Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trygghet stockholm-2017

11,600 views

Published on

Stockholms stads trygghetsundersökning

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trygghet stockholm-2017

 1. 1. 2 Under våren 2017 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört 2008, 2011, 2014 och 2017. Denna gång genomfördes undersökningen i samarbete med Polismyndigheten. Syftet med undersökningen är att skapa en samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar. Resultaten från mätningarna används som referenspunkt mot det inriktningsmål som rör ”en trygg stad”, de indikatorer som angavs i stadens brottsförebyggande program och i stadens integrerade ledningssystem (ILS) samt som kunskapsunderlag i det trygghetsskapande arbete som bedrivs i stadens olika delar. Sweco Society AB ansvarade för att genomföra undersökningen. Undersökningen genomfördes – liksom tidigare år – som en postenkät till ett slumpmässigt urval av drygt 32 000 personer 16-79 år mantalsskrivna i Stockholm. Alla erbjöds även att besvara enkäten via webben genom inloggning med ett personligt lösenord. I detta års mätning fanns även möjlighet att besvara webb-versionen på sex andra språk än svenska. Det stora urvalet gör det möjligt att redovisa svar för vart och ett av Stockholms stads 130 bebodda stadsdelar, liksom för stadens 14 stadsdelsområden. Sammantaget skickas enkäten ut till närmare 5 procent av den aktuella populationen i staden. Frågeformuläret omfattade cirka 180 frågor/delfrågor på 12 sidor. Det första utskicket gjordes i mitten av februari 2017. De som inte besvarat enkäten fick påminnelser per post med en ny enkät. Tre skriftliga påminnelser skickades under våren. För att ytterligare höja svarsfrekvensen genomfördes telefonintervjuer med respondenter i stadsdelar där svarsandelen var låg. Totalt besvarades enkäten av 17 669 personer. Det motsvarar en svarsandel på 55,0 % när urvalet justerats för registerfel, huvudsakligen personer som flyttat från stadsdelen. De geografiska områden som administrativt omfattas av en stadsdelsnämnd kallas i texten för stadsdelsområden och de mindre områdena inom stadsdelsområdena kallas stadsdelar. Rapporten består av en inledande del med fakta om hela staden och stadsdelsområden. Huvuddelen av rapporten ägnas åt redovisning av svaren på drygt 30 av enkätens mest centrala frågor. Fokus för redovisningen är stadsdelsområdet i relation till stadens övriga stadsdelsområden.
 2. 2. 3 Befolkning 2014 och 2016 samt fördelning efter ålder 2016 Område 2014 2016 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-24 år 25-64 år 65- år Hela staden 911 989 935 619 7,8% 10,3% 3,5% 6,0% 57,8% 14,6% SDO01 - Rinkeby-Kista 48 828 49 273 9,2% 12,5% 5,2% 7,6% 54,5% 11,0% SDO03 - Spånga- Tensta 38 591 38 236 8,5% 15,2% 6,0% 7,1% 51,5% 11,9% SDO04 - Hässelby- Vällingby 70 819 73 445 8,2% 13,1% 4,8% 6,2% 53,3% 14,4% SDO06 - Bromma 73 974 77 295 8,1% 12,5% 4,1% 5,6% 55,8% 13,9% SDO08 - Kungsholmen 67 893 69 748 7,3% 6,5% 2,1% 5,0% 63,5% 15,7% SDO09 - Norrmalm 69 319 70 263 7,2% 7,4% 2,4% 5,7% 61,6% 15,7% SDO10 - Östermalm 70 488 73 522 6,4% 7,5% 2,6% 7,7% 55,6% 20,2% SDO12 - Södermalm 126 316 128 684 6,6% 8,2% 2,7% 5,2% 60,3% 17,0% SDO14 - Enskede- Årsta-Vantör 96 470 97 993 8,1% 10,7% 3,6% 6,4% 59,0% 12,3% SDO15 - Skarpnäck 45 150 46 145 8,4% 11,0% 3,5% 5,6% 59,6% 11,9% SDO18 - Farsta 55 058 56 481 7,9% 11,3% 3,7% 6,1% 55,0% 16,0% SDO21 - Älvsjö 27 159 28 141 8,5% 14,8% 4,3% 5,2% 52,5% 14,7% SDO22 - Hägersten- Liljeholmen 83 100 87 026 9,3% 9,5% 2,7% 5,2% 61,1% 12,2% SDO24 - Skärholmen 35 585 36 378 7,9% 12,6% 4,9% 7,5% 53,5% 13,6% Befolkning efter ålder och kön 2016 15 000 10 000 5 000 0 5 000 10 000 15 000 0 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100- år Män Kvinnor
 3. 3. 4 Andelen utrikes födda 2016 In- och utflyttning 2016 Område inflyttningar utflyttningar Flyttningsnetto Rinkeby-Kista 7718 7609 109 Spånga-Tensta 4773 4690 83 Hässelby-Vällingby 8274 7843 431 Bromma 9271 8600 671 Kungsholmen 9851 10175 -324 Norrmalm 9929 10004 -75 Östermalm 11068 9750 1318 Södermalm 15354 14769 585 Enskede-Årsta-Vantör 12807 13058 -251 Skarpnäck 5578 5545 33 Farsta 7057 6500 557 Älvsjö 3078 2727 351 Hägersten-Liljeholmen 11626 10644 982 Skärholmen 5486 5143 343 24% 58% 40% 31% 16% 17% 17% 18% 15% 27% 21% 25% 17% 18% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hela staden SDO01 - Rinkeby-Kista SDO03 - Spånga-Tensta SDO04 - Hässelby-Vällingby SDO06 - Bromma SDO08 - Kungsholmen SDO09 - Norrmalm SDO10 - Östermalm SDO12 - Södermalm SDO14 - Enskede-Årsta-Vantör SDO15 - Skarpnäck SDO18 - Farsta SDO21 - Älvsjö SDO22 - Hägersten-Liljeholmen SDO24 - Skärholmen
 4. 4. 5 Utbildningsnivå 16-74 år 2016 Andel arbetslösa efter ålder 2016 Område 18-19 år 20-24 år 25-54 år 55-64 år Totalt Hela staden 2,0% 2,1% 3,0% 2,5% 2,8% SDO01 - Rinkeby-Kista 3,4% 4,7% 8,0% 4,4% 6,8% SDO03 - Spånga-Tensta 2,8% 4,7% 6,2% 3,6% 5,4% SDO04 - Hässelby-Vällingby 2,4% 3,0% 4,7% 2,7% 4,1% SDO06 - Bromma 1,2% 1,4% 2,0% 1,9% 1,9% SDO08 - Kungsholmen 1,5% 1,2% 1,5% 2,2% 1,6% SDO09 - Norrmalm 1,6% 0,8% 1,6% 2,0% 1,6% SDO10 - Östermalm 0,9% 0,6% 1,7% 1,6% 1,5% SDO12 - Södermalm 1,4% 1,3% 1,9% 2,1% 1,9% SDO14 - Enskede-Årsta- Vantör 2,3% 2,3% 3,3% 2,8% 3,1% SDO15 - Skarpnäck 3,2% 2,0% 2,6% 2,5% 2,6% SDO18 - Farsta 2,6% 2,7% 3,5% 3,0% 3,3% SDO21 - Älvsjö 1,2% 1,4% 2,3% 2,1% 2,1% SDO22 - Hägersten- Liljeholmen 1,0% 2,0% 2,3% 2,1% 2,2% SDO24 - Skärholmen 2,7% 3,7% 5,6% 3,0% 4,9% 13% 26% 25% 18% 10% 6% 7% 6% 9% 15% 13% 17% 14% 10% 24% 32% 35% 35% 39% 30% 26% 25% 23% 29% 37% 32% 40% 35% 31% 37% 52% 31% 35% 39% 57% 65% 65% 67% 61% 45% 53% 41% 49% 56% 33% 3% 7% 5% 4% 2% 3% 3% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hela staden SDO01 - Rinkeby-Kista SDO03 - Spånga-Tensta SDO04 - Hässelby-Vällingby SDO06 - Bromma SDO08 - Kungsholmen SDO09 - Norrmalm SDO10 - Östermalm SDO12 - Södermalm SDO14 - Enskede-Årsta-Vantör SDO15 - Skarpnäck SDO18 - Farsta SDO21 - Älvsjö SDO22 - Hägersten-Liljeholmen SDO24 - Skärholmen Grundskola Gymnasium Eftergymnasial uppgift saknas
 5. 5. 6 Medelinkomst (exkl. 0-inkomsttagare) 2015 (tusental kronor) Antal småhus respektive flerfamiljshus samt fördelning av flerfamiljshus efter bostadsstorlek 2016 Område Småhus Fler- familjshus 1 rum, med eller utan kök 2 rum och kök 3 rum och kök 4 rum och kök 5+ rum och kök Uppgift saknas Hela staden 44 864 409 428 24,4% 33,1% 26,5% 11,6% 4,3% 0,1% SDO01 - Rinkeby- Kista 1 648 17 124 17,2% 22,3% 42,5% 15,2% 2,8% 0,0% SDO03 - Spånga- Tensta 4 412 8 913 9,2% 29,1% 40,2% 18,5% 1,9% 1,0% SDO04 - Hässelby- Vällingby 9 858 21 322 18,1% 36,2% 31,8% 11,7% 2,2% 0,0% SDO06 - Bromma 7 866 27 933 19,0% 40,8% 26,2% 11,3% 2,7% 0,1% SDO08 - Kungsholmen 325 40 891 39,5% 29,5% 17,2% 9,5% 4,3% 0,0% SDO09 - Norrmalm 36 39 576 30,0% 30,6% 22,4% 11,1% 5,9% 0,0% SDO10 - Östermalm 215 40 347 26,9% 27,4% 20,6% 12,7% 12,3% 0,1% SDO12 - Södermalm 210 69 750 34,6% 28,8% 21,7% 11,0% 3,8% 0,0% SDO14 - Enskede- Årsta-Vantör 4 740 42 205 18,6% 37,0% 30,1% 11,2% 2,9% 0,2% SDO15 - Skarpnäck 1 985 20 061 15,1% 42,8% 28,4% 11,3% 2,3% 0,2% SDO18 - Farsta 4 435 21 733 14,1% 36,3% 35,5% 10,2% 3,8% 0,2% SDO21 - Älvsjö 4 386 6 736 11,3% 36,9% 32,6% 16,1% 3,0% 0,2% SDO22 - Hägersten- Liljeholmen 2 775 40 996 18,8% 41,6% 25,8% 11,2% 2,5% 0,0% SDO24 - Skärholmen 1 973 11 841 13,3% 24,2% 45,6% 15,0% 1,9% 0,0% 352 227 287 298 410 419 442 461 373 304 305 287 365 339 229 0 100 200 300 400 500 600 700 Hela staden SDO01 - Rinkeby-Kista SDO03 - Spånga-Tensta SDO04 - Hässelby-Vällingby SDO06 - Bromma SDO08 - Kungsholmen SDO09 - Norrmalm SDO10 - Östermalm SDO12 - Södermalm SDO14 - Enskede-Årsta-Vantör SDO15 - Skarpnäck SDO18 - Farsta SDO21 - Älvsjö SDO22 - Hägersten-Liljeholmen SDO24 - Skärholmen
 6. 6. 7 Andel lägenheter efter upplåtelseform 2016 15% 34% 19% 23% 9% 3% 4% 4% 11% 18% 28% 37% 19% 16% 29% 26% 23% 26% 26% 23% 26% 27% 30% 31% 25% 16% 14% 9% 25% 39% 50% 40% 23% 22% 47% 70% 69% 66% 58% 48% 49% 34% 33% 54% 17% 9% 3% 31% 21% 1% 0% 0% 0% 10% 7% 14% 38% 6% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hela staden SDO01 - Rinkeby-Kista SDO03 - Spånga-Tensta SDO04 - Hässelby-Vällingby SDO06 - Bromma SDO08 - Kungsholmen SDO09 - Norrmalm SDO10 - Östermalm SDO12 - Södermalm SDO14 - Enskede-Årsta-Vantör SDO15 - Skarpnäck SDO18 - Farsta SDO21 - Älvsjö SDO22 - Hägersten-Liljeholmen SDO24 - Skärholmen Allmännyttiga bostadsföretag Ö Hyresrätter bostadsrättsför. Äganderätt
 7. 7. 8 Polisanmälda brott 2016 Stockholms stad Antal Per 1 000 invånare Brott mot liv och hälsa 11 342 12,2 Utomhus 5 389 5,8 Inomhus 5 953 6,4 Brott mot frihet och frid 12 638 13,6 Hot 5 269 5,7 Ofredande 5 868 6,3 Fridskränkning 1 501 1,6 Sexualbrott 1 815 1,9 Exhibitionism 162 0,2 Sexuellt ofredande 1048 1,1 Våldtäkt 605 0,6 Egendomsbrott 40 852 43,9 Stöld av fordon 10 131 10,9 Stöld ur fordon 7 494 8,1 Stöld bostad 5 498 5,9 Stöld person 13 638 14,7 Rån butik 125 0,1 Rån privatperson 1 170 1,3 Övriga egendomsbrott 2 796 3,0 Skadegörelse 68 708 73,9 Klotter/grafitti 42 823 46,1 Annan skadegörelse 25 885 27,9 Narkotikabrott 12 010 12,9 Totalt 147 365 158,5 Lagförda vuxna 15 - 29 år 2014-2016 per 100 ung vuxen Stockholms stad 2014 2015 1,75 1,37
 8. 8. 9
 9. 9. 10 Fråga: Har du själv under de senaste 12 månaderna varit utsatt för att någon med avsikt slog, sparkade eller utsatte dig för någon annan typ av fysiskt våld som ledde till synliga märken, skador eller smärta? Svarsalternativ: ja/nej. Andel (%) som själva under de senaste 12 månaderna varit utsatt för att någon med avsikt slog, sparkade eller blev utsatte för någon annan typ av fysiskt våld som ledde till synliga märken, skador eller smärta. F34 Stadsdelsområden 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 22 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 22 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 10. 10. 11 Fråga: Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot på ett sådant sätt att du blev rädd? Svarsalternativ: ja/nej. Andel (%) som själva under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot på ett sådant sätt att de blev rädda. F37 Stadsdelsområden 7 9 4 4 4 6 4 7 7 5 7 5 6 8 57 4 5 5 6 4 4 6 6 6 6 5 4 7 57 6 7 4 6 5 5 6 6 9 5 4 6 6 6 9 10 9 6 9 8 8 7 7 6 8 7 6 8 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 11. 11. 12 Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna, under ett bråk/gräl med den du har eller har haft en relation med, utsatts för lindriga slag, knuffar, hot, trakasserier eller dylikt? Svarsalternativ: Jag har varit ensamstående under denna tid/nej/ja. Andel (%) som under de senaste 12 månaderna, under ett bråk/gräl med den de har eller har haft en relation med, utsatts för lindriga slag, knuffar, hot, trakasserier eller dylikt. F45 Stadsdelsområden 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 22 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 21 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 22 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 12. 12. 13 Fråga: Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för rån, dvs. att någon stal eller för sökte stjäla något från dig genom att använda hot eller våld? Svarsalternativ: ja/nej. Andel (%) som själva under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för rån, dvs. att någon stal eller försökte stjäla något genom att använda hot eller våld. F39 Stadsdelsområden 5 6 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 4 23 4 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 5 4 2 2 2 3 4 3 4 2 3 1 2 2 34 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 6 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 13. 13. 14 Fråga: Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för sexuella trakasserier? (Med detta menas ovälkomna närmanden eller kränkande anspelningar kring sådant man förknippar med sex)? Svarsalternativ: ja/nej. Andel (%) som själva under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för sexuella trakasserier. F41 Stadsdelsområden 2 3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 1 3 2 23 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 32 2 3 2 3 4 4 4 4 5 2 1 3 3 34 2 6 5 6 6 4 6 5 7 6 3 6 4 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 14. 14. 15 Fråga: Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna utsatts för någon typ av stöld? Svarsalternativ: ja/nej. Andel (%) där hushållet under de senaste 12 månaderna utsatts för någon typ av stöld. F46 Stadsdelsområden 11 10 12 11 10 14 12 15 12 12 12 14 12 10 12 6 11 12 11 13 14 11 16 13 14 11 13 12 10 13 6 11 11 12 9 10 12 13 11 14 12 10 10 9 11 7 15 14 12 11 11 13 10 13 13 12 11 10 10 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 15. 15. 16 Fråga: Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna utsatts för någon form av skadegörelse? Svarsalternativ: ja/nej Andel (%) där hushållet under de senaste 12 månaderna utsatts för någon form av skadegörelse. F48 Stadsdelsområden 11 11 9 7 7 8 8 9 9 10 8 10 10 8 87 7 8 6 7 7 6 7 8 11 7 6 7 8 77 7 8 5 6 6 7 6 7 7 6 7 6 8 77 9 8 7 7 7 6 6 8 7 8 5 5 7 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 16. 16. 17 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Påträngande tiggeri. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att påträngande tiggeri i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32a Stadsdelsområden 5 4 2 1 2 3 4 7 2 1 2 0 1 5 2 6 2 1 1 2 6 5 7 2 3 2 1 1 8 4 38 12 11 9 24 38 29 36 14 18 17 9 16 25 22 25 22 25 22 34 41 38 28 20 19 21 20 24 25 27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 17. 17. 18 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Klotter. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att klotter i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32b Stadsdelsområden 19 17 15 5 8 13 6 22 15 17 17 10 13 15 1312 9 11 4 3 8 4 15 11 18 14 4 8 15 10 12 9 9 3 6 9 6 16 9 17 11 7 7 16 10 14 13 11 4 8 11 4 22 12 11 12 7 8 16 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 18. 18. 19 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Nedskräpning. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att nedskräpning i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32c Stadsdelsområden 42 34 27 10 27 28 26 31 27 25 24 19 21 34 24 40 25 20 9 25 25 27 36 25 25 19 13 19 41 25 48 31 24 9 22 24 21 28 23 19 20 14 15 43 23 42 37 26 14 27 25 19 30 22 18 17 13 16 37 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 19. 19. 20 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Skadegörelse. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att skadegörelse i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32d Stadsdelsområden 33 32 19 4 5 8 7 13 17 17 18 14 10 29 13 27 20 13 4 5 7 5 11 14 15 13 8 13 27 11 29 21 12 3 5 6 6 10 11 10 9 8 4 29 9 34 26 16 4 8 7 4 9 13 8 10 7 6 24 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 20. 20. 21 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Mörka områden. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32e Stadsdelsområden 27 25 24 18 15 14 24 18 25 25 24 21 22 27 21 25 22 19 15 15 10 17 15 22 24 23 16 18 25 18 27 24 22 16 16 10 16 15 20 21 20 18 18 25 18 23 25 23 17 15 9 15 14 23 17 19 17 16 27 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 21. 21. 22 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Anlagda bränder i t.ex. papperskorgar. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att anlagda bränder i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32f Stadsdelsområden 8 11 3 1 1 0 2 1 4 3 2 3 1 5 2 9 11 3 1 0 0 0 1 2 7 2 1 1 8 2 14 9 3 0 1 0 1 0 3 4 1 2 0 8 2 18 16 6 1 0 1 0 0 5 3 2 1 1 12 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 22. 22. 23 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Stökiga grannar. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att stökiga grannar i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32g Stadsdelsområden 12 14 6 1 2 2 3 3 5 4 6 4 3 8 4 14 7 5 2 2 1 3 4 5 5 5 2 3 9 4 10 7 5 1 2 3 2 3 4 4 5 2 3 9 4 15 11 6 2 1 2 2 1 6 4 6 2 3 12 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 23. 23. 24 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Berusade personer som stör ordningen. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att berusade personer i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32h Stadsdelsområden 8 10 9 2 6 7 6 14 10 6 9 4 7 8 7 11 10 8 3 6 5 8 16 10 7 8 2 5 9 97 6 8 2 8 7 5 14 6 6 7 3 4 10 7 10 10 9 3 10 8 5 14 7 6 7 3 4 11 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 24. 24. 25 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32i Stadsdelsområden 10 12 5 2 1 1 0 3 5 4 5 3 3 4 3 9 5 4 1 1 1 0 4 5 5 3 2 5 3 6 7 4 1 3 1 0 3 4 4 3 2 2 9 3 15 16 7 1 4 1 1 5 4 4 5 6 3 12 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 25. 25. 26 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Narkotikamissbrukare på offentliga platser som stör ordningen. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att narkotikamissbrukare på offentliga platser i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32j Stadsdelsområden 7 13 7 2 3 5 2 11 8 3 5 1 5 5 5 10 6 6 2 4 3 2 12 6 7 5 2 4 7 6 9 9 6 1 8 3 2 10 5 4 6 3 4 10 6 22 21 8 3 13 5 2 14 5 5 6 7 4 16 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 26. 26. 27 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Kvinnor som antastas. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att kvinnor som antastas i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32n Stadsdelsområden 5 7 2 1 1 1 8 3 4 2 2 0 1 4 2 5 4 2 1 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 23 4 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 3 2 4 8 4 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 6 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 27. 27. 28 Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Ungdomar som stör ordningen. Svarsalternativ: nej/ja, i liten utsträckning/ja, i stor utsträckning/ja, det finns men är inget problem. Andel (%) som upplever att ungdomar i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor. F32q Stadsdelsområden 28 26 17 4 7 6 7 10 15 21 11 11 7 24 11 28 20 11 4 6 4 5 9 9 16 7 8 5 19 9 23 21 12 3 6 4 3 6 8 9 6 10 3 19 8 33 29 15 3 5 5 3 5 12 11 10 13 4 21 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 28. 28. 29 Fråga: Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du varit orolig för att utsättas för brott av något slag? Svarsalternativ: Ja, varje eller nästan varje dag/ Ja, någon gång i veckan/ Ja, någon gång i månaden/ Ja, några gånger under året/ Nej, aldrig. Andel (%) som en gång i månaden eller oftare under de senaste tolv månaderna varit oroliga för att utsättas för brott av något slag. F9 Stadsdelsområden 27 28 19 15 14 15 18 17 22 19 18 19 17 24 18 27 24 16 12 11 12 13 15 17 15 13 14 13 21 15 23 29 19 14 12 13 13 12 17 19 14 18 12 22 16 31 39 27 23 21 20 19 17 21 17 23 17 17 23 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 29. 29. 30 Fråga: Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna? Svarsalternativ: Mycket trygg/Ganska trygg/ Ganska otrygg/Mycket otrygg/Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för brott/ Går ej ut ensam på kvällen av andra orsaker. Andel (%) som känner sig mycket otrygga om de går ut ensamma sent en kväll i området där de bor eller avstår från att gå ut ensam på kvällarna av oro för att utsättas för brott. F22 Stadsdelsområden 23 20 13 6 5 5 9 7 13 9 14 9 8 21 10 19 15 11 5 5 3 7 4 9 8 9 6 5 20 7 21 18 13 5 4 5 6 4 10 6 10 7 6 21 8 25 25 17 7 7 6 6 6 11 7 10 9 6 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 30. 30. 31 Fråga: Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du oroat dig för att någon närstående till dig ska drabbas av brott? Svarsalternativ: Ja, mycket ofta/ Ja, ganska ofta/ Ganska sällan/ Nej, är inte orolig. Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för att någon närstående ska drabbas av brott. F13 Stadsdelsområden 27 33 24 15 14 16 18 17 21 21 21 19 17 26 19 24 23 17 11 11 11 12 14 16 19 16 13 13 23 15 23 28 21 11 10 10 12 13 15 16 13 17 13 22 15 30 36 28 19 17 19 19 16 19 17 21 20 15 23 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 31. 31. 32 Fråga: Är du orolig för att utsättas för följande brott? Överfall eller våld i den offentliga miljön Svarsalternativ: Är inte orolig/Ganska sällan/Ganska ofta/Mycket ofta. Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för överfall eller våld utanför hemmet. F14a Stadsdelsområden 23 24 20 12 12 15 14 16 21 21 20 16 16 28 17 21 19 15 10 9 10 11 9 14 13 13 12 11 22 12 18 20 19 10 9 9 10 11 14 14 12 11 9 20 12 34 33 24 15 14 14 16 14 17 13 18 15 12 26 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 32. 32. 33 Fråga: Är du orolig för att utsättas för följande brott? Överfall eller våld i hemmet. Svarsalternativ: Är inte orolig/Ganska sällan/Ganska ofta/Mycket ofta. Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för överfall eller våld i hemmet. F14b Stadsdelsområden 8 8 3 2 1 1 2 1 4 3 3 3 3 9 3 7 5 4 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 8 2 5 4 3 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 6 2 11 11 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 8 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 33. 33. 34 Fråga: Är du orolig för att utsättas för följande brott? Inbrott i din bostad. Svarsalternativ: Är inte orolig/Ganska sällan/Ganska ofta/Mycket ofta. Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för inbrott i bostaden. F14c Stadsdelsområden 33 29 19 14 9 12 12 12 19 12 18 25 14 29 17 35 32 21 17 11 13 15 12 16 15 16 20 13 31 17 32 35 20 20 11 14 13 12 17 18 17 21 14 27 17 36 45 26 27 19 18 24 14 22 18 21 24 16 30 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 34. 34. 35 Fråga: Är du orolig för att utsättas för följande brott? Sexuella trakasserier i den offentliga miljön. Svarsalternativ: Är inte orolig/Ganska sällan/Ganska ofta/Mycket ofta. Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för sexuella trakasserier utanför hemmet. F14d Stadsdelsområden 8 7 4 2 4 3 3 4 6 6 6 3 4 8 4 8 7 6 4 3 3 4 4 7 7 6 4 5 8 56 6 7 4 5 4 5 6 6 6 4 3 5 9 5 16 15 13 10 11 10 9 11 11 11 11 9 10 15 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 35. 35. 36 Fråga: Är du orolig för att utsättas för följande brott? Våldtäkt i den offentliga miljön. Svarsalternativ: Är inte orolig/Ganska sällan/Ganska ofta/Mycket ofta. Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för våldtäkt utanför hemmet. F14f Stadsdelsområden 12 11 9 8 7 8 11 11 13 13 12 8 11 14 1011 10 9 6 5 5 6 7 11 10 9 8 8 12 89 9 10 7 6 6 7 7 10 8 7 6 8 11 8 15 17 15 11 11 9 11 10 14 8 14 10 11 16 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 36. 36. 37 Fråga: Är du orolig för att utsättas för följande brott? Rån. Svarsalternativ: Är inte orolig/Ganska sällan/Ganska ofta/Mycket ofta. Andel (%) som ganska ofta eller mycket ofta under de senaste 12 månaderna känt oro för rån. F14h Stadsdelsområden 34 29 20 10 10 12 15 14 22 19 19 15 14 31 16 30 25 17 10 9 9 10 10 15 15 14 12 11 28 13 29 28 23 13 10 11 13 12 15 15 15 14 11 26 15 39 36 28 15 15 18 21 14 18 16 19 16 15 28 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 37. 37. 38 Fråga: Känner du oro för att bli utsatt för ett brott av något slag i ditt bostadsområde? Svarsalternativ: Ja, varje eller nästan varje dag/ Ja, någon gång i veckan/ Ja, någon gång i månaden/ Ja, några gånger under året/ Nej, aldrig. Andel (%) som en gång i månaden eller oftare känt oro för att bli utsatt för ett brott av något slag i sitt bostadsområde. F21 Stadsdelsområden 26 16 15 9 9 15 13 11 17 14 14 10 15 22 13 23 20 11 9 9 8 7 11 13 13 12 8 9 18 11 23 21 17 9 8 10 11 10 14 14 11 10 9 20 12 29 31 22 16 15 16 15 13 18 13 17 13 12 22 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2008 2011 2014 2017
 38. 38. 39 Fråga: Hur trygg eller otrygg känner du dig sammanfattningsvis i ditt bostadsområde? Svarsalternativ: Mycket trygg/Trygg/ Ganska trygg/ Otrygg/Mycket otrygg. Andel (%) som känner sig otrygga eller mycket otrygga i sitt bostadsområde. F25 Stadsdelsområden 19 13 10 2 3 3 2 3 5 3 3 5 2 13 5 28 23 11 4 4 5 4 4 8 3 7 5 3 15 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2014 2017
 39. 39. 40 Fråga: Är du orolig för att vistas på den tunnelbanestation/pendeltågsstation/tvärbanestation som ligger närmast där du bor, därför att du skulle kunna utsättas för ett brott av något slag? Svarsalternativ: Ja, mycket ofta/ Ja, ganska ofta/ Nej, ganska sällan/Nej, aldrig/ Använder ej tunnelbana/pendeltåg/tvärbana av oro för att utsättas för brott/Använder ej tunnelbana/pendeltåg/tvärbana av andra orsaker. Andel (%) som mycket ofta är oroliga för att vistas på den tunnelbanestation/pendeltågsstation/ tvärbanestation som ligger närmast där de bor eller avstår från att använda stationen, därför att de skulle kunna utsättas för ett brott av något slag. F30 Stadsdelsområden 6 10 6 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 9 3 10 17 7 2 4 4 5 2 4 2 4 6 2 8 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2014 2017
 40. 40. 41 Fråga: Är du orolig för att kvälls- eller nattetid gå hem ifrån den tunnelbanestation/ pendeltågsstation/tvärbanestation som ligger närmast där du bor därför att du skulle kunna utsättas för brott? Svarsalternativ: Ja, mycket ofta/ Ja, ganska ofta/ Nej, ganska sällan/Nej, aldrig/ Gör ej detta av oro för att utsättas för brott/ Gör ej detta av andra orsaker. Andel (%) som mycket ofta oroliga för att kvälls- eller nattetid gå hem ifrån den tunnelbanestation/pendeltågsstation/tvärbanestation som ligger närmast där de bor eller avstår från att använda stationen därför att de skulle kunna utsättas för brott. F31 Stadsdelsområden 15 20 17 7 7 5 6 4 10 9 11 10 7 17 9 19 28 20 9 8 6 9 5 11 7 10 13 7 14 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2014 2017
 41. 41. 42 Fråga: Vilket förtroende har du för den lokala polisen i området där du bor? Svarsalternativ: Mycket stort/ Ganska stort/ Varken stort eller litet/ Ganska litet/ Mycket litet/Vet ej. Andel (%) som har mycket litet eller ganska litet förtroende har du för den lokala polisen i området där de bor. F53 Stadsdelsområden 20 19 15 9 7 8 10 10 12 12 10 9 8 14 11 23 19 13 9 10 9 10 8 10 9 8 12 7 16 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2014 2017
 42. 42. 43 Fråga: Vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i området där du bor? Svarsalternativ: Mycket stort/ Ganska stort/ Varken stort eller litet/ Ganska litet/ Mycket litet/Vet ej. Andel (%) som har mycket litet eller ganska litet förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i området där de bor. F54 Stadsdelsområden 25 26 20 12 9 10 11 13 18 12 14 13 13 19 14 29 31 22 14 13 12 12 12 14 15 13 16 9 20 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rinke- by- Kista Spånga- Tensta Hby- Vby Bromma Kungs- holmen Norr- malm Öster- malm Söder- malm EÅV Skarp- näck Farsta Älvsjö H.sten- Lilje- holmen Skär- holmen Hela staden 2014 2017
 43. 43. 44 Sweco Society AB är ett konsultföretag som producerar tjänster inom samhällsanalys och strategi. Som experter på hållbar samhällsutveckling erbjuder vi fakta och kvalificerat beslutsstöd för att ge våra kunder de bästa förutsättningarna till väl underbyggda beslut. Inom Swecos Society AB finns konsulter med bakgrund i såväl privat som offentlig verksamhet. __________________________________________________________________________________________ Sweco Society AB Gjörwellsgatan 22 100 26 Stockholm Telefon 08-613 08 00 www.sweco.se

×