SlideShare a Scribd company logo

Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1

J
JoeHapz

Learning Module for Araling Panlipunan of Grade 7 1st Quarter - Module 1

1 of 24
Download to read offline
Grade 7
AralingPanlipunan
Unang Markahan
i
PaunangSalita
Para sa mag-aaral:
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan.
Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka saloob ng
silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang
oportunidad sa pagkatuto.
Icons ng Modyul
Ang modyul na ito ay may mgabahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Alamin
Sa bahagingito, malalamanmo ang
mgadapatmongmatutuhansamodyul.
Subukin
Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano
na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul.
Kung nakuhamo ang lahat ng tamang sagot
(100%), maaari mong laktawan ang bahaging
ito ng modyul.
Balikan
Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang
matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.
Tuklasin
Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad
ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na
suliranin, gawain o isang sitwasyon.
Suriin
Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mgakasanayan.
Pagyamanin
Binubuoito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay
ang iyong pang-unawa at mgakasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
Pagyamanin
Binubuo ito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay
ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
ii
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
Isaisip
Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Isagawa
Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.
Tayahin
Ito ay gawain nanaglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit
ng natutuhang kompetensi.
Karagdagang Gawain
Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.
Pangkalahatang Panuto
Ang sumusunod ay mahahalaang paalala sa paggamit ng modyulnaito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang
marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel
sa pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing
napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at
sapag-wawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o taga-pagdaloy kung tapos nang
sagutin lahat ng pagsasanay.
Kung sakalingikaw ay mahirap ang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,
huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapag daloy. Maaari ka rin
humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa
iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatandasaiyo. Laging itanim sa iyong
isipang hindi ka nag-iisa.
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay
na mga kompetensi. Kaya mo ito!
1
Modyu 1: Heograpiya ng Asya
Alamin
Isinasagawa ang modyul na ito upang makatutulong sa iyo bilang isang
mag-aaral na handang maipagmamalaki at maitataguyod ang pagiging Asyano.
Sa pag-aaral ng Araling Asyano, mahalagang maunawaan ang kaugnayan ng
heograpiya sa kasaysayan at kultura ng mga tao sa mga bansang Asyano (Asya
noon, ngayon at sa hinaharap).
Ang heograpiya ay nagmula sa dalawang salitang Griyego na geo
daigdig at graphein magsulat. Ito ay nangangahulugan ng paglalarawan ng
ibabaw o balat ng lupa at ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. (Project
EASE)
Sa Asyanong pananaw, tatalakayin natin ang lokasyon, hangganan at
pagkahati-hati ng mga rehiyon sa Asya.
Ito ang araling inihanda para sa inyo.
Aralin 1 – Ang Katangiang Pisikal ng Asya
Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahang malilinang mo
ang mga sumusunod:
1. Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko:
Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Timog- Kanlurang
Asya at Hilagang Asya;
2. Natutukoy sa mapa ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng
kabihasnang Asyano;
3. Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng
kabihasnang Asyano;
4. Nakakagawa ng isang tula na magpapahayag ng kagandahan ng
katangiang pisikal ng Asya.
Handa ka na ba? Ngayon ay subukan mong sagutin ang mga sumusunod
na tanong. Huwag kang mangamba sa pagsagot. Kaya mo iyan, may mga
tulong sa pag-aaral na inihanda para sa iyo.
2
Subukin
Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel.
1. Ano ang tawag sa mga taong naninirahan sa Kontinente ng Asya?
a. Amerikano c. Europeo
b. Asyano d. Australiano
2. Paglalarawan ng ibabaw o balat ng lupa.
a. Heograpiya c. Matematika
b. Kasaysayan d. Lokasyon
3. Ilan lahat ang mga Kontinente sa mundo?
a. 5 c. 7
b. 6 d. 8
4. Nahahati sa limang rehiyon ang Asya, Hilaga, Kanluran, Timog, Timog
Silangan at Silangang Asya. Tinatawag na heograpikal at kultural na sona
ang mga rehiyong ito dahil isinaalang-alang sa paghahati ang mga aspektong
pisikal, historical, at kultural. Kumpara sa ibang mga rehiyon, bakit ang Hilaga
at Kanlurang Asya ay kadalasang tinitingnan bilang magkaugnay?
a. Ang mga ito ay parehong napapailalim sa halos parehong karanasang
historikal, kultural, agrikultural at sa klima.
b. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng paglinang ng
kapaligirang pisikal.
c. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng mga ito ay halos
pareho.
d. Apektado ng iisang uri ng klima ang uri ng pamumuhay ng mga tao
rito.
5. Ano ang pinakamalaking kontinente sa mundo?
a. Asya c. Amerika
b. Europe d. Timog Amerika
6. Ang Asya ay nahahati sa ______________ rehiyon.
a. 3 c. 5
b. 4 d. 6
3
7. Ang mga sumusunod ay mga bansang kabilang sa rehiyon ng Timog
Silangang Asya maliban sa isa;
a. Pilipinas c. Indonesia
b. Saudi Arabia d. Malaysia
8. Ano ang tawag sa pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig?
a. Kapuluan c. Kalupaan
b. Kabundukan d. Kontinente
Tunghayan ang mapa sa ibaba upang masagot ang susunod na mga tanong.
9. Sa iyong pagtingin sa mapa, alin sa sumusunod ang angkop na paglalarawan
at interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng kontinente ng Asya?
a. Ang hugis at anyo ng mga lupain sa bawat bahagi ng kontinente ay
pare-pareho.
b. Karamihan sa mga bansa sa Asya ay may mainit na panahon.
c. Ang malaking bahagi ng hangganan ng Asya ay mga anyong tubig.
d. Insular ang malaking bahagi ng Kontinente ng Asya.

Recommended

Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
Ang heograpiya ng asya
Ang heograpiya ng asyaAng heograpiya ng asya
Ang heograpiya ng asyaJenny Serroco
 
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyanoAng ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano
Ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyanoJoelina May Orea
 
1st Quarter Examination in Grade 8 Araling Panlipunan
1st Quarter Examination in Grade 8 Araling Panlipunan1st Quarter Examination in Grade 8 Araling Panlipunan
1st Quarter Examination in Grade 8 Araling PanlipunanDIEGO Pomarca
 
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoAraling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang Pantao
Araling Panlipunan Grade 8 Aralin 1 - Heograpiyang to Heograpiyang PantaoJonathan Husain
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asyaJared Ram Juezan
 

More Related Content

What's hot

Likas na yaman ng asya
Likas na yaman ng asyaLikas na yaman ng asya
Likas na yaman ng asyaMirasol Fiel
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asyaJared Ram Juezan
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoshebasalido1
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Jared Ram Juezan
 
Likas na yaman sa asya
Likas na yaman sa asyaLikas na yaman sa asya
Likas na yaman sa asyaRach Mendoza
 
AP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng Asya
AP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng AsyaAP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng Asya
AP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng AsyaJuan Miguel Palero
 
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiyaPangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiyajoven Marino
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedChuckry Maunes
 
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Jessie Papaya
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter南 睿
 
Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal -
Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal - Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal -
Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal - Roalene Lumakin
 
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpiko
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-HeograpikoAng Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpiko
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpikoshebasalido1
 
Mga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at NeolitikoMga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at NeolitikoDanz Magdaraog
 

What's hot (20)

Likas na yaman ng asya
Likas na yaman ng asyaLikas na yaman ng asya
Likas na yaman ng asya
 
Araling panlipunan 7.pptx
Araling panlipunan 7.pptxAraling panlipunan 7.pptx
Araling panlipunan 7.pptx
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
 
Klima ng asya
Klima ng asyaKlima ng asya
Klima ng asya
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
 
Likas na yaman sa asya
Likas na yaman sa asyaLikas na yaman sa asya
Likas na yaman sa asya
 
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asyaMga sinaunang kabihasnan sa asya
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
 
AP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng Asya
AP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng AsyaAP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng Asya
AP 7 Lesson no. 1: Heograpiya ng Asya
 
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiyaPangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
Pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiya
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
 
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
Araling Panlipunan 1st Quarter Grade 8
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
 
Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal -
Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal - Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal -
Ed tech 2 panahon ng paleolitiko, neolitiko at metal -
 
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpiko
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-HeograpikoAng Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpiko
Ang Konsepto ng Asya tungo sa Paghahating-Heograpiko
 
MGA RELIHIYON SA ASYA
MGA RELIHIYON SA ASYAMGA RELIHIYON SA ASYA
MGA RELIHIYON SA ASYA
 
Mga kontinente sa daigdig
Mga kontinente sa daigdigMga kontinente sa daigdig
Mga kontinente sa daigdig
 
Mga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at NeolitikoMga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
Mga Panahong Paleolitiko at Neolitiko
 

Similar to Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1

ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxHoneyAsmad
 
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docxAP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docxPantzPastor
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfRiza974937
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfRiza974937
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfadolfosab
 
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxGrade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxBaptistBataan
 
AP 7 unang markahan unang linggo.docx
AP 7 unang markahan unang linggo.docxAP 7 unang markahan unang linggo.docx
AP 7 unang markahan unang linggo.docxronabelcastillo
 
week 1-2.docx
week 1-2.docxweek 1-2.docx
week 1-2.docxglaisa3
 
Grade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-GradingGrade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-GradingBenjieBaximen1
 
AP7 Q1 W1.docx.pdf
AP7 Q1 W1.docx.pdfAP7 Q1 W1.docx.pdf
AP7 Q1 W1.docx.pdfJericSensei
 
week 2-2.docx
week 2-2.docxweek 2-2.docx
week 2-2.docxglaisa3
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmKim Jhon Simon
 
AP 8 Q1 week 1 day 1
AP 8 Q1 week 1 day 1AP 8 Q1 week 1 day 1
AP 8 Q1 week 1 day 1Mila Reyes
 
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfAP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfJoelDeang2
 
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdf
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdfAP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdf
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdfRoselynAnnPineda
 
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptxQ1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptxJhimarJurado2
 
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2MarahCedillo
 
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdfAP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdfRoselynAnnPineda
 
IMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdfIMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdfMack943419
 

Similar to Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 (20)

ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
 
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docxAP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
AP-7-QUARTER-1-WEEK-1.docx
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docxGrade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
Grade7-DLL-First-Grading ARALING PANLIPUNAN SEPT.2022.docx
 
AP 7 unang markahan unang linggo.docx
AP 7 unang markahan unang linggo.docxAP 7 unang markahan unang linggo.docx
AP 7 unang markahan unang linggo.docx
 
week 1-2.docx
week 1-2.docxweek 1-2.docx
week 1-2.docx
 
Grade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-GradingGrade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
Grade7-Detailed Lesson Log-First-Grading
 
AP7 Q1 W1.docx.pdf
AP7 Q1 W1.docx.pdfAP7 Q1 W1.docx.pdf
AP7 Q1 W1.docx.pdf
 
week 2-2.docx
week 2-2.docxweek 2-2.docx
week 2-2.docx
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
 
AP 8 Q1 week 1 day 1
AP 8 Q1 week 1 day 1AP 8 Q1 week 1 day 1
AP 8 Q1 week 1 day 1
 
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfAP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
 
module 1.docx
module 1.docxmodule 1.docx
module 1.docx
 
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdf
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdfAP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdf
AP7_Q1_Module_2_KahalagahanngUgnayanngTaosatKapaligiran_v2.pdf
 
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptxQ1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
Q1_L1_Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal_ng (1).pptx
 
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
Ap7 q1 module_1_katangiang_pisikalngasya_v2
 
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdfAP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
AP7_Q1_Module_1_KatangiangPisikalngAsya_v2.pdf
 
IMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdfIMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 3 DAY 1.pdf
 

Recently uploaded

PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxcharlyn050618
 
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxVergilSYbaez
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfBrianGeorgeReyesAman
 
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxMga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxcarlo842542
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...ElsieMaeMurilloBalba
 
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptxDiskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptxAkemiAkane
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxJeAnneBriones
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxLIEZAMAEPONGCOL
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjakskskPresentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjakskskEllaFlorPalconaga
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxmelliahnicolebeboso2
 
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4SamuelAgnote
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoJessQuiranteForten
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoMercedesSavellano2
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulatjeanettebagtoc1
 

Recently uploaded (20)

PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
 
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptxMga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
Mga Pang-uri na Nagpapasidhi ng Damdamin.pptx
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
 
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptxDiskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT.pptx
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjakskskPresentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
 
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4 QUARTER 3 MODULE 4
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
 

Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1

 • 2. i PaunangSalita Para sa mag-aaral: Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka saloob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Icons ng Modyul Ang modyul na ito ay may mgabahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahagingito, malalamanmo ang mgadapatmongmatutuhansamodyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuhamo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mgakasanayan. Pagyamanin Binubuoito ng mga gawaing para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pang-unawa at mgakasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
 • 3. ii pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin Ito ay gawain nanaglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi. Karagdagang Gawain Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Pangkalahatang Panuto Ang sumusunod ay mahahalaang paalala sa paggamit ng modyulnaito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sapag-wawasto ng mga kasagutan. 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o taga-pagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakalingikaw ay mahirap ang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapag daloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatandasaiyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
 • 4. 1 Modyu 1: Heograpiya ng Asya Alamin Isinasagawa ang modyul na ito upang makatutulong sa iyo bilang isang mag-aaral na handang maipagmamalaki at maitataguyod ang pagiging Asyano. Sa pag-aaral ng Araling Asyano, mahalagang maunawaan ang kaugnayan ng heograpiya sa kasaysayan at kultura ng mga tao sa mga bansang Asyano (Asya noon, ngayon at sa hinaharap). Ang heograpiya ay nagmula sa dalawang salitang Griyego na geo daigdig at graphein magsulat. Ito ay nangangahulugan ng paglalarawan ng ibabaw o balat ng lupa at ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. (Project EASE) Sa Asyanong pananaw, tatalakayin natin ang lokasyon, hangganan at pagkahati-hati ng mga rehiyon sa Asya. Ito ang araling inihanda para sa inyo. Aralin 1 – Ang Katangiang Pisikal ng Asya Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahang malilinang mo ang mga sumusunod: 1. Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Timog- Kanlurang Asya at Hilagang Asya; 2. Natutukoy sa mapa ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano; 3. Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano; 4. Nakakagawa ng isang tula na magpapahayag ng kagandahan ng katangiang pisikal ng Asya. Handa ka na ba? Ngayon ay subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong. Huwag kang mangamba sa pagsagot. Kaya mo iyan, may mga tulong sa pag-aaral na inihanda para sa iyo.
 • 5. 2 Subukin Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. 1. Ano ang tawag sa mga taong naninirahan sa Kontinente ng Asya? a. Amerikano c. Europeo b. Asyano d. Australiano 2. Paglalarawan ng ibabaw o balat ng lupa. a. Heograpiya c. Matematika b. Kasaysayan d. Lokasyon 3. Ilan lahat ang mga Kontinente sa mundo? a. 5 c. 7 b. 6 d. 8 4. Nahahati sa limang rehiyon ang Asya, Hilaga, Kanluran, Timog, Timog Silangan at Silangang Asya. Tinatawag na heograpikal at kultural na sona ang mga rehiyong ito dahil isinaalang-alang sa paghahati ang mga aspektong pisikal, historical, at kultural. Kumpara sa ibang mga rehiyon, bakit ang Hilaga at Kanlurang Asya ay kadalasang tinitingnan bilang magkaugnay? a. Ang mga ito ay parehong napapailalim sa halos parehong karanasang historikal, kultural, agrikultural at sa klima. b. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal. c. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng mga ito ay halos pareho. d. Apektado ng iisang uri ng klima ang uri ng pamumuhay ng mga tao rito. 5. Ano ang pinakamalaking kontinente sa mundo? a. Asya c. Amerika b. Europe d. Timog Amerika 6. Ang Asya ay nahahati sa ______________ rehiyon. a. 3 c. 5 b. 4 d. 6
 • 6. 3 7. Ang mga sumusunod ay mga bansang kabilang sa rehiyon ng Timog Silangang Asya maliban sa isa; a. Pilipinas c. Indonesia b. Saudi Arabia d. Malaysia 8. Ano ang tawag sa pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig? a. Kapuluan c. Kalupaan b. Kabundukan d. Kontinente Tunghayan ang mapa sa ibaba upang masagot ang susunod na mga tanong. 9. Sa iyong pagtingin sa mapa, alin sa sumusunod ang angkop na paglalarawan at interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng kontinente ng Asya? a. Ang hugis at anyo ng mga lupain sa bawat bahagi ng kontinente ay pare-pareho. b. Karamihan sa mga bansa sa Asya ay may mainit na panahon. c. Ang malaking bahagi ng hangganan ng Asya ay mga anyong tubig. d. Insular ang malaking bahagi ng Kontinente ng Asya.
 • 7. 4 10. Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng iba’t ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at topograpiya ng isang lugar. Kung sa Kanlurang Asya ay bihira ang ulan at sa Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init. Ano naman ang katangian ng klima sa Timog-Silangang Asya? a. Ang mga rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw, at tag-ulan. b. May maiinit na panahon sa ilang bahagi at may mga bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo. c. Mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyo’t ang nararanasan sa rehiyong ito sa iba’t ibang buwan sa loob ng isang taon. d. Sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang panirahan ng tao. 11. Alin sa sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng Asya? a. Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig. b. Ang Asya ay tahanan ng iba-ibang uri ng mga anyong lupa, tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto at kabundukan. c. Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halaman. d. Ang iba-ibang panig ng Asya ay nag tataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano. 12. Sa hilaga, nasasakop ng Asya ang teritoryo mula sa paraan ng Bulubunduking Ural hanggang sa baybayin ng karagatang ___________. a. Arctic c. Indian b. Atlantic d. Pasipiko 13. Ang mga sumusunod ay mga anyong lupa maliban sa isa ____________. a. Kabundukan c. Peninsula b. Lambak d. Talampas 14. Ang mga sumusunod ay mga anyong tubig maliban sa isa____________. a. Bundok c. Ilog b. Dagat d. Talon 15. Tumutukoy sa mga katangiang pisikal na nasa ibabaw ng daigdig na gaya ng anyong lupa at anyong tubig. a. Demograpiya c. Pilosopiya b. Heograpiya d. Topograpiya
 • 8. 5 Aralin Katangiang Pisikal ng Asya Ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Tinatawag na kontinente ang pinakamalaking dibisyon ng lupain sa mundo. Iba’t ibang kaanyuang pisikal ang matatagpuan sa Asya kagaya ng kinaroroonan, sukat at hugis, mga anyong lupa at anyong tubig. Balikan GAWAIN 1: PAGSUSURI SA MAPA Panuto: Pag-aralang mabuti ang mapa ng daigdig at sagutan ang mga katanungan sa ibaba. 1. Ano ang Kontinente? 2. Anu-ano ang mga kontinente sa mundo? 3. Ano ang pinakamalaking kontinente sa mundo? 4. Saang kontinente nabibilang ang mga Asyano?
 • 9. 6 Tuklasin GAWAIN 2: KONSEPTONG NAIS KO, HULAAN MO, GAME KA NA BA? Panuto: Tukuyin ang konspetong inilalarawan sa pamamagitan ng pagpupuno ng wastong letra sa loob ng kahon. Dito Magsimula: KONSEPTO DISKRIPSYON 1. U _ N _ y _ N 2. _ A _ 3._ A P _ L _ G _ _ A N 4. K _ B _ H A _ N _ _ 5. _ E O G _ A _ I Y _ 6. S_ N _U _ A 7. K _ L T _ R _ L 8. _O N _ I N _N T_ 9. A- _ Y _ 10. P _ S _ K _ L 1. Bigkis o pagtutulungan para sa kapwa kapakinabangan 2. Ang pangunahing tagalinang ng kapaligiran para sa kanyang kabuhayan at pagtugon sa pangangailangan. 3. Kalikasan, ang ekolohikal na komposisyon ng daigdig. 4. Maunlad na yugto ng kulturang panlipunan,moral at kultural 5. Pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo. 6. Katutubo o tagapagsimula. 7. Pag-unawa at paghanga sa sining,kaugalian,paniniwala, gawaingpanlipunan,edukasyon, relihiyon at siyentipiko. 8. Ang malaking masa ng lupain sa mundo. 9. Ang pinakamalaking kontinente sa sukat at sa populasyon. 10. Katangiang nakikita at nahahawakan.
 • 10. 7 GAWAIN 3: PAGBUO NG ISANG KONSEPTO GAMIT ANG OVAL CALLOUT Panuto: Bumuo ng isang konspeto tungkol sa kahalagahan ng kapaligiran sa tao sa pamamagitan ng pagsama-sama ng lima (5) o higit pang salita at isulat sa loob ng oval-call out. Gawin ito sa kuwarderno. Halimbawa: Ang KABIHASNAN ng KONTINENTE ng ASYA ay bunsod ng UGNAYAN ng PISIKAL na KAPALIGIRAN nito at ng TAO. GAWAIN 4 : PICTURE PARADE Panuto: Mula sa mga larawan, tukuyin kung alin ang anyong lupa at anyong tubig. Isulat sa talahanayan sa ibaba. Gawin ito sa kuwaderno. ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ___________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Mga Anyong Lupa Mga Anyong Tubig Caspian Sea Lake Baikal Banawe Rice Terraces Fertile Crescent Ilog Huang Ho Mt. Everest Borneo RainforestKhyber Pass
 • 11. 8 Suriin GAWAIN 5: MAGBASA PARA MATUTO Panuto: Tunghayan ang isang teksto tungkol sa kinaroroonan, sukat at hugis, mga anyong lupa at anyong tubig ng Asya. Kinaroroonan Sa hilaga, nasasakop ng Asya ang teritoryo mula sa paraan ng Kabundukang Ural hanggang sa baybayin ng Karagatang Arctic at tuloy-tuloy sa kipot Bering. Sa Silingan, ang hangganan ay mula Kipot Bering patungong karagatang Pasipiko, kasama ang Hapon at Taiwan. Sa Timog, nakapaligid ang Dagat Timor hanggang karagatang Indian at Dagat Arabia. Sa kanluran naman ang mga hangganan ay ang Dagat Arabia papuntang Dagat Mediterranean, tuloy-tuloy sa Dagat Aegean, Kipot Dardanelles at Bosporus, Black Sea at Bundok Caucasus hanggang Kabundukang Ural.
 • 12. 9 Mapapansin dingnapalilibutan ng mga anyong-tubig ang kontinente ng Asya. Sa Hiliga matatagpuan ang karagatang Arktiko, sa Silangan ay ang karagatang Pasipiko, sa Timog ay ang karagatang Indian at sa kanluran ay ang Red Sea, Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea at Kabundukan ng Ural. (Project Ease) Sukat at Hugis Ang sukat ng Asya ay umaabot sa 44,339, 000 kilometrong kwadrado, kasama ang mga pulo nito. Sumasakop ito ng ikatlong bahagi ng kapuluan ng daigdig. Kung ihahambing ang laki nito sa ibang kontinente, katumbas ng Asya ang pinagsamang sukat ng hilaga at timog Amerika, kasama ang Australia, at mahigit pa sa apat na beses na laki ng Europa. (Project EASE) Mga Anyong Lupa Mga anyong lupa sa kontinente ng Asya tulad ng mga bundok, bulkan, talampas, kapatagan, lambak, disyerto, kapuluan at tangway. Ang Bundok Everest ang pinakamataas na bundok sa mundo na nasa hanay ng kabundukan ng Himalaya. Ang Mount Fuji ang pinakatanyag na bundok sa Japan. Sa Pilipinas naman, ipinagmamalaki ang Mayon at ang Taal ang pinakamaliit na bulkan sa daigdig. Sa Indonesia naman ay ang bulkang Krakatoa. Ang Tibet ang pinakamalaking talampas sa daigdig. Dito nagmumula ang malalaking ilog sa Silangang Asya. Nasa India naman ang malaking talampas Deccan. Matatagpuan ang malaking kapatagan ng Indus Ganges sa hilaga ng India. Ang lambak ng mga Ilog Huang Ho, Yangtze at Amur sa Tsina ay may haba na 2,880 kilometro. Malawak din ang mga lambak ng mga Ilog Mekong sa Indotsina, Ilog Chao Phraya sa Thailand, Ilog Irrawoaddy at Salween sa Myanmar. Sa Pilipinas naman, pinaka malawak ang kapatagan ng Gitnang Luzon at Koronadal sa Mindanao.
 • 13. 10 Isa ring pisikal na kaanyuan sa Asya ang mga disyerto. Nasa Tsina ang 1,440 kilometrong Takla Makam at ang disyerto ng Gobi. May disyerto rin sa Arabia, Iran, Iraq at India. Ang Indonesia ang pinakamalaking kapuluan sa daigdig na binubuo ng 13,000 mga pulo. Ang hapon ay isa ring kapuluan. Ang tangway ay bahagi ng kapuluang nakausli sa karagatan. Halimbawa nito ang mga tangway ng India, Indonesia, Saudi Arabia at Malaysia. Dahil sa laki itinuturing ng ibang mamumulat na isang sub-kontinente ang India. Mga Anyong Tubig May mga anyong tubig din sa kontinente ng Asya tulad ng mga karagatan at dagat, ilog, lawa, golpo at look. Maliban sa karagatang Atlantiko ang tatlong karagatan sa daigdig ay nakapalibot sa Asya. Ang mga ito ay ang mga karagatang Pasipiko sa Silangang Asya, Karagatang Indian sa Timog, at ang Arktiko sa Hilaga. Ilang dagat naman ang matatagpuan sa rehiyon. Ang Timog Dagat Tsina, ang pinakamalaking dagat sa Asya ay napapaligiran ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Ang Dagat Meditrranean, pangalawa sa pinakamalaking dagat sa Asya, Aprika at Europa. Ang Dagat Bering ay nasa pagitan ng Asya at Hilagang Amerika. Ang Dagat Okhotsk ay nasa hilaga ng Hapon at silangan ng Rusya. Ang Silangang dagat Tsina ay nasa silangan ng Tsina. Nasa pagitan ng Turkey at Rusya ang Black Sea at nasa pagitan ng Saudi Arabia at baybayin ng Aprika ang Red Sea. Nasa dulo ng Red Sea ang Isthmus ng Suez na nagdurugtong sa Asya at mahabang ruta sa Asya sa halip na umikot pa sa katimugang dulo ng Aprika. Maraming ilog sa Asya. Ang mga Ilog Lema at Ob at nagsisimula sa kabundukan, umaayos sa Rusya Dumadaloy sa India, Pakistan at Bangladesh ang mga Ilog Indus, Ganges at Brahmaputra. Ang Huang Ho o Yellow River, Ilog Yantze at Ilog Amur ang malaking Ilog sa Tsina. Ang Ilog Yangtze ang pinakamahaba sa Asya at umaabot ito sa 5,590 kilometro.
 • 14. 11 Mula sa talampas Tibet, may ilang ilog sa Timog-Silangang Asya. Ang Ilog Mekong na may habang 4,166 kilometro ay dumadaloy sa tangway ng Indonesia hanggang Timog Tsina, ang ilog Chao Phraya sa Thailand, ang mga ilog Irrawaddy at Salween sa Myanmar ang tumutuloy sa Dagat Andaman. Sa Pilipinas, ang Ilog Cagayan sa Luzon ang pinakamalaki sa Korea, pianamalaki naman ang Ilog Yalu. Ang mga ilog naman sa Kanlurang Asya ay ang Tigris-Euphrates at Jordan. Sa lawa, pinakamalaki ang lawang Ural sa Hilagang Asya at Rusya na may sukat na 64,740 kilometro kwadrado. Ang mga lawa sa Gitnang Asya ay ay ang Balkash at Baikal. tinaguriang Lawang Asin dahil sa tindi ng alat ng tubig. Ang pampang ng lawa ay pinagkukunan ng asin sa Timog-Silangang Asya, ang lawa ng Laguna de Bay sa Pilipinas ay malaking anyo ng tubig- tabang. Isa sa mga mahalagang golpo sa Asya ay ang Golpo ng Persia na dinaraanan ng mga tanker ng langis. Malaki rin ang Golpo ng Siam at Golpo ng Tankin, Golpo ngLingayen at Golpong Davao ang pinakamalaking golpo. Sa mga look naman, ang Look ng Bengal ang pinakamalaki sa rehiyon. Ang look ng Maynila sa Pilipinas ay isang likas na daugan sa daig-dig ang North at South Harbor. (Project EASE)
 • 15. 12 GAWAIN 6: PAGTAPAT-TAPAT Panuto: Itapat ang Hanay A sa Hanay B. Titik lamang ang isulat sa sagutang papel. GAWAIN 7: PAGPAPALALIM NG KAALAMAN Panuto: Mula sa binasang teksto, punan ang talahangyan ng mga halimbawa ng mga sumusunod na anyong tubig. 1. Ang pinakatanyag na bundok sa Japan. 2. Ang pinakamalaking kapuluan sa daigdig na binubuo ng 13,000 mga pulo. 3. Ang pinakamataas ng bundok sa mundo. 4. Bahagi ng kapuluang nakausli sa karagatan. 5. Ang pinakamaliit na talampas sa daigdig. 6. Ang pinakamaliit na bulkan sa daigdig. 7. Bulkang matatagpuan sa Indonesia. 8. Malaking Talampas sa India. 9. Bansang matatagpuan ang disyertong Takla Makan at Gabi. 10. Bansang matatagpuan ang pinakamalawak na kapatagan ng Gitnang Luzon. A. Deccan B. Mt. Everest C.Indonesia D.Krakatoa E. Mt. Fuji F. Pilipinas G.Tangway H.Taal I. Tibet J. Tsina HANAY A HANAY B 1. Karagatan 2. Dagat 3. Ilog 4. Lawa 5. Golpo 1. ____________, ___________, __________ 2. ____________, ___________, __________ 3. ____________, ___________, __________ 4. ____________, ___________, __________ 5. ____________, ___________, __________ Anyong Tubig Mga Halimbawa
 • 16. 13 GAWAIN 8: MAPA-SURI Panuto: Pag-aralan ang mapa ng Asya at alamin ang mga bansang kinabibilangan ng bawat rehiyon: Mga Rehiyon sa Asya Pagyamanin Hilagang/ Gitnang Asya Kazakstan Kyrgyztan Tajikistan Uzbekistan Turkmenistan Timog Kanlurang Asya Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Cyprus Georgia Iran Iraq Israel Jordan Kuwait Lebanon Oman Saudi Arabia Syria Turkey UAE Yemen Timog Asya India Pakistan Bangladesh Bhutan Nepal Maldives Sri Lanka Timog Silangang Asya Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Pilipinas Singapore Thailand Timor-Leste Vietnam Silangang Asya Tsina Japan Mongolia North Korea South Korea Taiwan (Republic of China)
 • 17. 14 GAWAIN 9: SAAN AKO NABIBILANG? Panuto: Itala sa kahon ang mga bansa batay sa kanilang rehiyong kinabibilangan. Hilagang Asya/Gitnang Asya ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Kanlurang Asya ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Timog Asya ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ Silangang Asya ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ Timog Silangang Asya ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
 • 18. 15 Gawain 10 : MAPA Hanapin Mo Ako! Kaya Mo! Panuto: Gamit ang blankong mapa ng Asya, pangalanan ang mga bansa nito na nasa bawat numero. Nasa loob ng kahon ang pagpipilian. Russsia China Philippines Maldives Indonesia Oman Mongolia Iran India Japan South Korea Taiwan Pakistan Oman Sri Lanka 1 3 4 2 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 9
 • 19. 16 Isa-isip Ang heograpiya ay may malaking papel na ginampanan sa pamumuhay ng mga tao saang dako ng mundo. Nagkaroon ng mga pagkakaiba sa pamumuhay ng mga tao sa Asya dahil sa katangiang pisikal ng bawat rehiyon nito. Ang klima ay isang mahalagang salik na makakaapekto sa bahay at pamumuhay ng mga Asyano dulot ng mga pagbabago nito. GAWAIN 11: SURIIN MO AKO!Panuto: Suriin ang ugnayan ng heograpiya sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa bawat rehiyon sa Asya gamit ang Cause-Effect-Evidence o CEE Chart. Halimbawa: Bansa o rehiyon na napapaligiran ng katubigan Pangingisda ang isa sa mga ikinabubuhay ng mga tao. Ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Indonesia, Japan, Malaysia. D A H I L A N E P E K T O E B I D E N S I Y A .D A H I L A N Bansa o rehiyon na may malawak na kapatagan E P E K T O E B I D E N S I Y A D A H I L A N Bansa o rehiyon na may malawak na kagubatan. E P E K T O E B I D E N S I Y A D A H I L A N Bansa o rehiyon na may malawak na disyerto E P E K T O E B I D E N S I Y A
 • 20. 17 Isagawa GAWAIN 12: KAYA KO TO! Kung ikaw ay isang turista na nais maglakbay at manirahan sa isang lugar/bansa sa Asya, ano ang iyong sariling pananaw sa mga katanungan sa ibaba. 1. Anong lugar sa Asya ang pipiliin mo? Bakit? ________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________ 2. Anu-anong magagandang katangiang pisikal ng Asya ang sa palagay mo ay tanging sa ating bansa lamang matatagpuan na maipagmamalaki mo sa buong mundo? ________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________ 3. Masasabi mo bang mayaman ang Asya dahil sa taglay nitong katangiang pisikal? Bakit? ________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________
 • 21. 18 1. Nahahati sa limang rehiyon ang Asya, Hilaga, Kanluran, Timog, Timog Silangan at Silangang Asya. Tinatawag na heograpikal at kultural na sona ang mga rehiyong ito dahil isinaalang-alang sa paghahati ang mga aspektong pisikal, historical, at kultural. Kumpara sa ibang mga rehiyon, bakit ang Hilaga at Kanlurang Asya ay kadalasang tinitingnan bilang magkaugnay? a. Ang mga ito ay parehong napapailalim sa halos parehong karanasang historikal, kultural, agricultural at sa klima. b. Magkasama ang mga ito sa parehong pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal. c. Ang mga porma ng anyong lupa at anyong tubig ng mga ito ay halos pareho. d. Apektado ng iisang uri ng klima ang uri ng pamumuhay ng mga tao rito. 2. Ano ang pinakamalaking kontinente sa mundo? a. Asya c. Amerika b. Europe d. Timog Amerika 3. Ano ang tawag sa mga taong naninirahan sa Kontinente ng Asya? a. Amerikano c. Europeo b. Asyano d. Australiano 4. Paglalarawan ng ibabaw o balat ng lupa. a. Heograpiya c. Matematika b. Kasaysayan d. Lokasyon 5. Ilan lahat ang mga Kontinente sa mundo? a. 5 c. 7 b. 6 d. 8 6. Sa hilaga, nasasakop ng Asya ang teritoryo mula sa paraan ng Bulubunduking Ural hanggang sa baybayin ng karagatang ___________. a. Arctic c. Indian b. Atlantic d. Pasipiko Tayahin
 • 22. 19 7. Ang mga sumusunod ay mga anyong lupa maliban sa isa ____________. a. Kabundukan c. Peninsula b. Lambak d. Talampas 8. Ang mga sumusunod ay mga anyong tubig maliban sa isa ____________. a. Bundok c. Ilog b. Dagat d. Talon 9. Tumutukoy sa mga katangiang pisikal na nasa ibabaw ng daigdig na gaya ng anyong lupa at anyong tubig/ a. Demograpiya c. Pilosopiya b. Heograpiya d. Topograpiya 10. Ang Asya ay nahahati sa ______________ rehiyon. a. 3 c. 5 b. 4 d. 6 11. Ang mga sumusunod ay mga bansang kabilang sa rehiyon ng Timog Silangang Asya maliban sa isa a. Pilipinas c. Indonesi b. Saudi Arabia d. Malaysia 12. Ano ang tawag sa pinakamalaking dibisyon ng lupain sa daigdig? a. Kapuluan c. Kalupaan b. Karagatan d. Kontinente Tunghayan ang mapa sa ibaba upang masagot ang susunod na mga tanong.
 • 23. 20 13. Sa iyong pagtingin sa mapa, alin sa sumusunod ang angkop na paglalarawan at interpresyon tungkol sa kinalalagyan ng kontinente ng Asya? a. Ang hugis at anyo ng mga lupain sa bawat bahagi ng kontinente ay pare-pareho. b. Karamihan sa mga bansa sa Asya ay may mainit na panahon. c. Ang malaking bahagi ng hangganran ng Asya ay mga anyong tubig. d. Insular ang malaking bahagi ng Kontinente ng Asya. 14. Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng iba’t ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at topograpiya ng isang lugar. Kung sa Kanlurang Asya ay bihira ang ulan at sa Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init , ano naman ang katangian ng klima sa Timog-Silangang Asya? a. Ang mga rehiyonay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw, at tagulan. b. May maiinit na panahon sa ilang bahagi at may mga bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo. c. Mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyo’t ang nararanasan sa rehiyong ito sa iba’t ibang buwan sa loob ng isang taon. d. Sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang panirahan ng tao. 15. Alin sa sumusunod na pahayag ang hindi kabilang sa mga katangiang pisikal ng Kontinente ng Asya? a. Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig. b. Ang Asya ay tahanan ng iba-ibang uri ng mga anyong lupa, tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto at kabundukan. c. Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halaman. d. Ang iba-ibang panig ng Asya ay nag tataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano,
 • 24. 21 Karagdagang Gawain GAWAIN 13: “ASYA KAY GANDA” Panuto: Gumawa ng isang tula na may pamagat na “ASYA KAY GANDA”. Isulat sa buong papel. KRITERYA SA PAGMAMARKA NG ISANG TULA DESKRIPSYON ISKOR Pagkabuo (Angkop at wasto ang mga salitang ginamit sa pagbuo.) 5 Nilalaman (Mabisang naipahayag ang mensahe ng tula.) 5 Pagkamalikhain (Napakaganda at napakalinaw ang pagkasulat.) 5 Kaangkupan (May malaking kaugnayan sa paksa ang ginawang tula.) 5 TOTAL 20