Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Johan Kuin    2027301Advanced Business Creation   20 april 2012               1
VoorwoordAls vervanging voor de korte cases in de E-fase van Advanced Business Creation heb ik deopdracht gekregen nog een...
InhoudsopgaveInleiding    4Macro-analyse  5Conclusie    9Concept     10           3
InleidingOcé is een van de grootste printbedrijven ter wereld. Naast printen zijn er ook veel andereonderdelen, onder ande...
Macro-analyseOm te kijken naar wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, kan er gekeken worden naardiverse ontwikkelingen...
Sociaal-cultureelEen trend die steeds meer gezien wordt, en volgens sommige trendwatchers zich nog meerdoor zou zetten in ...
De trend, contra-digitalisering, is er één die nog niet lang bezig is. Het is niet echt duidelijk ofOcé hier op dit moment...
Politiek-JuridischSinds juli 2011 heeft de overheid zichzelf de verplichting opgelegd bij aankopen rekening tehouden met d...
men alles duurzaam en groen wil hebben en waarbij er enkel nog digitaal gewerkt zouworden. Océ zou er goed aan doen deze d...
een bepaalde specifieke simpelheid van de jaren ’90 en daarnaast milieuvriendelijk enduurzaam gefabriceerd, verpakt en ver...
Wij verwachten dat Océ door zijn inmiddels goed opgebouwde naam op het gebied van deverzorging van documenten wat op dit m...
vervangen door online substituten zoals meer keuze uit kleuren of afbeeldingen op hoogniveau.               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vo ip2-johan kuin

433 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vo ip2-johan kuin

 1. 1. Johan Kuin 2027301Advanced Business Creation 20 april 2012 1
 2. 2. VoorwoordAls vervanging voor de korte cases in de E-fase van Advanced Business Creation heb ik deopdracht gekregen nog eens goed te kijken naar wat precies het probleem van Océ is of kanworden en waar zij goed naar zouden moeten kijken en rekening mee moeten houden methet uitdenken van een toekomststrategie voor over ongeveer tien jaar. Ik ga hiervoorgebruik maken van een macro-analyse waarbij ik de DESTEP-methodiek zal hanteren. Hieruitzullen een aantal ontwikkelingen voortvloeien die in meer of mindere mate van invloedzullen zijn op de markt waarop Océ zich begeeft. Vervolgens zal ik in een conclusie aangevenwat ik denk dat het belangrijkste is voor Océ en waar ze echt op in zouden moeten spelen.Daarnaast zal ik op het einde nog een advies en een klein concept toevoegen wat ikoorspronkelijk voor Océ geschreven heb. Ik heb voor deze opdracht dit concept zelfgeschreven en wilde dit in eerste instantie ook aan Océ en de opleiding overhandigen, maardoor miscommunicatie is dit er niet van gekomen. Naast dat ik van mening ben dat ditconcept een ander licht werpt op de opdracht die ik al voor Océ heb gemaakt, denk ik dat diteen goed voortvloeisel is uit de analyse van de markt en het bekijken van diversetoekomstscenario’s. 2
 3. 3. InhoudsopgaveInleiding 4Macro-analyse 5Conclusie 9Concept 10 3
 4. 4. InleidingOcé is een van de grootste printbedrijven ter wereld. Naast printen zijn er ook veel andereonderdelen, onder andere het verwerken van documenten. De afgelopen jaren is er eendalende trend te zien in het printvolume. Op dit moment is dit nog te overzien, maar dealgemene verwachting is dat er steeds minder geprint zal worden. Voor Océ is het lastig tezien wat hier precies mee samen hangt, welke ontwikkelingen hier zijn en hoe zij hierop inzouden kunnen spelen of rekening mee zouden kunnen houden. Er wordt echter verwachtdat een vergaande digitalisering en meer nadruk op duurzaamheid hier grote pijlers van zijn.Dit verslag zal dieper ingaan op de vraag in hoeverre er sprake is van een lagere vraag naarde diensten en producten van Océ en welke trends zich bevinden op de markt waar Océ zichop begeeft, evenals de ontwikkelingen die hieruit voort komen. 4
 5. 5. Macro-analyseOm te kijken naar wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, kan er gekeken worden naardiverse ontwikkelingen in de macro omgeving van Océ. Zelf geeft Oce al aan dat zij zien datduurzaamheid steeds belangrijker wordt en dat er hierdoor steeds minder zal wordengeprint. Dit is een trend die ik zal onderzoeken. Daarnaast zal ik kijken welke ontwikkelingener verder in de markt spelen.DemografischEr wordt tegenwoordig veel en vaak ingezet op het Nieuwe Werken. Veel bedrijven zien ditals iets dat moet en werknemers worden hier in meegenomen. Er zijn echter steeds meerwerknemers die hier minder mee hebben en die eigenlijk terug willen of niet willen afwijkenvan de oude situatie1. Een onderdeel van het nieuwe werken is dat men probeert minderfysiek beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld middels printen, en meer digitaal wil aanbieden.Voor Océ kan het een belangrijk onderdeel zijn als men toch aangeeft digitaal bezig te willenblijven.EconomischDiverse trendwatchers zien in de nabije toekomst, na alle crisissen, een moeilijke tijd voororganisaties. Men gaat binnen organisaties steeds meer kijken waarop bezuinigd kanworden of naar slimmere manieren om te werken2. Een onderdeel hiervan kan zijn dat mennaast bezuinigingen op bijvoorbeeld marketing en communicatie wat nu veel gedaan wordt,men ook gaat kijken wat operationeel gezien de kosten kan drukken. Al het werk uitprinten,kleine notities en e-mails, zijn steeds kleine uitgaves, maar bij elkaar vaak een redelijkbedrag, waarbij men dit makkelijker zou kunnen verminderen. Voor Oce is dit een grotebedreiging, doordat het huidige businessmodel uit gaat van veel printen en bedrijven hiereen groot aandeel in hebben.1 http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-literatuur/bakas-lamb-trends-voor-2010-volgens-11-trendwatchers-toekomst/, bezocht op 17 april 20122 http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-literatuur/bakas-jwt-trends-voor-2012-volgens-10-trendwatchers-trendwatching-toekomst-hype-mode-futuroloog-lijstje/, bezochtop 17 april 2012 5
 6. 6. Sociaal-cultureelEen trend die steeds meer gezien wordt, en volgens sommige trendwatchers zich nog meerdoor zou zetten in de nabije toekomst, is dat men groenmoe kan worden. Dit komt doordater van alle kanten beweert wordt hoeveel gevaar er wel niet is en hoe goed bedrijven vindendat ze hier zelf mee omgaan3. Op een gegeven moment kan er bij mensen een gevoelontstaan dat het allemaal toch weinig uitmaakt en dat het te vermoeiend is om steeds bezigte zijn met duurzaamheid. Er zal in de toekomst een niche van de markt zijn die groenmoe isgeworden en waarbij berichten over duurzaamheid weinig meer zullen uitmaken. Voor Ocezou het belangrijk kunnen zijn ook hierbij en voor onder andere deze mensen een alternatiefte bieden naast duurzaamheid.TechnologischEen andere trend die genoemd wordt is het ontstaan van een nichemarkt voor terugkeernaar basis als tegenreactie op de digitale revolutie. Iedereen is steeds beter bereikbaar viatelefoon en internet, er zijn nu steeds vaker mensen die aangeven hier een grens aan tewillen stellen en die terug willen gaan naar de essentie van bepaalde producten endiensten4. Een voorbeeld hiervan is het succes van de John’s Phone. Op de Facebookpaginavan John’s Phone, een telefoon bedacht door John Doe in Amsterdam die een bijzonderdesign heeft en specifiek bedoeld is om enkel mee te kunnen bellen en terug te gaan naar debasis van wat een telefoon zou moeten kunnen, staan veel verhalen van gebruikers van detelefoon. Een groot deel hiervan geeft aan hiervoor een smartphone zoals een iPhonegebruikt te hebben, maar het zat te zijn om altijd maar berichten te sturen en verbonden tezijn met internet5. Daarnaast zijn er veel mensen die bijvoorbeeld aantekeningen op papierschrijven en vast willen kunnen houden in plaats van dat deze op een laptop getypt worden,omdat het voor sommigen fijn is iets tastbaars te hebben en het opschrijven anders aanvoeltdan iets typen.3 http://www.bedrijfsjournalistiek.nl/artikelen/artikel_item/t/2011_het_jaar_van_groenmoeheid_en_gadgets, bezocht op 18 april 20124 http://www.extendlimits.nl/trends/trend/contra_digitaal/, bezocht op 15 april 20125 http://www.facebook.com/johnsphones, bezocht op 15 april 2012 6
 7. 7. De trend, contra-digitalisering, is er één die nog niet lang bezig is. Het is niet echt duidelijk ofOcé hier op dit moment iets mee doet, als print- en dienstverlenend bedrijf wordt er metname gefocussed op de meest nieuwe ontwikkelingen en technieken en is er weinigaandacht voor de nostalgie binnen het printen.EcologischDuurzaamheid is een trend die al een aantal jaren steeds meer speelt en waarvan vaakaangenomen wordt dat deze nog door zal zetten. Consumenten worden steeds meer bewustvan de gevolgen van consumeren en verlangen alternatieven van organisaties. Van vrijwelalle organisaties zal worden verwacht dat zij waar mogelijk duurzaam ondernemen. Dit heefteen aantal gevolgen, onder andere dat duurzaamheid over een aantal jaar geen uniqueselling point meer zal zijn voor een bedrijf, omdat vrijwel alle bedrijven hier iets mee zullendoen. Duurzaamheid verschuift van een belangrijk verkooppunt naar een onderdeel dat metname opvalt bij afwezigheid. Daarnaast zullen er zo veel initiatieven voor duurzaamheid zijndat bepaalde overkoepelende keurmerken die er nu zijn, zoals Cradle-to-Cradle en MaxHavelaar, minder waarde krijgen omdat er zo veel verschillende vormen en specifiekewensen zijn.Op dit moment is Océ veel bezig met duurzaamheid. In 2000 werden al energiezuinigeprinters gepresenteerd, terwijl duurzaamheid toen nog lang niet zo speelde zoals dat nu hetgeval is. Naast het proberen door te voeren van de kernthema’s Papier, Energie, Hergebruik,Productverantwoordelijkheid en Goed Werkgeverschap en het energiezuinig maken van degebouwen in ’s-Hertogenbosch en Venlo, heeft Océ in 2011 in samenwerking met VanGansewinkel ’s werelds eerste Cradle-to-Cradle kopieerpapier op de markt gebracht6. Océstelt dat duurzaamheid in het bedrijf verworven zit. Hiermee lopen zij voor op concurrentieen zijn ze een trend voor die steeds meer beschreven wordt, dat duurzaamheid geenmarketingonderdeel meer zou moeten zijn maar bij bedrijven volledig geïntegreerd zoumoeten worden.6 http://www.oce.nl/oce-sustainability/default.aspx, bezocht op 15 april 2012 7
 8. 8. Politiek-JuridischSinds juli 2011 heeft de overheid zichzelf de verplichting opgelegd bij aankopen rekening tehouden met duurzaamheid. In principe geldt hierbij dat wanneer er een duurzaamalternatief voor een product is, de overheid deze zal kiezen, mits de prijs reëel is. De diverseNederlandse overheden doen jaarlijks voor zo’n 50 miljard euro inkopen, waarvan bijna100% duurzaam is7.Naast deze verplichting aan zichzelf, heeft de overheid ook geld gereserveerd voorzogenoemde Green Deals. Dit houdt in dat er subsidie of een investering kan wordengegeven aan een organisatie die duurzaam bezig is8. Het idee is dat het hier wel om concreteideeën moet gaan die gerealiseerd kunnen worden en zichzelf terug kunnen verdienen. VoorOcé kan dit een extra stimulans en financiering zijn om duurzame initiatieven uit te werken.ConclusieEr zijn diverse trends en ontwikkelingen hierboven beschreven. Een deel hiervan staatlijnrecht tegenover andere delen. Ontwikkelingen benoemen in de toekomst en hierscenario’s aan hangen blijft deels koffiedik kijken, doordat niet met zekerheid te zeggen iswat er gaat gebeuren. Wat wel duidelijk is, is dat er diverse mogelijkheden zijn in de marktvan Océ. Als er gekeken wordt naar duurzaamheid en digitalisering, de twee trends die voorOcé waarschijnlijk op dit moment het belangrijkst zijn, kan dit in beide gevallen twee kantenop gaan, er zou een tegenbeweging kunnen zijn, zoals groenmoe en de contra-digitaliseringof back-to-basic. Daarnaast kunnen beiden juist nog meer doorgevoerd worden, waarbij7 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-inkopen?ns_campaign=Thema-milieu-ruimte-en-water&ro_adgrp=Duurzaam_inkopen&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bduurzaam%20%2Binkopen&ns_fee=0.00, bezocht op 19 april 20128 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal, bezocht op 19april 2012 8
 9. 9. men alles duurzaam en groen wil hebben en waarbij er enkel nog digitaal gewerkt zouworden. Océ zou er goed aan doen deze diverse scenario’s te combineren en dit uit te(laten) werken. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden in welk scenario het meest logischzou zijn, er kunnen diverse scenario’s parallel aan elkaar uitgewerkt worden. Daarnaast kanOcé bijvoorbeeld het onderstaande concept naast andere onderdelen op de marktuitbrengen, om de diverse klantsegmenten en de hierbij behorende behoeftes tevreden testellen. Uiteindelijk dient Océ er rekening mee te houden dat verschillende benaderingenvoor verschillende segmenten, een nostalgische inslag of juist een hypermoderne, misschienbeter werkt dan een groot middenpad bewandelen waarbij aan alle kanten compromissenzijn gesloten.ConceptHet onderstaande concept gaat uit van twee trends, een contra-digitalisering en een doorzetvan duurzaamheid. Dit is een onderdeel dat ik zelf voor de vorige opdracht gemaakt heb endient als voorbeeld van een scenario waarbij twee onderdelen gecombineerd kunnenworden en een bepaald beeld, inclusief mogelijke oplossing, kunnen schetsen.De combinatie van bovengenoemde trends zal logischerwijs zijn dat vrijwel alles duurzaamdient te zijn, zowel producten als diensten die aangeboden worden. Een deel van dezeproducten en diensten zal juist op meerdere gebieden superieur zijn. Er zullen meernostalgische alternatieven voorhanden zijn, producten die bijvoorbeeld teruggrijpen naar 9
 10. 10. een bepaalde specifieke simpelheid van de jaren ’90 en daarnaast milieuvriendelijk enduurzaam gefabriceerd, verpakt en verscheept worden. Een voorbeeld hiervan is de nieuwekoffie van Douwe Egberts, Blend 1753. Deze koffie die in het boven-segment gepositioneerdwordt combineert de duurzame koffie van ‘goede’ plantages met een nostalgische en no-nonsense uitstraling. De duurzaamheid wordt hier niet met naam en toenaam benoemd,maar is wel een wezenlijk onderdeel van het product, aangezien ‘goede’ koffie niet meer eenonderscheidende factor is.Océ zou hier op een vergelijkbare manier mee om kunnen gaan. Naast veel nieuwetechnologieën en de laatste mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid te gebruiken,zal er goed naar branding gekeken kunnen worden en hoe bepaalde producten op eennostalgische wijze aangeboden kunnen worden, zodat deze tegenmoed komen aan wat denostalgisch-ingestelde klant zou willen. Océ kan voorop blijven lopen op de concurrentiedoor techniek te combineren met een goede branding.Om Océ toekomstbestendig te maken en te zorgen dat zij een grote speler blijven, zijnvolgens ons een aantal drastische veranderingen nodig. Cloud services zullen steedsbelangrijker worden en een grote plek innemen, ook binnen het onderwijs. De beveiliginghiervan, en het gevoel van veiligheid, is hier op dit moment nog een probleem bij. Binnenhet onderwijs zal er steeds meer digitalisering plaats vinden, fysieke boeken wordenomgeruild voor digitale versies hiervan op tablets, documenten hoeven niet meer geprint teworden maar zijn beschikbaar via cloud services en smartphones en tablets. Opmaak enafwerking van een tastbaar document wordt minder belangrijk, dit wordt steeds meer onlinegezocht. Daarnaast verwachten wij dat bedrijven steeds meer gebruik gaan maken vansamenwerkingsverbanden in plaats van proberen te concurreren buiten de core-business.Voorbeelden hiervan zijn Facebook die samenwerkt met Spotify als muziekonderdeel vanhet sociale netwerk en Nokia die gebruik maakt van de cameratechnieken van Carl Zeiss inplaats van zelf alle kennis en personeel in dienst te nemen voor de premiumtelefooncamera’s. Daarnaast zien wij duurzaamheid steeds meer integreren in de kern vanondernemingen. Duurzaamheid wordt niet meer iets waar uitgebreid mee geadverteerdgaat worden, maar is iets waar standaard naar gehandeld wordt. Het wordt mindergenoemd als een bedrijf duurzaam onderneemt, maar het zit verworven in het DNA van deonderneming of valt op bij afwezigheid. 10
 11. 11. Wij verwachten dat Océ door zijn inmiddels goed opgebouwde naam op het gebied van deverzorging van documenten wat op dit moment nog offline plaats vindt, dit goed door zoukunnen ontwikkelen naar online middelen. Waar het offline belangrijk is dat een documentop het juiste papier gedrukt wordt, de juiste inkt gebruikt wordt, er mooi ingebonden kanworden etc., worden er online en digitaal andere eisen gesteld aan een eindproduct. Hierbijis te denken aan een bepaalde template voor startdocumenten voor studenten, eenportfolio die op een bepaalde manier vormgegeven wordt of nieuwe manieren om eenpresentatie grafisch weer te geven. Dit hele pakket software moet ontwikkeld worden.Hiernaast zal er samen gewerkt kunnen worden met een cloud service die op dit moment aleen grote speler is en waarvan de kracht gebruikt kan worden, bijvoorbeeld Dropbox.Aangezien er nog scepsis bestaat over de veiligheid hiervan, dient Océ dit weg te nemen.Een oplossing hiervoor kan zijn door samen te gaan werken met een ICT-beveiligingsbedrijf,bijvoorbeeld Facillicom of Mcaffee. Doordat zo’n bedrijf gezag uit kan stralen op het gebiedvan veiligheid van de aangeboden diensten, kunnen scholen en studenten eerder overtuigdraken om de diensten te gaan gebruiken. Door samen te werken met reeds bestaande ensterke organisaties als Dropbox en Mcaffee hoeft Océ niet veel te investeren in de gebiedendie deze organisaties bedienen, terwijl ze wel gebruik kunnen maken van hun diensten ensterke naam naast de naam van Océ. Daarnaast kan Océ zich bezig houden met hettoegankelijk maken van deze middelen via applicaties voor op tablets, zodat studenten endocenten op een eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van het aanbod.Waarmee Océ uiteindelijk zoiets als Avans Hogeschool kan benaderen is een totaalpakketvan digitale documentoplossingen. Hierbij zit de opmaak, de opslag, de beveiliging, detoegankelijkheid en de manier van delen met derden. Océ biedt een platform waaropstudenten hun teksten om kunnen zetten tot mooi en juist vormgegeven scripties, waardocenten bepaalde geselecteerde documenten van studenten kunnen inzien en correcties oftips bij kunnen zetten, waarbij alles via de cloud gaat en dus altijd en overal beschikbaar is.Océ kan dit pakket verkopen aan een hogeschool waarbij een bepaald bedrag betaald wordtper gebruiker. Een extra mogelijkheid hierbij is dat een student bijvoorbeeld add-ons kankopen bij Océ, waarmee zij extra mogelijkheden krijgen om een document op een nogmooiere wijze dan gemiddeld te kunnen presenteren. Bepaalde extra’s die nu gekochtkunnen worden, zoals een document inbinden of mooi printpapier kiezen, worden 11
 12. 12. vervangen door online substituten zoals meer keuze uit kleuren of afbeeldingen op hoogniveau. 12

×