Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
_ . 

Fran: Ulrika Funered

Sklckat: den 2 februari 2016 16:46

Till: UD-EU; UD Registrator; Ambassaden London

Kopia...
Fran att Sverige har setts som ett foregéngsland som symboliserar humanism, solidaritet, oppenhet
Iyfts framforallt de u...
Tabloiden Daily Mails kampanjer fokuserar ofta pé brister i migrationspolitiken, bidragsfusk och
brott som begés av migra...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Se ambassad london om daily mail

21,777 views

Published on

Mail från Nicola Clase, Londonambassadör, till UD om tidningen Daily Mail

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Se ambassad london om daily mail

 1. 1. _ . Fran: Ulrika Funered Sklckat: den 2 februari 2016 16:46 Till: UD-EU; UD Registrator; Ambassaden London Kopia: Mikaela Kumlin Granit; Isabella Torngren; Eva Ekmehag; SB Utrikes EU; Hans Dahlgren; Erik Windmar; Gustaf Lindgren; Karin Wallensteen; SB EUKANSLIET; Johan Krafft; Daniel Svensson; UD-MK; Jorgen Llndstrom; Rebecca Soderberg; UD-EUKORR; UD KOM; Anna Bjorkander; Erik Wirkensjo; Mats Samuelsson; UD-FIM; Karin Olofsdotter; UD-SP; Efraim Gomez; Kristina Bergendal; Niclas Kvarnstrom; JU EU; JU EMA; Fl lA; Erik Eldhagen; Johan Sandberg; N EUI; N N—IS; Johan Stalhammar; Annelie Mannertorn; Staffan Holmlund; Matilda Rotkirch; DL UD MK SAMORDNARE; DL UD EU HUVUDSTADER; Ann Linde; Karolina Ekholm; Annika Seder; Lars Westbratt; Jan Knutsson; Anna Ekberg; Anna Norell Jennische; DL UD EU MIGRATION; Ambassaden Washington; Anna Hammarlund Blixt; Anders Ahnlid; Christina Johannesson; Asa Webber; Natasa Boskovic; Anna Jardfelt; Asa Anclair; Nicola Clase; Johan M Berglund; Ulf Samuelsson; Cecilia Barck; Miranda Michélsen Forsgren; Susanne Rosenberg; Ellen __ Wettmark; Mats Danielsson Amne: LONDON: Daily Mails kampanj mot svenk asyl- och flyktingpolitik Sveriges ambassad D-post: LON D/2016-O2-02/1546 London Daily Mails kampanj mot svenk asyl- och flyktingpolitik Den brittiska medierapporteringen om Sverige har under senare tid varit mindre smickrande. Tabloiden Daily Mail, med 1,6 miljoner lasre och vars nfitbilaga har 11 milioner Iéisare per dag, har inlett en regelr'a'tt kampanj mot svensk migrationspolitik. Aven Tyskland b6rjar komma i skottféiltet. Daily Mail har stort inflytande i brittisk politik da den ofta fangar upp vad mannen pa gatan tvcker. Tabloldens syfte fir att genom artiklarna forsiika fa den brittiska regeringen att strama at sin egen mlgrationspolitik ytterligare. I den kontexten ses Sverige som naivt och ett avskréickande exempel. I artiklarna lyfts fram utmaningar det svenska samhallet stér infiir med anledning av det stora flyktingantalet. Véld pa asylboende lyfts fram sarskilt liksom antydan att kvinnors sakerhet inte kan garanteras. Delningar av samtliga artiklar fir stort med mange kommentarer - de mest grova och rasistiska far mest gillande. Ambassaden bevakar frégan och arbetar aktivt med att motverka denna negativa bild. Frégan har tagits upp med samtliga Sverigeorganisationer déir olika kreativa siitt diskuteras f6r att frfimja Sverlgebilden. Den brittiska medierapporteringen om Sverige har under senare tid varit mindre smickrande. Den negativa trenden kan noteras i hela det brittiska nyhetsfltidet, séval i pappersformat, nattidningar som nyhetsséndningar pé TV och i radiosandningar. Tabloiden Daily Mail har lnlett en regelréitt kampanj mot svensk migrationspolitik. Daily Mail sir den storsta tidningen i Storbritannien med 1,6 miljoner lasare och dess natupplaga Mail Online ar den mest lasta nattidningen i varlden med 11 miljoner lasare per dag. lnnehéllet fair séledes stor sprldning i Storbritannien, men ocksé i andra delar av véirlclen inte minst i USA.
 2. 2. Fran att Sverige har setts som ett foregéngsland som symboliserar humanism, solidaritet, oppenhet Iyfts framforallt de utmaningar som det svenska samhallet star inftir fram med anlednlng av det stora antalet flyktingar. Daily Mail framhéller Sverige som naivt och ett avskrackande exempel pa vilka konsekvenser en liberal migrationspolitik kan ge. inte minst lyfts valdet pa asylboenden fram och flera artiklar antyder att kvinnors sakerhet inte kan garanteras. Artiklarna har ibland varit ftirstasidesnyhet S§V§I pa n5t- som i papperstidningen. Samtliga artiklar éterfinns under rubriken "Migrant Crises in Europe”. Tidningens kampanj mot Sverige inleddes efter att en ung 22—érig svenska diidats pa ett asylboende for ensamkommande flyktingbarn i Molndal. Fallet har iiven omnamnts i andra tidningar och nyhetsmedia Even om det inte varit i like stor omfattning som i Daily Mail och inte heller med de negativa undertoner som kéinnetecknatjust dessa artiklar. Mordet pa 22-aringen var ftirstasidesnyhet i tisdags och artiklarna om fallet har uppdaterats lopande med sévéil kompletterande som ny information. Artiklarna lyfter bl. a. fram att offret varit orolig for att négot allvarligt ska intraffa jéimte information om att de ensamkommande barnen pa boendet sannolikt éir ‘a'ldre an vad de uppger. Tidningen var ocksé en av de forsta att rapportera om fdrtivarens alder och etnicitet. Den svenske rikspolischefens Dan Eliassons uttalande efter mordet pa 22-aringen vackte stor uppmarksamhet och betydahde kritik. Vinkeln ifredagens tidning — fiirsta sidan i sévéil pappers- som néitbilaga ~ handlade orn aldern pa de ensamkommande barnen. Artikeln hade pa 6 timmar delats 1300 génger och fatt over 1400 kommentarer. Det kan ocksa noteras att en kronikdr i The Telegraph havdade att Sveriges politik kring ensamkommande flyktingbarn utgjorde ett totalt haveri. Lank: htt 2 www. dail mail. co. uk news article-3421150 First— icture—Six—foot«tall~15— ear-o Id- Somali-bo -ki l r—Swedish—as lum-worl<er—a ears-c urt-char ed-murdenhtml P5 samma tema om svensk flyktingpolitik uppmélrksammade Daily Mail i liirdagens tidning det svartkladda ”medborgargarde” som samlats i centrala Stockholm i fredags kvall som attackerade ensamkommande flyktingbarn som befann sig pa Stockholms central. Artikeln delades 21 000 ginger och erhiill 1 400 kommentarer. I en annan artikel lyfts ett asylboende ivasteras fram och det havdas att det bar 600 asylstikande med en personalstyrka om tvé personer och dar polisen inte végar ingripa av r'a'dsla for véld och repressalier. refugeeshtml Ambassaden kan konstatera att delningar av samtliga artiklar ér stort med ménga kommentarer, d'a'r de mest grova och rasistiska far mest gillande. I kommentarsfalten framhélls Sverige som naivt och att landet far vad man fortjéinar eftersom man tillaitit sa manga flyktingar och asylsokande att komma till Sverige utan att ha tillracklig kontroll och resurser. Daily Mail har mycket stort inflytande over brittisk politik eftersom den ofta fangar upp vad mannen pa gatan tycker. Dess kampanjjournalistik fir beryktad, vilket bl. a. Rumanien tidigare fatt erfara. Landet utsattes for en synnerligen tuff kampanj under léng tid till ftiljd av tiggerifragan
 3. 3. Tabloiden Daily Mails kampanjer fokuserar ofta pé brister i migrationspolitiken, bidragsfusk och brott som begés av migranter. Syftet ar att fa den brittiska regeringen att strama at migrationspolitiken ytterligare. Helst skulle man vilja se ett tak for hur stor migrationen tilléts vara. Sett ur detta perspektiv passar héindelserna i Sverige val in som avskréckande exempel pa hur det kan gé for ett land med vad tidningen framhéller som en "| iberal och naiv flyktingpolitik". Si fort det forekommer grovre vald pa asylboenden som plockas upp i svenska media fér vi rakna med att Daily Mail kommer att plocka upp det. Tidningen har under den senaste veckan haft journalister pé plats i Sve rige, vilka besékt olika platser i landet. Am bassaden konstaterar att Even Tyskland har kommit i skottlinjen for Daily Mail. Ambassaden bevakar noggrant frégan och arbetar aktivt med att motverka den negativa bild som nu sprids av Sverige. ldag togs frégan upp med samtliga Sverigeorganisationer pa plats i Storbritannien, dar vi diskuterade hur vi pa olika kreativa satt kan frélmja Sverigebilden. Vi ser fram mot en férdjupad dialog med departementet och da séirskilt UD—KOM. CLASE iirnnesomréden fiir diariet: Asyl och migration; Integration; Ménskliga rattigheter; LOND/2016-02-02/ 1546 Storbrltannien Godkfind av: Nicola Clase Ffirfattare: Ulrika Funered Land: Storbrita nnien Hanvisning: Organisation: Stikord: Iimnesomréde: Asyl och migration; Integration; Manskllga Antalord: 753 rattigheter Huvudmottagare: UD-EU

×