Successfully reported this slideshow.
Checklist : Website Development Overeenkomst
Crosslaw’s checklists | Datum: 5 april 2016 | Versie 1.4 | Tags: ICT Law
Joha...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 2/10
Algemeen
 Benami...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 3/10
Voorwerp van de o...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 4/10
o Bepalingen inza...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 5/10
Prijs en betaling...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 6/10
 Beëindigingsmod...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 7/10
o Recht van toepa...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 8/10
 Vrijwaring voor...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 9/10
‘Boilerplate’-bed...
Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law
Marsveldplein 2
1050 Brussel - België
www.crosslaw.be 10/10
Alle rechten voo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Checklist overeenkomst website ontwikkeling (Belgisch recht)

976 views

Published on

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Checklist overeenkomst website ontwikkeling (Belgisch recht)

 1. 1. Checklist : Website Development Overeenkomst Crosslaw’s checklists | Datum: 5 april 2016 | Versie 1.4 | Tags: ICT Law Johan Vandendriessche Johan is vennoot en leidt het ICT/IP/Data Protection departement van Crosslaw. Hij combineert een brede (IT) sectorgebaseerde aanpak met een sterke ervaring in ICT-projecten en ICT-aanbesteding, outsourcing, verwerking van persoonsgegevens en compliance. j.vandendriessche@crosslaw.be | +32 486 36 62 34 Bénédicte Losdyck Bénédicte is advocate en onderzoekster aan de Universiteit van Namen (CRIDS) met een sterke focus op het recht van informatie- en communicatietechnologie. Haar expertise omvat onder andere privacy en gegevensbescherming, elektronische handel en ICT-overeenkomsten. b.losdyck@crosslaw.be | +32 494 14 50 10 Lisa De Smet Lisa is advocate in het ICT/IP/Data Protection departement en behandelt zaken in verband met het recht van informatie- en communicatietechnologie, intellectueel eigendomsrecht, evenals privacy en gegevensbescherming. l.desmet@crosslaw.be | +32 2 510 52 28 Inleiding en instructies Deze checklist geeft een overzicht van aandachtspunten die in overweging moeten worden genomen bij de redactie, het nazicht en de onderhandeling van website development overeenkomsten. Een website development overeenkomst is een specifieke vorm van dienstverleningsovereenkomst. Bijgevolg zullen heel wat aandachtspunten identiek of gelijkaardig zijn aan deze die van toepassing zijn bij (projectgebaseerde) dienstverleningsovereenkomsten. De lijst is niet exhaustief.
 2. 2. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 2/10 Algemeen  Benaming van de overeenkomst (de benaming is indicatief)  Identificatie van de partijen o Naam of maatschappelijke benaming en rechtsvorm o Adres (de woonplaats of maatschappelijke zetel) o Ondernemingsnummer (0xxx.xxx.xxx) (handelsregisternummer of een ander uniek identificatienummer bij buitenlandse vennootschappen, indien beschikbaar) o Rechtspersonenregister o BTW-nummer (BTW BE0xxx.xxx.xxx)  Identificatie van de ondertekenaar o Naam o Titel o Controleer de vertegenwoordigingsbevoegdheid  Preambule o Beschrijving van de partijen o Beschrijving van de doelstellingen van de partijen bij de overeenkomst  Ondertekening o Controleer de identiteit van de ondertekenaar, de handtekening en de datum o Voorzie evenveel exemplaren van de overeenkomst als er partijen zijn (vermeld dit aantal expliciet in de overeenkomst) o Controleer de paginanummering (doorlopend) o Paraaf op elke pagina is niet wettelijk verplicht, maar wel nuttig (het levert bewijs van kennisname en aanvaarding van elke pagina en beschermt tegen de verwisseling van pagina’s) Definities en Interpretatie  Definities o Controleer het gebruik van de definities  Zijn alle definities in gebruik?  Worden alle begrippen met hoofdletters correct gebruikt?  Vermijd om onnodige cirkeldefinities of verwijzingen tussen definities te gebruiken o Specifieke definities?  Definities kunnen geldig afwijken van de gebruikelijke betekenis van een woord (b.v. een woord kan een andere betekenis gegeven worden via een definitie) o Verwijzing naar een begrippenkader (b.v. ITIL definities)  Controleer de juistheid van de verwijzing (b.v. welke versie van een begrippenkader)  Interpretatieregels  Hiërarchie van de contractdocumenten o Standaardregel o Uitzonderingen?
 3. 3. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 3/10 Voorwerp van de overeenkomst  Omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst o Website development o Bijkomende dienstverlening (domeinnaam registratie, website hosting, onderhoud van de website, CMS management)  Onderdeel van dezelfde overeenkomst of verwijzing naar een afzonderlijke overeenkomst? o Aankoop van licenties voor software of materialen die geïntegreerd worden in de website (b.v. CMS, lettertypes, foto’s, multimedia, …)  Controleer de omvang en de beperkingen van de licenties  Omschrijving van de deliverable (website) o Specificaties o Functionaliteiten  (Minimale) vereisten inzake hardware en/of software o Technische standaarden (b.v. W3C)? o Gebruik van een specifiek CMS Verbintenissen  Aard van de verbintenissen o Middelenverbintenissen  Redelijke inspanningen (‘reasonable effort’)  Inspanningen naar beste vermogen (‘best effort’)  Specifieke omschrijving van de vereiste inspanning? o Resultaatsverbintenissen o Specifieke interpretatieregel met betrekking tot de aard van de verbintenissen  Beschrijving van de rollen en de verantwoordelijkheden van de partijen in geval van gezamelijke uitwerking van de website o Rol van de klant (materialen van de klant, teksten van de klant, …) o Rol van de dienstverlener  Verbintenissen specifiek van toepassing op de klant o Verplichting tot samenwerking (redelijke bijstand)?  Omvang van de verbintenis  Uitholling informatieplicht van dienstverlener? o Terbeschikkingstelling van infrastructuur / bedrijfsmiddelen o Minimumvereisten toegewezen personeel? o Aanvaarding van levering en oplevering  Verbintenissen specifiek van toepassing op de dienstverlener o Advies- en informatieplicht (verzwakt of versterkt) o Leverings- of uitvoeringstermijn  Indicatieve of bindende termijn?  Gevolgen van de niet-naleving termijn?  Penaliteiten  Ontbinding van overeenkomst / bestelling
 4. 4. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 4/10 o Bepalingen inzake de aanstelling, vervanging en beschikbaarheid van sleutelpersoneel o Naleving van veiligheids- en toegangspolicies  Voorafgaande mededeling  Vorm van mededeling  Regeling voor buitensporig nadelige bepalingen? o Kwaliteitsprocedures  Algemeen / specifiek  Certificatieplicht? B.v. ISO 9000 serie ? Levering, Aanvaarding en Garantie  Levering o Specifieke leveringsmodaliteiten o Omvang van de levering (volledige kopie van de broncode en materialen?)  Aanvaarding o Omschrijving van de aanvaardingsprocedure  Testprocedure  Voorlopige / definitieve aanvaarding  Aanvaardingstermijn  Gevolgen van het aflopen van de aanvaardingstermijn o Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding  Gebruik van de materialen in een productie-omgeving o Aanvang van de garantietermijn?  Garantie o Duur  Aanvangspunt?  Duur  Opschorting of verlenging van de garantieperiode o Omvang  Specificaties  Functionaliteiten  Technische standaarden  Gebreken  Uitsluitingen? o Remedies  Herstel in natura  Schadevergoeding  Beëindiging van de overeenkomst / bestelling  Terugbetalingsplicht?  Uitsluitende vergoeding (‘sole remedy’)? o Aanvang onderhoudstermijn? o Garantie voor verborgen gebreken
 5. 5. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 5/10 Prijs en betaling  Prijsbepaling o Vaste prijs (scope!) o Time & Materials  Overlegging van timesheet  Controle van de timesheet (termijn?)  Aanrekenbare kosten  (Voorafgaande) goedkeuring of aanvaardingsprocedure met betrekking tot de kosten?  Overlegging bewijsstukken  Doorrekening ‘aan kostprijs’ of met een toeslag?  Kostenforfaits? o Kostgebaseerde prijs (cost+)  Bepaling van de omvang  Bepaling van de kostenparameters  Belastingen  Facturatiemodaliteiten o Verplichte bijkomende informatie (b.v. PO-nummer)? o Sancties bij ontbreken van informatie o Elektronische facturatie  Betalingsmodaliteiten o Betalingstermijn o Betalingswijzen o Sancties bij laattijdige betaling  Verwijlinteresten  Schadevergoeding  Niet-uitvoeringsexceptie (‘ENAC’)  Welke formaliteiten?  Zekerheden  Eigendomsvoorbehoud  Retentierecht Duur en beëindiging  Duur van de overeenkomst o Ondertekeningsdatum vs. startdatum o Bepaalde duur vs. onbepaalde duur o Specifieke regels met betrekking tot een kaderovereenkomst en bestellingen  Opschortende en/of ontbindende voorwaarden
 6. 6. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 6/10  Beëindigingsmodaliteiten o Opzegging (‘termination for convenience’)  Door de klant  Opzegvergoeding  Opzegtermijn?  Door de dienstverlener  Opzegvergoeding  Opzegtermijn o Ontbinding (‘termination for breach / cause’)  Door de klant  Welke omstandigheden?  Welke voorwaarden?  Welke formaliteiten?  Door de dienstverlener  Welke omstandigheden?  Welke voorwaarden?  Welke formaliteiten?  Gevolgen van de beëindiging? o Doorgaans geen impact op rechten en verbintenissen definitief verkregen voor contracteinde o Voortbestaan specifieke bedingen? o Lopende opdrachten / bestellingen o Niet-vervallen facturen?  Bijstand bij contracteinde / retransitiebepalingen? Databeveiliging, Vertrouwelijke Informatie en Persoonsgegevens  Vertrouwelijkheid o Vertrouwelijkheid en doelmatige gebruiksbeperking in verband met vertrouwelijke informatie o Beveiligingsplicht o Meldingsplicht bij incidenten o Regels met betrekking tot interne en externe mededeling van vertrouwelijke informatie o Vertrouwelijke informatie moet eigendom blijven van de verstrekker  Specifieke beveiligingsverplichtingen voor specifieke informatie?  Verwerking van persoonsgegevens o Beperking van de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker o Keuze betrouwbare verwerker o Beveiligingsplicht o Meldingsplicht bij incidenten o Uitvoer van persoonsgegevens
 7. 7. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 7/10 o Recht van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens  Kan verschillen van het recht van toepassing op de overeenkomst  Impact?  Eigendom van informatie en teruggaveplicht Aansprakelijkheid en verzekering  Aansprakelijkheidsregime o Afwezigheid van een bepaling inzake (beperking van) aansprakelijkheid = onbeperkte aansprakelijkheid o Eenzijdig of wederkerig o Aansprakelijkheidsbeperking (op identieke of verschillende wijze) van toepassing op beide partijen?  Aansprakelijkheidsbeperking o Aard van de fout o Omvang van de aansprakelijkheid o Aard van de schade  Uitsluiting van ‘indirecte en gevolgschade’ o Definitie van het begrip o Lijst o Lijst van schade die als rechtstreeks wordt beschouwd  Gevallen van onbeperkte aansprakelijkheid? o Schending van vertrouwelijkheid o Schending van intellectuele eigendomsrechten o Schending van wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens o Andere?  Termijnen voor claims (“verjaring”)? o Eenzijdig of wederkerig  Vrijwaring voor vorderingen van derden?  Verzekeringsplicht? o Vast bedrag of onbepaald “redelijk” bedrag o Kwaliteitsvereisten met betrekking tot de verzekeringsmaatschappij o Overlegging polis (op eerste verzoek)? o Kennisgeving bij wijziging van de dekking? o Afstand van verhaal van de verzekeringsmaatschappij? Intellectuele eigendom  Afbakening van het eigendomsstatuut van voorafbestaande materialen  Overdracht van of licentie op ‘deliverables’?  Beperkingen met betrekking tot het hergebruik van know-how verkregen in de context van de uitvoering van de overeenkomst?
 8. 8. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 8/10  Vrijwaring voor schending van intellectuele eigendom van derden o Beperkingen in de omvang  Alle intellectuele eigendomsrechten vs. opgelijste rechten  Geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten  Territoriale beperkingen vs. wereldwijd o Vrijwaringsplicht o Procedure o Herstelverplichting  Verplichting om de nodige gebruiksrechten te verkrijgen  Vervanging van het inbreukmakende element  Vrije keuze vs. equivalente functionaliteiten  Teruggave met terugbetaling?  Finale oplossing?  Beperking van de terugbetaling in functie van de afschrijvingsperiode? o Uitsluitende vergoeding (‘sole remedy’)? Garanties  Dienstverlener o Geschiktheid in het licht van de vereisten van de klant o Gedocumenteerde specificaties van de klant? o Wettelijke en/of technische specificaties en/of standaarden? o Verklaringen inzake fiscaliteit en sociale verplichtingen (LIMOSA, …) o Verenigbaarheid met toepasselijke wet- en regelgeving o Eigendom of gebruiksrechten in verband met benutte bedrijfsmiddelen (b.v. software) o Afwezigheid van schadelijke code (virussen, Trojaanse paarden, blokkeringsmechanismen, …) o Uitdrukkelijke beperkingen of uitsluitingen?  Klant o Garanties inzake verwerking van persoonsgegevens o Garanties inzake de afwezigheid van schadelijke code  Remedies? o Herstel in natura  Absolute plicht?  Bij benadering (‘substantially conforming to’) o Terugbetaling van de betaalde prijs o Beëindiging van de overeenkomst o Volledige vergoeding of verder verhaal mogelijk (‘sole remedy’)
 9. 9. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 9/10 ‘Boilerplate’-bedingen  Niet-afwervingsbeding o Eenzijdig of wederkerig o Omvang o Duur o Penaliteiten o Uitzonderingen?  Splitsbaarheid o Gevolgen nietige bedingen? o Onderhandelingsplicht? o Vervangingsplicht?  Persoonlijk aard van de overeenkomst (‘intuitu personae’)  Overdraagbaarheid en onderaanneming o Toegestaan? o Formaliteiten o Hoofdelijke aansprakelijkheid bij overdracht of onderaanneming? o Specifieke regels voor transacties binnen een ondernemingsgroep o Specifieke regels bij overnametransacties  Publiciteit en referenties o Toegestaan? o Formaliteiten? o Gebruik van logo’s en handelsmerken  Kwalificatie van het statuut van de partijen  Vierhoekenbeding (‘entire agreement’) o Algemene voorwaarden? o Precontractuele documenten? o Afdwingbaarheid is sterk afhankelijk van toepasselijk recht en jurisdictie  Geen afstand van rechten (‘no waiver’)  Aanpassing van de overeenkomst Toepasselijk recht en jurisdictie  Geschillenbeheersing o Escalatieprocedure voor geschillen o Mogelijkheid om rechtszaken op te starten tijdens escalatieprocedure?  Bindende derdenbeslissing (voor technische of financiële geschillen)  Toepasselijk recht  Jurisdictie o Staatsrechter o Alternatieve geschillenbeslechting  Bemiddeling  Arbitrage
 10. 10. Crosslaw | advocaten-avocats-attorneys-at-law Marsveldplein 2 1050 Brussel - België www.crosslaw.be 10/10 Alle rechten voorbehouden. U heeft het recht om deze checklist te raadplegen, te downloaden en te reproduceren voor uw eigen persoonlijk gebruik, evenals het recht om deze checklist gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze checklist niet wijzigt. Deze checklist wordt uitsluitend verstrekt als algemene informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. U dient er zich bewust van te zijn dat de wetgeving of rechtspraak gewijzigd kan zijn sinds de datum van publicatie. crosslaw is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) – ondernemingsnummer 0534.697.355 – RPR Brussel

×