De redactie en onderhandeling van IT-contracten (SAI 2011)

1,718 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De redactie en onderhandeling van IT-contracten (SAI 2011)

 1. 1. De redactie en onderhandeling van IT- contracten Johan Vandendriessche, advocaat 10 mei 2011
 2. 2. IT-contracten: enkele algemene overwegingen en algemene clausules Enkele algemene overwegingen inzake IT-contractenBespreking van standaardclausules van toepassing op alle IT- contracten
 3. 3. Overzicht Algemene overwegingen  Wat zijn IT-contracten? Specifieke IT-contracten  Kenmerken van IT-contracten Recente trends in de IT-sector  Problemen bij IT-projecten: rol van een contract  Algemene clausules geldig voor alle IT-contracten  Intensiteit van de verbintenissen  Duur en beëindiging  Financiële aspecten  Aansprakelijkheid  Schadebedingen
 4. 4. Wat zijn IT-contracten? IT-contracten = ‘sui generis contracten’  Geen specifiek wettelijk kader dat de overeenkomst beheerst  Algemeen verbintenissenrecht  Regimes van toepassing van bijzondere overeenkomsten  Ad hoc toepassig van specifieke wetgeving Voorwerp is IT-gerelateerd  Koop, leasing of huur van IT-apparatuur (hardware en/of software), ontwikkeling van IT-assets (b.v. website of software), adviesverlening op het vlak van IT, integratiediensten, licentie voor het gebruik van software of auteursrechtelijk of anderszins beschermde materialen (handleidingen, databanken, documenten, …)
 5. 5. Kenmerken van IT-contracten Technisch karakter  Specifieke terminologie  Opsplitsing van juridisch deel en technische bijlagen is een goede contractpraktijk Onderheving aan snelle technologische evolutie  Specifieke aanpak voor aanpassing en beheer van IT- contracten (‘contract governance’)  Technische bijlagen Internationale toets  Meestal in het Engels, in mindere mate in het Nederlands en/of Frans  Internationale standaarden  Angelsaksische inspiratie
 6. 6. Problemen bij IT-projecten: rol van een contract Problemen bij IT-projecten Timing  Overschrijding tijd en budget  Kwaliteitsproblemen  Verwachtingen vs. vereisten Kost Kwaliteit Goed IT-contract anticipeert op deze problemen  Duidelijke bepalingen inzake tijd, budget, kwaliteitsvereisten en - verwachtingen  ‘een contract wordt meestal pas uit de kast gehaald als het slecht gaat’  Onderhandel een contract in de veronderstelling van een ‘worst case’  Blijf realistisch in de contractuele eisen en beducht voor de impact van het contract op de prijs, de scope en de uitvoeringstermijn
 7. 7. Intensiteit van de verbintenissen Onderscheid al naargelang de ‘intensiteit’ van de verbintenis Middelenverbintenis  Redelijke inspanning om tot een bepaald resultaat te komen  Geen resultaat kan contractuele fout zijn, maar kan ook geen fout zijn => redelijke inspanning  Versterkte middelenverbintenis: “best effort”, “effort of a top-tier service provider” Resultaatsverbintenis  Verbintenis om tot een bepaald resultaat te komen  Geen resultaat = contractuele fout, tenzij overmacht Beding om aard van verbintenissen te bepalen om twijfel uit te sluiten
 8. 8. Duur en beëindiging •Uitvoering overeenkomst •Voortdurende •Onderhandeling •Goede trouw verbintenissen •Goede trouw Post- Pre- Contractueel •Einde: contractueel •Goede trouwcontractueel •Einde: beëindiging •Einde: afloop ondertekening OVK verbintenissen Retroactiviteit Opzegging Einde Onderhandelingen Uitvoering overeenkomst Afwikkeling verbintenissen
 9. 9. Duur en beëindiging Duur  Bepaalde duur  Onbepaalde duur Belang?  Opzegging?  Met schadevergoeding  Zonder schadevergoeding  Termijn opzegging?  Verlenging? Contractuele regeling Uitdrukkelijke ontbindende voorwaarden
 10. 10. Financiële aspecten Prijs en betaling Prijsmechanismen  Vaste prijs (“fixed price” / “lump sum contracts”)  “Cost reimbursable” contracts  Time & Materials contracts Betalingsvoorwaarden  Betalingstermijn (standaard 30 dagen na ontvangst factuur in handelszaken)  Betwisting  Formele voorwaarden factuur (b.v. vermelding bestelnummer)  Vergoeding bij laattijdige betaling  Verwijlinteresten (W. 2/8/2002)  Forfaitaire schadevergoeding Elektronische facturatie  Toestemming van de partijen via standaardclausule!
 11. 11. Financiële aspecten Prijsherzieningsclausule Opgelet: in beginsel verbod op indexatie  Wettelijke en reglementaire uitzonderingen zijn mogelijk  Toch mogelijk onder strikte voorwaarden voor overeenkomsten met buitenlandse elementen  Mogelijk indien beperkt tot 80% reële kostenstijging (“Agoria- clausule”) Omzeiling mogelijk via prijsverhoging Beperkt aantal uitzondering toegestaan  Facilities management  Bewakingsondernemingen
 12. 12. Financiële aspecten Benchmarking  Probleemstelling: contract van langere duur met vaste voorwaarden >< marktevolutie (prijs/kwaliteit)  Oplossing: regelmatige benchmarking met vergelijkbare dienstverleners Opgelet voor valkuilen! Prijs maakt benchmarking niet altijd nuttig of toepasbaar Mogelijkheid van benchmark is een nuttig onderhandelingsmiddel
 13. 13. Aansprakelijkheid Exoneratieclausule  Contractuele aansprakelijkheid = in principe onbeperkt: alle schade moet worden vergoed  Commercieel gebruikelijk om dit te beperken Aansprakelijkheidsbeperking is toegestaan, behalve:  Beperking aansprakelijkheid voor bedrog of opzettelijke fout (dus wel: zware fout!)  Bepalingen van openbare orde of dwingend recht  Beperking die elke zin wegneemt van de verbintenis Mogelijkheden:  Omvang van de aansprakelijkheid (bedrag)  Aard van de fout (b.v. enkel aansprakelijk voor zware fout of onbeperkt aansprakelijk in geval van zware fout)  Aard van de schade (geen gevolgschade)
 14. 14. Schadebedingen Forfaitaire bepaling van schade ingevolge een bepaalde contractuele fout  Rechtsgeldig indien hoogte bedrag kennelijk het bedrag is van de schade die zou kunnen worden geleden door een fout Voordeel:  Schadevergoeding is op voorhand bepaald, ongeacht of de schade zich voordoet of niet  Lagere bewijslast: enkel bestaan fout Opgelet: mogelijkheid voorzien om hogere schade te vorderen Opgelet: mogelijkheid tot herleiding niet uitsluiten
 15. 15. De redactie en onderhandeling van specifieke IT-contracten Algemeen overzicht van IT-contracten: NDA, IT-consultancy, website ontwikkeling en hosting, software ontwikkeling enonderhoud, licentieovereenkomsten (traditioneel, ASP, SaaS en Cloud), escrow en IT-outsourcing.
 16. 16. Overzicht Algemene overwegingen  NDA Specifieke IT-contracten  IT Consultancy Agreement Recente trends in de IT-sector  Website Development Agreement  Website Hosting Agreement  Software Development Agreement  Software / Hardware Maintenance Agreement  Software Licence Agreement  ASP / SaaS / Cloud  Escrow  IT Outsourcing / BPO  SLA’s
 17. 17. NDA - Confidentialiteitsovereenkomst Vertrouwelijke informatie  Informatie kan waardevol zijn  Informatie is in beginsel vrij! Vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA)  Definitie van confidentiële informatie  Scope  Uitzonderingen  Confidentialiteit  ‘need to know’-principe  Mededeling aan derden? Zo ja, voorwaarden?  Doelmatige beperking (toegelaten gebruik)  Duur  Einde overeenkomst?  Verplichting tot teruggave/vernietiging van vertrouwelijke informatie?
 18. 18. NDA - Confidentialiteitsovereenkomst Vertrouwelijkheidsverplichting in hoofde van het personeel?  Wettelijke regeling in België voor werknemers  Opgelet bij free-lancers (onderaannemers) Intellectuele eigendomsrechten: neutraal Doelstelling: essentieel preventief  Vermijden dat vertrouwelijke informatie publiek wordt  Faciliteren van de uitwisseling  Sanctie: forfaitaire schadevergoeding  Bewijs bij inbreuk is moeilijk te leveren  Omvang van schade is moeilijk te bewijzen
 19. 19. IT Consultancy - Dienstverleningsovereenkomst Brede waaier van diensten  Projectmatige consultancy  ‘Body-shopping’ / operationele diensten Verplichtingen van de adviesverlener  Middelenverbintenissen  Resultaatsverbintenis Samenwerking tussen de partijen  Informatieplicht  RACI?  Veiligheids- en toegangsbeperkingen (‘policies’) Deliverables?  Omschrijving / specificaties  Intellectuele eigendom / Bestemming van de resultaten Confidentialiteit & know-how Aansprakelijkheid en verzekering
 20. 20. IT Consultancy - Dienstverleningsovereenkomst Financiële modaliteiten  Time & Materials / Vaste Prijs  Kosten?  Specifiek regime overuren? Oplevering?  Vooral relevant bij projecten, b.v. PoC Garanties en vrijwaringen Vrijwaring schending intellectuele eigendom Niet-afwerving Verwerking persoonsgegevens
 21. 21. Website Development Agreement Deliverables  Roles & Responsibilities: wie levert wat aan?  Specificaties (standaarden?) Voorlopige / Definitieve oplevering Garanties Rechten op de website  Eigendomsoverdracht of licentie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten?  Persoonlijkheidsrechten? Vrijwaring schending intellectuele eigendomsrechten Onderhoud- en bijstandsdiensten
 22. 22. (Website) Hosting Agreement Omschrijving van ‘hosting services’  Technische specificaties (type server, OS, diskruimte, bandbreedte, …)  Dedicated / non-decicated?  Accessoire softwaretools?  Accessoire diensten of modules Service Level Agreement  Beschikbaarheid  Reactietijd  Periodieke downtime voor onderhoud  Support window Beveiliging  Technische en organisatorische maatregelen  Back-up en restore
 23. 23. (Website) Hosting Agreement Verplichtingen van de klant  ‘Acceptable Use Policy’  Garanties  Wettelijkheid informatie  Geen introductie schadelijke code Duur en beëindiging van de overeenkomst  Duur  Opschortingsmogelijkheid?  Beëindiging  Retransitiebijstand? Prijs en betaling
 24. 24. Software Development Agreement Deliverables  Roles & Responsibilities: wie levert wat aan? (RACI)  Specificaties (standaarden?)  Recht op herziening door de klant in de loop van het contract  Nauwkeurig omkaderen  Impact op budget- en timing beheersen Timing  Middelenverbintenis of resultaatsverbintenis  Boetes wegens vertraging Voorlopige/definitieve oplevering Intellectuele eigendom en gebruiksrechten op de software
 25. 25. Software Development Agreement Waarborgen  Bijzonder aandachtspunt: lengte van de waarborgperiode  Conformiteit met lastenboek of de specificaties  Vrij van ‘schadelijke code’ (virussen, trojaanse paarden, …) Aansprakelijkheid (en verzekering) Overhandiging van of toegang tot de broncodes  Geen probleem bij eigendomsoverdracht  Licentie is in principe beperkt tot objectcode  Escrow kan nuttig zijn voor kritische software  Trigger events  Kosten
 26. 26. Software / Hardware maintenance Beschrijving van de onderhoudsprestaties  Preventief  Curatief  Evolutief Uitsluiting uit het onderhoudsveld Link met de waarborgen Tijdstip en modaliteiten van de interventie, gradatie van de problemen  SLA Intellectuele rechten (rechten op/toegang tot de broncode) Onderhoud door een derde?
 27. 27. (Software) Licence Agreement Omvang (scope) van de licentie  Voorwerp (wat wordt in licentie gegeven?)  Specifiek voor software: objectcode en broncode?  Persoonlijk / niet-persoonlijk  Overdraagbaar / niet-overdraagbaar  Exclusief / niet-exclusief  Gratis / betalend  Territorium  Omvang en doeleinden licentie (intern / niet-intern)  Aantal (concurrente) gebruikers / gelieerd aan hardware / gelieerd aan site? Duur en beëindiging Gevolgen beëindiging Garantie Vrijwaring schending intellectuele eigendom Financiële voorwaarden Onderhoud- en bijstand?
 28. 28. ASP / SaaS / Cloud Evolutie van ASP/SaaS/Cloud: flexibilisering Meestal (maar niet noodzakelijk) extern ‘gehoste’ oplossing “Cloud computing overeenkomst” = dienstverleningsovereenkomst die zich situeert in de informaticasfeer  Aansprakelijkheid  Kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening  Rapportering en opvolging (audit & compliance)  Afhankelijkheid?  Internationale context  Verwerking van persoonsgegevens  Beveiliging van de gegevens
 29. 29. Cloud Computing Toetredingscontracten = sterke beperking van de aansprakelijkheid van de dienstverlener  Uitsluiting van onrechtstreekse schade  Meest gangbare schade in IT-context  Omvang definitie! Bv. Verlies van of schade aan data?  Beperking van rechtstreekse schade  Korte verjaringstermijnen Service credits gelden als forfaitaire schadevergoedingen (“sole remedy” met aansprakelijkheidsbeperking voor gevolg)? Toepasselijk recht en jurisdictie?  Praktisch probleem bij de evaluatie van de rechten  Praktisch probleem bij de afdwinging van rechten
 30. 30. Cloud Computing Service Level Agreements  Inhoud  Meetbaarheid  Controle van SLA Schaalbaarheid / flexibiliteit  Garantie  SLA Onvoorziene omstandigheden  Faillissement dienstverlener in de schakel  DRP / BCP  Escrow
 31. 31. Cloud Computing Toepasselijk recht & jurisdictie  Welk recht is van toepassing?  Waar moet er proces gevoerd worden en op welke wijze? Intellectuele eigendom  Cloud oplossing (licentiebeleid)  Betrokken data  Legaal in alle landen?  Notice & take down – gevolgen? Handelsrestricties
 32. 32. Escrow Voorwerp van de ‘escrow’ Aantal partijen? Omschrijving van dienstverlening  Zuivere bewaring en vrijgave  Aanvullende diensten Vrijgave (‘trigger events’) Vrijgaveformaliteiten Rechten van de begunstigde na vrijgave
 33. 33. IT Outsourcing / BPO Voorwerp  Dienstenomschrijving  SLA (objectief) en klantentevredenheid (subjectief)  ‘Technology refresh’ en innovatie  ‘Continuous improvement’ Transitie en retransitie  Kwaliteitsniveau tijdens transitie- en retransitieperiode  Transfer van personeel en assets Duur en beëindiging Contract Governance Aansprakelijkheid en verzekering
 34. 34. IT Outsourcing / BPO Financiële aspecten  Prijs en berekeningsmethode  Betalingsvoorwaarden  Benchmarking bij contracten met lange looptijd Garanties Data, beveiliging en persoonsgegevens  Beveiliging  Eigendom  Disaster Recovery Audit / certificatie Geschillenbeheersing en -beslechting
 35. 35. Service Level Agreements Terminologie Omschrijving van de dienst / scope Indien niet aanwezig in de overeenkomst: omschrijving van de procedure tot aanpassing van de SLA’s Omschrijving van de taken van de partijen (“RACI” of “Roles & Responsibilities”) Omschrijving van “assumpties” Omschrijving van escalatiemechanismen  Prioriteitscodes en hun inhoud  Bevoegdheid om de prioriteiten te bepalen: wie?
 36. 36. Service Level Agreements Meetbaarheid  Omschrijving van het dienstenniveau  Meetperiode Rapportering  Inhoud  Interval  Wijze van terbeschikkingstelling Service Credits (‘sole remedy’?) Nuttig: koppel het minimumniveau of herhaaldelijke inbreuken aan het begrip “zware fout” en een ontbindingsregime bij zware fout
 37. 37. Recente trends in de IT-sectorRecente ontwikkelingen en tendenzen in de IT-sector en hun impact op IT-contracten.
 38. 38. Overzicht Algemene overwegingen  Tendens naar strengere Specifieke IT-contracten overeenkomsten Recente trends in de IT-sector  Intensiteit van verbintenissen  Gestage uitholling van aansprakelijkheidsbeperkingen  Flexibilisering  Corporate Governance / Ethisch zakendoen  Auditmogelijkheid verschuift naar certificatieplicht
 39. 39. Enkele trends bij IT-contracten Financiële crisis heeft een wezenlijke impact gehad op de inhoud van IT-contracten  Strengere overeenkomsten in hoofde van de leveranciers  Resultaatsverbintenissen  Deadlines met forfaitaire schadevergoedingen (als middel prijsreductie te bekomen na prijsonderhandelingen)  Aansprakelijkheid  Betrachting tot bekomen van langere betalingstermijnen  Rechtstreeks via milestones en betalingstermijn  Onrechtstreeks via formalisering van procedures en goedkeuringen  Betrachting tot reductie van TCO via garantiebepalingen  Langere garantietermijnen  Uitbreiding van de inhoud van het begrip ‘garantie’ (supergarantie die ook onderhoud bevat)
 40. 40. Enkele trends bij IT-contracten Resultaatsverbintenissen worden de facto standaard  Grotere klanten eisen standaard dat alle verbintenissen gekwalificeerd worden als resultaatsverbintenissen  Onredelijk voor bepaalde diensten (b.v. bij projectmanagement of operationele dienst)  Opname van steeds strengere penaliteiten bij termijnoverschrijdingen (snellere stijging en hogere percentages)  Mits onderhandeling is een modalisering nog steeds mogelijk Informatieverplichtingen  Strenger voor leverancier  Meer en meer uitgehold voor klant (dubbele waakzaamheid vereist voor leverancier!)
 41. 41. Enkele trends bij IT-contracten Leveranciers hebben moeite om hun aansprakelijkheidsuitsluitingen te handhaven  Betrachting om onbeperkte aansprakelijkheid te bekomen  ‘cap’ voor rechtstreekse schade komt steeds hoger te liggen  Vroeger: ong. 50% tot 150% van de contractwaarde, meestal 100%  Nu: 50% tot 200%, met uitschieters naar boven door opname van hoge nominale bedragen  Opname van lijst van schadegevallen die steeds als ‘rechtstreekse schade’ worden gekwalificeerd  Ruimere opname van vrijwaringsbedingen  ‘Procurement’ proces dissocieert contractonderhandeling van prijsonderhandeling  Verzekeringskost kan moeilijk verhaald worden
 42. 42. Enkele trends bij IT-contracten Leveranciers hebben moeite om hun aansprakelijkheidsuitsluitingen te handhaven  Uitsluiting indirecte schade wordt meer en meer uitgehold (‘carve out’ van gevallen waar aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt geëist)  Inbreuk op vertrouwelijkheid of verwerking persoonsgegevens  Inbreuken op IPR  Vrijwaringen en garanties  Zware fout  Soms aansprakelijkheid voor indirecte schade, maar dan beperkt  B.v. aansprakelijkheid voor indirecte schade ten belope van maximum 10% van ‘cap’ voor rechtstreekse schade
 43. 43. Enkele trends bij IT-contracten Beëindiging van overeenkomsten (‘flexibilisering’ ten nadele van de leverancier) Mogelijkheid tot opzegging van dienstverlenings- overeenkomst  Korte opzegtermijnen  Geen schadevergoeding of slechts een beperkte schadevergoeding (redelijke vergoeding voor ‘demobiliseringskost’ met uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding voor winstderving) Verstrenging van de ontbindingsmogelijkheden  Kortere remediëringstermijnen  Meer uiteenlopende uitdrukkelijke ontbindende voorwaarden
 44. 44. Enkele trends bij IT-contracten Corporate governance / Ethische Codes  In se: verplichtingen die een onderneming zichzelf oplegt  Maar: verplichtingen worden doorgeschoven naar leveranciers Codes worden gebruikt/misbruikt ten bate van contractuele uitstapmogelijkheden  Verregaande schorsingsmogelijkheden bij (schijn van) inbreuk  Verregaande en onmiddellijke beëindigingsmogelijkheden bij (schijn van) inbreuk  In beide gevallen: uitsluiting van recht op schadevergoeding in hoofde van de leverancier  Goede trouw?  Rechtsmisbruik?
 45. 45. Enkele trends bij IT-contracten Audit / certificatie Klanten eisen steeds meer bewijzen van ‘quality control’  Inzage in interne processen / methodologie  Certificatie (ISO 9000 / ISO 27000) Auditclausules worden nog veelvuldig opgenomen in overeenkomsten  Meer en meer een ‘dreigingsmiddel’, eerder dan effectief uitgevoerd  Leverancier vervangen audits meer en meer door certificatie  SAS 70 Type II  ISO 9000 of ISO 27000  Certificatie omvat standaard recurrente audit door een externe partij
 46. 46. Dank u voor uw aandacht. Vragen?Bekijk het documentatiepakket via de website vanSAI (elektronische documenten):http://www.sai.be/content/de-redactie-en-onderhandeling-van-it-contracten

×