Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter springarepolis inlay_print (dragen)

14,192 views

Published on

Peter Springare - Kapitel "Elefanten i rummet"

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Peter springarepolis inlay_print (dragen)

 1. 1. 178 peter springare Kapitel 25 Elefanten i rummet Den 3 februari 2017 postade jag ett inlägg på Facebook. Jag uttryckte min uppgivenhet över att vi i Sverige är rädda för att prata klartext om invandringens påverkan på ökningen av grov våldskrimi- nalitet. De här brotten påverkar tydligt polisens förmåga att göra sitt jobb men de inverkar också på sjukvården negativt. Den ökade invandringen och de uppenbara bristerna i integrationspolitiken påverkar också sexu- albrotten och grovt våld som utförs i hedersförtryckets namn. Jag pekade på problemet genom konkreta exempel från min vardag, utan förskönanden och tillrättalagda statistiska redovisningar. Jag uttryckte min uppfattning om att det är självklart att våra ledande politiker måste kräva kartläggning och ärlig statistisk analys av effek- terna av invandrings- och integrationspolitiken och dess påverkan på den eskalerande brottsutvecklingen. Främst då på de grövre brotten. Det är viktigt att kartlägga et- nicitet i dessa sammanhang för att så träffsäkert som möjligt skapa förutsättningar att komma till rätta med problemen. En uppfattning som också konfirmeras i för- ordet till BRÅ:s rapport om invandrare och kriminalitet från 2005. Inläggen väckte en enorm reaktion både här hemma och utomlands. 90 procent var mycket positiva till det jag
 2. 2. 179 peter springare, polis skrev. Resten av reaktionerna stod vänsteraktivister för. Både de som är aktiva inom extremvänstern men framför allt många inom den etablerade mediestrukturen. Det fanns knappt någon ledarsida i de större tidningarna som inte förhöll sig till mina inlägg. De sablade ner mina teser och utmålade mig som rasist, nazist och invand- rarhatare. Nyhetsprogrammen hakade på och ifrågasatte mina uppfattningar. Rikspolitiker och lokalpolitiker tog avstånd och några ”brunsmetade” mig. Idag är det ett annat klimat. Vi har kommit en bra bit på väg och det gläder mig. Det är enormt viktigt att få bort polariserande aktivister och journalister från de- battarenan. Ytterligheterna tillför inget konstruktivt till debatten. Det är välkommet att politikerna har börjat fråga efter kartläggning och statistik kring invandring och kriminalitet. Flera av våra större tidningars ledar- sidor har deklarerat att det är viktigt med en ordentlig kartläggning och färsk statistik. Man anförde ungefär samma argument som fanns i förordet i BRÅ:s rapport från 2005 och kopierade i princip det jag skrev. Nu har även etablerade riksdagspolitiker och en och annan mi- nister börjat tänka i samma banor. Problemet är bara att nu när politikerna äntligen ska- kar av sig ängsligheten och den politiska korrektheten, rör de till begreppen i debatten. Vissa ministrar är inte trovärdiga i sina ställningstaganden kring nödvändig- heten av kartläggning av invandrad kriminalitet och att normer och kultur påverkar kriminaliteten. Jämställdhetsministern Åsa Regner medverkade i SVT:s Agenda, där hedersrelaterat våld och förtryck av kvin- nor och flickor i invandrargrupper debatterades. Tyvärr
 3. 3. 180 peter springare framgick det att Åsa Regner varken kan problematiken eller har läst på fakta om hedersrelaterade brott. Kun- skapsbrist är ett hinder när man försöker komma till rätta med problemet. Det vi i dagligt tal kallar hedersrelaterade brott är inget annat än grov kriminalitet bland kriminella invandrare. Det rör sig om människorov, misshandel, olaga hot, mordförsök och mord. Även om gärningsmän och offer är nära släkt, ändras inte det faktum att det är grov kriminalitet som utövas av kriminella invandra- re. Att avidentifiera denna grova kriminalitet och kalla det kvinnoförtryck i stället, gagnar inte kampen mot hedersbrott och skyddar inte de kvinnor som utsätts. Dessa brott måste angripas på samma sätt som övrig grov kriminalitet. Våldet inom ramen för hederskultur får inte lyftas ut från den allmänna hållningen mot in- vandrad kriminalitet. Åsa Regner har i alla fall rätt i en sak, hedersbrotten måste kartläggas. Statistik och andra parametrar kring denna kulturellt baserade kriminalitet måste tas fram för att åtgärderna skall bli mer träffsäkra. Precis samma åtgärder behövs för att komma till rätta med ”vanlig” invandrad kriminalitet. Även Moderaternas tidigare rättspolitiske talesperson, Tomas Tobé, anser att det är nödvändigt med kartläggning av sexbrottslingar och gärningspersonernas härkomst. Att kartlägga sexbrottslingars etniska bakgrund är kon- troversiellt. Senast BRÅ presenterade en sådan kartlägg- ning var 2005. Det är viktigt att lära sig om vem som be- går brott. Det kan handla om ålder, men även ursprung, menade Tomas Tobé. Justitieminister Morgan Johansson visar prov på bristande ”spelförståelse” i detta ämne. En-
 4. 4. 181 peter springare, polis ligt honom kommer det att behövas en kartläggning av sexbrott, men han tycker inte att den ska omfatta etnisk bakgrund. Morgan Johansson anser att kampanjen #me- too visat att sexualbrott förekommer överallt. Han gör också den häpnadsväckande reflektionen att problemati- ken kring de ökande sexbrotten inte har något samband med ökad invandring, utan den gemensamma nämnaren är att förövarna är män. Det är både nonchalant och oansvarigt att avfärda denna viktiga fråga med detta sve- pande argument. Påståendet att den ökade invandringen inte har något samband med ökningen av till exempel våldtäkter är dessutom felaktigt. Det visar bara att den politiska korrektheten i vår regering övergått till att också omfatta en strukturell naivitet. Frågan om kriminalitet kring invandrare är mycket mer komplicerad och kom- plex än hos ”infödda svenskar”. Invandrad kriminalitet har sin grund i andra normer och annan rättsuppfattning än ”infödda svenskar”. Vidare påverkas kriminaliteten många gånger av religiösa tolkningar och andra kultu- rella influenser som inte är vanliga i Sverige. Därför kan vi inte förutsätta att det generellt är samma mekanis- mer och tankebanor, exempelvis socioekonomiska or- saker, som styr kriminaliteten hos samtliga kriminella i Sverige. Istället för några enstaka kartläggningar av den in- vandrade kriminaliteten, måste politikerna enas om en gemensam hållning i frågan. Vill man ha en genom- lysning och kartläggning för att få fram relevanta fak- ta, som leder till att politiska beslut och myndigheters förhållningssätt blir mer träffsäkra, måste man ta ett gemensamt grepp om hela kriminalitetskomplexet bland kriminella invandrare. Det går inte att ha en genom-
 5. 5. 182 peter springare lysning och kartläggning för specifikt våldtäkter, eller för hedersvåld. Det är en generell kriminalitet det är fråga om. En kriminalitet som har med förvärvade nor- mer inom familjer att göra och som har sitt ursprung i kulturella synsätt och uppfattningar. Fler bedömare tonar ner den tidigare dominerande uppfattningen om att socioekonomiska förhållanden är orsak till att barn och ungdomar utvecklar kriminalitet som senare kan utvecklas till grov våldskriminalitet. När en generell ge- nomlysning gjorts kan man naturligtvis bena upp den i olika strukturer. Exempelvis grov våldsbrottslighet i gängmiljö, hedersvåld, brott i nära relation, sexualbrott etcetera. Lars Lindström skrev i en krönika i Expressen: ”Vi måste sluta blunda för att många män saknar respekt”. Lars Lindström skriver vidare att ”trots att Sverige i stort sett är det bästa landet i världen, så får vi inte blunda för alla de män som saknar respekt för framför allt kvinnor och tjejer”. Det kan vi nog alla skriva under på. Och vi får inte blunda för den alltmer brutalare och förnedrande kvin- nosynen som eskalerat både på nätet och framförallt ute i det verkliga livet på gator och torg. Det jag ändå fortfa- rande blir så trött på, är att politiska aktivister, likt Lars Lindström, fortfarande är förblindade av sin politiska övertygelse och vägrar inse vad som måste diskuteras och vad som är viktigt att gå till botten med i denna fråga. Lars Lindström representerar en politisk åskådning som börjar krackelera i sina grundvalar. Allt ont kommer från höger och med det förhållningssättet kan man flytta fokus från det egentliga problemet.
 6. 6. 183 peter springare, polis Det man först måste klara ut, är om det allt mer utbred- da näthatet mot framförallt kvinnor som deltar i den allmänna debatten, har något samband med sexismen, förnedringen och respektlösheten mot kvinnor och tje- jer på gator och torg i vardagen. Detta vardagsfenomen skapar en allt mer utbredd otrygghet hos kvinnor och tjejer. Finns det en tydlig kausalitet mellan ökningen av tafsande, sexuella ofredanden och våldtäkter som ökar och de sexistiska hot och trakasserier mot kvinnor på nätet? Lars Lindström vill uppenbarligen göra det lätt för sig i sin krönika, genom att påskina att det urskill- ningslöst handlar om ”svenska män” – högerextremis- tiska och nazistiska män och äldre pojkar som ger sig på feministiska debattörer, antirasistiska kvinnor och debattörer med invandrarbakgrund. Detta ställningsta- gande görs så tydligt när Lindström styrker sin tes, och refererar till ”Kvinnohatarna”, en artikelserie i Expressen av Atilla Yoldas och Meli Petersson Ellafi. Där intervjuas bl. a. Rossana Dinamarca om sina erfarenheter av näthat, näthot och sexuella trakasserier via nätet. Ytterligare ett antal kvinnor intervjuas och delar med sig av sina upp- levelser. Det som är gemensamt för dessa kvinnor är att samtliga är offentliga debattörer, med feministiska och antirasistiska åsikter samt att de flesta är av utländsk härkomst. Lindström försöker få dem att framstå som ett genomsnitt för hur kvinnor i allmänhet blir behandlade på nätet. Frågan är om man på allvar vill diskutera den kvinnofientliga och kvinnoförnedrande syn som idag gror och eskalerar hos många män. Jag är den förste att skriva under på hur bedrövliga nättrollen är, med sina rasistiska slagord och hot. De förföljer och trakasserar kvinnor som uttrycker sin åsikt,
 7. 7. 184 peter springare deltar i debatten, är feminister, antirasister eller bara har ett utländskt utseende. Skyddade bakom sin dator angriper de människor och de borde ställas till svars för sina handlingar. De förtjänar inget bättre. Tyvärr är det svårt att komma till rätta med fenomenet och det kom- mer nog alltid att finnas i sociala medier. Men polisen måste ta krafttag och finna lösningar för att stävja det. De drabbade kvinnorna i Lindströms krönika är inte några genomsnittskvinnor, men det är oacceptabelt att de utsätts för näthat. Men man skall också komma ihåg, att det finns många fler företeelser på nätet, där kvin- nor utsätts för grova övergrepp och sexistiska påhopp. Förövarna är inte alltid svenska män med rasistiska och nazistiska åsikter. Att anta att näthatet domineras av rasistiska högerextrema män är också en generalisering och försvårar möjligheten att komma tillrätta med pro- blemet. Om det finns ett klart samband mellan näthat och fysis- ka övergrepp och sexuella ofredanden mot kvinnor och tjejer i verkligheten, är inte heller den frågan enkel att svara på. Jag vill påstå att de två företeelserna är fristå- ende från varandra. Det är därför vanskligt att se dem i ett sammanhang. Min uppfattning är att när vi söker efter orsakerna bakom kvinnoöverfallen, våldtäkterna och sexuella ofredandena har vi de senaste åren gått i fel riktning. De här brotten skapar mest otrygghet bland kvinnor och tjejer och vi måste finna lösningen på pro- blemet. I mångt och mycket hör det samman med en kraftigt ökad invandring de senaste fem–tio åren. Män av utländsk härkomst, är förebilder för många invand-
 8. 8. 185 peter springare, polis rarpojkar och har i allt för många fall en annan syn på sexualitet och jämlikhet. Om vi tittar på Örebro exempelvis, så är gärningsmän av utländsk härkomst överrepresenterade när det gäller våldtäkter och andra sexrelaterade överfall. Örebro är representativt för svenska städer i samma storlek. Av den anledningen är det angeläget att åtgärder sätts in mot de invandrargrupper där den här typen av kriminalitet är oroväckande överrepresenterad. Eftersom svenska staten via Brottsförebyggande rådet, inte haft viljan eller förmågan att redovisa färska siff- ror vad gäller förhållandet kriminalitet och invandring, måste vi ta till egna fakta kring konkreta utredningar. Vid grova brottsroteln i Örebro utreds alla våldtäkter som inte är mot barn eller inom en relation. Under 2014 utreddes 49 våldtäktsanmälningar I 27 av fallen var gär- ningsmännen av utländsk härkomst. I 18 fall var gär- ningsmannen svensk och i fyra fall var gärningsmannens nationalitet okänd. Under 2014 utreddes sju överfall- svåldtäkter som skett i det offentliga rummet. Av dem var två gruppvåldtäkter – gärningsmännen var två eller flera. I ett fall våldförde sig fem gärningsmän på kvinnan. I samtliga sju överfallsvåldtäkter hade gärningsmännen utländsk bakgrund. Efter 2014 pekar allt på att överre- presentationen av gärningsmän med utländsk härkomst ökar. 2016 och de fem första månaderna 2017, hade grova brott i Örebro utrett 83 anmälningar om våldtäkt. I 46 fall var gärningsmännen av utländsk härkomst, och i 34 var gärningsmännen av svenskt ursprung. 3 ärenden
 9. 9. 186 peter springare hade gärningsmän av okänt ursprung. I de 46 ärenden med gärningsmän av utländsk härkomst, var 49 perso- ner misstänkta. I de 34 ärendena med gärningsmän av svenskt ursprung, var 34 misstänkta. Gärningsmännen av utländsk härkomst kommer i de allra flesta fall från Mellanöstern och vissa länder i Afrika. Det är mycket an- märkningsvärt med en sådan överrepresentation i denna typ av brott, sett till det faktiska antalet män med svenskt ursprung, kontra män med utländsk härkomst som bor i Örebro. Jag ser det i alla fall som ett stort problem, när i det närmaste sex av tio gärningsmän vid sexualbrott i Örebro idag är män av utländsk härkomst. Fenomenen kan svårligen förklaras med socioekono- miska orsaker eller att gärningsmännen bor i utanför- skapsområden. Det handlar uteslutande om synen på kvinnan och en allmän rättsuppfattning om vad män tillåts att göra mot kvinnor. Man kan se ytterligare två saker som skiljer sig mellan våldtäkter med svenska kon- tra utländska gärningsmän. När brottet begås av svenska gärningsmän är det ofta så att offer och gärningsman känner varandra och kanske har haft någon kortare relation. Brott med utländska gärningsmän karaktäri- seras av att man kanske precis har träffats. Ibland har personerna bara känt varandra några timmar och att gärningsmännen drivs av någon slags ”hon är bara en hora och att det är bara att ta för sig-mentalitet”. I den sistnämnda gruppen finns nästan alla gärningsmän som begått gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter. Vid så gott som samtliga gruppvåldtäkter som anmälts i Örebro de senaste tre åren har gärningsmännen varit av utländsk härkomst.
 10. 10. 187 peter springare, polis Mina förslag till att komma till rätta med detta problem och därigenom skapa mer trygghet för kvinnor och tjejer är att först lyfta frågan och prata öppet om den. Expres- senkrönikören Lars Lindström, borde kanske hjälpa till och ägna sig åt journalistik, genom att ta fram fakta. Överrepresentationen är ett samhällsproblem och måste behandlas som ett sådant. Precis som Dagens Nyheter här- förleden konstaterade att nio av tio dödsskjutningar har gärningsmän av utländsk härkomst. Vidare slog DN fast att det är viktigt och angeläget att prata om just detta för att finna lösningar. Rädslan för att hamna i rasistfacket gör att fakta undanhålls och då kommer man aldrig kunna lösa problemet. Nästa förebyggande åtgärd är att satsa på att fånga upp yngre män av utländsk härkomst och undervisa dem om svenska lagar och regler, om sexualbrott och vilka rättsprinciper som gäller. Man måste förmedla en mo- dern syn på jämställdhet och hur vår syn skiljer sig från de kulturer som de kommer från. Det är inget större pro- blem. Om man på ett vetenskapligt sätt tog fram statistik på detta fenomen, skulle det vara enkelt att selektera ut de länder, varifrån majoriteten av gärningsmännen kommer. Men det som måste till är att opinionsbildare som Lars Lindström, börjar rapportera om den verklighet som finns därute. Det finns inga undersökningar som bekräftar att nazister och rasister begår just den här typen av brott i någon större majoritet. Exempelvis finns data som pekar på att antisemitismen utvecklas och utövas främst inom invandrargrupper och då företrädesvis av invandrare från MENA-länderna.
 11. 11. 188 peter springare BRÅ:s uppfattning i förordet till rapporten som publ- icerades 2005 om invandrares kriminalitet är att man pekar på det nödvändiga i att kontinuerligt kartlägga, genomlysa och följa upp kriminaliteten bland invandrare. Inte för att det skulle vara något självändamål i sig, eller att ”peka ut” invandrare som kriminella, utan för att det anses som nödvändigt för att kunna vidta relevanta åtgärder.

×