Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apuntseconomia

791 views

Published on

 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Apuntseconomia

 1. 1. Jordi MargalefEconomiade l’empresaApunts de forestals
 2. 2. Introducció al’economia de l’empresa1 L’empresa és un agent econòmic que organitza eficientment els factors per produïr béns i serveis.
 3. 3. Secció 1Característiques de Béns: Són tots aquells productes tangibles (materials, immobles, capital...)l’empresa Serveis: Són tots aquells productes que són difícilment evaluables econòmicament.Característiques Beneficis: Diferència d’ingresos totals menys gasts1. Realitzen la seua activitat per obtenir beneficis totals2. Estan sotmesos a riscos que les poden portar a situacions d’insolvència financiera. Capital humà: Es divideix en assalariats i empresaris.3. Persegueix objectius parcials, com són: Els Empresaris: aasumeixen riscs (excepte a les grans aconseguir la màxima producció de béns i empreses). Els Treballadors aporten treball a canvi de serveis, disminuir costos i serveis, ampliar remuneració. nínxols de mercat...4. Si cotitzen en borsa, el seu objectiu serà maximitzar el valor de les seues accions. Capital físic: Béns que integren el patrimoni empresarial.5. Les empreses solen organitzar-se per àrees. Entorn: Condiciona l’activitat, per exemple quan hi ha crisi hi ha disminució de demanda. 2
 4. 4. Secció 2Funcions i objectius Objectius De L’empresade l’empresa 1. Objectius econòmics: Maximitzar beneficis. Creixement empresarial, maximitzar la rentabilitat, increment de la productivitat*.Funcions De L’empresa 2. Objectius socials: Creació de llocs de treball, increment del nivell d’industriañització; recuperació1. Funció de direcció: Planificar, organitzar, a càrrec del patrimoni, formació els treballadors, millora de de l’equip diretiu o lempresari. condicions laborals...2. Funció d’administració: Gestió de béns, 3. Objectius estratègics: Es plantegen a llarg plaç. contabilitat, nòmines... 4. Objectius tàctics o operatius: Es plantegen a curt3. Funció de producció: Planficació, control de plaç. qualitat, mètodes... Rentabilitat: beneficis / actius (recursos propis)4. Funció comercial: Equip de ventes i marketing5. Funció personal: Planificació de personal, treball o formació6. Funció d’I+D: Investigació i desenvolupament de noves tècniques 3
 5. 5. Secció 3Organització de Els principis d’organització són pautes amb objectius orientatius per a la direcció de l’empresa.l’empresa Aquests principis són: - Definició i objectius de l’empresa. - Unitat de comandament: Cada subordinat té un sol superior. - Autoritat i responsabilitat: A més poder, majorL’empresa és un sistema compost alhora per diferents responsabilitat, graduació o jerarquia de l’autoritat.subsistemes que configuren la seua estructura. - Homogeinitat de feines i equilibri en la organització.En una empresa les operacions precises per l’obtenciódel producte són numeroses i es necessiten personesespecialtzades per diferents feines. La divisió del treballés la raó mateixa de l’organització. 4
 6. 6. Secció 4Tipus d’empreses Segons Sector 1. Primari Agricultura, pesca, mineria... 2. Secundari Indústria, construcció...Segons Mida De L’empresa: 3. Terciari:Hi ha dos criteris de classificació, segons nº de Serveis, comerç...treballadors o bé per nº de ventes anuals. Segons Propietat Del Capital1. Grans empreses:+250 treballadors o bé de 50M€ en ventes 1. Públiques2. Mitjana empresa: 2. Mixtes50 - 250 treballadors o bé fins 50M€ en ventes 3. Privades3. Petita empresa: Unió temporal d’empreses (UTE)10-50 treballadors o bé fins 10M€ en ventes Típic en la construcció, on un conjunt d’empreses4. Microempresa: s’ajunten per participar en una adjudicació pública d’una1-9 treballadors o bé fins a 2M€ en ventes obra. Ls empreses mantenen els seus estatuts jurídics 5
 7. 7. Conceptes bàsicsd’Economia2
 8. 8. Secció 1Factors de Altres Conceptesproducció Economia: L’economia estudia com les societats administren uns recursos escassos per produir béns i serveis i distribuir-los entre els diferents individu.Els factors de producció (imputs) són els recursosutilitzats per produir béns i serveis. Els factors de Macroeconomia:producció venen determinats per: Estudi de fenòmens que afecten al conjunt de l’economia, com per exemple la inflació, l’atur, elTerra (recursos naturals): Tot el que aporta la natura creixement...Treball: El temps i les capacitats intelectuals dedicades Microeconoima:a les activitats productives. Estudi de la mesura en que les llars i les empreses prenen decisions econòmiques i la forma en queCapital: Els béns dedicats a produir altres béns. interaccionen els mercats. 7
 9. 9. Secció 2Principals variables 1. PIB Valor de tots els béns i serveis finals que es generen enmacroeconòmiques una economia durant un periode de temps. Molts cops no es pot equivaldre a mesures de benestar social ja que pot està concentrat en uns quantsVariables: Càlcul del PIB Hi ha dos estimacions, o bé pel mètode de l’oferta o be1. Creixement i PIB pel mètode de la demanda.2. Atur Mètode de l’oferta (valor afegit): Es suma tota l’oferta3. Inflació d’agricultura, Indústria, serveis, se sumen els impostos indirectes i se li resten les subvencions de l’estat.4. Dèficit públic5. Comerç exterior Mètode de la demanda (Gast): Es fa un càlcul de tot el que gasta l’economia nacional. És una suma del6. Tipus de canvi consum privat, públic, de la inversió produïda i se li afageix el balanç d’exportacions i importacions.La política macroeconòmica està integrada per un Càlcul del PIBconjunt de mesures governamentals destinades a influirsobre la marxa de l’economia en tot el seu conjunt. g=(PIB2-PIB1)/PIB1 8
 10. 10. 2. Atur 3. Inflació:Taxa d’atur: Població aturada / Població activa x 100 Augment general dels preus. Es calcula a partir de l’IPC (Índex de Preus del Consum). L’IPC permet agragarPoblació activa: Nº d’ocupats + Nº aturats ennomés un valor el preu de milaers de productes.Taxa d’activitat: % de la població adulta que és activa. Engloba exclussivament els preus de béns i serveis de consum final.Atur friccional: Nivell mínim d’atur L’IPC es calcula com una mitjana ponderada d’unaAtur estructural: Discordància entre capacitats laborals cesta de consum de béns. El preu de cada un esi oprtunitats laborals. pondera pel percentatge de gast que suposa en relacióAtur per insuficiència de demanda: Quan la producció la renta d’una família mitjana.és baixa. L’IPC està representat en base de 100. és a dir l’any base l’IPC és de 100; si l’any següent augmenta a 110, els preus de consum han augmentat un 10%. L’evolució dels preus d’una economia es mesura a través de la taxa d’inflació que es defineix com l’increment percentual del nivell general de preus durant un any. Taxa d’inflació: = ((IPC2 - IPC1) / IPC1) X 100 9
 11. 11. IPC o inflació subjacent: 4. Dèficit públic:S’exclou del càlcul l’energia i els aliments, que és el que Exixteix dèficit quan els gasts de l’estat superen alsmés varia. ingressos de l’Estat en un periode detreminat,IPCA: Índex de preus del consum armonitzat normalment un any. El deute és una acumulació de dèficits.L’Índex de preus del consum armonitzat és un indicadorestadístic que el seu objectiu es poder comparar els Quan hi ha més ingresos que gasts, direm que hi havalors d’inflació amb la resta de la Unió Europea. superàvit.Deflació: És una inflació negativa, quan els preus Prima de risc: Interés diferencial que es paga pel deutebaixen relacionat en base el deute alemany.Estaflació: Inflació més recessió econòmica 5. Comerç exterior: Balança comercial: Mesura el saldo net de les exportacions d’un país a la resta del Món menys les importacions. Superàvit comercial: Quan un país té més exportacions que imprtacions. Dèficit comercial: Quan un país té més importacions que exportacions. 10
 12. 12. Variació de pes mexicà i yuan respcte l’euro:6. Tipus de Canvi:És la relació en que una persona pot intercanviar lamoneda d’un país a un altre.Apreciació: És possible comprar més moneda extrangeraDepreciació: És possible comprar menys monedaextrangera.7. PIB Nomnial / PIB Real:Si el PIB creix, pot ser que en termes reals no creixi(augmenti la producció) sinó que hi ha un augment del PIBdegut a un augment de l’IPC. En aquests casos diem queha crescut nominalment però no real.PIB real = (PIB nominal / índex de preus) x 100 11
 13. 13. La Demanda il’Oferta3 La demanda és creada pels consumidors, mentre que l’oferta és creada pels productors a través dels productes. La interacció de l’oferta i la demanda crea el preu del producte.
 14. 14. Secció 1La demanda Desplaçament de la demanda La demanda varia depenent de: 1. Preu del bé 2. Preu béns relacionats. Poden ser: - Substitutius: Si l’augment del preu del bé relacionat provoca un augment de la demanda.1. Relaciona el preu del producte A amb la quantitat que els consumidors en demanen. - Complementaris: Si l’augment del preu del bé2. Llei de la demanda: A preus alts menys demanda relacionat provoca una disminució de la demanda. que a preus baixos. 3. Gasts3. El que es demanda depén del preu, qualitat, 4. Rent: Normalment un augment de la renta significa escassetat... un augment de la demanda.4. Considerant aquests factors estables hi ha variació Depenent de com es comportin respecte la variació de de Q (demanda) degut a: la renta poden ser:QA = f (PA, PB, R, G) Béns normals: Augment de R porta a augment de Q.PA= preu, PB= Preu béns relacionats, R= renta, Béns inferior: Augment de R comporta disminució de Q.G= % gast respecte la renta 13
 15. 15. Secció 2L’Oferta Desplaçament de l’oferta L’oferta variarà depenent de: A més tecnologia (h), més oferta; degut a la disminució dels costos de producció.Funció I Corba De L’oferta Un augment dels preus dels factors de producció (r), fa disminuir la oferta.- Funció Oferta: QA = f (PA, PB, r, h) onr: preus dels factors i h: factors tecnològics Relació de demanda o oferta: - Hem de distingir entre béns relacionats a l’oferta o- Llei de l’oferta: Amb un n augment del preu es producció i béns relacionats a la demandaprovoca una major producció per part de les empreses Exemples: Cotxes - assegurances > relació de demanda Fusta - serradures > relació d’oferta 14
 16. 16. Secció 3Preu d’equlibri, Preu Màxim L’estat considera que el preu d’equilibri és massa alt imàxim i mínim estableix un preu màxim. Això fa que hi hagi escassetat (Hi ha més demanda que oferta), per tant s’ha de gestionar els productes de tal manera que es reparteixinPreu d’Equilibri de forma més equitativa possible )Es troba degut a la intersecció de la corba de la Preu Mínimdemanda i la corba de l’oferta. L’estat estableix un preu mínim perquè els guanys sónPreus per sobre de la intersecció indiquen excedent, insuficients pels productors (exemple dels agricultors)(Més oferta que demanda)Preus per sota del preu d’equilibri indiquen escassetat, D’aquesta manera es produeixen excedents (Hi ha mésja que hi ha més demanda que oferta. oferta que demanda); per tant s’ha de gestionar els excedents i no poden retornar al mercat perquè farien baixar el preu del producte altre cop. (Si és possible s’exporten). Una altra opció és el preu subvencionat, on l’estat subvenciona el producte (La diferència entre el preu d’equilibri i el preu mínim o final); d’aquesta manera no es generen excedents. 15
 17. 17. Secció 4Elasticitat 2. Determinants de l’elasticitat 1. Naturalesa de les necessitats que satisfan el bé. -Els béns necessaris tenen elasticitats menors que 1 (inelàstics).1. Elasticitat Del Preu De La Demanda -Els béns no necessaris són elàstics (majors que 1)És la mesura del grau en que la quantitat de demanda 2. Disponibilitat de béns substitutius: Si un bé té moltsd’un bé respon a les variacions del seu preu. substitutius la demanda serà més elàstica. 3. Proporció de temps considerat: Els canvis de consum es noten a llarg plaç.Demanda elàstica: El canvi en la quantitat de demandaés més alt que el proporcional al preu.Demanda inelàstica: La distribució de la quantitatrespecte el preu és menys que proporcional al preu. 16
 18. 18. En una gràfica, l’elasticitat és representada pel pendent 3. Elasticitat creuadade la corba. Medeix la sensabilitat de a quantitat de demanda d’unPerfectament inelàstica (E= 0): Una variació del preu no bé davant variacions dels preus dels béns relacionats.suposa canvi de demanda. Corbes de 90º. -Béns substitutius: Elasticitat creuada positivaPerfectament elàstica (E = ∞): Una variació del preu, elsconsumidors demanden qualsevol quantitat. -Béns complementaris: Elasticitat creuada negativaEn pendents de 45º: Depén del moment Pot ser elàsticao inelàstica. 4. Elasticitat renta Mesura la resposta de la demanda quan hi ha canvis de renta. -Bens normals: Un augment de renta significa un augment de l’oferta d’aquest bé. Tenen elasticitat creuada positiva. Es diferencien els necessaris i els de luxe E = >1. -Béns inferiors: Un augment de la renta significa una disminució de la demanda d’aquest producte 17
 19. 19. Producció i costosde l’empresa4
 20. 20. Sección 1Funció de producció Llei de rendiments decreixents Quan hi ha un factor fix sempre tindrem un màxim en la funció de producció, encara que tinguem un factor variable que vagi creixent. Per seguir creixent hauriem d’augmentar la dotació del factor fic per augmentar la producció, però llavors ja no serà la mateixa funció de producció.Relaciona els imputs amb els outputs obtinguts.La funció de producció no pot ser sempre creixent, sinó Producte Mitjà (PMe)que creix, arriba a un màxim i baixa. # La millora Indica la productivitat: PMe = outputs / inputs = Y / Ltecnològica permet produir més amb els mateixosrecursos. Producte marginal (PMg) Indica quan varia el producte total a l’augmentar en una unitat del factor. PMg = ∆Y / ∆L Si PMg > PMe llavors la productvitat creix Si PMg < PMe llavors la productivitat decreixDins els outputs hi ha els factors variables i fixos. 19
 21. 21. Funció producció de 2 factors variables Alhora de decidir la combinació dels dos factors, es triarà l’opció que minoritzi costos.Funció de producció que depén de dos factors variabes.Y= f (K, L) k L Cost total A 1 2 2+8 Preu de K = 2Per represenatar la funció de producció de dos factors B 2 1 4+4 Preu de L = 4variables utilitzarem les isoquantes. Separa C 3 1 6+4gràficament de les opcions tècnicament ineficients i lestècnicament eficients. Si sabem el preu de L (PL) i de K (PK) obtenim el cost total de les opcions (CT). En aquesta gràfica es produeix el mateix en A que en A i B són tècnicament eficients perquè tenen menys B, l’únic que varia és que en A factors que C, que té més factors ( 4 ). c hi ha més factor X1 i menys X2 i en el B hi ha més X2 i Alhora l’opció A és econòmicament ineficient i la B és menys X1. econòmicament eficient, altrament la C també és ineficient econòmicament. El punt C és tècnicament ineficient. -Eficiència tècnicament: Ens fixem en el Nº de factors. És eficient aquella opció que comporta menys factors. -Eficiència econòmicament: Ens fixem en el preu delsQuan tenim diversos factors de producció variable és factors (Costos). Serà eficient l’opció que menys costi.possible que es puguin substituir entre ells. 20
 22. 22. Les isoquantes: Representen gràficament les opcions Combiació òptima de factorsque són econòmicament eficients. Per trobar la K, L amb mínim cost, unim les dues gràfiques. S’ha de tenir en compte que pot ser que tinguem un límit de capital o treballadors que ens faci decantar una opció o una altra. Isoquantes de factors insubstituibles. Isoquantes quan els factor són perfectament El punt O, serà el punt òptim, és la tangent de l’isocost substituibles. S’afavorirà amb l’isoquanta. el fctor més barat. 21
 23. 23. Combinació òptima de factors Canvi tècnic vist en isoquantes:Es produeix el mateix amb menys factors (canvi tècnicper millora tecnològica) o bé es produeix més amb elsmateixos factors.Canvi tècnic vist en funció de producció: Canvi tècnic vist en FPP (Frontera de possibilitats de producció): 22

×