SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
ARALING PANLIPUNAN
8
MELC-
BASED
WEEK 1
ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG
UNANG MARKAHAN
DEPED
HERO
W
A
Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig
AP8HSK-Id-4
Ang
Heograpiya ng Daigdig
Samakatuwid, ang heograpiya
ay ang pagsulat o
paglalarawan ng mundo
Ang heograpiya ay nagmula sa salitang Greek na geo at graphein.
Ang geo ay nangangahulugan ng mundo at ang graphein ay
nangangahulugan sumulat o ilarawan
1
2
3
4
5
LOKASYON
INTERAKSYON NG TAO AT
KAPALIGIRAN
GALAW NG MGA TAO
MGA REHIYON
LUGAR
LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
Pisikal na
Anyo ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Ang pisikal na katangian ng daigdig ay binubuo ng
kalawakan, kalupaan, klima, katubigan, buhay-halaman,
buhay-hayop, at mga mineral. Ang bawat isa ay may
impluwensya sa katangian ng mga ito.
11
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Halimbawa na lamang ang sistema ng halaman o
behetastasyon (vegetation cover) kung saan nakasalalay sa
nagbabagong klima na dulot naman ng nagbabagong
temperatura at presipitasyon.
12
Ang mga hayop ay nabubuhay sa pamamagitan
ng pagkain ng halaman o sa pagkain ng ibang
hayop at lamang-dagat at lupa.
Maging, ang mga halaman ay may
benepisyong nakukuha buhat sa mga
tao.
KATANGIANG PISIKAL
NG DAIGDIG
ESTRUKTURA NG DAIGDIG
Mga Anyong Lupa at Tubig
Ang mga masa ng lupa na ito ang
bumubuo sa 93 porsyento ng 53.28
milyong milya kwadrado ng kalupaan.
Ang kalupaan ng daigdig ay binubuo lamang ng 29.2 bahagdan na
kung titingnan ay nahahati-hati sa apat na malalaking rehiyon:
EurAsia-Africa (tripleng kontinente ng Europe, Asia, at Africa);
dobleng kontinente ng Timog at Silangang America; Antarctica;
at Australia kasama ang Oceania.
Mga Anyong Lupa at Tubig
Para sa mga oceanographer o mga dalubhasa
na nag-aaral tungkol sa karagatan ng daigdig,
tatlo lamang ang matatawag na karagatan:
ang Atlantic, Pacific, at ang Indian. Ang
Pacific Ocean ang pinakamalawak at
sumasakop sa halos ikatlong bahagi (1/3) ng
daigdig.
Ang Ang distribusyon ng mga ito ang naghihiwalay ng
katubigan sa tatlong pangunahing rehiyong katubigan:
Pacific Ocean; Atlantic Ocean at maliit na Arctic Ocean; at
Indian Ocean.
BUNDOK
A n g b u n d o k a y a n g p i n a k a m a t a a s n a
a n y o n g l u p a n g d a i g d i g .
H A L I M B A W A :
A n g M t . E v e r e s t a y a n g p i n a k a m a t a a s
n a b u n d o k s a A s y a n a m a y t a a s n a 2 9 , 0 2 8
t a l a m p a k a n a t p a t u l o y n a t u m a t a a s n a
m a t a t a g p u a n s a N e p a l .
BUROL
I s a n g m a t a a s n a a n y o n g l u p a n g u n i y
m a s m a b a b a k a y s a s a b u n d o k . I t o a y m a y
t a a s n a h i n d i h i h i g i t s a 1 , 0 0 0
t a l a m p a k a n .
H A L I M B A W A :
C h o c o l a t e H i l l s s a B o h o l n a b i n u b u o
n g 1 , 2 6 8 n a b u r o l , K r e m l i n H i l l s a
R u s s i a , V a t i c a n H i l l s a R o m e , W a m e l H i l l
s a P o l a n d a t A v a s H i l l s a H u n g a r y .
TALAMPAS
I t o a y a n g p a t a g n a l u p a i n s a i b a b a w
n g b u n d o k .
H A L I M B A W A :
A n g p i n a k a m a l a w a k n a t a l a m p a s s a
d a i g d i g a y a n g C h a n g T a n g s a T i b e t ,
C h i n a . I l a n p a s a m g a t a l a m p a s n a
m a k i k i t a s a A s y a a y a n g D e c c a n P l a t e a u s a
I n d i a , A n a t o l i a n P l a t e a u s a T u r k e y a t
C e n t r a l S i b e r i a n P l a t e a u s a R u s s i a .
BULUBUNDUKIN
A n g b u l u b u n d u k i n a y i s a n g u r i n g
a n y o n g l u p a n a n a k a h a n a y . I t o a y i s a n g
h e o g r a p i k o n g l u g a r n a b i n u b u o n g m a r a m i n g
b u n d o k n a m a g k a k a u g n a y s a h e o g r a p i y a .
K a d a l a s a n g a n g m g a s i s t e m a n g b u n d o k o
s i s t e m a n g m g a b u l u b u n d u k i n a y g i n a g a m i t
u p a n g i p a g s a m a a n g m g a i l a n g k a t a n g i n a n g
p a n g - h e o g r a p i y a n a m a y k a u g n a y a n s a
h e o g r a p i y a o s a r e h i y o n .
H A L I M B A W A :
S i e r r a M a d r e n a p i n a k a m a h a b a n g
b u l u b u n d u k i n s a P i l i p i n a s n a m a t a t a g p u a n
s a C a g a y a n h a n g g a n g s a Q u e z o n P r o v i n c e .
DISYERTO
M a y p i n a k a m a i n i t n a t e m p e r a t u r e a n g
d i s y e r t o a t i t o a y n a k a k a t a n g g a p n g p a t a k
n g u l a n n a h i n d i t a t a a s s a 1 0 p u l g a d a .
H A L I M B A W A :
N a s a A f r i c a a n g p i n a k a m a l a w a k n a
d i s y e r t o . I t o a n g d i s y e r t o n g S a h a r a n a
m a y L a w a k n a 3 . 5 m i l y o n g m i l y a k u w a d r a d o .
H a l o s n a s a s a k o p n i t o a n g m a l a k i n g b a h a g i
n g h i l a n g A f r i c a .
LAMBAK
I s a n g p a t a g n a l u p a i n s a p a g i t a n n g
d a l a w a n g m a t a a s n a l u p a i n . S a l a m b a k
u m u s b o n g a n g m g a s i n a u n a n g k a b i h a s n a n s a
d a i g d i g .
H A L I M B A W A :
A n g m g a t a n y a g n a l a m b a k a y a n g T i g r i s -
E u p h r a t e s s a I r a q , I n d u s V a l l e y s a I n d i a ,
a t H u a n g H e V a l l e y s a C h i n a .
TANGWAY
I s a n g p i r a s o n g l u p a i n n a n a k a r u g t o n g
s a i s a n g m a l a k i n g l u p a i n . H a l o s
n a p a p a l i g i r a n n g t u b i g a n g m a l a k i n g
b a h a g i n i t o .
H A L I M B A W A :
I s a s a p i n a k a m a l a k i n g t a n g w a y s a m u n d o a y
a n g S C A N D I N A V I A N P E N I N S U L A k u n g s a a n
m a k i k i t a a n g N o r w a y , S w e d e n a t F i n l a n d .
PULO
N a p a p a l i g i r a n n g t u b i g a n g l a h a t n g
s u l o k n g i s a n g p u l o .
H A L I M B A W A :
A n g G r e e n l a n d s a A t l a n t i c O c e a n a n g
p i n a k a m a l a k i n g p u l o s a d a i g d i g . I t o a y
m a y s u k a t n a 2 , 1 7 5 , 5 9 7 k i l o m e t r o
k u w a d r a d o .
KAPULUAN
I t o a y b i n u b u o n g m g a p u l o
H A L I M B A W A :
A n g k a p u l u a n n g I n d o n e s i a a n g
p i n a k a m a l a w a k n a k a p u l u a n s a b u o n g
d a i g d i g . M a y l a w a k i t o n g 1 , 9 1 9 , 4 4 0
k i l o m e t r o k u w a d r a d o . M a h i g i t a n i m n a
b e s e s a n g l a w a k k a y s a s a P i l i p i n a s .
M a y r o o n i t o n g 1 7 , 0 0 0 n a p u l o k a b i l a n g a n g
S u m a t r a , J a v a , B a l i a t K a l i m a n t a n .
BULKAN
A n g b u l k a n a y i s a n g u r i n g a n y o n g l u p a n a
n a g l a l a b a s n g m a i n i t n a " l a v a " t u w i n g p a g p u t o k .
A n g i s a n g b u l k a n a y m a a r i n g m a g i n g d i - a k t i b o o
d o r m a n t ( d i n a g k a k a r o o n n g p a g p u t o k ) o a k t i b o .
K a d a l a s a n g m a t a t a g p u a n a n g b u l k a n s a d a l a w a o
t a t l o n g p l a t o n a n a g h i w a l a y o n a g d i k i t a n . I s a n g
m i d - o c e a n i c r i d g e , k a t u l a d n g M i d - A t l a n t i c
R i d g e , a y m a y r o o n g m g a b u l k a n n a n a b u o d u l o t n g
p a g h i h i w a l a y n g m g a p l a t o ; a n g P a c i f i c R i n g o f
F i r e a y m a y r o o n g m g a b u l k a n n a n a b u o d u l o t n g
p a g d i d i k i t n g m g a p l a t o .
H A L I M B A W A :
A n g B u l k a n M a y o n a y i s a n g a k t i b o n g b u l k a n s a
l a l a w i g a n n g A l b a y , s a p u l o n g L u z o n s a
P i l i p i n a s . B a n t o g a n g b u l k a n d a h i l s a h a l o s
" p e r p e k t o n g h u g i s a p a " n i t o . A n g M a y o n a n g
n a g i n g h i l a g a n g h a n g g a n a n n g L u n g s o d n g L e g a z p i ,
ANYONG TUBIG
A n g a n y o n g t u b i g a y k a h i t a n u m a n g
m a k a h u l u g a n g p a g - i p o n n g t u b i g ,
k a d a l a s a n g t i n a t a k p a n a n g i b a b a w n g i s a n g
p l a n e t a k a t u l a d n g D a i g d i g . H i n d i
k i n a k a i l a n g a n n a h i n d i g u m a g a l a w o
n a k a p a l o o b a n g i s a n g a n y o n g t u b i g ; a n g
m g a i l o g , s a p a , k a n a l , a g u s a n , b a m b a n g a t
i b a n g k a t a n g i a n g p a n g - h e o g r a p i y a k u n g
s a a n d u m a d a l o y a n g t u b i g m u l a s a i s a n g
l u g a r h a n g g a n g s a i s a p a n g l u g a r a y
t i n u t u r i n g d i n g a n y o n g t u b i g .
DEPED
HERO
KARAGATAN
A n g k a r a g a t a n a y t u b i g - a l a t n a
b u m u b u o s a 9 7 p o r s i y e n t o n g l a h a t n g
k a t u b i g a n s a d a i g d i g .
H A L I M B A W A :
K A R A G A T A N G P A S I P I K O ( P A C I F I C O C E A N ) -
P i n a k a m a l a k i a t p i n a k a m a l a w a k n a a n y o n g -
t u b i g s a b u o n g m u n d o . N a s a s a k o p n i t o a n g
4 5 . 9 p o r s i y e n t o n g b u o n g k a r a g a t a n s a
d a i g d i g d a h i l s a s u k a t n i t o n a 1 5 5 , 5 5 7 , 0 0 0
k i l o m e t r o k u w a d r a d o . M a s m a l a k i a n g
P A C I F I C O C E A N k a y s a s a p i n a g s a m a n g m g a
k a l u p a a n n g d a i g d i g . A n g p a n g a l a n g
P A C I F I C o P A S I P I K O a y i b i n i g a y n i
F e r d i n a n d M a g e l l a n n a n a n g a n g a h u l u g a n g
DAGAT
A n g d a g a t a y m a s m a l i i t k a y s a s a
k a r a g a t a n a t m a s m a l a p i t s a
k a l u p a a n .
H A L I M B A W A :
M e d i t e r a n e a n S e a - I t o a y m a t a t a g p u a n
s a p a g i t a n n g E u r o p e a t A f r i c a . I t o
a y m a y s u k a t n a 2 , 9 6 5 , 8 0 0 k i l o m e t r o
k u w a d r a d o k a b i l a n g n a a n g B l a c k S e a
a t S e a O f A z o u .
GOLPO/GULF
I t o a y a n g t a w a g s a m a l a l a k i n g
l o o k a t k a r a n i w a n g n a s a b u k a n a n g
k a r a g a t a n .
H A L I M B A W A :
G u l f o f T h a i l a n d , G u l f o f O m a n ,
P e r s i a n G u l f s a A s y a G u l f o f G u i n e a
s a A f r i c a , G u l f o f A l a s k a a t G u l f o f
M e x i c o s a N o r t h A m e r i c a a t a n g G u l f
o f P a n a m a a t G u l f o f N u e v o s a S o u t h
A m e r i c a .
LOOK
A n g l o o k ( I n g l e s : g u l f , b a y , h a r b o r ,
s o u n d , i n l e t ) a y i s a n g b a i y a n a m a a a r i n g
g a m i t i n b i l a n g k a n l u n g a n n g s a s a k y a n g
p a n d a g a t , k a t u l a d n g m g a b a p o r , p a r t i k u l a r
n a k u n g m a y m a l a l a k a s n a m g a b a g y o . I t o
a n g t i n a t a w a g n a " b r a s o " n g i s a n g d a g a t .
G o l p o a n g t a w a g s a m a l a l a k i n g l o o k .
K a u g n a y n i t o , t i n a g u r i a n g k a l o o k a n a n g
p i n a k a p a n l o o b a t k u r b a d a n g r e h i y o n n g
i s a n g g o l p o .
H A L I M B A W A : B a y o f B e n g a l , K o r e a n B a y a t
M a n i l a B a y s a a s y a a t B a y o f T o d o s L o s
S a n t o s , B a y o f S a o M a r c o a t B a y o f
S e c h u r a s a S o u t h A m e r i c a .
KIPOT
I t o a y a n y o n g - t u b i g n a n a s a p a g i t a n
n g d a l a w a n g k a l u p a a n .
H A L I M B A W A :
S t r a i t o f M a l l a c a s a I n d o n e s i a , S t r a i t o f
T a r t a r s a R u s s i a a t a n g L u z o n S t r a i t s a
P i l i p i n a s a y a n g m g a k i l a l a n g k i p o t s a
A s y a . M a t a t a g p u a n n a m a n s a A u s t r a l i a a n g
B a s s S t r a i t a t T o r r e s S t r a i t n a M a l a p i t
d i n s a P a p u a N e w G u i n e a .
ILOG
I s a n g u r i n g t u b i g - t a b a n g .
K a r a n i w a n g n a g s i s i m u l a a n g p a g - a g o s n g
i l o g s a m g a m a t a t a a s n a l u g a r t u l a d
b u n d o k a t b u r o l . N a g m u m u l a a n g k a t u b i g a n
n i t o s a m g a t i p a k n g y e l o s a i t a a s n g
b u n d o k o k a y a n a m a n a y s a p a g - a p a w n g
m g a l a w a a i s a n g m a t a a s n a l u g a r .
H A L I M B A W A : A n g N i l e R i v e r s a A f r i c a a y
a n g p i n a k a m a h a b a n g i l o g s a b u o n g d a i g d i g .
I t o a y m a y h a b a n g 6 , 6 9 0 k i l o m e t r o a t
l u m a l a n d a s s a m g a b a n s a n g U g a n d a ,
S u d a n , A t E g y p t . N a g m u m u l a a n g t u b i g n g
N i l e R i v e r s a L a k e V i c t o r i a s a s i l a n g a n g
A f r i c a .
LAWA
A n g a n y o n g t u b i g n a i t o a y
n a p a p a l i g i r a n n g m g a k a l u p a a n . K a r a n i w a n g
t u b i g - t a b a n g a n g m g a l a w a m a l i b a n s a i l a n
n a t u b i g - a l a t .
H A L I M B A W A :
A n g p i n a k a m a l a k i n g l a w a s a d a i g d i g a y
m a t a t a g p u a n s a a s y a . I t o a n g C a s p i a n S e a
n a m a y l a w a k n a 3 9 4 , 2 9 9 k i l o m e t r o
k u w a d r o . T i n a g u r i a n n g m g a s i n a u n a n g
R o m a n a n g l a w a n a M a r e C a s p i u m n a
i n a k a l a n g d a g a t d a h i l s a m a a l a t n a
k a t u b i g a n n i t o .
TALON
I s a s a n a t a t a n g i n g a n y o n g t u b i g a n g
t a l o n . M a r a m i n g t u r i s t a a n g n a a a k i t n a
m a g t u n g o s a m g a l u g a r n a m a y m g a
n a g t a t a a s a n a t n a g g a g a n d a h a n g t a l o n .
H A L I M B A W A :
A n g p i n a k a m a t a a s n a t a l o n s a b u o n g m u n d o
a y A N G a n g e l F a l l s s a V e n e z u e l a . I t o a y
m a y t a a s n a 3 , 2 1 2 t a l a m p a k a n . I p i n a n g a l a n
a n g n a s a b i n g t a l o n s a i s a n g p i l o t o n a s i
J i m m i e A n g e l n a n a g t a l a u k o l d i t t o n o o n g
N o b y e m b r e 1 6 , 1 9 9 3 .
DEPED
HERO
KATANGIANG PISIKAL.pptx

More Related Content

What's hot

Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanaaronstaclara
 
Ambag ng gresya
Ambag ng gresyaAmbag ng gresya
Ambag ng gresyaNeri Diaz
 
Heograpiya ng Daigdig, Heograpiyang Pisikal
Heograpiya ng Daigdig, Heograpiyang PisikalHeograpiya ng Daigdig, Heograpiyang Pisikal
Heograpiya ng Daigdig, Heograpiyang Pisikalronald vargas
 
Araling Panlipunan QUARTER 1.pptx
Araling Panlipunan QUARTER 1.pptxAraling Panlipunan QUARTER 1.pptx
Araling Panlipunan QUARTER 1.pptxdeped Philippines
 
Ang Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang GreekAng Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang GreekAngelica
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnanJared Ram Juezan
 
Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptx
Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptxHeograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptx
Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptxJoseMartinAcebo
 
Pamana ng Kabihasnang Romano.pptx
Pamana ng Kabihasnang Romano.pptxPamana ng Kabihasnang Romano.pptx
Pamana ng Kabihasnang Romano.pptxRonaBel4
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoshebasalido1
 
Sinaunang Kabihasnan.pptx
Sinaunang Kabihasnan.pptxSinaunang Kabihasnan.pptx
Sinaunang Kabihasnan.pptxJaniceBarnaha
 
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong PrehistorikoMga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong PrehistorikoAntonio Delgado
 

What's hot (20)

Deepen heograpiyang pantao
Deepen heograpiyang pantaoDeepen heograpiyang pantao
Deepen heograpiyang pantao
 
Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at mycenean
 
Ambag ng gresya
Ambag ng gresyaAmbag ng gresya
Ambag ng gresya
 
Heograpiya ng Daigdig, Heograpiyang Pisikal
Heograpiya ng Daigdig, Heograpiyang PisikalHeograpiya ng Daigdig, Heograpiyang Pisikal
Heograpiya ng Daigdig, Heograpiyang Pisikal
 
Araling Panlipunan QUARTER 1.pptx
Araling Panlipunan QUARTER 1.pptxAraling Panlipunan QUARTER 1.pptx
Araling Panlipunan QUARTER 1.pptx
 
A.P 8 # 2 Ang Mga Kontinente
A.P 8 # 2 Ang Mga KontinenteA.P 8 # 2 Ang Mga Kontinente
A.P 8 # 2 Ang Mga Kontinente
 
Ang Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang GreekAng Kabihasnang Greek
Ang Kabihasnang Greek
 
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTERARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
 
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3  mga sinaunang kabihasnanAralin 3  mga sinaunang kabihasnan
Aralin 3 mga sinaunang kabihasnan
 
Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptx
Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptxHeograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptx
Heograpiya sa Pagbuo at Pag-unlad ng mga Sinaunang.pptx
 
Ang Kabihasnang Roman
Ang Kabihasnang RomanAng Kabihasnang Roman
Ang Kabihasnang Roman
 
Kabihasnang indus1
Kabihasnang indus1Kabihasnang indus1
Kabihasnang indus1
 
Kabihasnang indus
Kabihasnang indusKabihasnang indus
Kabihasnang indus
 
Kabihasnang minoan
Kabihasnang minoanKabihasnang minoan
Kabihasnang minoan
 
Pamana ng Kabihasnang Romano.pptx
Pamana ng Kabihasnang Romano.pptxPamana ng Kabihasnang Romano.pptx
Pamana ng Kabihasnang Romano.pptx
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
 
Kabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaeanKabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaean
 
Sinaunang tao sa Daigdig
Sinaunang tao sa DaigdigSinaunang tao sa Daigdig
Sinaunang tao sa Daigdig
 
Sinaunang Kabihasnan.pptx
Sinaunang Kabihasnan.pptxSinaunang Kabihasnan.pptx
Sinaunang Kabihasnan.pptx
 
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong PrehistorikoMga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko
 

Similar to KATANGIANG PISIKAL.pptx

KATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptx
KATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptxKATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptx
KATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptxeresavenzon
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxkrib3
 
report for komunikasyon.pdf
report for komunikasyon.pdfreport for komunikasyon.pdf
report for komunikasyon.pdfChanMichael12
 
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROL
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLBUDGETING FOR PLANNING AND CONTROL
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLAPRILIANA SUSANTI
 
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLING
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLINGBUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLING
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLINGAPRILIANA SUSANTI
 
HARI KANTIN SEKOLAH
HARI KANTIN SEKOLAHHARI KANTIN SEKOLAH
HARI KANTIN SEKOLAHniza08
 
Mudra o madrasta filipino version
Mudra o madrasta filipino versionMudra o madrasta filipino version
Mudra o madrasta filipino versionChristian Matignas
 
SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...
SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...
SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...Tiara Ayuningsih
 
cupra collection.pdf
cupra collection.pdfcupra collection.pdf
cupra collection.pdfClarencegi
 
Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...
Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...
Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...Tiara Ayuningsih
 
Being a Good Person Can Make You a Better Leader
Being a Good Person Can Make You a Better LeaderBeing a Good Person Can Make You a Better Leader
Being a Good Person Can Make You a Better LeaderMichael E. Parker
 
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohMalaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohprincess Sakura
 
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdfBeige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdfsugandhshrivastava17
 
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdfBeige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdfsugandhshrivastava17
 
237066775 case-pres-pedia-final
237066775 case-pres-pedia-final237066775 case-pres-pedia-final
237066775 case-pres-pedia-finalhomeworkping3
 
The Peninsula Residences Yangon Brochure
The Peninsula Residences Yangon BrochureThe Peninsula Residences Yangon Brochure
The Peninsula Residences Yangon BrochureYoma Land
 

Similar to KATANGIANG PISIKAL.pptx (20)

KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptx
 
KATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptx
KATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptxKATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptx
KATANGIANG PISIKAL ng Asya_Araling Panlipunan Grade 7.pptx
 
KATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptxKATANGIANG PISIKAL.pptx
KATANGIANG PISIKAL.pptx
 
report for komunikasyon.pdf
report for komunikasyon.pdfreport for komunikasyon.pdf
report for komunikasyon.pdf
 
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROL
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLBUDGETING FOR PLANNING AND CONTROL
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROL
 
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLING
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLINGBUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLING
BUDGETING FOR PLANNING AND CONTROLLING
 
HARI KANTIN SEKOLAH
HARI KANTIN SEKOLAHHARI KANTIN SEKOLAH
HARI KANTIN SEKOLAH
 
Mudra o madrasta filipino version
Mudra o madrasta filipino versionMudra o madrasta filipino version
Mudra o madrasta filipino version
 
SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...
SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...
SIM, TIARA AYUNINGSIH, HAPZI ALI, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK KEUNGGULAN...
 
cupra collection.pdf
cupra collection.pdfcupra collection.pdf
cupra collection.pdf
 
Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...
Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...
Sim, tiara ayuningsih, hapzi ali, mm, pengembangan sistem informasi di perusa...
 
Being a Good Person Can Make You a Better Leader
Being a Good Person Can Make You a Better LeaderBeing a Good Person Can Make You a Better Leader
Being a Good Person Can Make You a Better Leader
 
H3LP DTR V.2.0.
H3LP DTR V.2.0.H3LP DTR V.2.0.
H3LP DTR V.2.0.
 
Untitled-1
Untitled-1Untitled-1
Untitled-1
 
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokohMalaysia abad 20 temuramah tokoh
Malaysia abad 20 temuramah tokoh
 
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdfBeige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
 
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdfBeige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
Beige Brown Minimal Organic Creative Project Presentation 2.pdf
 
237066775 case-pres-pedia-final
237066775 case-pres-pedia-final237066775 case-pres-pedia-final
237066775 case-pres-pedia-final
 
The Peninsula Residences Yangon Brochure
The Peninsula Residences Yangon BrochureThe Peninsula Residences Yangon Brochure
The Peninsula Residences Yangon Brochure
 
L4G_2015_BROCHURE
L4G_2015_BROCHUREL4G_2015_BROCHURE
L4G_2015_BROCHURE
 

More from JocelynRoxas3

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxJocelynRoxas3
 
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdfJocelynRoxas3
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxJocelynRoxas3
 
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxCOT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxJocelynRoxas3
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxJocelynRoxas3
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxJocelynRoxas3
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptxJocelynRoxas3
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxJocelynRoxas3
 

More from JocelynRoxas3 (10)

Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptxDalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
Dalawang approach sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran.pptx
 
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
1 Unang Digmaang Pandaigdig.pdf
 
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptxISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
ISYUNG-PANGKAPALIGIRAN.pptx
 
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptxCOT2-SY2021-22-PPT.pptx
COT2-SY2021-22-PPT.pptx
 
ap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptxap10-Q#4-.pptx
ap10-Q#4-.pptx
 
COT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptxCOT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptx
 
kontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptxkontemporaryong isyu.pptx
kontemporaryong isyu.pptx
 
lecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptxlecture-disastermanagement.pptx
lecture-disastermanagement.pptx
 
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
5TEMA-NG-HEOGRAPIYA.pptx
 
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docxap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
ap8-quiz-panahon-ng-bato.docx
 

Recently uploaded

MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxMULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxAnupkumar Sharma
 
Q4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptx
Q4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptxQ4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptx
Q4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptxlancelewisportillo
 
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptxINTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptxHumphrey A Beña
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Projectjordimapav
 
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdfICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdfVanessa Camilleri
 
Oppenheimer Film Discussion for Philosophy and Film
Oppenheimer Film Discussion for Philosophy and FilmOppenheimer Film Discussion for Philosophy and Film
Oppenheimer Film Discussion for Philosophy and FilmStan Meyer
 
Keynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-design
Keynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-designKeynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-design
Keynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-designMIPLM
 
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4JOYLYNSAMANIEGO
 
TEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docx
TEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docxTEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docx
TEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docxruthvilladarez
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Field Attribute Index Feature in Odoo 17
Field Attribute Index Feature in Odoo 17Field Attribute Index Feature in Odoo 17
Field Attribute Index Feature in Odoo 17Celine George
 
Measures of Position DECILES for ungrouped data
Measures of Position DECILES for ungrouped dataMeasures of Position DECILES for ungrouped data
Measures of Position DECILES for ungrouped dataBabyAnnMotar
 
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptxPresentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptxRosabel UA
 
4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptx
4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptx4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptx
4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptxmary850239
 
Virtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdf
Virtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdfVirtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdf
Virtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdfErwinPantujan2
 
Concurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management systemConcurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management systemChristalin Nelson
 
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptxmary850239
 
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...Postal Advocate Inc.
 

Recently uploaded (20)

MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxMULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
 
Q4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptx
Q4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptxQ4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptx
Q4-PPT-Music9_Lesson-1-Romantic-Opera.pptx
 
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptxINTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
INTRODUCTION TO CATHOLIC CHRISTOLOGY.pptx
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Project
 
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdfICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
ICS2208 Lecture6 Notes for SL spaces.pdf
 
Oppenheimer Film Discussion for Philosophy and Film
Oppenheimer Film Discussion for Philosophy and FilmOppenheimer Film Discussion for Philosophy and Film
Oppenheimer Film Discussion for Philosophy and Film
 
Keynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-design
Keynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-designKeynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-design
Keynote by Prof. Wurzer at Nordex about IP-design
 
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
 
TEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docx
TEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docxTEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docx
TEACHER REFLECTION FORM (NEW SET........).docx
 
YOUVE GOT EMAIL_FINALS_EL_DORADO_2024.pptx
YOUVE GOT EMAIL_FINALS_EL_DORADO_2024.pptxYOUVE GOT EMAIL_FINALS_EL_DORADO_2024.pptx
YOUVE GOT EMAIL_FINALS_EL_DORADO_2024.pptx
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
Field Attribute Index Feature in Odoo 17
Field Attribute Index Feature in Odoo 17Field Attribute Index Feature in Odoo 17
Field Attribute Index Feature in Odoo 17
 
INCLUSIVE EDUCATION PRACTICES FOR TEACHERS AND TRAINERS.pptx
INCLUSIVE EDUCATION PRACTICES FOR TEACHERS AND TRAINERS.pptxINCLUSIVE EDUCATION PRACTICES FOR TEACHERS AND TRAINERS.pptx
INCLUSIVE EDUCATION PRACTICES FOR TEACHERS AND TRAINERS.pptx
 
Measures of Position DECILES for ungrouped data
Measures of Position DECILES for ungrouped dataMeasures of Position DECILES for ungrouped data
Measures of Position DECILES for ungrouped data
 
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptxPresentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
 
4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptx
4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptx4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptx
4.16.24 21st Century Movements for Black Lives.pptx
 
Virtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdf
Virtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdfVirtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdf
Virtual-Orientation-on-the-Administration-of-NATG12-NATG6-and-ELLNA.pdf
 
Concurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management systemConcurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management system
 
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
 
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
 

KATANGIANG PISIKAL.pptx

 • 2. ANG HEOGRAPIYA NG DAIGDIG UNANG MARKAHAN
 • 4. W A Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig AP8HSK-Id-4
 • 5.
 • 6. Ang Heograpiya ng Daigdig Samakatuwid, ang heograpiya ay ang pagsulat o paglalarawan ng mundo Ang heograpiya ay nagmula sa salitang Greek na geo at graphein. Ang geo ay nangangahulugan ng mundo at ang graphein ay nangangahulugan sumulat o ilarawan
 • 7.
 • 8. 1 2 3 4 5 LOKASYON INTERAKSYON NG TAO AT KAPALIGIRAN GALAW NG MGA TAO MGA REHIYON LUGAR LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
 • 9.
 • 11. Katangiang Pisikal ng Daigdig Ang pisikal na katangian ng daigdig ay binubuo ng kalawakan, kalupaan, klima, katubigan, buhay-halaman, buhay-hayop, at mga mineral. Ang bawat isa ay may impluwensya sa katangian ng mga ito. 11
 • 12. Katangiang Pisikal ng Daigdig Halimbawa na lamang ang sistema ng halaman o behetastasyon (vegetation cover) kung saan nakasalalay sa nagbabagong klima na dulot naman ng nagbabagong temperatura at presipitasyon. 12
 • 13.
 • 14. Ang mga hayop ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng halaman o sa pagkain ng ibang hayop at lamang-dagat at lupa. Maging, ang mga halaman ay may benepisyong nakukuha buhat sa mga tao. KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
 • 16.
 • 17.
 • 18. Mga Anyong Lupa at Tubig Ang mga masa ng lupa na ito ang bumubuo sa 93 porsyento ng 53.28 milyong milya kwadrado ng kalupaan. Ang kalupaan ng daigdig ay binubuo lamang ng 29.2 bahagdan na kung titingnan ay nahahati-hati sa apat na malalaking rehiyon: EurAsia-Africa (tripleng kontinente ng Europe, Asia, at Africa); dobleng kontinente ng Timog at Silangang America; Antarctica; at Australia kasama ang Oceania.
 • 19. Mga Anyong Lupa at Tubig Para sa mga oceanographer o mga dalubhasa na nag-aaral tungkol sa karagatan ng daigdig, tatlo lamang ang matatawag na karagatan: ang Atlantic, Pacific, at ang Indian. Ang Pacific Ocean ang pinakamalawak at sumasakop sa halos ikatlong bahagi (1/3) ng daigdig. Ang Ang distribusyon ng mga ito ang naghihiwalay ng katubigan sa tatlong pangunahing rehiyong katubigan: Pacific Ocean; Atlantic Ocean at maliit na Arctic Ocean; at Indian Ocean.
 • 20.
 • 21. BUNDOK A n g b u n d o k a y a n g p i n a k a m a t a a s n a a n y o n g l u p a n g d a i g d i g . H A L I M B A W A : A n g M t . E v e r e s t a y a n g p i n a k a m a t a a s n a b u n d o k s a A s y a n a m a y t a a s n a 2 9 , 0 2 8 t a l a m p a k a n a t p a t u l o y n a t u m a t a a s n a m a t a t a g p u a n s a N e p a l .
 • 22. BUROL I s a n g m a t a a s n a a n y o n g l u p a n g u n i y m a s m a b a b a k a y s a s a b u n d o k . I t o a y m a y t a a s n a h i n d i h i h i g i t s a 1 , 0 0 0 t a l a m p a k a n . H A L I M B A W A : C h o c o l a t e H i l l s s a B o h o l n a b i n u b u o n g 1 , 2 6 8 n a b u r o l , K r e m l i n H i l l s a R u s s i a , V a t i c a n H i l l s a R o m e , W a m e l H i l l s a P o l a n d a t A v a s H i l l s a H u n g a r y .
 • 23. TALAMPAS I t o a y a n g p a t a g n a l u p a i n s a i b a b a w n g b u n d o k . H A L I M B A W A : A n g p i n a k a m a l a w a k n a t a l a m p a s s a d a i g d i g a y a n g C h a n g T a n g s a T i b e t , C h i n a . I l a n p a s a m g a t a l a m p a s n a m a k i k i t a s a A s y a a y a n g D e c c a n P l a t e a u s a I n d i a , A n a t o l i a n P l a t e a u s a T u r k e y a t C e n t r a l S i b e r i a n P l a t e a u s a R u s s i a .
 • 24. BULUBUNDUKIN A n g b u l u b u n d u k i n a y i s a n g u r i n g a n y o n g l u p a n a n a k a h a n a y . I t o a y i s a n g h e o g r a p i k o n g l u g a r n a b i n u b u o n g m a r a m i n g b u n d o k n a m a g k a k a u g n a y s a h e o g r a p i y a . K a d a l a s a n g a n g m g a s i s t e m a n g b u n d o k o s i s t e m a n g m g a b u l u b u n d u k i n a y g i n a g a m i t u p a n g i p a g s a m a a n g m g a i l a n g k a t a n g i n a n g p a n g - h e o g r a p i y a n a m a y k a u g n a y a n s a h e o g r a p i y a o s a r e h i y o n . H A L I M B A W A : S i e r r a M a d r e n a p i n a k a m a h a b a n g b u l u b u n d u k i n s a P i l i p i n a s n a m a t a t a g p u a n s a C a g a y a n h a n g g a n g s a Q u e z o n P r o v i n c e .
 • 25. DISYERTO M a y p i n a k a m a i n i t n a t e m p e r a t u r e a n g d i s y e r t o a t i t o a y n a k a k a t a n g g a p n g p a t a k n g u l a n n a h i n d i t a t a a s s a 1 0 p u l g a d a . H A L I M B A W A : N a s a A f r i c a a n g p i n a k a m a l a w a k n a d i s y e r t o . I t o a n g d i s y e r t o n g S a h a r a n a m a y L a w a k n a 3 . 5 m i l y o n g m i l y a k u w a d r a d o . H a l o s n a s a s a k o p n i t o a n g m a l a k i n g b a h a g i n g h i l a n g A f r i c a .
 • 26. LAMBAK I s a n g p a t a g n a l u p a i n s a p a g i t a n n g d a l a w a n g m a t a a s n a l u p a i n . S a l a m b a k u m u s b o n g a n g m g a s i n a u n a n g k a b i h a s n a n s a d a i g d i g . H A L I M B A W A : A n g m g a t a n y a g n a l a m b a k a y a n g T i g r i s - E u p h r a t e s s a I r a q , I n d u s V a l l e y s a I n d i a , a t H u a n g H e V a l l e y s a C h i n a .
 • 27. TANGWAY I s a n g p i r a s o n g l u p a i n n a n a k a r u g t o n g s a i s a n g m a l a k i n g l u p a i n . H a l o s n a p a p a l i g i r a n n g t u b i g a n g m a l a k i n g b a h a g i n i t o . H A L I M B A W A : I s a s a p i n a k a m a l a k i n g t a n g w a y s a m u n d o a y a n g S C A N D I N A V I A N P E N I N S U L A k u n g s a a n m a k i k i t a a n g N o r w a y , S w e d e n a t F i n l a n d .
 • 28. PULO N a p a p a l i g i r a n n g t u b i g a n g l a h a t n g s u l o k n g i s a n g p u l o . H A L I M B A W A : A n g G r e e n l a n d s a A t l a n t i c O c e a n a n g p i n a k a m a l a k i n g p u l o s a d a i g d i g . I t o a y m a y s u k a t n a 2 , 1 7 5 , 5 9 7 k i l o m e t r o k u w a d r a d o .
 • 29. KAPULUAN I t o a y b i n u b u o n g m g a p u l o H A L I M B A W A : A n g k a p u l u a n n g I n d o n e s i a a n g p i n a k a m a l a w a k n a k a p u l u a n s a b u o n g d a i g d i g . M a y l a w a k i t o n g 1 , 9 1 9 , 4 4 0 k i l o m e t r o k u w a d r a d o . M a h i g i t a n i m n a b e s e s a n g l a w a k k a y s a s a P i l i p i n a s . M a y r o o n i t o n g 1 7 , 0 0 0 n a p u l o k a b i l a n g a n g S u m a t r a , J a v a , B a l i a t K a l i m a n t a n .
 • 30. BULKAN A n g b u l k a n a y i s a n g u r i n g a n y o n g l u p a n a n a g l a l a b a s n g m a i n i t n a " l a v a " t u w i n g p a g p u t o k . A n g i s a n g b u l k a n a y m a a r i n g m a g i n g d i - a k t i b o o d o r m a n t ( d i n a g k a k a r o o n n g p a g p u t o k ) o a k t i b o . K a d a l a s a n g m a t a t a g p u a n a n g b u l k a n s a d a l a w a o t a t l o n g p l a t o n a n a g h i w a l a y o n a g d i k i t a n . I s a n g m i d - o c e a n i c r i d g e , k a t u l a d n g M i d - A t l a n t i c R i d g e , a y m a y r o o n g m g a b u l k a n n a n a b u o d u l o t n g p a g h i h i w a l a y n g m g a p l a t o ; a n g P a c i f i c R i n g o f F i r e a y m a y r o o n g m g a b u l k a n n a n a b u o d u l o t n g p a g d i d i k i t n g m g a p l a t o . H A L I M B A W A : A n g B u l k a n M a y o n a y i s a n g a k t i b o n g b u l k a n s a l a l a w i g a n n g A l b a y , s a p u l o n g L u z o n s a P i l i p i n a s . B a n t o g a n g b u l k a n d a h i l s a h a l o s " p e r p e k t o n g h u g i s a p a " n i t o . A n g M a y o n a n g n a g i n g h i l a g a n g h a n g g a n a n n g L u n g s o d n g L e g a z p i ,
 • 31.
 • 32. ANYONG TUBIG A n g a n y o n g t u b i g a y k a h i t a n u m a n g m a k a h u l u g a n g p a g - i p o n n g t u b i g , k a d a l a s a n g t i n a t a k p a n a n g i b a b a w n g i s a n g p l a n e t a k a t u l a d n g D a i g d i g . H i n d i k i n a k a i l a n g a n n a h i n d i g u m a g a l a w o n a k a p a l o o b a n g i s a n g a n y o n g t u b i g ; a n g m g a i l o g , s a p a , k a n a l , a g u s a n , b a m b a n g a t i b a n g k a t a n g i a n g p a n g - h e o g r a p i y a k u n g s a a n d u m a d a l o y a n g t u b i g m u l a s a i s a n g l u g a r h a n g g a n g s a i s a p a n g l u g a r a y t i n u t u r i n g d i n g a n y o n g t u b i g .
 • 34. KARAGATAN A n g k a r a g a t a n a y t u b i g - a l a t n a b u m u b u o s a 9 7 p o r s i y e n t o n g l a h a t n g k a t u b i g a n s a d a i g d i g . H A L I M B A W A : K A R A G A T A N G P A S I P I K O ( P A C I F I C O C E A N ) - P i n a k a m a l a k i a t p i n a k a m a l a w a k n a a n y o n g - t u b i g s a b u o n g m u n d o . N a s a s a k o p n i t o a n g 4 5 . 9 p o r s i y e n t o n g b u o n g k a r a g a t a n s a d a i g d i g d a h i l s a s u k a t n i t o n a 1 5 5 , 5 5 7 , 0 0 0 k i l o m e t r o k u w a d r a d o . M a s m a l a k i a n g P A C I F I C O C E A N k a y s a s a p i n a g s a m a n g m g a k a l u p a a n n g d a i g d i g . A n g p a n g a l a n g P A C I F I C o P A S I P I K O a y i b i n i g a y n i F e r d i n a n d M a g e l l a n n a n a n g a n g a h u l u g a n g
 • 35. DAGAT A n g d a g a t a y m a s m a l i i t k a y s a s a k a r a g a t a n a t m a s m a l a p i t s a k a l u p a a n . H A L I M B A W A : M e d i t e r a n e a n S e a - I t o a y m a t a t a g p u a n s a p a g i t a n n g E u r o p e a t A f r i c a . I t o a y m a y s u k a t n a 2 , 9 6 5 , 8 0 0 k i l o m e t r o k u w a d r a d o k a b i l a n g n a a n g B l a c k S e a a t S e a O f A z o u .
 • 36. GOLPO/GULF I t o a y a n g t a w a g s a m a l a l a k i n g l o o k a t k a r a n i w a n g n a s a b u k a n a n g k a r a g a t a n . H A L I M B A W A : G u l f o f T h a i l a n d , G u l f o f O m a n , P e r s i a n G u l f s a A s y a G u l f o f G u i n e a s a A f r i c a , G u l f o f A l a s k a a t G u l f o f M e x i c o s a N o r t h A m e r i c a a t a n g G u l f o f P a n a m a a t G u l f o f N u e v o s a S o u t h A m e r i c a .
 • 37. LOOK A n g l o o k ( I n g l e s : g u l f , b a y , h a r b o r , s o u n d , i n l e t ) a y i s a n g b a i y a n a m a a a r i n g g a m i t i n b i l a n g k a n l u n g a n n g s a s a k y a n g p a n d a g a t , k a t u l a d n g m g a b a p o r , p a r t i k u l a r n a k u n g m a y m a l a l a k a s n a m g a b a g y o . I t o a n g t i n a t a w a g n a " b r a s o " n g i s a n g d a g a t . G o l p o a n g t a w a g s a m a l a l a k i n g l o o k . K a u g n a y n i t o , t i n a g u r i a n g k a l o o k a n a n g p i n a k a p a n l o o b a t k u r b a d a n g r e h i y o n n g i s a n g g o l p o . H A L I M B A W A : B a y o f B e n g a l , K o r e a n B a y a t M a n i l a B a y s a a s y a a t B a y o f T o d o s L o s S a n t o s , B a y o f S a o M a r c o a t B a y o f S e c h u r a s a S o u t h A m e r i c a .
 • 38. KIPOT I t o a y a n y o n g - t u b i g n a n a s a p a g i t a n n g d a l a w a n g k a l u p a a n . H A L I M B A W A : S t r a i t o f M a l l a c a s a I n d o n e s i a , S t r a i t o f T a r t a r s a R u s s i a a t a n g L u z o n S t r a i t s a P i l i p i n a s a y a n g m g a k i l a l a n g k i p o t s a A s y a . M a t a t a g p u a n n a m a n s a A u s t r a l i a a n g B a s s S t r a i t a t T o r r e s S t r a i t n a M a l a p i t d i n s a P a p u a N e w G u i n e a .
 • 39. ILOG I s a n g u r i n g t u b i g - t a b a n g . K a r a n i w a n g n a g s i s i m u l a a n g p a g - a g o s n g i l o g s a m g a m a t a t a a s n a l u g a r t u l a d b u n d o k a t b u r o l . N a g m u m u l a a n g k a t u b i g a n n i t o s a m g a t i p a k n g y e l o s a i t a a s n g b u n d o k o k a y a n a m a n a y s a p a g - a p a w n g m g a l a w a a i s a n g m a t a a s n a l u g a r . H A L I M B A W A : A n g N i l e R i v e r s a A f r i c a a y a n g p i n a k a m a h a b a n g i l o g s a b u o n g d a i g d i g . I t o a y m a y h a b a n g 6 , 6 9 0 k i l o m e t r o a t l u m a l a n d a s s a m g a b a n s a n g U g a n d a , S u d a n , A t E g y p t . N a g m u m u l a a n g t u b i g n g N i l e R i v e r s a L a k e V i c t o r i a s a s i l a n g a n g A f r i c a .
 • 40. LAWA A n g a n y o n g t u b i g n a i t o a y n a p a p a l i g i r a n n g m g a k a l u p a a n . K a r a n i w a n g t u b i g - t a b a n g a n g m g a l a w a m a l i b a n s a i l a n n a t u b i g - a l a t . H A L I M B A W A : A n g p i n a k a m a l a k i n g l a w a s a d a i g d i g a y m a t a t a g p u a n s a a s y a . I t o a n g C a s p i a n S e a n a m a y l a w a k n a 3 9 4 , 2 9 9 k i l o m e t r o k u w a d r o . T i n a g u r i a n n g m g a s i n a u n a n g R o m a n a n g l a w a n a M a r e C a s p i u m n a i n a k a l a n g d a g a t d a h i l s a m a a l a t n a k a t u b i g a n n i t o .
 • 41. TALON I s a s a n a t a t a n g i n g a n y o n g t u b i g a n g t a l o n . M a r a m i n g t u r i s t a a n g n a a a k i t n a m a g t u n g o s a m g a l u g a r n a m a y m g a n a g t a t a a s a n a t n a g g a g a n d a h a n g t a l o n . H A L I M B A W A : A n g p i n a k a m a t a a s n a t a l o n s a b u o n g m u n d o a y A N G a n g e l F a l l s s a V e n e z u e l a . I t o a y m a y t a a s n a 3 , 2 1 2 t a l a m p a k a n . I p i n a n g a l a n a n g n a s a b i n g t a l o n s a i s a n g p i l o t o n a s i J i m m i e A n g e l n a n a g t a l a u k o l d i t t o n o o n g N o b y e m b r e 1 6 , 1 9 9 3 .