Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvän esimiestyön merkitys

2,536 views

Published on

Projektipäällikkö Jouni Virtaharjun esitys Johtaminen 2020 -seminaarissa 22.1.2014

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hyvän esimiestyön merkitys

 1. 1. Johtaminen 2020 yhteistyöseminaari Hyvän esimiestyön merkitys: Tutkimustuloksia ensimmäisen tason esimiestyötä käsitelleistä tutkimushankkeista Tutkija, projektipäällikkö Jouni Virtaharju, Aalto-yliopisto jouni.virtaharju@aalto.fi
 2. 2. Teollisuuden työnjohtotyön historiallisesta kehityksestä • Työnjohtotyö rakentuu historiallisesti korkean ammatillisen osaamisen ympärille: työnjohtajat olivat mestareita jotka ohjasivat työtä ja opettivat ammatin salat uusille työntekijöille. • Teollistumisen yhteydessä työnjohtajan tehtävä kehittyi valvonnan suuntaan: työnjohtajan tehtävä oli kontrolloida että työntekijät toimivat tuotantosuunnitelmien ja ohjeiden mukaan. • Organisaatioiden kasvaessa työnjohtajien tehtäviin sisällytettiin välillisiä tehtäviä: työnjohtajat huolehtivat työntekijöiden töihin liittyvistä hallinnollisista rutiineista. • Tiimiorganisaatioiden perustamisen yhteydessä työnjohtajista haluttiin ihmisten johtajia: työnjohtajia koulutettiin valmentamaan ja motivoimaan työntekijöitä.
 3. 3. Marketpäällikön työn muutos 1980-2015 1980-90-luvulla työn painopiste oli logistiikkaketjun hallinnassa. Päällikkö teki tilauksia, hyllytti ja hinnoitteli. Hän päivitti hintoja koneelle ja väänsi kauppaa teollisuuden edustajien kanssa. Tietotekniikkaa ei ollut vielä kovin paljon käytössä, hallinnollisia töitä ja raportointia oli vähemmän. Tuntui kuin työn keskeinen tekopaikka olisi ollut kaupan varasto. 2000-luvulla työstä tuli yhä enemmän tietojärjestelmien käyttöä. Päällikkö suunnitteli ja raportoi; aikaisemmin päivän täyttänyt hinnoittelu hävisi, tilaukset automatisoituivat, mutta tilalle tuli talouden raportointiin ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Asiakkaiden kanssa päällikkö teki vain vähän työtä. Työ oli siirtynyt toimistossa tehtäväksi. Vuonna 2015 päällikkö työskentelee asiakastiloissa. Hän seuraa, valvoo ja pitää asiakaspolusta hyvää huolta. Hän ohjaa tiimiään sen päivittäisissä tekemisissä. Hallinnolliset tehtävät ovat vähentyneet, päällikköä aikaisemmin työllistäneet tehtävät tehdään konttorilla ja ketjuohjauksessa. SOK 27.1.2014
 4. 4. Johtamistehtävät, -tavat ja -roolit MITEN (TAPA) Hallinnoiden Asiantuntevasti Ongelmia ratkaisten Valmentaen MITÄ (TEHTÄVÄ) Ihmiset Talous Tuote/ teknologiaprosessit ”KOUTSI” ”TOIMISTON ESIMIES” PERINTEINEN TYÖNJOHTAJA
 5. 5. INTRODUCTION Opportunities 36% Problems 64% PROCESS Smooth 25% Difficult 75% OUTCOME According to plan 54% TEXTBOOK STORY 10% Other than planned 46% HEROIC STORY 20 % WELL THEN – WHAT NOW STORY 50 % Everyday leadership is an event-driven activity, not intention-driven Everyday leadership is a sense-making process consisting of three sets of activities: 1.) interpretations, 2.) constant adjustments, 3.) formulation of temporary solutions. Holmberg, I. & Tyrstrup, M. (2010) Well then – What now? An everyday approach to managerial leadership. Leadership. 6(4), 353-372.
 6. 6. Tehtävänjaon tekeminen panimon varastossa Poissaolot Vuorolista Kampanjat Sesongit Työntekijät Taidot Palkkaus Tehtävänjako Myynti Tilaukset Kuormat Työpisteet Ohjausyksikkö Työnkierto Koneet Kunnossapito Huollot Toinen prosessi Keruun seurantajärjestelmä
 7. 7. Mistä tekijöistä esimies rakentuu? • Esimiestä voi ajatella hybridinä: hän on yhdistelmä henkilöä ja johtamisen teknologioita • Esimiehisyyteen vaikuttaa se millaisilla työkaluilla ja välineillä esimies varustetaan – Konkreettiset työkalut – Käsitteelliset työkalut – Rutiinit ja menettelytavat
 8. 8. Esimerkki: logistiikan työnjohtajan johtajuuden työkalupakki KONKREETTISET TYÖKALUT • kynä & paperi • työvaatteet • radiopuhelin • kännykkä • tietokone • työvuorolista • tuotantosuunnitelma.XLS • tehtävänjako.XLS • oman työajan seuranta.XLS • palkkiolaskelma.XLS • palaute.XLS • sähköposti • kulkukortti KÄSITTEELLISET TYÖKALUT • Logistiikan pelisäännöt • TES • Yhteinen sopimus työnkierron toteuttamisesta RUTIINIT JA MENETTELYTAVAT • vuoron aloituspalaveri – tässä vaihdettiin joka päivä tietoa puolin ja toisin • aamukahvit työntekijöiden kanssa kerran kolmessa viikossa • kenttäkierros • Työntekijöiden tehtäväkierron historiatiedon dokumentointi Exceltiedostoon
 9. 9. Tutkimustuloksia 2000-luvun teollisuuden ja kaupan ensimmäisen tason esimiestyöstä 1. Työn perustavoite on säilynyt entisen kaltaisena, mutta työn tekemisen tavat ovat muuttuneet yhteiskunnan ja yritysten muutosten mukana – – Toiminnan teknologisoituminen ja työntekijöihin kohdistuvien osaamisvaateiden kasvu on vaikuttanut esimiehiin kohdistuviin teknisiin osaamisvaatimuksiin – 2. Tehtävä on monipuolistunut alaisten valvonnasta ja välillisten tehtävien hoitamisesta monipuoliseksi toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Johtajuuteen kohdistuvat muuttuvat yhteiskunnalliset odotukset heijastuvat myös esimiestyöhön. Työ on vaativaa, sekä teknistä ymmärrystä että esimiestaitoja edellyttävää työtä – – 3. Esimiesten työpanoksella on suuri merkitys yrityksen operatiivisen tuloksen varmistamisessa Tehtävään liittyvät kyvykkyysvaatimukset ovat kasvaneet ja monipuolistaneet Haasteena yrityksillä on miten tehtävään saadaan taitavia, tehtävään sitoutuvia tekijöitä – Operatiivinen esimiestyö ei ole ’muodikasta’ – Tehtävään tullaan usein aikaisemmasta poikkeavan koulutuspolun kautta, ja eri ikäisenä – Tehtävä nähdään aikaisempaa enemmän etappina uralla, ei sen loppupisteenä
 10. 10. Teollisuuden ja kaupan lähiesimies • Esimiesten valvontatehtävä on osin siirtynyt johtamis- ja tietojärjestelmien toteuttamaksi – Johtamisjärjestelmät toimivat esimiestyön substituutteina organisaatioissa – Toiminnanohjaus-, tuotanto- ja tulospalkkio- sekä työajan seurantajärjestelmät tekevät aikaisemmin työnjohtajien tekemää valvontatyötä – Työnjohtajat toteuttavat valvontatehtävää edelleen tietojärjestelmien katveeseen jääviltä osin (esim. turvallisuussäädökset, siisteys) • Esimiehiltä edellytetään yhä enenevässä määrin yleiseen johtajuuskeskusteluun liittyviä alaisten sitouttamisen, motivoinnin ja palautteenannon tehtäviä • Valvontajohtamisesta ja poikkeamajohtamisesta siirtyminen kannustavan johtajuuden piiriin on suuri paradigman muutos esimiestyössä • Tätä muutosta on pyritty toteuttamaan erilaisilla arkijohtamisen käytännöillä (mm. palaverikäytännöt, puheeksi ottaminen, vuorovaikutusmallit)
 11. 11. Esimiestyön kehittämismalli ESIMIESTYÖ (tehtäväsisällöt, vastuut, valtuudet) NYKYTILA JOHTAMISYMPÄRISTÖ (organisaatiorakenne, toimintaprosessit, tuotantotavat) ESIMIES KEHITTÄMISEN KEINOT (johtamistaidot, osaaminen, asenteet, identiteetti) ESIMIESTYÖN TAVOITE (operatiiviset, strategiset, kehittämistavoitteet) TAVOITETILA
 12. 12. KIITOKSIA! Tutkimustuloksia esittelevä verkkojulkaisu: http://lib.tkk.fi/TIEDE_TEKNOLOGIA/2012/isbn9789526047669.pdf

×