Антични извори за пророческите способности на Орфей

ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2012


 АНТИЧНИ         ПРОРОЧЕСКИТЕ
 ИЗВОРИ ЗА        СПОСОБНОСТИ НА

              ОРФЕЙ

21. Декември 2012 г.      Йордан Илиев
СЪДЪРЖАНИЕ:
 1. Въведение в проблематиката
 2. Класификация на изворите
 3. Възможности за интерпретация
 4. Заключение
 5. Образи към текста
1. Въведение в проблематиката
● публикациите на съвременните изследователи върху живота и
делата на Орфей са неизброими;
● предлаганият текст представлява    опит  за  дефиниране  на
пророческите способности на Орфей;
● те са само част от многослойния образ на може би най-популярния
тракиец както през античността, така и днес;
● систематизирането им и открояването на техните специфики е
необходимо с оглед на факта, че те, най-малкото поради приписването
им на Орфей, биха могли да бъдат сред сравнително малкото налични
(директни или индиректни?) източници за тракийското пророкуване;
● това е аспект от тракийската религия, недостатъчно проучен от
съвременните учени;
● До момента тракийски извори за Орфей като прорицател не са
идентифицирани, но това не изключа надеждата такива да бъдат
открити в бъдеще.
2. Класификация на изворите
(І) Сведения, в които съпричастността на Орфей към
пророкуването е под въпрос, за сметка на друг легендарен трак –
Музей (Μουσαῖος)

    Платон (424/423 – 348/347 г. пр. Хр.) – „Протагор” (316d):

ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην     Да ти кажа, че софистиката е
φημὶ μὲν εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ   древно изкуство и от древни
μεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν     времена  хората,  които  го
παλαιῶν ἀνδρῶν, φοβουμένους τὸ    практикували, страхувайки се да
ἐπαχθὲς   αὐτῆς,   πρόσχημα   не предизвикат отвращение, го
ποιεῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι,    сложили в прилична дреха:
τοὺς μὲν ποίησιν, οἷον Ὅμηρόν τε   понякога в поезия, какъвто е
καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην, τοὺς   случаят на Омир, Хезиод и
δὲ αὖ τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας,   Симонид; понякога в мистични
τοὺς  ἀμφί  τε  Ὀρφέα  καὶ   ритуали и предсказания, както
Μουσαῖον·              направили Орфей, Музей и
                   техните последователи.
(ІІ) Две схолии към произведения на Еврипид (Alkest. 968; Hec.
1267), които свързват писания на Орфей върху дървени плочки
(ἐν σανίσιν ἀναγραφαί) с прорицалище на Дионис в Тракия

● в някои антични прорицалища предсказанията били записвани;
● може само да се предполага дали тези плочки не трябва да бъдат
тълкувани като подобни записи;
● върху предмети с различно предназначение са известни образи на
говорещата глава на Орфей в присъствието на писар, които лесно
могат да се обяснят със създаване на въпросните дървени плочки;
● най-ранният от тях е изображение върху червенофигурен киликс,
датиран около 430 г. пр. Хр.;
● подобен мотив е забелязан върху 6 етруски бронзови огледала,
поради което се предполага, че етруските възприели темата за
пророкуващата глава на Орфей и я адаптирали към своите
религиозни вярвания;
 ● Отдавна е предположено, че вероятно пророкуващата глава на
 Орфей трябва да бъде разпозната върху няколко антични геми.
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Антични извори за пророческите способности на Орфей
Антични извори за пророческите способности на Орфей
(ІІІ) Директни твърдения за определянето на Орфей като
прорицател (μάντις)


Схолия към „Аргонавтика” (2.164) на Аполоний Родоски (ІІІ в. пр. Хр.):


τὸν Ὀρφέα φασὶ καὶ μάντιν εἶναι.   За Орфей разправят, че бил и
                   прорицател.


    Плиний Стари (23 – 79 г.) в „Естествена история” (7.203):


Auguria ex avibus Car, a quo Caria  Изкуството на гадаене по птици
appellata; adiecit  ex  ceteris  дължим на Кар, от който Кария
animalibus Orpheus ...        получила името си; Орфей го
                   приложил към други животни ...
(ІV) Разкази за пророкуващата глава на Орфей

        Флавий Филострат (ок. 170 – 244/249 г.)
       „Животът на Аполоний от Тиана” (4.14):
Παρῆλθε καὶ ἐς τὸ τοῦ Ὀρφέως    Преминавайки през Лесбос той
ἄδυτον  προσορμισάμενος   τῇ  посетил адютона на Орфей.
Λέσβῳ. φασὶ δὲ ἐνταῦθά ποτε τὸν  Разправят, че тук някога Орфей се
Ὀρφέα μαντικῇ χαίρειν, ἒστε τὸν  радвал да пророкува, преди
Ἀπόλλω ἐπιμεμελῆσθαι αὐτόν.    Аполон да се намеси. Когато
ἐπειδὴ γὰρ μήτε ἐς Γρύνειον    последният разбрал, че хората не
ἐφοίτων  ἔτι  ὑπὲρ χρησμῶν   се тълпят за предсказания пред
ἄνθρωποι μήτε ἐς Κλάρον μήτʹ    Грюнеион, нито пред Кларос,
ἔνθα ὁ τρίπους ὁ Ἀπολλώνειος,   нито *в Делфи,] където е
Ὀρφεὺς δὲ ἔχρα μόνος ἄρτι ἐκ    триподът на Аполон, а Орфей е
Θρᾴκης  ἡ  κεφαλὴ  ἥκουσα,  единственият   оракул,  чрез
ἐφίσταταί οἱ χρησμῳδοῦντι ὁ θεὸς  пристигналата му от Тракия
καὶ πέπαυσο ἔφη τῶν ἐμῶν, καὶ   глава, появил се пред даващия
γὰρ δὴ (καὶ) ᾄδοντά σε ἱκανῶς   оракули и казал: „Преставаш да
ἤνεγκα.              заемаш мястото ми, позволих
                  достатъчно дълго да говориш!”.
3. Възможности за интерпретация
4. Заключение
● още в най-древни времена сред траките имало лица, занимавали се –
наред с други, разнообразни по своя характер, неща – и с пророческа
дейност;

● много са легендарните сведения за Орфей, но в малко от тях той е
определен като прорицател, във всички случаи без да е представена в
подробности пророческата му дарба;

● изглежда невъзможно да се определи в детайли как точно е
предсказвал Орфей и дали е бил вдъхновен от някой бог, поради
комплексния характер на представата за него;
● може да се мисли, че фигурата на Орфей според представите на
античните автори била свързана както с естествено, така и с
техническо (научено) пророкуване;
● представената информация съвсем не изчерпва всички налични
данни за пророкуването при траките, но доказва острата
необходимост от бъдещи проучвания по проблематиката.
5. Образи към текста
Антични извори за пророческите способности на Орфей
1 of 15

Recommended

Egypt key to thracian culture by
Egypt key to thracian cultureEgypt key to thracian culture
Egypt key to thracian cultureD3BEP
598 views17 slides
Родопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия by
Родопите и прорицалището на Дионис в древна ТракияРодопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия
Родопите и прорицалището на Дионис в древна ТракияDr. Jordan Iliev
849 views20 slides
В търсене на свободата: Теодор Троев - част 1 by
В търсене на свободата: Теодор Троев - част 1В търсене на свободата: Теодор Троев - част 1
В търсене на свободата: Теодор Троев - част 1StartUP@Plovdiv
366 views10 slides
Българските корени by
Българските корениБългарските корени
Българските корениssuserbcf63f1
75 views10 slides
Приносите на Стефан Захариев към историята на българските земи в древността by
Приносите на Стефан Захариев към историята на българските земи в древносттаПриносите на Стефан Захариев към историята на българските земи в древността
Приносите на Стефан Захариев към историята на българските земи в древносттаDr. Jordan Iliev
847 views11 slides
Образите на Родопа by
Образите на РодопаОбразите на Родопа
Образите на РодопаDr. Jordan Iliev
760 views13 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22.6K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd22.6K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.5K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.2K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Антични извори за пророческите способности на Орфей

 • 1. ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2012 АНТИЧНИ ПРОРОЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ ЗА СПОСОБНОСТИ НА ОРФЕЙ 21. Декември 2012 г. Йордан Илиев
 • 2. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Въведение в проблематиката 2. Класификация на изворите 3. Възможности за интерпретация 4. Заключение 5. Образи към текста
 • 3. 1. Въведение в проблематиката ● публикациите на съвременните изследователи върху живота и делата на Орфей са неизброими; ● предлаганият текст представлява опит за дефиниране на пророческите способности на Орфей; ● те са само част от многослойния образ на може би най-популярния тракиец както през античността, така и днес; ● систематизирането им и открояването на техните специфики е необходимо с оглед на факта, че те, най-малкото поради приписването им на Орфей, биха могли да бъдат сред сравнително малкото налични (директни или индиректни?) източници за тракийското пророкуване; ● това е аспект от тракийската религия, недостатъчно проучен от съвременните учени; ● До момента тракийски извори за Орфей като прорицател не са идентифицирани, но това не изключа надеждата такива да бъдат открити в бъдеще.
 • 4. 2. Класификация на изворите (І) Сведения, в които съпричастността на Орфей към пророкуването е под въпрос, за сметка на друг легендарен трак – Музей (Μουσαῖος) Платон (424/423 – 348/347 г. пр. Хр.) – „Протагор” (316d): ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην Да ти кажа, че софистиката е φημὶ μὲν εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ древно изкуство и от древни μεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν времена хората, които го παλαιῶν ἀνδρῶν, φοβουμένους τὸ практикували, страхувайки се да ἐπαχθὲς αὐτῆς, πρόσχημα не предизвикат отвращение, го ποιεῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι, сложили в прилична дреха: τοὺς μὲν ποίησιν, οἷον Ὅμηρόν τε понякога в поезия, какъвто е καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην, τοὺς случаят на Омир, Хезиод и δὲ αὖ τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας, Симонид; понякога в мистични τοὺς ἀμφί τε Ὀρφέα καὶ ритуали и предсказания, както Μουσαῖον· направили Орфей, Музей и техните последователи.
 • 5. (ІІ) Две схолии към произведения на Еврипид (Alkest. 968; Hec. 1267), които свързват писания на Орфей върху дървени плочки (ἐν σανίσιν ἀναγραφαί) с прорицалище на Дионис в Тракия ● в някои антични прорицалища предсказанията били записвани; ● може само да се предполага дали тези плочки не трябва да бъдат тълкувани като подобни записи; ● върху предмети с различно предназначение са известни образи на говорещата глава на Орфей в присъствието на писар, които лесно могат да се обяснят със създаване на въпросните дървени плочки; ● най-ранният от тях е изображение върху червенофигурен киликс, датиран около 430 г. пр. Хр.; ● подобен мотив е забелязан върху 6 етруски бронзови огледала, поради което се предполага, че етруските възприели темата за пророкуващата глава на Орфей и я адаптирали към своите религиозни вярвания; ● Отдавна е предположено, че вероятно пророкуващата глава на Орфей трябва да бъде разпозната върху няколко антични геми.
 • 10. (ІІІ) Директни твърдения за определянето на Орфей като прорицател (μάντις) Схолия към „Аргонавтика” (2.164) на Аполоний Родоски (ІІІ в. пр. Хр.): τὸν Ὀρφέα φασὶ καὶ μάντιν εἶναι. За Орфей разправят, че бил и прорицател. Плиний Стари (23 – 79 г.) в „Естествена история” (7.203): Auguria ex avibus Car, a quo Caria Изкуството на гадаене по птици appellata; adiecit ex ceteris дължим на Кар, от който Кария animalibus Orpheus ... получила името си; Орфей го приложил към други животни ...
 • 11. (ІV) Разкази за пророкуващата глава на Орфей Флавий Филострат (ок. 170 – 244/249 г.) „Животът на Аполоний от Тиана” (4.14): Παρῆλθε καὶ ἐς τὸ τοῦ Ὀρφέως Преминавайки през Лесбос той ἄδυτον προσορμισάμενος τῇ посетил адютона на Орфей. Λέσβῳ. φασὶ δὲ ἐνταῦθά ποτε τὸν Разправят, че тук някога Орфей се Ὀρφέα μαντικῇ χαίρειν, ἒστε τὸν радвал да пророкува, преди Ἀπόλλω ἐπιμεμελῆσθαι αὐτόν. Аполон да се намеси. Когато ἐπειδὴ γὰρ μήτε ἐς Γρύνειον последният разбрал, че хората не ἐφοίτων ἔτι ὑπὲρ χρησμῶν се тълпят за предсказания пред ἄνθρωποι μήτε ἐς Κλάρον μήτʹ Грюнеион, нито пред Кларос, ἔνθα ὁ τρίπους ὁ Ἀπολλώνειος, нито *в Делфи,] където е Ὀρφεὺς δὲ ἔχρα μόνος ἄρτι ἐκ триподът на Аполон, а Орфей е Θρᾴκης ἡ κεφαλὴ ἥκουσα, единственият оракул, чрез ἐφίσταταί οἱ χρησμῳδοῦντι ὁ θεὸς пристигналата му от Тракия καὶ πέπαυσο ἔφη τῶν ἐμῶν, καὶ глава, появил се пред даващия γὰρ δὴ (καὶ) ᾄδοντά σε ἱκανῶς оракули и казал: „Преставаш да ἤνεγκα. заемаш мястото ми, позволих достатъчно дълго да говориш!”.
 • 12. 3. Възможности за интерпретация
 • 13. 4. Заключение ● още в най-древни времена сред траките имало лица, занимавали се – наред с други, разнообразни по своя характер, неща – и с пророческа дейност; ● много са легендарните сведения за Орфей, но в малко от тях той е определен като прорицател, във всички случаи без да е представена в подробности пророческата му дарба; ● изглежда невъзможно да се определи в детайли как точно е предсказвал Орфей и дали е бил вдъхновен от някой бог, поради комплексния характер на представата за него; ● може да се мисли, че фигурата на Орфей според представите на античните автори била свързана както с естествено, така и с техническо (научено) пророкуване; ● представената информация съвсем не изчерпва всички налични данни за пророкуването при траките, но доказва острата необходимост от бъдещи проучвания по проблематиката.
 • 14. 5. Образи към текста