització de planells (GIS municipal actual) a través de l’aplicatiu On Demand de la Pocket PC. </li></ul><ul><li>7. Els sistemes a través de telèfons mòbils no son els més adequats per a visualitzar planells de forma ràpida efectiva per part dels supervisors. </li></ul>ACTUAL PROPOSTA DE MILLORA AJUNTAMENT ALTRES PROPOSTES DEL MERCAT Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 27. 27. <ul><li>8. L’enregistrament de les incidències actual permet identificar clarament per a cada incidència: </li></ul><ul><li>- Àmbit /Element / Ítem, </li></ul><ul><li>- diverses Propietats (Atributs d’Informació: preguntes específiques relatives al ítem en qüestió). </li></ul><ul><li>- Altres Observacions de valor afegit, </li></ul><ul><li>- Imatges: fins a 6 fotogràfies. </li></ul><ul><li>8. L’enregistrament de les incidències permet identificar per a algunes incidències: </li></ul><ul><li>- una classificació d’incidèn- cies limitada (incompleta) i diferent a la estructura municipal d’àrees. </li></ul><ul><li>- Inexistents i en alguns casos amb poques possibilitats d’afegir Propietats (atributs d’informació), en la majoria d’items = Informació pobre i feble. </li></ul><ul><li>- Inexistents i en alguns casos amb poques possibilitats d’afegir comentaris i text addicional (mòbil??) </li></ul><ul><li>- Imatges = un única foto </li></ul><ul><li>8. L’enregistrament de les incidències permetrà identifi-car clarament per a cada incidència: </li></ul><ul><li>- Àmbit / Element / Ítem, </li></ul><ul><li>- diverses Propietats (Atributs d’Informació). </li></ul><ul><li>- Altres Observacions de valor afegit (comentaris i text). </li></ul><ul><li>- Imatges: fins a 6 fotografies. </li></ul><ul><li>S’ha revisat el contingut de la base de dades actual i s’observen nous continguts que es podrien millorar (afegint aspectes i informació complementària). Per tant, es proposa un nou procés de consultoria inicial amb tots els tècnics actuals i altres potencials per a ampliar i millorar de forma acordada i adient el contingut. </li></ul><ul><li>S’adjunta un resum de nous continguts relatius a les actuacions dels Agents Cívics –veure Annex E- </li></ul>ACTUAL PROPOSTA DE MILLORA AJUNTAMENT ALTRES PROPOSTES DEL MERCAT Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 28. 28. <ul><li>9. Utilització de Pocket PC, amb transmissió diària de les dades dels supervisors mitjançant la connexió amb la consola connectada al sistema desprès de cada ruta. </li></ul><ul><li>9. Utilització de Pocket amb GPRS que permet una transmissió immediata de totes les dades d’una incidència recollida in situ per el supervisor quan hi ha cobertura, o mitjançant paquetització de diverses dades, quan entra en cobertura desprès d’una zona sense cobertura, i també mitjançant la connexió amb la consola connectada al sistema desprès de cada ruta. </li></ul><ul><li>9. Només la utilització de determinats mòbils (amb Mobile Op. Systems concrets) permeten la transmissió immediata de una informació limitada com la indicada en el punt 4 anterior. </li></ul><ul><li>10. Utilització de GPS per a una localització més precisa. Les coordenades sempre son del lloc exacte d’on es troba la incidència identificada per el supervisor de qualitat. </li></ul><ul><li>10. Utilització de GPS per a una localització més precisa. Les coordenades sempre son del lloc exacte d’on es troba la incidència identificada per el supervisor de qualitat. </li></ul><ul><li>10. La utilització de coordenades mitjançant la triangulació dels sistemes de telefonia mòbil no son tan precisos com un GPS, i a més a més no es garanteix que el moment d’efectuar la trucada,l’usuari es trobi “in situ” en el lloc exacte on hi ha la incidència. </li></ul>ACTUAL PROPOSTA DE MILLORA AJUNTAMENT ALTRES PROPOSTES DEL MERCAT Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 29. 29. INTRANET de L’Ajuntament Base de dades corporativa (SQLServer) <ul><li>Pocket PC’s amb Windows Mobile </li></ul><ul><ul><li>Aplicació mòbil [.NET, C#] </li></ul></ul><ul><ul><li>Base dades SQLMobile </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació GPRS </li></ul></ul><ul><ul><li>Càmera fotogràfica </li></ul></ul><ul><ul><li>GPS </li></ul></ul>GPRS GPRS <ul><li>WebService [.NET, C#] </li></ul><ul><ul><li>Comunicació amb PDA’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació amb l’aplicació ASP.NET </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació amb la base de dades </li></ul></ul><ul><li>Aplicació [ASP.NET] </li></ul><ul><ul><li>Gestió ‘Els ulls de la ciutat’ </li></ul></ul><ul><li>Telèfons mòbils </li></ul><ul><li>Possibilitats d’enviament d’incidència </li></ul><ul><li>(obert a tothom) = qualsevol mòbil mitjançant : </li></ul><ul><ul><li>SMS </li></ul></ul><ul><ul><li>MMS </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexió a WAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexió a internet </li></ul></ul><ul><li>Utilització per : </li></ul><ul><li>Supervisors de qualitat </li></ul><ul><li>Tècnics municipals </li></ul><ul><li>Agents Cívics </li></ul>Entrada peticions via Aplicació de missatgeria mòbil multimèdia Base de dades per al Filtratge de Peticions (depuració de incidències duplicades que cal agrupar, o amb errors o improcedents que cal depurar <ul><li>Comprovació de totes les peticions (amb 2 motos) : </li></ul><ul><li>In situ per a anular peticions improcedents, corregir errors, afegir més informació de valor afegit, i fotos més descriptives del problema </li></ul>Incorporació d’incidències “reals” ja depurades: .els tècnics municipals reben informació precisa, efectiva i adient (sense cap error) ESQUEMA TECNOLÒGIC DEL PROJECTE <ul><li>Altres entrades: </li></ul><ul><li>010 </li></ul><ul><li>OAC (instància) </li></ul><ul><li>Formulari Web </li></ul><ul><li>(accessible des de qualsevol ordinador) </li></ul>Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 30. 30. EXEMPLE: BASE DE DADES FILTRATGE PETICIONS Importància de la Base de Dades de Filtratge de peticions: Es imprescindible per a no viciar la base de dades corporativa de l’Ajuntamemt (que treballen tots els tècnics) depurar totes les peticions dels ciutadans, permetent agrupacions de diverses peticions que configuren una única incidència, correcció d’errors i/o ampliació de la informació indicada en les peticions, o anulació per petició improcedent que no es relativa a una incidència real a la Via Pública. Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 31. 31. EXEMPLE: BASE DE DADES FILTRATGE PETICIONS Importància de la Base de Dades de Filtratge de peticions: Es imprescindible per a no viciar la base de dades corporativa de l’Ajuntamemt (que treballen tots els tècnics) depurar totes les peticions dels ciutadans, permetent agrupacions de diverses peticions que configuren una única incidència, correcció d’errors i/o ampliació de la informació indicada en les peticions, o anulació per petició improcedent que no es relativa a una incidència real a la Via Pública. - Annex A - Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 32. 32. <ul><li>A l’actualitat existeixen multitud de “mobile operating systems” que impedeixen que no tots els terminals mòbils puguin incorporar una determinada programació (formulari específics) per a transmetre una “incidència” a la base de dades municipal: </li></ul><ul><li>La no estandardització i unificació dels fabricants de terminals, creadors de software i sistemes operatius, desenvolupadors d’aplicacions i empreses de telefonia provoca que a l’actualitat existeixi una gran dispersió i molts diferents “mobile operating systems”, tals com: </li></ul><ul><li>- Montavista Linux. </li></ul><ul><li>- Palm OS. </li></ul><ul><li>- SavaJe. </li></ul><ul><li>- Symbian. </li></ul><ul><li>- Windows mobile. </li></ul><ul><li>- SmartPhone </li></ul><ul><li>- etc. </li></ul><ul><li>Com a exemple, només cal tenir en compta que no tots els terminals de telefonia mòbil que fa servir el Grup Vodafone utilitzen el mateix “mobile operating system” i s’utilitzen molts diferents sistemes operatius. </li></ul><ul><li>En funció de “mobile operating system” disponible en un terminal concret, podré utilitzar una aplicació de software concreta, però no serè possible en altre terminal amb un altre sistema operatiu. Per això,qualsevol proposta basada en descarrega d’un formulari concret es molt limitada a la pràctica, i gens efectiva per a la majoria d’usuaris i ciutadans. </li></ul>DIVERSITAT DE “MOBILE OPERATING SYSTEMS” QUE LIMITEN MOLT LA CAPACITAT DE TRANSMETRE INFORMACIÓ, RESTRINGINT LES POSSIBILITATS DE COMUNICACIÓ DELS USUARIS - Annex B - Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 33. 33. <ul><li>A més a més de la detecció i identificació precisa de la incidència, aquesta eina permet desenvolupar amb facilitat un posterior control de qualitat: Foto Abans i Foto Desprès, a més a més de permetre una resposta personalitzada als usuaris que ha generat una mateixa petició </li></ul>EXEMPLE: CONTROL DE QUALITAT, I POSSIBILTAT DE RESPOSTA PERSONALITZADA A L’USUARI AMB FOTO ABANS I FOTO DESPRÉS - Annex C - Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07
 34. 34. Sacs de runa …… .. Voluminosos Obres particulars: materials d’obra, bastides, etc. Aparadors botigues, terrasses bars i restaurants, ... Estacionat sobre vorera …… .. Estacionat en pas zebra En doble filera o davant contenidors Abandonats Balcons plens de deixalles …… .. Sorolls excessius i molestos Olors desagradables Roba estesa ASPECTES D’IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA: ACCIONS D’EDUCACIÓ CÍVICA EXEMPLE D’ALGUNS ASPECTES QUE PODRIEN ESSER SUPERVISATS PER ELS AGENTS CIVICS - Annex D - Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07 1. Invasió de voreres 2. Vehicles 3. Contaminació visual, acústica i olors
 35. 35. Gossos sense lligar, sense morrió,... …… .. Excrements de gossos Colònies de gats, coloms, ... Animals morts Balcons ruinosos, rafacs, façanes deteriorades …… .. Testos i altres objectes penjats perillosos Arbres i branques trencades o perilloses Rases, obres mal senyalitzades En façanes i parets …… .. En bancs públics i mobiliari urbá En senyals de transit En bústies, plafons, ... EXEMPLE D’ALGUNS ASPECTES QUE PODRIEN ESSER SUPERVISATS PER ELS AGENTS CIVICS - Annex D - ASPECTES D’IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA: ACCIONS D’EDUCACIÓ CÍVICA Els ulls de la ciutat - Innovació i Projectes - rodapremsa24012007.ppt – gen 07 4. Animals a la Via Pública 6. Elements Perillosos o situacions de risc 5. Pintades i publicitat enganxada
 36. 36. Direcció d’Innovació I Projectes Supervisors de la Via Pública “ Els Ulls de la ciutat”

×