Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pre Confirmation Seminar

13,020 views

Published on

Katekesis sa paghahanda para sa mga magpapakumpil

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Pre Confirmation Seminar

 1. 1. PARISH OF ST. RAPHAEL THE ARCHANGEL Basud, Camarines Norte SEMINAR SA SAKRAMENTO NG KUMPIL Prepared by Bro. Joemer V. Aragon Catechetical Ministry St. Raphael the Archangel Parish Basud , Camarines Norte
 2. 2. WELCOME
 3. 3. Binabago nya ako araw-araw (4X)Ngayon, bukas at kailanman pag-ibig nya ay laging wagas Love, love, love tayo’y magmahalan L ove, love, love tayo’y mag-awitan Love, love, love tayo ay binabago nya Binabago nya ako araw-araw (4X) Ngayon, bukas at kailanman kailanman pag-ibig nya ay laging wagas Love, love, love tayo’y maglundagan Love, love, love tayo’y magkamayan Love, love, love tayo ay binago niya
 4. 4. "Pagkagising sa Umaga, Hesus ikaw ang nasa isip at ang buong katawan koy, punong puno ng pag ibig. katawan koy napapa indak, ang puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumekembot paa ko'y umiindak, mga kamay kumakaway, nagpupuring buong sigla, lumulundag pa sa tuwa. Sumasayaw kumakanta. Iyan ang alay ko sa iyo aking ama." (Repeat it again)
 5. 5. OPENING LITURGY A. INTRODUCTION: BILANG PASIMULA HINGIN NATIN ANG PATNUBAY NG BANAL NA ESPIRITU UPANG MAGING MAKABULUHAN AT MABUNGA ANG SEMINAR NA ITO 1. OPENING SONG: LIWANAG NG AMING PUSO LIWANAG NG AMING PUSO SA AMI’Y MANAHAN KA ANG INIT NG ‘YONG BIYAYA SA AMIN IPADAMA
 6. 6. PATNUBAY NG MAHIHIRAP O AMING PAG-ASA’T GABAY SA AMING SAYA AT HAPIS TANGLAW KANG KAAYA-AYA.
 7. 7. PARISH OF ST. RAPHAEL THE ARCHANGEL Basud, Camarines Norte SEMINAR SA SAKRAMENTO NG KUMPIL Prepared by Bro. Joemer V. Aragon Catechetical Ministry St. Raphael the Archangel Parish Basud , Camarines Norte
 8. 8. WELCOME
 9. 9. 2. OPENING PRAYER O DIYOS TUNAY NA LIWANAG, LUMIKHA AT NAGBIGAY NG LIWANAG NA WALANG HANGGAN, TANGLAWAN MO ANG IYONG MGA LINGKOD NA UMAASA SA YO. KAMI NAWA’Y PANGUNAHAN AT GABAYAN SA LAHAT NG AMING MGA GAGAWIN UPANG ANG SEMINAR NA ITO AY MAGING MABUNGA AT MAKABULUHAN PARA SA AMING LAHAT. ITO ANG AMING PANALANGIN SA PANGALAN NI HESUKRISTONG AMING PANGINOON. AMEN.
 10. 10. 3. PAGBASA NG MABUTING BALITA-Juan 20:21-22 sinabi ni Hesus “Sumainyo ang Panginoon! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayundin naman, isinusugo ko kayo - Pagkatapos, sila"y hiningahan niya at sinabi - tanggapin ninyo ang Espiritu Santo".
 11. 11. 4. TAHIMIK NA PAGNINILAY 5. PANALANGIN SA ESPIRITU SANTO: BANAL NA ESPIRITU, BUKSAN MO ANG AMING MGA PUSO UPANG MADAMA NAMIN ANG KAGANDAHANG LOOB NA HANDOG NG DIYOS SA AMING BUHAY. AT NANG SA ARAW NA ITO NG AMING PAKIKIPAGTAGPO SA ‘YO AY LUBOS KAMING MAKAPAGPASALAMAT SA LAHAT NG BIYAYA NA AMING TINANGGAP
 12. 12. • BANAL NA ESPIRITU BUKSAN MO ANG AMING MGA ISIP UPANG KAMI AY MAGKAROON NG KAKAYAHAN NA UNAWAIN AT TANGGAPIN ANG MGA SALITA NG DIYOS NA AMING MARIRINIG AT MATATANGGAP
 13. 13. • BANAL NA ESPIRITU, BUKSAN MO ANG AMING MGA PALAD UPANG ANG LAHAT NA AMING MATATANGGAP SA ARAW NA ITO AY BUKAS PALAD DIN NAMING MAIBAHAGI SA AMING PAMILYA, KAIBIGAN AT SA KOMUNIDAD NA AMING KINABIBILANGAN.
 14. 14. • HALINA BANAL NA ESPIRITU, HALINA’T MANAHAN KA SA AMIN, HALINA’T PANGUNAHAN MO KAMI SA AMING PAKIKINIG, PAGNINILAY AT PANANALANGIN. HALINA’T TULUNGAN MO KAMING MAKATUGON SA KALOOBAN NG DIYOS AMA AT MAKASUNOD KAY KRISTONG AMING PANGINOON. AMEN 6. CLOSING PRAYER – AMA NAMIN.
 15. 15. PARISH OF ST. RAPHAEL THE ARCHANGEL Basud, Camarines Norte SEMINAR SA SAKRAMENTO NG KUMPIL Inihanda ni Bro. Joemer V. Aragon Parish School Head Catechist Parish Catechetical Ministry St. Raphael the Archangel Parish Basud , Camarines Norte
 16. 16. UNANG PAKSA: SACRAMENTS ( IN GENERAL ) Paano ninyo ipinapadama ang pagmamahal ninyo sa inyong mahal sa buhay?
 17. 17. ALAMIN NATIN NGAYON ANG SINASABI NG SALITA NG DIYOS. SALITA NG DIYOS: Juan 3:16 Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi upang magkaroon ng buhay na walang hanggan.
 18. 18. Sino ang ipinadala ng Diyos sa Sanlibutan? Bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang Anak sa atin?
 19. 19. ANAK Upang magkaroon ng buhay ng walang hanggan,
 20. 20. Ipinadala ng AMA ang kanyang ANAK na si Kristo bilang tanda ng kanyang pagmamahal, itinatag naman ni Kristo ang Simbahan at sa simbahan ipinagdiriwang ang mga Sakramento
 21. 21. AMA KRISTO SIMBAHAN 7 SAKRAMENTO
 22. 22. “Ito nga ang kalooban ng aking Ama, na ang lahat ng makakita sa Anak at sumampalataya sa kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya muli sa huling araw” Jn. 6:40
 23. 23. Si Kristo ang ibinigay ng Ama upang maging daan katotohanan at buhay ng tao
 24. 24. Paano makakamit ng tao ang buhay ng Diyos o grasyang nagpapabanal sa pamamagitan ng Anak?
 25. 25. Nagtatag si Kristo ng Pitong Sakramento bilang mga bukal ng grasyang nagpapabanal.
 26. 26. Ipinagpapatuloy ni Kristo ang kanyang pamumuhay sa ating piling sa pamamagitan ng mga SAMRAMENTO.
 27. 27. Kung paanong ginamit ni Kristo noong una ang kanyang katawan sa paggawa ng mabuti, gayon din naman ginagamit ngayon ang sakramento sa paggawad ng biyaya sa mga kaluluwa.
 28. 28. Ano ang Sakramento? • GALING ITO SA DALAWANG SALITANG LATIN: “SACRA” – IBIG SABIHIN AY BANAL “MENTO”- IBIG SABIHIN AY TANDA Ito ay banal na tanda na itinatag ni Kristo upang
 29. 29. Bakit itinatag ni kristo ang mga sakramento?  Itinatag ni kristo ang pitong sakramento upang maging ito’y maging bukal ng grasyang nagpapabanal, na kung saan ipinagpapatuloy ni Kristo ang kanyang pamumuhay sa ating piling sa pamamagitan ng mga sakramento.
 30. 30. • AT DAHIL SI KRISTO ANG NAKAKA-TAGPO SA PAGTANGGAP NG BAWAT SAKRAMENTO, ITO AY TANDA NA SI KRISTO AY :  PATULOY NA NASA SIMBAHAN AT  PATULOY NA NAGLILIGTAS SA MGA KASAPI NITO NA WALANG IBA KUNDI TAYONG LAHAT.
 31. 31. •PAANO NAUUGNAY ANG MGA SAKRAMENTO SA KARANIWANG BUHAY NG TAO? •SA BAWA’T YUGTO NG BUHAY NG TAO AY NAROON SI KRISTO SA MGA SAKRAMENTO AT NAG-AANYAYA NA TANGGAPIN SIYA.
 32. 32. YUGTO NG BUHAY MGA SAKRAMENTO PAGSILANG BINYAG – TUMUTUGON SA KAPANGANAKAN NG TAO. ISINISILANG TAYO SA PAMILYA NG DIYOS. PAGKAIN PARA MABUHAY BANAL NA EUKARISTIYA – NAGBIBIGAY SA TAO NG PAGKAIN UPANG MANATILING BUHAY AT MAY HIGIT NA BUHAY SA PANGINOON.
 33. 33. PAGLAKI KUMPIL – TUMUTUGON SA PANGANGAILANGAN NG TAO NA MAGKAROON NG TANGING GAWAIN SA LIPUNANG KINABIBILANGAN. NAGPAPATIBAY SA ISANG KRISTIYANO UPANG MAGING SAKSI
 34. 34. PAGKAKASAKIT PAGPAPAHID NG BANAL NA LANGIS – NAGPAPATIBAY SA ISANG KRISTIYANO SA PAGLALAKBAY PATUNGO SA KABILANG BUHAY DI-PAGKAKAUNA WAAN PAGBABALIK-LOOB – SA PAMAMAGITAN NITO, ANG NASIRANG UGNAYAN SA DIYOS AT KAPWA AY NABABALIK.
 35. 35. PANANAGUTAN PAG-AASAWA O MATRIMONYO – NAGBIBIGAY SA SIMBAHAN NG BAGONG KASAPI PAGPAPARI O BANAL NA ORDEN – 1. DIAKONO 2. PARI 3. OBISPO NAGBIBIGAY SA SAMBAYANANG KRISTIYANO NG LIDER NA MANGANGALAGA SA BAYAN.
 36. 36. PAGKAKAHATI – HATI NG MGA SAKRAMENTO: •SAKRAMENTO NG PAG-ANIB ( SACRAMENT OF INITIATION 1. BINYAG 2. KUMPIL 3. BANAL NA EUKARISTIYA •SAKRAMENTO NG PAGPAPAGALING ( SACRAMENT OF HEALING ) 1. PAGBABALIK-LOOB 2. PAGPAPAHID NG BANAL NA LANGIS •SAKRAMENTO NG PAGTATALAGA NG SARILI 1. BANAL NA ORDEN 2. MATRIMONYO
 37. 37. MGA SAKRAMENTONG MINSAN LANG TINATANGGAP : 1.BINYAG 2. KUMPIL 3. BANAL NA ORDEN O PAGPAPARI • NAG-IIWAN NG WALANG HANGGANG TATAK SA TAO NA SILA AY KAY KRISTO
 38. 38. • SAKRAMENTONG INUULIT AYON SA PAGKAKATAON: 1.MATRIMONYO – KUNG NABALO NA AT MULI PANG MAG-ASAWA . 2.PAGPAPAHID NG BANAL NA LANGIS – PARA SA NAPAHIRAN NA GUMALING AT MULING NAGKASAKIT 3.BANAL NA EUKARISTIYA 4.PAGBABALIK-LOOB.
 39. 39. Ilan ang Sakramento?
 40. 40. 7 SAKRAMENTO BINYAG BANAL NA EUKARISTIYA PAGPAPAHID NG LANGIS SA MAY SAKIT KUMPIL KUMPISAL KASAL PAGPAPARI sakramento ng pag-anib sakramento ng pagpapagaling sakramento ng pagtatalaga ng sarili
 41. 41. Anu-ano ang tatlong pangunahing sangkap ng bawat sakramento? Ang tatlong pangunahing sangkap ng bawat sakramento ay mga: • 1. MINISTRO - ang tagapamahala ng sakramento. • 2. BAGAY - ang nakikitang bagay na ginagamit para sa sakramento. • 3. ANYO - mga salita na ginagamit sa pagdiriwang ng sakramento.
 42. 42. • Ang mga ito ay may "BISA" sapagkat nabibigyang bisa nila ang mga hindi nakikitang katotohanan na kanilang isinasagisag. Ang mga sakramento ay laging tunay ("ex opere operato"), dahil isinasagawa ito ng mga ministro sa katauhan ni Kristo ("in persona Christi"). • Ang mga ito ay nagbibigay ng mga "BIYAYA". Ang biyayang nagpapabanal ay ang pakikipagkaisa sa Diyos, na nawawala sa bawat sandaling tayo ay nagkakaroon ng kasalanang mortal. Ang biyayang sakramental ay ang banal na tulong na ibinibigay ng bawat sakramento upang maisagawa ang ating mga tungkulin.
 43. 43. MGA DAPAT ISAULO AT ISAPUSO NG ISANG • A. MGA PANGUNAHING PANALANGIN KUKUMPILAN: 1.ANG TANDA NG KRUS 2.AMA NAMIN 3.ABA GINOONG MARIA 4.LUWALHATI 5.SUMASAMPALATAYA
 44. 44. B. ANG PITONG SAKRAMENTO 1. BINYAG 2. KUMPIL 3. BANAL NA EUKARISTIYA 4. KUMPaISAL O PAGBABALIK-LOOB 5. PAGPAPAHID NG LANGIS SA MAYSAKIT 6. PAGPAPARI O BANAL NA ORDEN 7. MATRIMONYO
 45. 45. C. ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS 1. IBIGIN MO ANG DIYOS NG HIGIT SA LAHAT. 2. HUWAG MONG GAMITIN NG WALANG KATUTURAN ANG NGALAN NG DIYOS. (IGALANG MO ANG NGALAN NG DIYOS). 3. MANGILIN KA KUNG LINGGO AT PISTANG PANGILIN
 46. 46. ANG SAMPUNG UTOS (IKA-4 HANGGANG IKA-10) 4. IGALANG MO ANG IYONG AMA AT INA. 5. HUWAG KANG PAPATAY. 6. HUWAG KANG MAKIKIAPID. 7. HUWAG KANG MAGNANAKAW 8. HUWAG KANG SUMAKSI NG WALANG KATOTOHANAN LABAN SA IYONG KAPWA. 9. HUWAG MONG PAGNASAAN ANG HINDI MO ASAWA 10. HUWAG MONG PAGNASAAN ANG DI MO PAG-AARI
 47. 47. MGA DAPAT ISAULO AT ISAPUSO NG ISANG KUKUMPILAN • D. ANG LIMANG UTOS NG SIMBAHAN 1. MAKIISA SA PAGDIRIWANG NG MISA KUNG LINGGO AT PISTANG PANGILIN. 2. MANGUMPISAL MINSAN MAN LAMANG SA ISANG TAON. TUMANGGAP NG BANAL NA KOMUNYON LALO NA SA PANAHON NG MULING PAGKABUHAY. 3. MAG-AYUNO AT MANGILIN SA MGA ARAW NA ITINAKDA. 4. MAG-ABULOY PARA SA PANGANGAILANGAN NG SIMBAHAN. 5. MAGPAKASAL SA SIMBAHAN AYON SA BATAS
 48. 48. E. ANG PITONG KALOOB NG ESPIRITU SANTO: 1. KARUNUNGAN (WISDOM) 2. KAALAMAN (KNOWLEDGE) 3. PAG-UNAWA (UNDERSTANDING) 4. PAGPAPAYO ( GOOD COUNSEL) 5. KABANALAN (PIETY) 6. KATATAGAN (FORTITUDE) 7. BANAL NA PAGKATAKOT SA DIYOS (HOLY FEAR OF GOD)
 49. 49. Ano ba ang Sakramento ng kumpil?
 50. 50. II. TALAKAYAN: 1. Ano ang ginagawa ng mga alagad? - Nagkakatipon sa silid 2. Ano ang kanilang narinig at nakita habang nagkakatipon sila sa silid na iyon? - Nakarinig sila ng hagunot ng malakas na hangin at may nakita silang waring dilang apoy na lumapag sa bawat isa.
 51. 51. Apoy at hangin dalawang simbolo ng Espiritu Santo
 52. 52. 4. Ano ang nangyari ng mapuspos sila ng Espiritu Santo? –- NAKAPAGSALITA SILA SA IBA’T IBANG WIKA AT NAGKAROON NG LAKAS NG LOOB AT KAKAYAHAN NA IPAHAYAG ANG SALITA NG DIYOS.
 53. 53. Pentekostes- Ang Araw ng Pentecostes Araw ng pagdating ng Espiritu Santo  Araw din ng pagsilang ng Simbahan Pentecostes (pente=50) – Isang malaking kapistahan ng mga Hudyo, 50 araw pagkatapos ng Paskuwa. Maraming mga tao sa Jerusalem, iba’t ibang wika.
 54. 54. • PAGBUBUO: –NANG SI HESUS AY NAMATAY, ANG KANYANG MGA ALAGAD AY NAGSIMULANG MAGKAHIWA-HIWALAY AT MAGTAGO –SUBALIT NANG SI HESUS AY MULING NABUHAY AT MAGPAKITA SA MGA ALAGAD, IPINANGAKO NIYA ANG BANAL NA ESPIRITU –KUNG KAYA’T SILAY NAGKATIPUN-TIPON SA ISANG SILID SA PAGHIHINTAY SA BANAL NA ESPIRITU. –KASABAY NG PAGHIHINTAY AY NAROON ANG TAKOT SA KANILANG MGA PUSO.
 55. 55. • NGUNIT MAY MAGANDANG NANGYARI SA KANILANG PAGTITIPON • TINANGGAP NILA ANG BANAL NA ESPIRITU NA NAG-ALIS NG KANILANG KAHINAAN, TAKOT AT PAG-AALINLANGAN AT NAGBIGAY SA KANILA NG LAKAS NG LOOB NA IPAHAYAG ANG KANILANG PANANAMPALATAYA KAY HESUS NANG WALANG TAKOT MAGING SA HARAP NG PANGANIB
 56. 56. • 1. KATULAD NG MGA ALAGAD NI HESUS, MAY PAGKAKATAON BA SA IYONG BUHAY NANAKADAMA KAYO NG TAKOT O PANGHIHINA? BAKIT? • 2. ANO ANG IYONG GINAWA PARA PAGLABANAN ANG IYONG TAKOT O KAHINAAN?
 57. 57. • SUMMING –UP: – KATULAD NG MGA ALAGAD, MAY MGA PAGKAKATAON DIN SA ATING BUHAY NA TAYO AY NANGHIHINA, NATATAKOT, NAWAWALAN NG PAG-ASA O NAHIHIRAPAN – SA MGA PANAHONG NARARAMDAMAN NATIN ITO, NAIS NATING MERON TAYONG MGA KASAMA TULAD NG MGA KAIBIGAN, BARKADA O ANG ATING KAPAMILYA MISMO. – NGUNIT HIGIT PA SA ATING MGA KAIBIGAN AY MAYROONG ISANG TUNAY N A NAGBIBIGAY NG LAKAS NA SIYANG TUMUTULONG SA ATIN SA PANAHON NG ATING MGA KAHINAAN
 58. 58. –Ito ay ang Banal na Espiritu. –Siya rin ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga alagad at sa mga unang Kristiyano. –Tinanggap natin ang banal na espiritu sa sakramento ng binyag sa panahong tayo ay nasa murang gulang pa lamang. Noong bata pa tayo kaya hindi pa natin lubos na nauunawaan ang biyayang dulot nito.
 59. 59. –NGUNIT TAYO AY LUMALAKI AT LUMALAGO, AT KAALINSABAY NG PAGLAGO NATIN BILANG TAO AY ANG PAGLAGO NATIN SA BUHAY ESPIRITUAL KUNG SAAN TAYO AY INAANYAYAHANG MAUNAWAAN ANG B IYAYANG TINANGGAP NATIN SA BINYAG NANG SA GAYON AY MAISABUHAY AT MAPATATAG ITO. – AT ITO AY NAGAGANAP SA PAGDIRIWANG NG SAKRAMENTO NG KUMPIL.
 60. 60. • Viewing
 61. 61. Ano ang sakramento ng Kumpil? ay ang sakramento na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay higit na napapalapit ang ugnayan ng binyagan sa Simbahan at napagkakalooban ng lakas na aktibong ipalaganap ang Ebanghelyo pinagiging ganap ang biyayang tinanggap natin sa Sakramento ng Binyag
 62. 62. Ang Sakramento ng Kumpil ay ang sakramento na nagbibigay ng mga biyaya ng Espiritu Santo. Ito ay tinatawag na Kumpil dahil ang sakramentong ito ang nagpapatibay at nagpapatatag ng biyayang tinanggap sa binyag. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay nagiging ganap na Kristiyano at saksi ni Kristo sa salita at gawa, hanggang sa kamatayan.
 63. 63. Kailan itinatag ni Jesus ang Sakramento ng Kumpil? • Itinatag ni Kristo ang Sakramento ng Kumpil ang sinabi niyang: Juan 20:21-22 "Sumainyo ang Panginoon! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayundin naman, isinusugo ko kayo - Pagkatapos, sila"y hiningahan niya at sinabi - tanggapin ninyo ang Espiritu Santo". • Ang unang Kumpil ay naganap noong Araw ng Pentekostes (33 A. D.), nang ang Espiritu Santo ay pumanaog sa Birheng Maria at sa labindalawang alagad na natitipon sa Senakulo ng Jerusalem (Gawa 2).
 64. 64. Tanda sa Sakramento ng Kumpil †Pagpapatong Ng Kamay †Pagpapahid ng banal na Krisma sa Noo †Pagtapik sa pisngi † name Tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo
 65. 65. Pagpapatong Ng Kamay Ωnagpapahiwatig ng “pagbaba ng Espiritu Santo -Ayon sa halimbawa nina Pedro at Juan sa Gawa 8:17
 66. 66. Pagpapahid ng banal na Krisma sa Noo Banal na Krisma-banal na langis na binasbasan ng Obispo tuwing Misa ng Krisma tuwing Huwebes Santo ng umaga
 67. 67. • Tinatatakan ng KRUS ang tatak ni Kristo • Upang ipahiwatig na ikaw kinukumpilan ay lalo pang nakikiisa sa misyon ni Kristo na humantong sa pag-aalay Niya ng Kanyang buhay sa krus bilang tugatog ng knayang gawang-pagliligtas. Paanyaya rin ito sa iyo na huwag kang mahiya at huwag matakot na manatiling saksi at lingkod ni Jesuskristong namatay sa krus, kahit pa humantong ito sa iyong pagdurusa at kamatayan.
 68. 68. • Sa lumang tipan ang kahulugan ng pagpapahid ay pagpapagaling, paglilinis at pagpapalakas (CCC1629) • Sa pamamagitan ng Banal na Krisma, tayo ay pinapagkaisa sa makahari, pari at propeta na ministeryo ni Kristo, dahil sa Lumang Tipan, ang mga tao ay nagiging pari, hari at propeta sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis.
 69. 69. Si Isaias ay pinahiran ng langis upang maging propeta (Isaias 61:1). Si Saul ay pinahiran ng langis upang maging hari (1 Samuel 10:1) at si Aaron ay pinahiran ng langis upang maging pari (Levitico 8:12). Ang pagpapahid ng langis ay nagbibigay-diin sa pangalang Kristo at Kristiyano, na nangangahulugang "pinahiran ng langis".
 70. 70. Kung gayon sa sakramento ng Kumpil tayo ay inaanyayahan na makiisa sa misyon ni Kristo na: Hari Pari Propeta
 71. 71. 1.MAKAPROPETANG MINISTERYO ay nangangahulugan na ag bawat Kristiyano ay dapat magpahayag ng Mabuting Balita sa pamamagitan ng salita at gawa.
 72. 72. 2.MAKAHARING MINISTERYO ay nagpapahayag ng ating pakikipag-isa sa kaharian ng Diyos at ng ating kapangyarihan laban sa pagkalat ng kasalanan at kamatayan.
 73. 73. 3. MAKAPARING MINISTERYO ay nangangahulugan na dapat tayong manalangin lagi sa Diyos at ialay ang ating buhay sa kanya kaisa ni Kristo. Itong pangkalahatang pagkapari ng bawat Kristiyano ay iba sa sakramental na pagkapari na tinatanggap ng pari sa Banal na Orden. na nagbibigay sa inordenahang pari ng kakayahan upang magdiwang ng misa at magpakumpisal
 74. 74. Sasabihin ng Obispo N. Tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Sato (Amen) Ito ay panalangin upang maipagkaloob ng Obispo ang kumpil Tatak- parang tattoo subalit hindi pisikal kundi espiritwal na hindi nakikita ng pisikal nating mga mata Ito ay permanenteng tanda na tinatawag na “karakter” na siyang dahilang kung bakit minsan lang tanggapin ang kumpil - Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay ganap na pag-aari ni Jesukristo at nakatalaga kang makipagkaisa sa Kanyang misyon at gawing ialok at ibahagi sa iyong kapwa ang biyayang nagpapabanal at nagliligtas
 75. 75. Pagtapik ng Pisngi -sagisag ng katapangan -kapayapaang hangad ng Obispo at pagsugo ng may pagmamahal bilang mga saksi ni Kristo. Sinasabi ng Obispo Sumainyo ang kapayapaan, (sagot: AT SUMAIYO RIN) panalangin ito at paanyaya sa iyo na upang manatiling matatag at huwag maligalig kahit sa harap ng pagsubok. -patuloy mong kasama ang Espiritu Santo
 76. 76. Ang Maging Kumpilang Saksi Saksi sa ibang salita ay martyr “Hindi iyon tungkol sa maraming salita at pakikipagdebate, hindi rin upang bulabugin ang kapwa tao…. Ang maging saksi ay pamumuhay sa hiwaga ng Diyos. Nangangahulugan ito ng isang buhay na walang saysay kung hindi totoo na Merong Diyos.” Cardinal Suenens
 77. 77. Sino ang ministro ng Kumpil? Si KRISTO sa katauhan ng Obispo bilang kahalili ng mga Apostol, gayunman, may mga pagkakataon dala ng di maiwasang mga kadahilanan ay maaaring ipagkaloob ng mga Obispo sa mga pari ang pagkumpil
 78. 78. 1. INSPIRASYON NG BIBLIYA: Ang Espiritu Santo ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta at mga apostol, at pinukaw rin nito ang kanilang damdamin upang maisulat ang Luma at Bagong Tipan. Katulad ng sinabi ni Pedro: 2 Pedro 1:21 • "Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ag hula ng mga propeta, ito"y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo" .
 79. 79. 2. PAGDALAW NG ANGHEL: Si Jesukristo ay ipinaglihi sa sinapupunan ng Birheng Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kagaya ng sinabi ng LAurckaasn 1g:3h5el Gabriel sa kanya: • "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya"t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak g
 80. 80. 3. PAGBIBINYAG KAY JESUS: Ang Espiritu Santo ay pumanaog kay Jesus sa pagbibinyag sa kanya sa ilog ng MaJtoerod 3a:n1.6 A-1y7on nga sa Mabuting Balita: • "Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu g Diyos, bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati."
 81. 81. • 4. PENTEKOSTES: Noong araw ng Pentekostes, pumanaog ang Espiritu Santo sa Birheng Maria at mga alagad na natitipon sa Senakulo sa Jerusalem. Kagaya ng nakasaad sa Kasulatan: Gawa 2:1-4 • "Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo"y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari"y mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba"t ibang wika."
 82. 82. Anu-ano ang kaloob ng Espiritu Santo?
 83. 83. 7 kaloob ng Espiritu Santo Biyaya ng Diyos upang maging masunurin tayo sa kanyang kalooban KARUNUNGAN KAALAMAN PAG-UNAWA PAYO KABANALAN KATATAGAN PAGKATAKOT SA DIYOS Isaias 11:2-3
 84. 84. 1. KARUNUNGAN: Ito ay ang kakayahan upang malaman ang tama at mali at ayusin ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Salungat nito ang kahangalan. 2. KAUNAWAAN: Ito ay ang kakayahan upang maintindihan ang mga katotohanan ng pananampalataya ng madali at maayos. Salungat ito sa kawlan ng kabatiran. 3. KAHATULAN: Ito ay ang kakayahan upang malaman na rin ng maayos kaagad ang kalooban ng Diyos sa iba"t ibang sitwasyon ng buhay. Ito ay kasalungat ng katigasan ng ulo. 4. KALAKASAN: Ito ay ang kakayahan upang magtiyaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa mga oras ng kahirapan. Salungat ito sakahinaan.
 85. 85. 5. . KAALAMAN: Ito ay ang kaalaman upang matuklasan ang mga katotohanan ng makamundo at espirituwal na mundo at maisaysay ang mga ito sa Lumikha. Ito ay kabaligtaran ng kamangmangan. 6. KABANALAN: Ito ay ang kakayahan upang sambahin ang Diyos nang buong puso at mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang totoong pagsamba sa Diyos ay naipapakita sa totoong pagmamahal sa kanyang mga anak. Kasalungat ito ng kasamaan. 7. TAKOT SA DIYOS: Ito ay ang kakayahan upang igalang ang kapangyarihan ng Diyos at matakot sa kasalanan. Dapat nating iwasan ang kasalanan hindi upang matakot sa kaparusahan kundi upang matakot na maaaring ating masaktan ang Diyos. ang takot ay hindi pagkasindak, jundi ang pagsamba at paggalang sa maka-amang pag-ibig ng Diyos. Ito ay kasalungat ng kawalang galang.
 86. 86. (Galatians 5:22-23). BUNGA NG ESPIRITU SANTO
 87. 87. • Pag-ibig (love) • Kagalakan (joy) • Kapayapaan (peace) • Pagtitiyaga (patience) • Kabaitan (kindness) • Pagbubukas-palad (generosity) • Katapatan (faithfulness) • Pagkamahinahon (gentleness) • Pagtitimpi (self-control)
 88. 88. Ano ang katangian ng Kumpil? • Ang katangian ng Sakramento ng Kumpil ay ang espirituwal na tanda na nagtatalaga ng ating sarili kay Kristo. Winika ni San Pablo: "Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu, bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako" (2 Corinto 1:22). Ang katangiang ito ay hindi na mabubura pa sapagkat ito"y nangangahulugan ng ating pagiging kaisa ni Kristo. Ito"y katulad ng tanda na nakatatak sa mga sundalo na nagpapahiwatig ng kanilang katapatan sa kanilang pinuno o kaya"y selyong idinidikit na nagpapatunay sa isang dokumento. Ang Sakramento ng Binyag at Banal na Orden ay nagtatatak din ng katangian; kung kaya"t ang mga nasabing Sakramento ay nagtataglay ng katangiang hindi nabubura at di na maaaring ulitin.
 89. 89. Sino ang maaaring kumpilan? -Binyagang Katoliko -May sapat na gulang na upang magpasiya (12 yrs old pataas) -May kaalaman tungkol sa sakramento ng Kumpil
 90. 90. Sino ang maaaringtumayo bilang ninong/ninang? -Higit na maganda kung ang tatayo sa ninong/ninang sa kumpil ay ang ninong o ninang sa binyag upang maipagpatuloy niya ang tungkuling ipinagkaloob sa binyag na kanyang tutuparin
 91. 91. • Hindi magulang ng kukumpilan • Isang mabuting Katoliko na kinumpilan na at pinili • Hindi babata sa 16 na taong gulang • May sapat na kaalaman na at matibay na hangaring tulungan sng kukumpilan upang maisakatuparan niya ang mga tungkulin ng buhay Kristiyano
 92. 92. Ano ibig sabihin ng pagpapatong ng ninong o ninang sa kanang balikat ng kinukumpilan sa sandaling pagkumpil? -itinatalaga niya ang kanyang sarili upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang espiritual na magulang at nang sa gayon ay manatili at maging mabunga para sa iyo ang mga biyayang kaloob ng Kumpil
 93. 93. Ano ang dapat na isuot ng kukumpilan? • Ang dapat na isuot ng mga kukumpilan ay disente subalit magayak. Hindi na kailangan ng mahahabang damit pang-kumpil dahil napagkakamalan lamang itong damit ng mga magsisipagtapos. Hindi na rin kailangan ng mga estolang pangkumpil sapagkat ang estola ay damit pangliturhiya na ginagamit lamang ng mga tumanggap ng Banal na Orden.
 94. 94. Tayo ay inaanyayahan ng maging tunay na Saksi ni kristo na buong tapang na ipaglaban ang pananampalataya, tulad na mga alagad matapos nilang tanggapin ang Espiritu Santo sila’y nagkaroon ng tapang at lakas ng loob
 95. 95. THANK YOU FOR YOUR LISTENING MAY THE HOLY SPIRIT GUIDE US ALWAYS!
 96. 96. Iisa ang Espiritu na tinanggap natin sa tinanggap ng mga Apostol. Kaya magagawa rin natin ang nagawa ng mga Apostol.
 97. 97. KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB • MGA GABAY NA TANONG: 1. NARANASAN NA BA NINYO ANG HUMINGI NG TAWAD PAGKATAPOS NA KAYO AY MAGKAGALIT O MAGKASAMAANG-LOOB O KAYA AY NAGKAMALI SA ISANG TAO? 2. MADALI BANG HUMINGI NG TAWAD?
 98. 98. • II. PAGBUBUO / PAGPAPALALIM • III. PAG-UUGNAY • BAKIT KAYA MAHIRAP HUMINGI NG TAWAD? • ANO ANG KAILANGAN UPANG MAGAWA ITO? • BASAHIN NATIN ANG KASAYSAYAN NG ISANG TAO NA HUMINGI NG TAWAD AT NAGBALIK-LOOB PAGKATAPOS MAGKASALA
 99. 99. • IV. SALITA NG DIYOS- LUKAS 15:11-32 • V. PAGTATALAKAY SA PAGBASA: 1. SINU-SINO SNG MGA PANGUNAHING TAUHAN SA TALINHAGANG BINASA NATIN? 2. ANO ANG GINAWA NG BUNSONG ANAK? 3. PAGKATAPOS IBIGAY NG AMA ANG KANYANG MANA ANO ANG KANYANG GINAWA? 4. ANO ANG NANGYARI SA KANYA MATAPOS MAUBOS ANG KANYANG SALAPI? 5. ANO ANG NADAMA NIYA NGAYONG NAGHIHIRAP NA SIYA? ANO ANG KANYANG NAGING PASYA?
 100. 100. 6. ANO ANG NAGING REAKSYON NG AMA NG MAKITA ANG BUNSONG ANAK NA DUMARATING? 7. ANO ANG GINAWA NG ANAK? 8. TANDA NG PAGPAPATAWAD AN O ANG GINAWA NG AMA? 9. SAMANTALA. ANO ANG NAGING REAKSYON NG PANGANAY NA KAPATID? 10. ANO NAMAN ANG GINAWA NG AMA?
 101. 101. VI. KAHULUGAN NG TALINHAGA • AYON SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO, ANG AMA SA TALINHAGA AY LARAWAN NG DIYOS. MABIYAYA SA LAHAT, MABUTI MAN O MASAMA. • MAPAGPATAWAD SA ANAK NA NAGKASALA NGUNIT NAGBABALIK –LOOB SA DIYOS. • SIYA ANG DIYOS NA NATUTUWANG LUBHA SA PAGBABALIK NG MAKASALANAN AT TUMATANGGAP NA MULI DITO BILANG TUNAY NA ANAK NA MALAYA.
 102. 102. • ANG BUNSONG ANAK AY LARAWAN NATING LAHAT. LUMALAYO TAYO AT PINUPUTOL ANG UGNAYAN SA AMA SA TUWING TAYO AY GUMAGAWA NG DI MABUTI. • ANG PAGLAYONG ITO SA AMA AT PAGPUTOL SA UGNAYAN NATIN SA KANYA AY TINATAWAG NA KASALANAN. • ANG PAGBABALIK NG ANAK AT PAGHINGI NG TAWAD AY LARAWAN NG ATING PAGSISISI SA TUWING TAYO AY NAGKAKASALA. • ANG PANGANAY NA ANAK AY LARAWAN DIN NATING LAHAT SA TUWING TAYO’Y AYAW MAGPATAWAD AT ANG TINGIN SA SARILI AY MAS MABUTI KAYSA IBA.
 103. 103. • VII. PAG-UUGNAY: – LAHAT TAYO AY NAKAKARANAS MAGKASALA AT NAKADAMA NA MAHIRAP HUMINGI NG TAWAD. – SA TINALAKAY NATING TALINHAGA, NAKITA NATIN ANG DALAWANG ANAK NA KAPWA NAKARANAS NA MAGKASALA SA AMA NGUNIT ANG ISA’Y NAGLAKAS-LOOB NA HUMINGI NG TAWAD SAMANTALANG ANG ISA AY DI MAN LAMANG TINANGGAP NA SIYA AY MAY PAGKAKAMALI. – SAMANTALA ANG AMA NA KUMAKATAWAN SA DIYOS AY TIGIB NG PAGMAMAHAL AT HANDANG TUMANGGAP SA ANAK NA NAGBABALIK-LOOB AT NAGSISISI.
 104. 104. • KAILAN TAYO NAGKAKASALA AT ANO ANG KAILANGAN NATIN UPANG MAPATAWAD GAYA NG BUNSONG ANAK? NAGKAKASALA TAYO KUNG NALALAMAN AT MALAYANG PINAGPAPASYAHAN NATING TUMALIKOD SA PANGINOON AT TUMANGGING GAWIN ANG KANYANG KALOOBAN.
 105. 105. • KASALANAN – AY ANG PAGTALIKOD SA DIYOS, PAGTANGGING GAWIN ANG KANYANG KALOOBAN. ITO’Y PAGTANGGI SA RELASYON NATIN SA DIYOS, SA KAPWA AT SA SARILI. • ANG ISANG AKTO AY NAGIGING KASALANAN KUNG ALAM NATING MASAMA ITO AT PAGKATAPOS AY MALAYA TAYONG NAGPASYA NA GAWIN ITO • ( CITE AN EXAMPLE )
 106. 106. • MADALAS TAYONG NAGKAKASALA SUBALIT HINDI MADALING HUMINGI NG TAWAD O MAGSISI. • ANO KAYA ANG MAGIGING LAKAS NATIN UPANG HUMINGI NG TAWAD SA DIYOS AT SA KAPWA?  ANG KAPANGYARIHAN NG BIYAYANG NAKALILIGTAS NI KRISTO ANG NAG-UUDYOK SA ATIN UPANG HUMINGI NG KAPATAWARAN SA DIYOS AT SA KAPWA.
 107. 107. • TOTOONG MAHIRAP HUMINGI NG TAWAD SA ISANG TAONG ATING NASAKTAN O NAGAWAN NG KASALANAN. • KUNG NAGAGAWA MAN NATING LUMAPIT AT HUMINGI NG TAWAD, ITO’Y BIYAYA NA RIN NG DIYOS. • BAGO PA TAYO HUMINGI NG TAWAD, ANG BIYAYANG ITO NG DIYOS ANG SIYANG LAKAS NA UMAAKIT SA ATIN NA MAGBALIK. • KADALASAN AY GINAGAMIT NG DIYOS ANG PAGHIHIRAP NA MINSAN AY BUNGA NG ATING PAGKAKASALA UPANG PAALALAHANAN TAYONG MAGBALIK-LOOB.
 108. 108. • KUNG PAANONG ANG PAGKALUBLOB NG ALIBUGHANG ANAK SA KAHIRAPAN AY NAGING DAAN PARA SIYA’Y MAGBAGO, GAYUNDIN NAMAN, GINAGAMIT NG DIYOS ANG MGA PANGYAYARING HINDI KANAIS-NAIS SA ATIN UPANG TAYO’Y KANYANG AKITIN. • AT PAG TAYO’Y NAGBALIK, BAGAMA’T NAGSISIMULA ANG ATING PAGSISISI SA PANSARILING DAHILAN, PINAWAWAGAS ITO NG DIYOS HANGGANG TAYO’Y MAKAPAGSISI DAHIL SA PAGMAMAHAL SA KANYA.
 109. 109. • PAANONG SUMASAATIN ANG PAGPAPATAWAD NG DIYOS?  SA SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB, PINAGKAKASUNDO TAYO NG PANGINOONG HESUKRISTO SA AMA SA KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU SANTO AT SA PAMAMAGITAN NG PARI.  SEE HIGHLIGHT NOTES
 110. 110. PAGHAHANDA SA PAGTANGGAP NG SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB • 1. TAHIMIK NA PAGDARASAL – HIHINGIN NATIN ANG TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG BIGYAN TAYO NG LAKAS NA MAKITA, AMININ AT TANGGAPIN ANG ATING MGA KAHINAAN AT KASALANANG NAGAWA. • 2. PAGSISISI – DAHIL SA ATING MGA KASALANAN AY NAKITA NATIN KUNG PAANO TAYO NAPALAYO SA DIYOS. KAYA PAGSISIHAN NATIN ANG MGA NAGAWANG KASALANAN KASABAY NITO ANG PANGAKONG DI NA MULING MAGKAKASALA.
 111. 111. PAGHAHANDA SA PAGTANGGAP NG SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB 3. PANGAKONG MAGBABAGO – ANG PAGBABAGO AY ISA SA MGA BUNGA NG TUNAY NA PAGSISISI. ITO AY ISANG BIYAYA NG DIYOS. NAPAKAHALAGANG MALAMAN NATIN ITO SAPAGKAT MAY KAAKIBAT O KASAMA ITONG TUNGKULING ATING GAGAWIN. HALIMBAWA: KUNG DATI TAYONG PALAAWAY, AY MAGSUMIKAP TAYONG MAGING PALAKAIBIGAN AT MAGING MABUTING TAO.
 112. 112. PAGHAHANDA SA PAGTANGGAP NG SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB 4. PANGUNGUMPISAL – ANG PAGLAPIT SA PARI AT PAGSABI NG KASALANAN. HUWAG TAYONG MATAKOT O MAHIYA SAPAGKAT ANG PAGLAPIT NATIN SA PARI SA SAKRAMENTO NG PAGBABALIK-LOOB AY PAGLAPIT NATIN SA DIYOS AMANG MAPAGMAHAL AT MAPAGPATAWAD
 113. 113. MGA HAKBANG SA PAGKUKUMPISAL – 1. LULUHOD O UUPO SA HARAPAN O SA TABI NG PARI AT MAG-AANTANDA NG KRUS. – 2. SASABIHIN SA PARI: “BASBASAN MO PO AKO PADRE SAPAGKAT AKO AY NAGKASALA. ANG HULI KO PONG KUMPISAL AY NOONG….” SABIHIN ANG BUWAN O ARAW. O KUNG DI NA MATANDAAN KUNG KAILAN AY SABIHIN SA PARI) – 3. SASABIHIN NA SA PARI ANG MGA KASALANANG NAGAWA AT NAIS IHINGI NG TAWAD SA DIYOS. – 4. HINTAYIN ANG IPADADASAL NG PARI SA HARAP NIYA (PAGSISISI) AT ANG ABSOLUSYON. – 5. TANDAAN AT GAWIN ANG IPAPAYO NG PARI PAGKATAPOS NG KUMPISAL. MAARING ITO’Y MGA PANALANGIN O KONKRETONG GAWAIN.
 114. 114. PANALANGIN NG PAGSISISI • PANGINOONG HESUKRISTO, AKO AY NAGKASALA LABAN SA IYONG KABUTIHANG WALANG-HANGGAN. AKO’Y NAGSISISI NG BUONG PUSO AT NANGANGAKONG HINDI NA MULING MAGKAKASALA SA TULONG NG IYONG MAHAL NA GRASYA. AMEN.
 115. 115. PAGTUGON:  ANO ANG GAGAWIN MO UPANG MAGKAROON NG LAKAS NA HUMINGI NG TAWAD TUWING IKAW AY NAGKAKASALA • KANINO KA LALAPIT UPANG KONKRETONG MAKAMTAN ANG HABAG AT AWA NG DIYOS NA LAGING HANDANG MAGPATAWAD? BAKIT PAGDIRIWANG: RITO NG SAKRAMENTO NG PAGBABALIK LOOB

×