Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Velká francouzská revoluce 1

85 views

Published on

pokus

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Velká francouzská revoluce 1

 1. 1. VELKÁVELKÁ FRANCOUZSKÁFRANCOUZSKÁ REVOLUCEREVOLUCE
 2. 2. Francie na prahu revoluce • Státní pokladna vyčerpána: vydržování dvora, byrokratického aparátu, armáda • Válečné konflikty: o španělské dědictví, • sedmiletá válka -ztráta kolonií v SA+ Indie, pomoc americkým povstalcům • 1787-1788 – neúroda, neúměrně vysoké daně, hladovění – vlna sociálních bouř • Lid volal po zrušení výsad = privilegií a zavedení nových daní pro všechny
 3. 3.  7/1788 se král Ludvík XVI. rozhodl svolat generální stavy, aby schválil daně i pro privilegované  Generální stavy se naposledy sešly 1614  Měly zasedat ve třech sborech: duchovenstvo, šlechta a třetí stav a hlasovat odděleně  Privilegovaných stavům by toto hlasování přineslo vítězství, protože by přehlasovaly třetí stav
 4. 4.  Byly vypsány veřejné volby- ohlas a nadšení lidu, miliony Francouzů měly možnost volit zástupce do třetího stavu  Naděje na změnu  Diskuze, sešity stížností – požadavky zásadních změn  5/1789 zahájeno zasedání generálních stavů: 290 duchovních, 270 šlechticů a 580 zástupců třetího stavu  Zástupci třetího stavu odmítli hlasovat odděleně, neb i přes početní převahu byli znevýhodněni
 5. 5.  Požadovali, aby se hlasovalo podle osob, ale ke shodě nedošlo  Radikální řešení: 9.7. 1789 třetí stav prohlásit své zasedání za Ústavodárné národní shromáždění, za zastupitelský orgán národa  Král se pokusil vývoj zastavit, ÚNS zrušil a shromažďoval vojsko, zpráva o vojenských represích se rychle šířila, lid v Paříži povstal
 6. 6. Svoboda, rovnost, bratrství  14.7.1789 – útok na Bastilu – počátek FR  Pařížané se ozbrojili, vytvořili Národní gardu, v klopě trikolóra  Nejradikálnější si na hlavu nasadili frygickou čapku s 3-barevnou kokardou, sansculoti
 7. 7.  Revoluční nálada se přenesla i na venkov, plenění, ničení listin – symbol feudálních povinností  ÚNS se snažilo situaci legalizovat a vydalo několik významných dekretů – srpen 1789  Byla zrušena privilegia šlechty, osobní závislost poddaných na vrchnosti, církevní desátky, cechy
 8. 8. Deklarace práv člověka a občana  Nejproslulejší dokument FR  V následujících měsících z ní vycházelo ÚNS při tvorbě ústavy  Deklarace – 17 článků – svoboda, rovnost, bratrství  Člověk se rodí a zůstává svobodný, omezovat jej může pouze zákon, před kterým jsou si všichni občané rovni
 9. 9.  Každý má právo svobodně vyjadřovat své názory, podílet se na veřejném životě, právo svobodně podnikat, soukromý majetek je nedotknutelný  Emigrace aristokracie – velký strach  Král se musel přestěhovat z Versailles do pařížského zámku Tuilerie´, žil pod dohledem revolucionářů  6/1791- pokus královské rodiny o útěk ze země, byli však poznáni a donuceni vrátit se do Paříže, král ztratil zbytky sympatií mezi lidem
 10. 10.  Tábor stoupenců revoluce nebyl jednotný  Od počátku s některými myšlenkami sympatizovala i aristokracie a bohatí podnikatelé  Vůdčí osobností byl markýz La Fayette  Cíl těchto vrstev – konstituční monarchie, revoluce měla podle nich skončit vydáním ústavy  V rámci ÚNS se začaly tvořit diskuzní kluby, řešily se i radikálnější myšlenky
 11. 11.  Cordeliéři - Danton, Marat, republika za ložená na demokratických principech  Jakobíni – nejproslulejší klub, radikální, Robespierre,  1.francouzská ústava 9/1791- nezískala sympatie lidu, Francie se stala KM, král musel přísahat věrnost ústavě, jeho rozhodnutí vázána na souhlas NS, ALE právo být zvolen do NS měli pouze majetní muži
 12. 12.  Ústava přetrvala 10 měsíců  Na ochranu krále vystoupli Prusko a Rakousko a král s nimi začal potají smlouvat útok na vlastní zemi
 13. 13. OBDOBÍ KONSTITUČNÍ MONARCHIE (3.9.1791- 20.9.1792)  Evropské země se znepokojením sledovaly události ve Francii  Pilnické prohlášení: podepsali Prusko a Rakousko, dohoda, postavili se proti revoluci, žádali obnovení starých pořádků ve Francii, vyzvali další evropské země k intervenci do Francie  Zůstalo však jen u prohlášení
 14. 14. Vyhrocení situace  Střet názorů uvnitř ÚNS, někteří poslanci žádali preventivní vyhlášení války nepřátelům ještě před tím, než nepřátelé shromáždili vojsko k intervenci do Francie  4/1792 vyhlášení války Rakousku  V létě 1792 Francie nebyla příliš úspěšná  NS vyzvalo dobrovolníky z celé země k obraně země, přicházeli, od Marseille si oddíly zpívaly revoluční píseň Marseillaisu
 15. 15.  Stále více radikálů volá po sesazení krále, obviňovali ho ze zrady, v jejich prospěch mluvil i nediplomatický výrok vévody z Brunšviku  V srpnu vypuklo v Paříži povstání, král zatčen a převezen do Templu- v podstatě uvězněn  Povstání přerostlo v živelnou bouři, zfanatizovaný dav vzal spravedlnost do svých rukou (vraždění)
 16. 16. Komuna  Převzala kontrolu nad Paříží  Složena především ze sanculotů  NS bylo zrušeno  Vypsány volby do Konventu – nového zastupitelského orgánu, podle všeobecného hlasovacího práva  Odchod La Fayetta do zahraničí, pruské zajetí, předání Rakušanům, vězněn dočasně v Olomouci
 17. 17. Obrat ve válce  Koncem září došlo k obratu ve válce, francouzská vojska zvítězila u Valmy nad Pruskem a přešla do protiútoku  Intervenční vojska vytlačena z Francie  Francouzská vojska překročila hranice s Říší
 18. 18. Období republiky
 19. 19. Termidoriánská republika
 20. 20. Napoleon a Evropa
 21. 21. Napoleon a Francie
 22. 22. Vídeňský kongres

×