Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Testinnovation

438 views

Published on

Testinnovation

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Testinnovation

  1. 1. Testinnovation Det finns mycket forskning, artiklar, böcker, videos och tankar kring innovation tillgänglig på nätet. Min avsikt med denna artikel är att dela med mig av hur jag angrep problemet när jag fick i uppgift att driva ett innovationsprojekt inom test på min arbetsplats. Grundförutsättningarna för mig var att jag skulle driva innovation inom test i en global organisation utspridd i tre olika länder. Det fanns lite olika lokala initiativ, men överlag var organisationen ovan att strukturerat jobba med innovationsarbete. Min första uppgift blev att planera hur jag skulle driva projektet. Jag bestämde mig för att jag ville hålla ett antal workshops som inkluderade en brainstorming session och tre olika seminarieblock. Utöver detta skulle jag också hålla ett antal separata seminarier för olika management team, samt sätta upp en innovationsportal som skulle utgöra navet i det fortsatta innovationsarbetet när väl den initiala utbildningen var avklarad. De tre blocken i utbildningen skulle täcka följande områden: senaste trenderna inom mjukvarutest, innovation och innovationsmetodik, och patent inom mjukvarutest. Nästa steg var alltså att skapa materialet för de workshops och seminarier som jag skulle hålla. Trender inom test var det enklaste eftersom jag var mest insatt i detta. Här använde jag mig av bloggar, böcker, och personliga erfarenheter för att försöka ge workshopdeltagarna en bild av de senaste trenderna inom test, samt olika möjliga framtidsscenarion. Avsikten var att inspirera workshopdeltagarna till att tänka i nya banor kring test, och ge alla en gemensam grund att påbörja brainstormingsessionen på. Att skapa material om innovation och innovationsmetodik krävde betydligt mer arbete. Efter att ha läst in mig på ämnet fastnade jag för två metoder som jag ville dela med mig av till workshopdeltagarna; lateralt tänkande och ”provocative operations”, samt parallellt tänkande. Båda dessa koncept har tagits fram av Edward deBono som har jobbat med tänkande och innovation ett flertal decennier. Lateralt tänkande innebär förenklat att man istället för att på ett sekventiellt sätt utvärdera idéer när de framförs låter idéer inspirera till nya idéer och hela tiden låter idéerna flöda innan man slutligen utvärderar dem. ”Provocative operations” är ett sätt att trigga nya idéer genom att provocera oss till att tänka i nya banor med hjälp av olika påståenden eller beskrivningar. Parallellt tänkande är istället att man som grupp gemensamt
  2. 2. tänker kring idéer med en viss inriktning, som att t.ex. leta fördelar med en idé, leta problem med en idé, eller uttrycka känslor eller ren fakta kring olika idéer. Det centrala budskapet jag ville förmedla var att innovation och kreativitet var något som alla kunde vara delaktiga i, och att det var någonting som alla kunde träna sig och bli bättre på. Genom att använda sig av dessa metoder gör man någonting som är väldigt abstrakt lite mer metodiskt och konkret. Slutligen tog jag upp ämnet om patent inom mjukvarutest, och problematiken och värdet med att ta metodpatent. Om man använder Google kan man enkelt se vilka olika patent som har tagits inom test i USA och det är rätt intressant att se hur mycket olika patent som finns inom området. Dock är en överväldigande del av de patent som finns metodpatent som t.ex. UI automatisering, testning mot krav, prestandatest, och andra liknande patent, som är väldigt svåra att använda, och kanske inte direkt tillför något värde till företagets patentportfölj. Min uppfattning är att det sällan är test i sig som driver fram patent av ny teknologi, även om det inte är en omöjlighet. Ofta handlar innovation inom test att applicera och anpassa befintliga idéer och uppfinningar på ett nytt och finurligt sätt. Brainstormingsessionen jag hade i min workshop var strukturerad så att jag delade upp deltagarna i små grupper som var och en fick fokusera på ett visst perspektiv, som t.ex. kostnad, tid, eller kvalitet, för att sedan slå ihop grupperna och blanda perspektiv. Deltagarna fick först tid att själv låta idéerna flöda, för att sen dela med sig av dem i grupp och generera ytterligare idéer i det laterala tänkandets anda innan en gemensam utvärdering gjordes med hjälp av parallellt tänkande. Det seminarieblock som fokuserade på innovation presenterade jag dessutom sen för ett antal olika management team som en inspirationskälla till vidare innovationsarbete. Jag tryckte här mycket på att innovation inte handlar om ett antal workshops utan om en företagskultur där man värderar denna typ av arbete och avsätter tid, plats och pengar för att göra innovation till en del av det dagliga arbetet, och en långsiktig investering. Slutligen satte vi inom ramen för projektet upp en innovationsportal med en mängd olika komponenter. Där finns det olika forum för att dela med sig av problem, lösningar, och andra tankar kring innovation. Jag uppdaterar, tillsammans med andra intresserade, en nyhetssida med de senaste artiklarna och tankarna kring innovation ute i världen, med hopp om att inspirera till nya tankar och intresse för innovation. Portalen länkar också till alla andra innovations- och patentsidor på företagets intranät. Avsikten är också att använda portalen för att uppmärksamma nya innovationer och innovatörer.
  3. 3. Hur mottogs det? Feedbacken på de workshops jag höll var positiv och deltagarna kände sig inspirerade och intresserade efteråt. Det kläcktes många intressanta idéer under brainstormingsessionerna och vissa av dem ledde till konkreta förbättringsprojekt. Många inspirerades också till att tänka mer kring innovation och test i det dagliga arbetet och det genererades flera värdefulla idéer på detta sätt. Men som jag sa under mina seminarier för management teamen är det inte ett antal workshops som skapar innovation och kreativitet, även om det är en bra start. Man måste få alla att vilja vara delaktiga i innovationsprocessen och få den tid och utrymme som behövs så att idéer kan växa och utvecklas i dialogen mellan människor, med stöd av effektiva metoder. Johan Hoberg

×