Wpływ młodych na przestrzeń lokalną

Joanna Waszkowska
Joanna Waszkowskanauczycielka

Zmiennicy broszura CC BY NC

Wpływ młodych na przestrzeń lokalną
Broszura „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą
wpływać na przestrzań lokalną” została przygotowa-
na w ramach programu „Młody Obywatel” , którego
organizatorami są:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Fundacja BGK.
Wydawca: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Warszawa 2014
Wydanie I
CC-BY Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Autorzy: Monika Czapka, Cezary Hunkiewicz,
Piotr Skrzypczak
Koordynatorki: Agnieszka Jarmuł, Judyta Ziętkowska
Redakcja: Anna Kiszka
Opracowanie graficzne i skład: Florentyna Nastaj
Druk: DRUKARNIA SIEDEM, www.drukarnia7.pl
ISBN 978-83-64602-25-2
Nakład: 500 egz.
W  publikacji stosujemy naprzemiennie bądź rów-
nolegle męskie i  żeńskie końcówki fleksyjne, chcąc
podkreślić, że uwzględnienie perspektywy równości
płci w języku uważamy za kwestię ważną. Oczywiście
wszystkie treści adresowane są zarówno do kobiet/
dziewcząt, jak i do mężczyzn/chłopców.
Na start!
Każdego dnia przemierzacie swoją miejscowość, idąc do szkoły lub pracy, załatwiając różne sprawy,
spędzając czas z rodziną i znajomymi. Czasem pewnie nachodzi Was myśl, że niektóre rzeczy w Waszym
otoczeniu dobrze byłoby zmienić – uprzątnąć park i urządzić w nim plac zabaw dla maluchów, a może
zamienić szare fasady budynków w lokalne dzieła sztuki? Przechodząc obok zabytku o bogatej historii,
żałujecie, że tak mało osób miało szansę ją poznać.
A gdyby to zmienić?
Za pomocą tej publikacji pragniemy pokazać Wam, że możecie wpływać na to, jak wygląda okolica,
w której mieszkacie, pracujecie i odpoczywacie. Co więcej, to WY możecie włączyć w takie działania mło-
dych ludzi i pokazać im, że aktywne uczestnictwo jest lepsze od bierności. Dlatego proponujemy Wam
przeprowadzenie jednego z trzech projektów:
1. Poznanie zasobów regionu i integracja społeczności lokalnej:
„Rozegraj okolicę”.
2. Funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej: „Lokalni Architekci”. 
3. Sztuka miejska: „Z(a)maluj na lokalnie”. 
Każde z proponowanych przez nas działań omawiamy krok po kroku, przechodząc z Wami przez kolejne
etapy. Jednak pamiętajcie – to tylko nasza propozycja. Możecie ją dowolnie modyfikować i zmieniać!
Integralną częścią publikacji są zeszyty ze zbiorem ćwiczeń, kart pracy i materiałów do wycięcia, które
mają Wam pomóc w realizacji jednego z wybranych przez Was tematów. Wybierajcie najciekawsze ćwi-
czenia i zadania, mieszajcie je i zmieniajcie, by jak najlepiej pasowały do grupy, w której pracujecie.
Powodzenia!
Zespół „Młodego Obywatela”
Agnieszka Jarmuł
Judyta Ziętkowska
4
5
Monika Czapka
Poznanie zasobów regionu i integracja społeczności lokalnej
Rozegraj okolicę –
Twoja miejscowość planszą do gry
Gra nie tylko miejska, czyli co?
Gra miejska powszechnie uznawana jest za nową formę rozrywki traktującą przestrzeń miej-
ską jako planszę do gry. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że głównym bohaterem
prowadzonej w ten sposób rozgrywki staje się miasto. Zabieg ten wymaga od uczestniczek
i uczestników takich gier nieco innego spojrzenia na przestrzeń, w której na co dzień funkcjo-
nują. Miejsca, budynki, ulice, zarówno te, które wydają im się dobrze znane, jak i te, których
wcześniej nie kojarzyli, stają się źródłem informacji, jakie należy zdobyć. Sami uczestnicy zaś
stają się żywymi pionkami, które poruszają się po planszy miasta.
Jak większość rozgrywek, także i gra miejska ma zazwyczaj swój cel,
scenariusz, zasady, zadania, odbiorców oraz miejsce, w którym się
odbywa. Kształt tych elementów zależy w głównej mierze od wyob-
raźni i pomysłowości twórców danej gry, a także celu, jaki chcą oni
osiągnąć.
Najprostszy schemat gry miejskiej jest następujący: uczestnicy
i  uczestniczki spotykają się o  konkretnej godzinie w  wyznaczonym
wcześniej miejscu, gdzie otrzymują informację o celu i przebiegu gry,
a następnie wyruszają w miasto na poszukiwanie kolejnych wskazó-
wek, które pomogą im sięgnąć po zwycięstwo. Odnajdywanie ko-
lejnych wytycznych wiąże się często z  koniecznością pokonania
6
jakichś przeszkód – zazwyczaj wykonania zadań, które doprowadzają graczy do miejsca
kończącego grę.
Oczywiście nazwa „gra miejska” nie warunkuje tego, że tylko miasto może stać się prze-
strzenią do organizacji tego typu rozgrywki. Tak naprawdę zarówno małe miasteczko, jak
i wieś możemy zamienić w planszę do gry. Musimy się tylko do tego wcześniej odpowiednio
przygotować i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które zostaną postawione w dalszej części
niniejszego tekstu.
Zaplanuj i zorganizuj to sama!*
Krok 1: cel jest najważniejszy
Przed rozpoczęciem pracy nad stworzeniem gry miejskiej powinniśmy zadać sobie zasadnicze
pytanie: po co chcemy ją zrealizować? Jaki cel planujemy osiągnąć? Czy chcielibyśmy zwery-
fikować wśród jej uczestniczek i uczestników wiedzę na konkretny temat? A jeśli tak, to na
jaki? A może chcemy im przekazać jakąś wiedzę? A może nasza gra ma pełnić funkcje czysto
rozrywkowe? Jeśli odpowiemy sobie na te przykładowe pytania i wybierzemy jeden główny cel,
chcemy osiągnąć poprzez organizację rozgrywki, znacznie ułatwi nam to przygotowanie histo-
rii, wokół której będzie się koncentrować scenariusz naszej gry.
Krok 2: adresaci gry są ważni
W  dalszej kolejności powinniśmy się zastanowić, do kogo
chcemy skierować naszą grę. Kim będą jej uczestnicy? Oso-
by w podobnym czy w zróżnicowanym wieku? Czy gra bę-
dzie zamknięta, tzn. przeznaczona dla znanej nam, z góry
określonej grupy odbiorców (np. uczennice i uczniowie), czy
też otwarta dla wszystkich chętnych uczestników (np. dla
mieszkańców danej miejscowości)? Czy cel, który chcemy
osiągnąć, jest dobrze dobrany do adresatów gry? Pamiętaj-
my, że istotne jest, aby wszyscy uczestnicy i  uczestniczki
mieli równe szanse na wykonanie poszczególnych zadań
* Dlaczego „sama”? Patrz: wewnętrzna strona okładki
7
i zwycięstwo, dlatego też warto scharakteryzować idealnego gracza. Dodatkowo na tym etapie
dobrze jest zastanowić się, ile osób chcemy zaprosić do naszej gry oraz iluosobowe drużyny
będą oni i one tworzyć. Najczęściej w grach miejskich drużyny składają się z minimum dwóch
i z maksimum pięciu osób, optymalna liczba to trzy–cztery osoby w drużynie.
Krok 3: trudna sztuka wyboru tematu
Gdy mamy już cel i adresatów gry, możemy zastanowić się nad
tematem stanowiącym motyw przewodni dla naszej historii
i scenariusza, nad którym będziemy pracować na dalszym eta-
pie. W tym momencie warto się zastanowić, co wiemy o miej-
scowości, w której chcemy zorganizować rozgrywkę. Czy znamy
ciekawe fakty historyczne jej dotyczące? Może znajdują się
w niej interesujące lub tajemnicze zabytki, które warto poznać?
Jakie miejsca są ważne dla lokalnej społeczności? Czy istnieją
legendy nawiązujące do naszej miejscowości? Czy znajdują się
tu pomniki przyrody albo ciekawe okazy flory lub fauny? Czy
z miejscowością byli lub są związani interesujący ludzie lub zna-
ne postacie historyczne? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te
pytania, jeśli mamy z tym problemy, zastanówmy się, kto móg-
łby nam w tym pomóc (np. najstarsza mieszkanka, bibliotekarz,
historyczka, archiwista).
Zastanówmy się też, w jaki sposób wykorzystamy poszczególne
tematy w naszej grze, np. epizody z życia znanej osoby mogą
stanowić gotową podwalinę pod scenariusz, a oparcie fabuły
o historię zabytków i ciekawych miejsc pomoże nam w stwo-
rzeniu alternatywnego sposobu zwiedzania naszej miejscowo-
ści. Pamiętajmy, że nie liczy się tu ilość, tylko jakość, dlatego dla
spójności i atrakcyjności gry lepiej będzie, jeśli wybierzemy jeden temat i na nim się skupimy.
Zbyt wiele wątków sprawi, że fabuła stanie się dla uczestników i uczestniczek niejasna i zagma-
twana, co może doprowadzić do tego, że nie osiągniemy zamierzonego przez nas celu.
8
Krok 4: praca w grupie to podstawa
W wymyślaniu i przeprowadzaniu gier miejskich warto postawić na pracę w grupie, tworząc
zespół organizacyjny. Pamiętajmy o wyborze koordynatora lub koordynatorki całego przed-
sięwzięcia, podziale zadań w grupie i o tym, żeby przy jego dokonywaniu wziąć pod uwagę
indywidualne predyspozycje i umiejętności członkiń i członków zespołu. Będziemy potrzebować
zarówno osób, które wezmą udział w przygotowywaniu scenariusza, opracują zasady, podejmą
się przeprowadzenia gry (będą wcielać się w postacie w niej występujące), jak też zajmujących się
wsparciem technicznym (jeśli np. będą wykorzystywane rekwizyty). Istotne jest, aby cały zespół
został zapoznany z tematem, na którym oparta jest gra. Spiszmy wszystkie zadania do wykona-
nia (wraz z odpowiedzialnymi za
nie osobami) oraz wyznaczmy
terminy ich realizacji.
Krok 5: sztuka wymyślania
fabuły
Mamy już kilka elementów waż-
nych do przygotowania rozgryw-
ki, możemy więc w grupie odpo-
wiedzialnej za wymyślenie fabuły
naszej gry przeprowadzić burzę
mózgów, podczas której wybie-
rzemy wątki i postacie, jakie się
w niej pojawią. Fabuła gry może
być oparta o  lokalną legendę,
historię (np. znanych mieszkań-
ców lub konkretnych zabytków),
motyw z filmu, książki albo jakiś
wątek uniwersalny, np. uratowa-
nie miejscowości przed wymy-
ślonym zagrożeniem, poszuki-
Przykład
Cel: zapoznanie uczestników
gry (uczniów i uczennic szkoły
podstawowej) z historią ich
miejscowości na podstawie le-
gendy o Białej Damie (Kórnik).
Temat gry miejskiej: legenda
o Białej Damie.
Fabuła: rozgrywa się wokół
odnalezionego w tajemni-
czych okolicznościach listu
Teofili z Działyńskich (Biała
Dama) do jej syna Feliksa.
W liście znajdują się wska-
zówki do odnalezienia ukrytego przez nią skarbu.
Po drodze uczestnicy i uczestniczki muszą rozwiązać
zagadki związane z działalnością gospodarczą i arty-
stycznąTeofili z Działyńskich.
9
wania zaginionego skarbu lub osoby czy też rozwiązanie zagadki detektywistycznej. Wymyślenie
konkretnej historii sprawi, że nasza gra stanie się atrakcyjniejsza dla jej uczestników i uczestniczek
i nie będzie bezsensowną bieganiną po naszej miejscowości.
Krok 6: sztuka pisania scenariusza i ustalania zasad
Scenariusz gry to niezwykle istotny element, warto, aby był atrakcyjny dla uczestniczek i uczest-
ników gry i rzeczywiście nawiązywał do motywu, tematu i celu, które wybraliśmy. Scenariusz
powinien być dokładnym opisem historii i wątków występujących w grze. Zarzyjmy w nim tak-
że precyzyjną charakterystykę postaci, które występują w grze, oraz zadań, które będą musieli
rozwiązać jej uczestnicy. Na tym etapie zastanówmy się też, w jaki sposób możemy przygoto-
wać poszczególne punkty w grze, aby wprowadzały uczestniczki i uczestników w jej świat (np.
poprzez rekwizyty, przebrania, specyficzne zachowanie postaci).
Oprócz scenariusza gry ważnym elementem rozgrywki są jej zasady. Musi-
my tu sobie odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: co drużyny muszą
zrobić, żeby zwyciężyć? Czy mamy jedną osobę wygrywającą, czy kilka punk-
towanych miejsc? Ile jest czasu na wykonanie zadań? W jaki sposób nagra-
dzamy dobrze rozwiązane zadanie i kto decyduje o jego poprawności? Po
jakim terenie mają poruszać się uczestnicy i  uczestniczki? Jak długo ma
trwać gra? Pamiętajmy, że zasady powinny być sprecyzowane tak, żeby
uczestnicy nie mieli problemów z ich interpretacją. Warto je spisać, wydru-
kować i na początku gry wręczyć każdej z drużyn.
Krok 7: czego potrzebujemy do realizacji gry
Teraz możemy zastanowić się, jakich konkretnych materiałów będziemy potrzebowali zarów-
no my (organizatorzy), jak i drużyny do prawidłowego przebiegu rozgrywki. Co powinni otrzy-
mać uczestnicy i uczestniczki gry na jej początku (np. koperty z regulaminem, mapki, zagadki
z zaszyfrowanymi lokalizacjami, karty gry, coś do pisania)? Jakich rekwizytów potrzebujemy?
Jakich przebrań? Skąd je możemy wziąć? A może zrobimy je sami? Jeśli tak, to jakich materia-
łów potrzebujemy? Kto nam może ewentualnie pomóc? Czy będą nagrody w grze? A jeśli tak,
10
to jakie i czy możemy uzyskać w tym zakresie jakieś wsparcie? Czy potrzebujemy zgody na wy-
korzystanie danego miejsca w grze? A jeśli tak, to od kogo? Czego drużyny będą potrzebować
do wykonania poszczególnych zadań?
Krok 8: testujemy
Zanim zaprosimy do naszej rozgrywki osoby z zewnątrz, warto jest
zorganizować grupę, która przetestuje naszą grę. Pozwoli nam to
określić np. czy rzeczywiście jej przejście zajmuje tyle czasu, ile zakła-
daliśmy, oraz sprawdzić, czy nie pojawiają się jakieś problemy, któ-
rych wcześniej nie przewidzieliśmy.
Krok 9: promocja – ważna rzecz
Warto promować nasze działania, dlatego przygotujmy krótką infor-
mację prasową na temat gry i roześlijmy ją do lokalnych mediów,
umieśćmy w internecie, na portalach społecznościowych, przygotuj-
my też i rozwieśmy plakaty. Zastanówmy się, w jaki sposób chcemy rekrutować uczestników
i uczestniczki: e-mailami, formularzem internetowym, telefonicznie? A może bardziej kreatyw-
nie: poprzez flash moba na rynku, który będzie zachęcał do dołączenia do gry?
Krok 10: bawmy się dobrze i uczmy przy tym!
Jeśli przeszliśmy wszystkie poprzednie kroki, to możemy
startować z grą i podziwiać efekty naszej dotychczasowej
pracy. Zaaranżujmy wcześniej miejsce, w  którym będą
przebywać organizatorzy i do którego będzie można zgło-
sić się w razie problemów. Spotkajmy się minimum na go-
dzinę przed rozpoczęciem rozgrywki, abyśmy na spokoj-
nie mogli przygotować poszczególne punkty gry, przeli-
czyć materiały, które otrzymają uczestnicy oraz osoby
11
odpowiedzialne za swoje stanowiska. Pamiętajmy, że ktoś z nas musi grę rozpocząć, czyli po-
witać zebranych uczestników i uczestniczki, wprowadzić ich w tematykę i fabułę, przedstawić
regulamin oraz powiedzieć, gdzie i na jakich zasadach odbędzie się finał. Zadbajmy o to, aby
podczas całej rozgrywki jedna osoba z zespołu organizacyjnego była mobilna i sprawdzała, czy
na poszczególnych etapach naszej gry wszystko jest w porządku i cała rozgrywka przebiega
prawidłowo. Miejmy też świadomość, że zawsze coś może się nie udać i że nie jest to powód
do paniki, tylko nauka na przyszłość.
W przypadku niepełnoletnich uczestników pamiętajmy o zebraniu zgód od rodziców na udział
ich dzieci w grze. Jeśli planujemy robić podczas rozgrywki zdjęcia lub kręcić materiał filmowy,
zadbajmy o to, aby zebrać od uczestników i uczestniczek pisemne oświadczenia ze zgodą na
wykorzystanie wizerunku, które odpowiednio wcześniej przygotujmy i wydrukujmy.
Krok 11: ewaluacja, ewaluacja i jeszcze raz ewaluacja!
Po zakończeniu gry dobrze
było by się spotkać w zespole
organizacyjnym i  podzielić
swoimi spostrzeżeniami na
temat jej przebiegu. Warto
wypisać sobie zarówno to, co
się udało, jak i  to, nad czym
trzeba jeszcze popracować,
organizując podobne wydarzenia w przyszłości. Można ro-
bić np. analizę SWOT z myślą o kolejnych edycjach naszej
gry. Pamiętajmy, że dobrze jest przygotować podziękowa-
nia dla wszystkich osób i  instytucji, które udzieliły nam
wsparcia podczas przygotowania i  realizacji gry. Jeśli
w trakcie rozgrywki powstała dokumentacja fotograficz-
na lub filmowa, zamieśćmy ją na naszej stronie internetowej, fanpage’u na portalu społecz-
nościowym Facebook, roześlijmy do naszych partnerów, przekażmy uczestniczkom i uczest-
nikom gry.
Na marginesie
Partnerzy: sklep papierniczy,
lokalna firma
(fundator nagród).
Narzędzia: miejsce na spot-
kania zespołu organizacyj-
nego, materiały plastyczne
i  biurowe, mapki, karty gry,
regulamin dla drużyn, prze-
brania, rekwizyty.
12
Warto się inspirować, czyli dobre praktyki
Dobre, bo lokalne
W ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych – „Polska dla wszystkich” Gimnazjum im. Księdza
Wacława Rabczyńskiego w  Wasilkowie zrealizowało grę
miejską pt. „Zagadka wielokulturowego Wasilkowa: quest-
ing w  Wasilkowie łosiem pieczętowany, czyli powrót do
przeszłości zgrabnymi wersami pisany”. Grę przygotowali
dwaj nauczyciele: pan Mariusz Sokołowski (nauczyciel histo-
rii) i pan Sylwester Woś (nauczyciel geografii) wraz z ucznia-
mi drugiej klasy gimnazjum. Głównym celem gry było poznanie wielokulturowej historii miasta
oraz zmierzenie się ze stereotypami i uprzedzeniami. Rozgrywka była prowadzona metodą
questingu, czyli turystyki z zagadkami w oparciu o rymowany scenariusz umożliwiający samo-
dzielne zwiedzanie okolicy. Zagadki zawarte w  scenariuszu sprawdzały znajomość historii
i wiedzę na temat wielokulturowości regionu wśród uczestniczek i uczestników gry. Scenariusz
wzbogacony został o dodatkowe zadania, które były przydzielane przez Agentów spotykanych
na trasie gry (uczennice i uczniów przebranych w stroje z minionych epok). Zadania te oprócz
weryfikowania wiedzy sprawdzały sprawność i kreatywność zawodników i zawodniczek. W ich
ramach uczestnicy i uczestniczki mieli okazję m.in. poznać grę w hacele, ugasić miniaturowy
pożar, puszczać kaczki na wodzie, spotkać fabrykanta Oswalda Tryllinga, rabina i handlarkę
z ul. Kupieckiej. Do udziału w grze zaproszono dwu- i trzyosobowe drużyny uczennic i uczniów
gimnazjów i szkół podstawowych. Informację o rekrutacji do gry można było znaleźć w lokal-
nych mediach (np. internetowym serwisie „Gazety Wasilkowskiej”). Uczennice i uczniowie szkół
gimnazjalnych mogli wziąć udział w grze po dostarczeniu zgody rodziców, a młodsi uczestnicy
i uczestniczki musieli mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej.
Jak do tej pory gra miała trzy odsłony: pierwsza została zrealizowana w ramach programu „Polska
dla wszystkich”, druga podczas Dni Wasilkowa, a trzecia podczas finału projektu „Podlaska multi-
koalicja”. Łącznie we wszystkich trzech edycjach wzięło udział 120 osób, w tym nie tylko uczennice
i uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych, ale także osoby dorosłe (podczas drugiej edycji).
13
Organizatorom udało się uzyskać od rady rodziców (podczas pierwszej edycji) i od władz mia-
sta (podczas drugiej) wsparcie w postaci nagród dla uczestniczek i uczestników. Zrealizowany
został również filmik prezentujący przebieg gry dostępny w serwisie YouTube.
Gra jest świetnym przykładem na to, jak poprzez rozrywkową formułę można walczyć
z uprzedzeniami i stereotypami, o czym może świadczyć ostatnia zwrotka scenariusza:
W jednej przestrzeni, przy jednej pracy,
kilka tysięcy niczym rodacy,
mogli żyć razem mimo różnicy
Żydzi, Rosjanie i katolicy.
Więc zapamiętaj cel tej przygody:
„Polska dla wszystkich” to motto zgody.
Teraz z tym hasłem na ustach niesionym
stań przy kapliczce z sercem natchnionym.
Tutaj się kończy nasza rozgrywka,
to chyba była niezła rozrywka?
Monika Czapka – na co dzień pracuje jako nauczycielka bibliotekarka w Zespole Szkół nr 12 w Lub-
linie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem
dzieci i młodzieży w internecie oraz realizacją projektów wykorzystujących nowe media w działa-
niach edukacyjnych i animacyjnych. Wiceprezeska Fundacji „5Medium”, gdzie m.in. koordynowała
realizację gry miejskiej „Alicja w krainie Facebooka”. Laureatka nagrody kulturalnej Żurawie 2014
– Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne w kategorii „Animator kultury”.
Autorka serdecznie dziękuje Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z Gimnazjum im. Księdza Wacława
Rabczyńskiego w Wasilkowie za udostępnienie materiałów i odpowiedzi na pytania dotyczącegry
miejskiej „Zagadka wielokulturowego Wasilkowa.
14
15
Piotr Skrzypczak
Funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej
Lokalni Architekci – zmień swoją
okolicę
Naprawmy to!
Dawno skończyły się czasy, kiedy słowo
„publiczne” oznaczało „niczyje”. Coraz
częściej „wspólne” znaczy „także moje”.
Jeśli coś jest ładne, zadbane, efektowne –
czujemy dumę. To nasze miejsce!
Niestety ta zasada nie zawsze działa
w  drugą stronę. Jeśli widzimy zaniedba-
ną przestrzeń, uszkodzony przystanek,
nieoświetloną ulicę, urząd niedostępny
dla osób z niepełnosprawnością ruchową
czy dzikie wysypisko, szukamy winnych na
zewnątrz. To mityczni „oni” są za to od-
powiedzialni. Czasami jest to prezydent
kraju, czasami parlament albo ogólnie
– politycy. Niekiedy narzekamy na lokal-
ne władze czy administratorów terenu.
Rzadko jednak przychodzi nam do głowy
refleksja, że to miejsce także jest nasze
16
i możemy coś z tym zrobić. Rzadko też potrafimy zauważać dobre praktyki i być z nich dumni.
Nie wychodzimy z własnymi pomysłami na to, jak dane miejsce można zmienić lub co mogłoby
się na nim pojawić.
Co zatem zrobić, żeby przełamać ten schemat? Odpowiedź jest
prosta – wdrożyć łatwy, wręcz intuicyjny, sposób gromadzenia in-
formacji o takich sytuacjach oraz sposób reagowania na nie, który
rozwiązuje problem wspólnie z  podmiotami odpowiedzialnymi,
a nie wzmacnia bierność i zniechęcenie. To zadanie dla Lokalnych
Architektów!
Naszym celem jest przekierowanie energii z narzekania na działanie.
Zamiast opowiadać, jak to źle się dzieje, warto informować odpo-
wiednie podmioty zajmujące się danym terenem. Często jest tak, że
usterka nie jest naprawiana nie dlatego, że ktoś ma złą wolę, ale dla-
tego, że administrator terenu o niej po prostu nie wie. Czasami też
nie zdaje sobie sprawy z wagi problemu. Nie ma pojęcia, że są osoby,
które chciałyby dane miejsce ulepszyć. I że chętnie same włączą się
w taką pracę.
Projekt zakłada zaangażowanie młodzieży do krytycznego, ale także
konstruktywnego spojrzenia na swoją najbliższą okolicę. Pomóc ma
w tym mapa, np. w formie prostego internetowego narzędzia po-
zwalającego na sygnalizowanie wyzwań, z jakimi spotykają się miesz-
kańcy. Uzupełnianie mapy odbywać się może podczas cyklicznych
spacerów badawczych. Zgromadzone dane po odpowiednim opi-
saniu trafią bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za konkretny
teren. Po rozpoznaniu sytuacji (np. kosztów naprawy, niezbędnego
czasu) nastąpi proces weryfikowania danego zgłoszenia i wspólnego
wypracowywania rozwiązań. Sprawy, które uda się naprawić, staną
się widocznym dowodem na skuteczność akcji i będą podstawą do
reklamowania jej wśród szerszych grup mieszkańców.
17
Zaplanuj i zorganizuj to sam!
Krok 1: określamy cele
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań warto przemyśleć cele, jakie nam przyświecają. Czy
chcemy dokonać konkretnej zmiany w najbliższym otoczeniu, np. wspólnymi siłami rewita-
lizując opuszczony plac, czy też chcemy uruchomić długofalowy proces zbierania informacji
o usterkach we wspólnej przestrzeni. A może chcemy sprawdzić, jak wygląda nasza okolica
pod względem użyteczności dla jej mieszkańców: czy przejścia dla pieszych są oznakowane,
czy w instytucjach są podjazdy dla niepełnosprawnych, a place zabaw dla dzieci są bezpieczne?
Być może mamy świetny pomysł na stworzenie miejsca, w którym będą mogli spędzać czas
nasi dziadkowie lub matki z dziećmi? A może po prostu chcemy zarazić społecznym zaangażo-
waniem bierne dotąd grupy, a pomoże nam w tym wspólny spacer?
Odpowiadając na te pytania, warto także przemyśleć, do kogo adresujmy działanie, z kim bę-
dziemy pracować, jakich mamy sojuszników, a jakich możemy jeszcze pozyskać (np. władze,
organizacje pozarządowe, administrację osiedla).
W ramach analizy zasobów dobrze jest też określić ilość czasu, jaki mamy na dane działanie,
przeanalizować tę kwestię nie tylko pod kątem tygodnia, ale także w dalszej perspektywie, tak
by przewidzieć ferie, przerwy świąteczne czy np. ważne lokalne wydarzenia.
Krok 2: tworzymy zespół
Zbierzmy zespół kilku osób, które chciałyby
poprowadzić projekt. Spiszmy nasze kom-
petencje. Może ktoś jest świetny w  obsłu-
dze komputera, a  ktoś umie robić zdjęcia,
ktoś z kolei dobrze pisze? Na pewno dla każ-
dego znajdzie się zajęcie! Zastanówmy się,
jakie zadania trzeba będzie wykonać w rea-
lizacji projektu i czy będziemy potrzebować
pomocy kogoś z zewnątrz.
18
Krok 3: wybieramy temat
i miejsce
Ale jak wybrać teren? Głosować?
W  jaki sposób decydować, co jest
najważniejsze? Czy zająć się wszyst-
kim, czy jakimś konkretnym aspek-
tem, np. przystosowaniem prze-
strzeni dla niepełnosprawnych, tere-
nami zielonymi?
Merytoryczną pracę nad projek-
tem możemy zacząć od zabawy.
Niech każda osoba na kartkach
wypisze, co ją denerwuje lub czego jej brakuje we wspólnej przestrzeni. Następnie kartki
przyklejmy na tablicy. Omawiając wyniki, możemy grupować zgłoszone problemy (np. infra-
struktura, zieleń, komunikacja, czystość, bariery architektoniczne). Sprawdźmy, który obszar
cieszy się największym zainteresowaniem, w którym pojawia się najwięcej problemów lub
może być dobrym polem do działania. To ćwiczenie pomoże nam zorientować się, na co na-
trafimy podczas spaceru.
Potem określmy teren, którym chcemy się zająć (np. dzielnicę, teren wokół szkoły, park, brzeg
rzeki). Lepiej wybrać mniejszy obszar, a potem go rozszerzać, niż nie podołać zbyt dużemu wy-
zwaniu. Ważne, żeby sprawdzić, do kogo ten teren należy (gmina, spółdzielnia mieszkaniowa,
prywatna firma). Pomoże to potem budować dobrą współpracę.
Krok 4: szukamy partnerów
Dobrym pomysłem jest zorganizowanie spotkania z władzami i administratorami terenu, któ-
rym chcemy się zająć. O pomoc w umówieniu spotkania można poprosić zaprzyjaźnioną orga-
nizację pozarządową albo po prostu pójść do siedziby gminy i na miejscu zapytać, kto odpo-
wiada za kontakty z mieszkańcami. A potem umówić się na spotkanie, np. w szkole.
19
Podczas spotkania opowiedzmy o idei projektu. Podkreślmy, że nie chodzi nam o kontrolę,
ale o współpracę. Zaznaczmy, że każda zaproponowana inicjatywa będzie z nimi, tj. z władza-
mi, konsultowana. Warto poznać ewentualne ograniczenia (np. brak środków w bieżącym
roku budżetowym, niewystarczające kompetencje w danym zakresie itp.). Zastanówmy się
wspólnie, co możemy zrobić sami lub wspólnie z mieszkańcami, a do czego niezbędna jest
pomoc władz.
Podczas spotkania spiszmy dokładnie, kto za co odpowiada ze strony władz (w zakresie kom-
petencji oraz terytorialnie). Może to wyglądać tak: „Jan Kowalski, zieleń, park miejski”. Dzię-
ki temu będzie można w łatwy sposób przekazać konkretne zgłoszenia do właściwych osób.
Ustalmy również sposób kontaktowania się i informowania o postępach.
Krok 5: tworzymy mapę
W  poprawianiu wspólnej przestrzeni
pomoże nam mapa. Można wykorzy-
stać darmowe narzędzie internetowe,
np. Google Maps i za pomocą tego ser-
wisu stworzyć interaktywny plan naszej
okolicy: zaznaczać konkretne obszary,
umieszczać pineski (o rożnym kształcie
dla różnych kategorii), wstawiać linki do
tekstów, innych stron czy filmów. Moż-
na także dodać legendę, tak by każda
osoba w łatwy sposób zorientowała się,
o co w tych oznaczeniach chodzi.
Na takiej mapie możemy zamieszczać zauważone usterki i problemy lub pomysły na działanie
w danym miejscu, a następnie zaznaczać, co już udało się zrobić, a na co jeszcze trzeba poczekać.
Jeśli nie chcemy swojej działalności przenosić do internetu, możemy wykorzystać klasyczne
metody: papier, markery, pineski, zdjęcia. Mapa może powstać np. na dużej ścianie w szkole.
20
Krok 6: planujemy spacer
Kulminacją działania może być wspólny
spacer badawczy Lokalnych Architektów.
Spacer (spacery) możemy odbyć we włas-
nej grupie projektowej lub zaprosić innych.
Dobrze jest wspólnie zastanowić się, kto
może być zainteresowany dołączeniem
do nas. Można to zrobić metodą war-
sztatową. Najpierw wypisać rożne grupy
mieszkańców (np. młodzież, osoby na
emeryturze, rodzice z  małymi dziećmi),
a następnie, w podgrupach, zastanowić się, jak do nich dotrzeć. Przeanalizujmy, gdzie dane
grupy bywają, co czytają i dobierzmy odpowiednie formy działań (np. do młodzieży można tra-
fić za pośrednictwem Facebooka, a do starszych za pomocą plakatów w osiedlowym sklepie,
dobrym pomysłem jest też kontakt z księdzem, który o naszym działaniu poinformuje podczas
ogłoszeń parafialnych).
Dobierając czas spaceru, pamię-
tajmy, żeby wybrać taką porę
tygodnia i  dnia, żeby mogło
uczestniczyć w nim jak najwięcej
osób, np. sobotnie popołudnie
(chyba, że w tym czasie w naszej
miejscowości odbywa się jakaś
inna publiczna impreza).
Jeśli mamy ochotę, możemy
stworzyć internetową stronę
promującą projekt. Opiszmy za-
sady (np. to, że jesteśmy nasta-
wieni na współpracę), zamieś-
21
ćmy mapę, wstawmy listę podmiotów, z którymi współpracujemy, podajmy terminy spacerów,
dyżurów oraz nasze dane kontaktowe.
Krok 7: idziemy na spacer
Podczas spaceru przywitajmy wszystkich i przedstawmy główną ideę. Możemy rozdać ulotki,
żeby żadna z ważnych informacji nie umknęła uczestnikom (musi się tam znaleźć także adres
strony, gdzie będzie można zobaczyć zgromadzone materiały).
Zadbajmy też o sposób gromadzenia informacji – np. rozdajmy karty obserwacji, które potem
zbierzemy. W kartach powinny znaleźć się podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej sprawy:
– dokładna lokalizacja (najlepiej ze szkicem terenu),
– opis problemu,
– propozycja rozwiązania,
– kontakt do zgłaszającej pomysł osoby.
Pamiętajmy, żeby mieć ze sobą aparat i/lub kamerę, by nasza mapa wzbogacona była o doku-
mentację fotograficzną.
Na koniec podziękujmy wszystkim za udział i dokładnie wyjaśnijmy, jakie będą dalsze kroki
(np. zapraszając na stronę internetową czy do szkoły, pod naszą mapę, na której znajdą się
wszystkie zgłoszone pomysły).
Jeśli zamierzamy powtarzać takie spacery, poinformujmy, kiedy odbędzie się kolejny.
Krok 8: rozbudowujemy mapę i… dyżurujemy
Spacer zdarza się raz na jakiś czas. Aby nie ogra-
niczać się jedynie do tej formy kontaktu, możemy
zachęcać ludzi o przysyłania nam swoich pomysłów
– warto wykorzystać gotową już kartę obserwacji.
Ponieważ nie każda osoba korzysta z internetu, aby
nikogo nie wykluczać, możemy stworzyć system dy-
22
żurów. Na każdym z nich powinna być osoba, która po usłyszeniu problemu, zaznaczy go na
internetowej mapie. Takie dyżury mogą odbywać się w szkole, domu kultury czy siedzibie lo-
kalnej organizacji pozarządowej (np. raz w tygodniu, w godzinach 14:00 – 16:00).
Możemy również samodzielnie zbierać kolejne zauważone problemy i pomysły, np. podczas co-
dziennej drogi do szkoły.
Krok 9: szukamy rozwiązań
Po spacerze czeka nas sporo pracy. Ważne, żeby jak najszybciej umieścić na mapie zgroma-
dzone informacje.
Następnie w grupie zastanówmy się, jak można rozwiązać dane problemy, i wybierzmy naj-
ciekawsze i nadające się do zrealizowania pomysły. Pamiętajmy, że lepiej jest skupić się na
jednej, dwóch kwestiach, dzięki czemu będziemy mogli poświęcić więcej czasu na ciekawą
i wartościową realizację naszego działania. Stwórzmy harmonogram pracy dla poszczegól-
nych działań, np. na osi czasu.
Z tak rozpisanym planem warto zwrócić się do osoby, która odpowiada za dany teren czy
temat w naszej miejscowości. Warto spotkać się z nią osobiście, by omówić sposób naprawy
jakiejś usterki czy wprowadzenia koniecznych zmian.
Kiedy wypracujemy rozwiązanie, koniecznie poinformujmy o  tym wszystkie zaangażowane
w cały proces osoby. Z pewnością będzie im miło!
Krok 10: podsumowujemy
Po spacerze/cyklu spacerów oraz wypracowaniu konkretnych pomysłów na zmianę warto
zorganizować otwarte spotkanie z władzami, by wspólnie omówić postępy prac. Wartością
takich rozmów jest także zrozumienie argumentów drugiej strony (np. ograniczenia finan-
sowe), które nie pozwalają na szybkie usunięcie usterki. Wtedy można spróbować wspólnie
wymyślić jakieś nieszablonowe rozwiązanie (np. wspólnymi siłami odmalować zaniedbany
plac zabaw czy zrobić publiczną zbiórkę na ustawienie dodatkowej latarni). Na takie spotka-
nie warto zaprosić także mieszkańców i wspólnie zastanowić się nad szczegółami.
23
Krok 11: naprawiamy!
Jeśli okaże się, że możemy wziąć praktyczny udział we
wprowadzaniu w  życie wypracowanego rozwiązania (np.
w odmalowywaniu zaniedbanego placu zabaw), pamiętaj-
my o tym, by zaprosić wszystkie osoby, które brały udział
w naszym spacerze. Takie wydarzenie możemy łatwo prze-
kształcić w wesoły piknik.
Powinno stać się ono swoistym świętem naszej wspólnoty.
Okazją do podsumowań, rozmów i wspólnej zabawy.
Pamiętajmy, że nie zawsze uda się wprowadzić konkretne
zmiany w naszej okolicy, wartością jest również zorganizo-
wanie otwartego spotkania, na którym wspólnie z władza-
mi i mieszkańcami przeprowadzimy debatę dotyczącą proponowanych zmian. Może stać się
ona źródłem przekształceń w najbliższej przyszłości.
Krok 12: oznaczamy poprawione miejsca
Jeśli uda się nam rozwiązać jakiś problem – pochwalmy się tym. Stwórzmy szablon, który po
udanej akcji będzie można odbić na chodniku. Szablon najłatwiej zrobić ze starej dużej kliszy
fotograficznej (np. po prześwietleniu klatki piersiowej), wycinając w niej literki i symbole.
Można też użyć naklejek z hasłem: „Naprawione dzięki…”. Takie oznaczanie musi być zgodne
z prawem – czyli warto uzyskać zgodę od administratora terenu.
Ważne, żeby za każdym razem podawać adres strony internetowej naszego projektu, by kolej-
ne osoby mogły do niego dołączyć.
Na marginesie
Partnerzy: lokalne władze,
administratorzy terenu.
Narzędzia: miejsce na spot-
kania zespołu organizacyjne-
go, komputer z dostępem do
internetu, aparat fotograficz-
ny, mapa okolicy, szablony,
nalepki.
24
Warto się inspirować, czyli dobre praktyki
Mapa problemów dzielnicy Sławin
W ramach projektu „LublinLab” uczniowie klasy piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 14
w Lublinie stworzyli interaktywną mapę problemów swojej dzielnicy – Sławina.
Głównym celem było poznanie historii i problemów własnej dzielnicy oraz próba wprowadze-
nia na jej terenie zmian.
Uczniowie pracowali w kilku grupach roboczych: fotograficz-
nej, wideo, dźwiękowej oraz dziennikarskiej. Każda z grup kil-
kakrotnie odbywała spacer, podczas którego robiła zdjęcia,
nagrywała dźwięki miasta lub wywiady z  mieszkańcami.
Uczennice i  uczniowie dokumentowali m.in.: rozbite szyby,
pomazane budynki, zniszczone boisko itp. Nagrywając wywia-
dy, pytali o rzeczy, które irytują mieszkańców i przeszkadzają
im, oraz o ich marzenia o dzielnicy i pomysły na to, co sprawi,
że życie w niej będzie przyjemniejsze.
Dodatkowo grupa dziennikarska stworzyła gazetkę – jedno-
dniówkę, w której umieściła wyniki przeprowadzonej sondy,
pomysły swoich rówieśników i rówieśniczek na wprowadzenie
zmian w tej okolicy, a także wywiad z radną dzielnicy. W gazet-
ce zostały również zamieszczone zwycięskie prace dzieci ogło-
szonego wcześniej konkursu pt. „Moja wymarzona dzielnica”.
Wykonane przez siebie zdjęcia, nagrania i teksty uczniowie
zamieścili na mapie utworzonej w serwisie Google Maps. Każdy materiał został tam oznaczo-
ny konkretną ikonką ze względu na swoją formę (fotografia, dźwięk, tekst, wideo).
25
Następnie cała grupa zebrała się raz jeszcze i po analizie mapy wspólnie postanowiła prze-
prowadzić cztery działania: namalować mural na ścianie szkoły (która była szara i zniszczona),
posprzątać dzielnicę z mieszkańcami (odpowiedź na dzikie wysypiska śmieci), zorganizować
w szkole otwarty pokaz stworzonej mapy oraz spotkać się z radną dzielnicy, by wspólnie zasta-
nowić się nad możliwością wprowadzenia zmian. Wszystkie te akcje udało się przeprowadzić,
a efekty w postaci muralu widnieją na szkole do dzisiaj.
„Źródło: „LublinLab”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, http://latarnia.teatrnn.pl/lublinlab/minilab
(dostęp: wrzesień 2014)
Piotr Skrzypczak – politolog, współtwórca lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber, które od dzie-
sięciu lat prowadzi lokalne działania na rzecz praw człowieka. Wykładowca, trener i animator spo-
łeczny. Zapalony miłośnik górskich biegów ultra.
26
27
Cezary Hunkiewicz
Sztuka miejska
Z(a)maluj na lokalnie – sztuka
miejska
Czym jest sztuka uliczna?
Sztuka uliczna, street art (graffiti, szablony, murale i inne) stają się coraz popularniejszymi zja-
wiskami, wśród artystek, animatorów kultury i mieszkańców miast, w których powstają, a tak-
że historyków i historyczek sztuki, tworzących naukowe omówienia tej działalności.
Na potrzeby naszego projektu sztukę uliczną bę-
dziemy określać jako spontaniczną artystyczną
działalność polegającą na traktowaniu przestrze-
ni publicznej (czyli takiej, która jest ogólnodostęp-
na) i jej infrastruktury (budynków, chodników, ła-
wek itp.) jako miejsca umieszczania obrazów i in-
nych form artystycznych.
Poniżej skupimy się przede wszystkim na zapre-
zentowaniu pomysłów realizacji pomniejszych
działań w przestrzeni publicznej – takich, które są
możliwe do wykonania przez każdego, niezależ-
nie od wieku, umiejętności plastycznych czy środ-
ków finansowych.
28
Zaplanuj i zorganizuj to sama!
Krok 1: czy warto?
Wykorzystanie niektórych  narzędzi sztuki ulicznej do nowatorskich sposobów animowania
czasu wolnego oraz do kreatywnych i  nieszablonowych form nauki, gdzie uczestnicy zajęć
nabywają umiejętności z zakresu projektowania czy pracy zespołowej, jest możliwe nie tylko
w oddolnych akcjach artystycznych, lecz także w działaniach instytucjonalnych.
Zanim zaczniemy organizować młodych ludzi,
szukać środków czy przestrzeni, w której rozpo-
czniemy pracę, warto zadać sobie podstawowe
pytania: czy warto angażować młodzież w dzia-
łania w  przestrzeni publicznej? Jaki przyniesie
to pożytek? A także: jakie może nieść ze sobą
konsekwencje? Z doświadczenia organizatorów
podobnych wydarzeń wynika, że zarówno mło-
dzież, jak i  dorośli, chętnie włączają się we
wszelkie działania kreatywne – szczególnie te,
które pociągają za sobą zmianę przestrzeni
publicznej, dają uczestnikom możliwość kształ-
towania otoczenia, w którym żyją i decydowa-
nia o nim. Ponadto uczestnicy i uczestniczki do-
skonalą twórcze myślenie i  konsekwencję
w działaniu, wzmacniają pewność siebie, rozwi-
jają talenty i nabywają nowych umiejętności: od
współpracy w  grupie począwszy, na planowa-
niu skończywszy.
Krok 2: twórcy i odbiorcy naszych działań są równie ważni!
W dalszej kolejności powinniśmy zastanowić się, jaki charakter ma mieć projekt, kto jest jego
głównym twórcą i jak przekonać innych do naszego pomysłu? Czy działanie ma być realizowa-
29
ne tylko przez uczestników warsztatów, czy też przy współpracy z lokalną społecznością. Kto
powinien opracować projekt, a kto odpowiadać za jego realizację? Nad powyższymi pytaniami
warto zastanowić się samodzielnie, biorąc również pod uwagę specyfikę młodzieży włączonej
w działania.
Krok 3: trudna sztuka negocjacji
Zastanawiając się nad tematyką naszych działań, musimy rozważyć wszystkie plusy i minusy
wynikające zarówno z charakteru miejscowości, jak i specyfiki lokalnej społeczności – jej po-
trzeb oraz, nierzadko, oczekiwań (zazwyczaj sprowadzających się do wyrażenia: „chcemy, żeby
było ładnie”, ale i: „nie chcemy żadnych zmian”).
Pamiętajmy, że nieprzychylne podejście mieszkańców może negatywnie wpłynąć na morale
uczestników warsztatów i zniechęcić ich do przyszłych działań. Dlatego warto odpowiednio
wcześniej zaznajomić mieszkańców danej okolicy z projektem, przeprowadzić ankiety, a nawet
wspólnie go przedyskutować czy skorygować według sugestii. Nierzadko jest to najtrudniejsza
część całego procesu – zwłaszcza gdy w miejscowości, w której realizujemy projekt, nigdy nic
takiego nie miało miejsca lub, co gorsza, podobne wydarzenie się odbyło, ale efekt znacznie
odbiegał od wyobrażeń i oczekiwań mieszkańców.
Przede wszystkim należy się przygotować do odpowiedzi na
pytania: „Dlaczego chcecie coś takiego zrobić?”, „Jak to bę-
dzie wyglądać?” i „A co my będziemy z tego mieli?”, a także
umieć podać przykłady udanych realizacji podobnych dzia-
łań i ich pozytywnych konsekwencji (zmniejszenie liczby ak-
tów wandalizmu, dobroczynny wpływ na dzieci itp.). Należy
przy tym zastanowić się nad tematyką projektu – być może
warto postawić na zagadnienie bliskie lokalnej społeczności,
np. mural o  treści historycznej, związany z  wydarzeniem
istotnym dla mieszkańców, o  wymiarze edukacyjnym (np.
proekologiczny) lub estetycznym (celem może być odno-
wienie zniszczonej ściany czy ozdobienie fragmentu elewa-
cji). Dobrym pomysłem wydaje się zaangażowanie w prace
30
zarówno młodzieży, jaki i seniorów, gdzie osoby starsze mogą opowiedzieć historię z przeszło-
ści danej społeczności i wspólnie z młodzieżą przenieść ją na ścianę, np. w formie komiksu
(niewątpliwe obustronne korzyści z zacieśniania więzi międzypokoleniowych).
Po zakończeniu projektu nie zapomnijmy zaprosić mieszkańców na jego oficjalne odsło-
nięcie i podsumowanie. Podziękujmy za okazaną pomoc, np. poprzez wspólne zdjęcie na
tle gotowej pracy.
Krok 4: sztuka wyboru formy
Istnieje kilka możliwości zrealizowania projektu w zależności od wieku uczestników, liczebno-
ści grupy, zasobów materiałowych, finansowych i innych czynników.
Jednym z możliwych działań może być zaprojektowanie i wykonanie malowidła, które na trwa-
łe zagości w przestrzeni publicznej. Do jego wykonania potrzebny będzie opracowany projekt,
a następnie materiały, którymi realizujemy go na ścianie.
Jeśli nie mamy materiałów i  środków
finansowych na zakup farb bądź zależy
nam na działaniach proekologicznych,
warto zastanowić się nad tzw. moss
graffiti, czyli graffiti pisanym na murze
za pomocą mchu. Co prawda efekty
nie będą natychmiastowe, ale za to na
pewno interesujące i samą formą pro-
mujące ekologię.
Z  kolei jeśli nie chcemy czekać na
pierwsze efekty moss graffiti, a  zakup
farb przekracza nasze możliwości fi-
nansowe, pamiętajmy, że do stworze-
nia malowideł na ścianie (ale także,
na chodniku, ławkach, schodach, roz-
postartej folii czy ściankach wybudo-
31
wanych z płyt OSB) możemy użyć w zasadzie wszystkiego, co mamy pod ręką: kredy, gazet,
kolorowych sznurków, skrawków materiału itp., a nawet możemy „czyścić” fragmenty ścian
za pomocą kawałka materiału umoczonego w wodzie z dodatkiem detergentu i w ten sposób
tworzyć interesujące obrazy (reverse graffiti).
Gdyby nie interesował nas street art, to innym przykładem wartościowych działań z zakresu
szeroko rozumianej kultury miejskiej jest tzw. guerilla gardening, czyli partyzantka ogrodni-
cza. Są to działania proekologiczne, polegające na wzbogacaniu przestrzeni publicznej, przede
wszystkim tej ubogiej w zieleń, o nowe krzewy, kwiaty itp. Guerilla gardening jest idealną pro-
pozycją dla osób majsterkujących, gdyż w jej zakres wchodzi także uzupełnianie przestrzeni
meblami miejskimi (np. z palet, płyt OSB), w miejscach, gdzie ich brakuje, choć byłyby przydat-
ne, np. ze względu na ożywienie więzi sąsiedzkich.
To tylko niektóre przykłady działań, które można organizować w przestrzeni publicznej – tak
naprawdę to, jaką gałąź twórczości ulicznej wybierzemy, zależy od nas i obranego celu, na-
szych zasobów finansowych, czasowych, a także specyfiki grupy, z jaką współpracujemy.
Krok 5: praca w grupie to podstawa
Pamiętajmy, że przy wymyślaniu i prowadzeniu projektu war-
to postawić na pracę w grupie, tworząc zespół organizacyjny.
Zacznijmy od doboru uczestników działania. Liczebność ze-
społu powinna być zależna od specyfiki realizowanego pro-
jektu. Idealnie, jeśli grupa liczy od trzech do sześciu osób, choć
możliwe jest przeprowadzenie działania w grupie liczniejszej.
Uczestnicy powinni być w  zbliżonym wieku, najlepiej gdy
mają powyżej dwunastu lat, co pozwoli im samodzielnie za-
planować i wykonać mural.
Pierwsze spotkanie powinno być ogólnym wprowadze-
niem w ideę projektu, nakreśleniem jego celu (np. upięk-
szenie przestrzeni), pokazaniem uczestnikom tzw. dobrych
praktyk, które mogą zostać potraktowane jako inspiracja
32
w przygotowaniu własnego projektu. Na tym spotkaniu zastanówmy się również nad podzia-
łem zadań w zespole.
Krok 5: wybór lokalizacji i tematyki projektu
Wybór lokalizacji działań może stanowić kolejny etap projektu – nierzadko miejsce będzie nie-
odłącznie związane z tematyką. Z uczestnikami i uczestniczkami zajęć należy odbyć spacer po
okolicy w celu wybrania przestrzeni, w której chcielibyśmy realizować projekt. Należy zrobić
zdjęcia wytypowanych miejsc, opisać je i podać dokładny adres. Po spacerze lub na kolejnym
spotkaniu można odbyć dyskusję na temat wyboru idealnej lokalizacji. W tym momencie po-
winniśmy sobie zadać następujące pytania: jakie korzyści przyniesie zmiana tej przestrzeni,
a jakie może nieść ze sobą konsekwencje negatywne? Jaki typ działań jest tu możliwy do prze-
prowadzenia? Co jest potrzebne do realizacji projektu w tym miejscu (zgoda właściciela, środ-
ki osobowe, materiałowe, finansowe i in.)? Jeśli zależy nam np. na odmalowaniu fragmentu
muru, możemy wybierać ściany pomazane, zniszczone, takie które nie budzą dobrych skoja-
rzeń. Łatwiej wówczas uzyskać zgodę na odmalowanie ściany u właściciela obiektu.
Po wyborze miejsca, w którym chcemy umieścić naszą pracę, musimy taką zgodę uzyskać.
W osiągnięciu tego celu pomocne może być pokazanie gotowego projektu muralu, jaki chce-
my namalować. Oczywiście nie jest to konieczne, ale może rozwiać wątpliwości osoby, którą
prosimy o udostępnienie miejsca. W razie niepowodzenia – nie zrażajmy się! Szukajmy innego,
dostosujmy do niego naszą wizję.
Wspólnie z uczestnikami projektu należy ustalić tematykę dzia-
łania. Może ona dotyczyć jakiegoś konkretnego tematu, wyda-
rzenia, postaci istotnej dla lokalnej społeczności (tu znów odsy-
łamy do konsultacji z  mieszkańcami danej miejscowości). Ale
równie dobrze malowidło może przedstawiać krajobraz, abs-
trakcyjne figury lub sam napis. Dosyć istotne jest, aby nie na-
rzucać jednej wizji – szczególnie jeśli współpracujemy z  mło-
dzieżą. O wiele więcej pożytku i radości w trakcie realizacji przy-
nosi wspólnie opracowany projekt.
33
Krok 6: faza projektowa
Jeśli znamy ideę i cele projektu, a także wybraliśmy lokalizację i te-
matykę malowidła, możemy przejść do fazy projektowej. Wspólnie
zastanówmy się, w jaki sposób obraz może ukazać wybraną przez
uczestników warsztatów tematykę, z jakich elementów ma się skła-
dać. Pamiętajmy również o propozycjach i pomysłach, które zebra-
liśmy podczas konsultacji. Na tym etapie należy przemyśleć rów-
nież, jakich będziemy potrzebować materiałów: czy do wykonania
malowidła będą konieczne szablony (pomyślmy o nich, zwłaszcza
gdy w projekcie będą często pojawiające się elementy, np. liście, tra-
wa, chmury, litery i in.), czy też całość obrazu zostanie wykonana
odręcznie, np. za pomocą pędzli, wałków, fragmentów gazet, kolo-
rowych sznurków itp. W projekt można wkomponować hasła (np.
wypowiedzi mieszkańców miejscowości lub ważne daty z krótkim
opisem). Jeśli realizujemy projekt na starej zniszczonej ścianie, war-
to ją odpowiednio przygotować – zdrapać starą farbę, a jeśli mur
ma jakieś poważniejsze ubytki – uzupełnić je. Można to zrobić za
pomocą zaprawy murarskiej, ale także – co jest zdecydowanie bar-
dziej ekologicznym rozwiązaniem – gliną.
O ile istnieje taka możliwość, warto postarać się o obecność osoby biegłej w sztuce ulicznej,
która może być pomocna w nauce operowania sprayem czy w wykończeniu malowidła, z po-
mocą może przyjść również lokalny artysta czy nauczyciel/nauczycielka plastyki – brak „eksper-
ta” nie stanowi jednak przeszkody w wykonaniu obrazu.
Krok 7: zaczynamy malowanie!
Do wykonania muralu i szablonów przydadzą się nam:
– akrylowe farby zewnętrzne (różne kolory; łącznie ok. 10 l),
– farby do graffiti w sprayu z zestawem zaworów (ok. 10 sztuk),
– nożyki do cięcia papieru,
– brystol A1 do wycięcia szablonów (10 sztuk),
34
– pędzle (różna grubość, najlepiej po sztuce do każdego planowego koloru, wybór grubości
pędzla zależy od wielkości powierzchni, którą danym kolorem chcemy zamalować),
– wałki (różna szerokość, po sztuce do każdego koloru),
– folia i taśma malarska do zabezpieczenia terenu pracy,
– gumowe rękawiczki,
– kuwety do farby,
– maski higieniczne,
– wiadra na wodę,
– drabina.
Po przygotowaniu projektu muralu należy zastanowić się, jakich materiałów będziemy potrze-
bować i w jakiej ilości. Podstawą są farby w odpowiedniej kolorystyce (najlepiej zewnętrzne
farby akrylowe – odporne na warunki atmosferyczne). Farby można kupić, ale często lokalne
podmioty angażują się, wspierając materiałowo działanie. Zawsze warto zapytać o możliwość
nieodpłatnego przekazania przeterminowanych farb. Jeśli zależy nam na atrakcyjnej formule,
wszyscy powinni mieć możliwość malowania farbami w sprayu. Zależnie od faktury ściany za-
opatrzmy uczestników w pędzle i wałki (z włosiem lub gąbczaste) o różnej szerokości. Optymal-
nie zestaw powinien zawierać wałki/pędzle o szerokości: 20, 10 i 5 cm. Do jednego koloru farby
powinniśmy używać jednego wałka/pędzla. W przypadku zakupu sprayów należy upewnić się,
Uwaga
W  celu sprawnego przeniesienia projektu na ścianę
możliwe jest wykorzystanie rzutnika. W takim przypad-
ku projekt powinien być przygotowany w formie pliku
graficznego, który wyświetlamy na ścianie przeznaczo-
nej do pomalowania; uczestnicy zajęć odrysowują ko-
lejne elementy, używając wąskich pędzli. Aby projekt
był dobrze widoczny, należy go wyświetlić po zmroku.
Wykorzystanie rzutnika może być nieco skomplikowa-
ne logistycznie, jednak oszczędność czasu oraz wier-
ność w  odwzorowaniu projektu na ścianie warta jest
rozważenia tej opcji.
35
czy farby te przeznaczone są do malowania graffiti i czy końcówki (czyli zawory znajdujące się
na puszce) umożliwiają zmniejszanie ciśnienia i malowanie wąską linią.
Przed wykonaniem obrazu na ścianie trzeba zabezpieczyć teren: rozłożyć folię na ziemi i osło-
nić elementy, które nie mogą zostać pobrudzone farbą. Następnie powinniśmy zagruntować
ścianę na jednolity kolor stanowiący tło malowidła. Kolejnym krokiem jest wykonanie szkicu,
czyli możliwie dokładne przeniesienie na ścianę wszystkich elementów projektu. Pamiętajmy,
aby kolor, którym szkicujemy na ścianie, był zbliżony do koloru tła, łatwiej wówczas zlikwido-
wać zbędne linie.
Po naszkicowaniu wszystkich elementów malowidła, zaczynamy wypełniać je odpowiednimi
kolorami lub/i  odbijamy szablony. Na samym końcu wykonujemy kontury. Po zakończeniu
malowania należy posprzątać teren i sfotografować efekt końcowy.
Jeżeli chcemy wybrane elementy przenieść na ścianę za pomocą szablonu, do jego przygoto-
wania potrzebny będzie duży sztywny brystol lub karton. Rysujemy na nim wzór, a następnie
nożykiem do cięcia papieru wycinamy kontury, tak aby w papierze pozostał otwór w kształcie
pożądanego wzoru. Następnie odbijamy (zamalowujemy) dany wzór na wybranej przez nas
powierzchni.
Mural można też namalować mchem (moss graffiti). Do przygotowania mikstury, którą będzie-
my pokrywać ściany, potrzebujemy:
– 250 ml maślanki,
– pół łyżeczki cukru,
– kilka kępek mchu,
– plastikowy pojemnik o pojemności przynajmniej 500 ml,
– blender,
– pędzel (grubość należy dostosować do formy, jaką chcemy wykonać).
Wszystkie składniki miksujemy razem do momentu, gdy uzyskamy kremową konsystencję.
Przelewamy zawartość z blendera do plastikowego pojemnika i... gotowe! Możemy już malo-
wać na ścianach. Pamiętajmy jednak, że mech lubi stanowiska zacienione i wilgotne, dlatego
też nie będzie się rozwijać w każdym miejscu. Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie ściany/
muru od północy.
36
Krok 7: promocja – ważna rzecz
Malowanie w przestrzeni publicznej cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Warto więc
przygotować krótką informację prasową na temat naszego działania i rozesłać ją do lokalnych
środków masowego przekazu, umieścić w internecie, na portalach społecznościowych. Cieka-
wym pomysłem jest również przesłanie do mediów zdjęcia „przed” i „po” naszym działaniu.
Dobrym sposobem na zaprezentowanie efektu naszej pracy jest zorganizowanie oficjalnego
odsłonięcia muralu i zaproszenie na nie uczestników, mieszkańców miejscowości oraz me-
diów. Pamiętajmy, że ktoś musi powitać zebranych, opowiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się
na taką formę działania, dlaczego dbanie o wspólną przestrzeń jest ważne.
Na marginesie
Partnerzy: lokalne media, dys-
trybutorzy farb i  narzędzi ma-
larskich.
Narzędzia: miejsce na spotka-
nia zespołu organizacyjnego,
materiały malarskie i plastyczne.
Krok 8: ewaluacja, ewaluacja i jeszcze raz
ewaluacja!
Po zakończeniu pracy warto spotkać się w zespole or-
ganizacyjnym i  podzielić się swoimi spostrzeżeniami
na temat naszej wspólnej pracy. Warto wypisać sobie
zarówno to, co się udało, jak i  to, nad czym trzeba
jeszcze popracować podczas organizowania podob-
nych inicjatyw w  przyszłości. Możemy np. poprosić
uczestników i uczestniczki o wypełnienie karty oceny
naszego działania.
Pamiętajmy, że warto wystosować podziękowania do wszystkich osób i instytucji, które udzieli-
ły nam wsparcia podczas przygotowania i realizacji muralu. Jeśli podczas pracy powstała doku-
mentacja fotograficzna lub filmowa, przekażmy ją uczestnikom, zamieśćmy na naszej stronie
internetowej i fanpage’u na Facebooku (jeśli powstały), roześlijmy też do naszych partnerów.
37
Warto się inspirować, czyli dobre praktyki
LubARTowska
Lubartowska to jedna z ulic w Lublinie położona w ścisłym centrum miasta. Po drugiej wojnie
światowej stała się zagłębiem mieszkań komunalnych, nierzadko pozbawionych podstawo-
wych wygód. Tu zgodnie z polityką mieszkaniową miasta osiedlano osoby o trudniejszej sytu-
acji życiowej i materialnej, co wywoływało wrażenie odcięcia tej okolicy od miasta, choć znaj-
duje się ona na skraju Śródmieścia. W 2014 roku Fundacja Kultury Miejskiej przygotowała dla
mieszkańców projekt „LubARTowska”, który skierowany był przede wszystkim do najmłodszych.
Jednym z działań było wspólne stworzenie muralu na nieco zapomnianym i zaniedbanym placu
zabaw. Wspólnie z dziećmi udało się odnowić otaczające go ściany: powstały na nich kolorowe
wzory i abstrakcyjne kształty. Dzieci pod opieką dorosłego zamalowały ściany na jednolity żółty
kolor, a następnie stworzyły kontury zaplanowanych wcześniej rysunków. Następnie przyszła
pora na najweselszą część zadania – wypełnianie konturów kolorami, przypominające nieco za-
bawę z kolorowanką. Stworzone wspólnie malowidło ożywiło plac zabaw, sprawiło, że spędzanie
na nim czasu stało się dla dzieci i okolicznych mieszkańców przyjemniejsze i radośniejsze.
Cezary Hunkiewicz – wiceprezes Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Socjolog, nauczyciel akade-
micki, doktorant – stypendysta w Katedrze Filozofii Społecznej KUL. Od ponad dziesięciu lat uczestniczy
w rozwoju sztuki niezależnej. Zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty artystyczne.
38
Program „Młody Obywatel”
Celem programu jest uświadomienie
młodym ludziom znaczenia kapitału
społecznego i zaangażowanie ich w jego
odkrywanie i rozwijanie. Młodzież przy
wsparciu dorosłych wyrusza w  teren,
aby zbadać swoją okolicę, a  następ-
nie zaplanować działania na jej rzecz.
W  ramach programu poznaje swoją
społeczność lokalną, prowadzi wywiady
z  przedstawicielami lokalnych instytu-
cji, organizuje debaty z  mieszkańcami,
tworzy ścieżki edukacyjne po miejsco-
wości i podejmuje wiele innych działań
na rzecz najbliższego otoczenia. Młodzi
ludzie uczą się przy tym pozyskiwać so-
juszników dla swoich przedsięwzięć.
Od początku realizacji programu „Młody Obywatel”
wzięło w nim udział niemal 500 szkół gimnazjalnych
i  ponadgimnazjalnych z  całej Polski, ponad 4000
młodych ludzi przeprowadziło działania na rzecz
społeczności lokalnej; zorganizowano ponad 100
warsztatów dla 1700 młodych ludzi.
Program „Młody Obywatel” 2014/2015 jest objęty ho-
norowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Program „Młody Obywatel” 2014/2015 jest objęty pa-
tronatem medialnym Platformy Kultury prowadzonej
przez Narodowe Centrum Kultury.
www.ceo.org.pl/mlodyobywatel
Organizatorzy:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
CEO jest niezależną instytucją edukacyjną istniejącą
od 1994 roku. Upowszechnia wiedzę, umiejętności
i  postawy niezbędne w  budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które
podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym
ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie,
wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowa-
nia się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.
www.ceo.org.pl
Fundacja BGK
Misją Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego jest tworze-
nie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju
dzieci i  młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy
zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na
wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji
idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs
grantowy „Na dobry początek!” i program wolontaria-
tu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest part-
nerem programu Stypendiów Pomostowych i progra-
mów edukacji obywatelskiej „Młody Obywatel” i „Mała
ojczyzna – wspólna sprawa”.
www.fundacjabgk.pl
Wpływ młodych na przestrzeń lokalną

Recommended

Gra miejska by
Gra miejskaGra miejska
Gra miejskaJoanna Waszkowska
1.5K views27 slides
Scenariusz: Pokój tajemnic by
Scenariusz: Pokój tajemnicScenariusz: Pokój tajemnic
Scenariusz: Pokój tajemnicMałopolski Instytut Kultury
7.4K views6 slides
Scenariusz: Gra, w której mieszkamy by
Scenariusz: Gra, w której mieszkamyScenariusz: Gra, w której mieszkamy
Scenariusz: Gra, w której mieszkamyMałopolski Instytut Kultury
714 views4 slides
Fotografia cyfrowa by
Fotografia cyfrowaFotografia cyfrowa
Fotografia cyfrowaWydawnictwo Helion
686 views45 slides
Emiliano Ranocchi, Szalona katedra by
Emiliano Ranocchi, Szalona katedraEmiliano Ranocchi, Szalona katedra
Emiliano Ranocchi, Szalona katedraMałopolski Instytut Kultury
1.6K views6 slides
Coaching przy-kuchennym-stole by
Coaching przy-kuchennym-stoleCoaching przy-kuchennym-stole
Coaching przy-kuchennym-stoleświat - rozrywki
475 views33 slides

More Related Content

Viewers also liked

Jak dostać się do gamedevu by
Jak dostać się do gamedevuJak dostać się do gamedevu
Jak dostać się do gamedevuMaciej Miąsik
3.7K views23 slides
Raport specjalny: Armatura łazienkowa by
Raport specjalny: Armatura łazienkowaRaport specjalny: Armatura łazienkowa
Raport specjalny: Armatura łazienkowaSkapiecPL
1.5K views30 slides
Produse Si Servicii Bancare Bun by
Produse Si Servicii Bancare BunProduse Si Servicii Bancare Bun
Produse Si Servicii Bancare BunAlex Borbely
13.6K views42 slides
Ip by
IpIp
Ipsebastos92
458 views5 slides
Niesmialosc jak-sie-jej-pozbyc by
Niesmialosc jak-sie-jej-pozbycNiesmialosc jak-sie-jej-pozbyc
Niesmialosc jak-sie-jej-pozbycświat - rozrywki
287 views39 slides
Zadbaj o swój głos / Sylwia Prusakiewicz by
Zadbaj o swój głos / Sylwia PrusakiewiczZadbaj o swój głos / Sylwia Prusakiewicz
Zadbaj o swój głos / Sylwia PrusakiewiczDarmowe Ebooki
1K views45 slides

Viewers also liked(18)

Jak dostać się do gamedevu by Maciej Miąsik
Jak dostać się do gamedevuJak dostać się do gamedevu
Jak dostać się do gamedevu
Maciej Miąsik3.7K views
Raport specjalny: Armatura łazienkowa by SkapiecPL
Raport specjalny: Armatura łazienkowaRaport specjalny: Armatura łazienkowa
Raport specjalny: Armatura łazienkowa
SkapiecPL1.5K views
Produse Si Servicii Bancare Bun by Alex Borbely
Produse Si Servicii Bancare BunProduse Si Servicii Bancare Bun
Produse Si Servicii Bancare Bun
Alex Borbely13.6K views
Zadbaj o swój głos / Sylwia Prusakiewicz by Darmowe Ebooki
Zadbaj o swój głos / Sylwia PrusakiewiczZadbaj o swój głos / Sylwia Prusakiewicz
Zadbaj o swój głos / Sylwia Prusakiewicz
Darmowe Ebooki1K views
Brand Management Starbucks by Sadam Mahessar
Brand Management StarbucksBrand Management Starbucks
Brand Management Starbucks
Sadam Mahessar12.4K views
Social Footprint - podsumowanie 2014 by NapoleonCat.com
Social Footprint - podsumowanie 2014Social Footprint - podsumowanie 2014
Social Footprint - podsumowanie 2014
NapoleonCat.com6.3K views
Krakowska Karta Mieszkańca by MadMuflon
Krakowska Karta MieszkańcaKrakowska Karta Mieszkańca
Krakowska Karta Mieszkańca
MadMuflon1.9K views
Ppdz W2 by AMP
Ppdz W2Ppdz W2
Ppdz W2
AMP1.1K views
raport 2012/2013 by monzam
raport 2012/2013raport 2012/2013
raport 2012/2013
monzam1.2K views
V Targi eHandlu Warsztaty Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski - Kancelaria Lu... by ecommerce poland expo
V Targi eHandlu Warsztaty Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski - Kancelaria Lu...V Targi eHandlu Warsztaty Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski - Kancelaria Lu...
V Targi eHandlu Warsztaty Dominik Lubasz, Witold Chomiczewski - Kancelaria Lu...
Aspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowych by Cyberlaw Beata Marek
Aspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowychAspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowych
Aspekty prawne monitorowania aktywności użytkowników komputerów firmowych
Analiza wartości wykład by tomekwise
Analiza wartości wykładAnaliza wartości wykład
Analiza wartości wykład
tomekwise4.9K views

More from Joanna Waszkowska

Wyniki ankiety Jacy jesteśmy by
Wyniki ankiety Jacy jesteśmyWyniki ankiety Jacy jesteśmy
Wyniki ankiety Jacy jesteśmyJoanna Waszkowska
319 views25 slides
Bączki Projekt by
Bączki ProjektBączki Projekt
Bączki ProjektJoanna Waszkowska
537 views16 slides
Narnijczycy ewaluacja projektu by
Narnijczycy ewaluacja projektuNarnijczycy ewaluacja projektu
Narnijczycy ewaluacja projektuJoanna Waszkowska
1.8K views26 slides
Błędy językowe by
Błędy językoweBłędy językowe
Błędy językoweJoanna Waszkowska
838 views32 slides
Wynalazki Willi Wonka by
Wynalazki Willi WonkaWynalazki Willi Wonka
Wynalazki Willi WonkaJoanna Waszkowska
3.3K views17 slides
Nauczyciel i uczeń cz.2 by
Nauczyciel i uczeń cz.2Nauczyciel i uczeń cz.2
Nauczyciel i uczeń cz.2Joanna Waszkowska
632 views24 slides

More from Joanna Waszkowska(16)

Postaci kobiece oczami mężczyzn scenariusz by Joanna Waszkowska
Postaci kobiece oczami mężczyzn scenariuszPostaci kobiece oczami mężczyzn scenariusz
Postaci kobiece oczami mężczyzn scenariusz
Joanna Waszkowska1.3K views
Poziomy II i III - cele formy kształcenia by Joanna Waszkowska
Poziomy II i III - cele formy kształceniaPoziomy II i III - cele formy kształcenia
Poziomy II i III - cele formy kształcenia
Joanna Waszkowska716 views

Wpływ młodych na przestrzeń lokalną

 • 2. Broszura „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzań lokalną” została przygotowa- na w ramach programu „Młody Obywatel” , którego organizatorami są: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK. Wydawca: Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa 2014 Wydanie I CC-BY Uznanie autorstwa 3.0 Polska Autorzy: Monika Czapka, Cezary Hunkiewicz, Piotr Skrzypczak Koordynatorki: Agnieszka Jarmuł, Judyta Ziętkowska Redakcja: Anna Kiszka Opracowanie graficzne i skład: Florentyna Nastaj Druk: DRUKARNIA SIEDEM, www.drukarnia7.pl ISBN 978-83-64602-25-2 Nakład: 500 egz. W  publikacji stosujemy naprzemiennie bądź rów- nolegle męskie i  żeńskie końcówki fleksyjne, chcąc podkreślić, że uwzględnienie perspektywy równości płci w języku uważamy za kwestię ważną. Oczywiście wszystkie treści adresowane są zarówno do kobiet/ dziewcząt, jak i do mężczyzn/chłopców.
 • 3. Na start! Każdego dnia przemierzacie swoją miejscowość, idąc do szkoły lub pracy, załatwiając różne sprawy, spędzając czas z rodziną i znajomymi. Czasem pewnie nachodzi Was myśl, że niektóre rzeczy w Waszym otoczeniu dobrze byłoby zmienić – uprzątnąć park i urządzić w nim plac zabaw dla maluchów, a może zamienić szare fasady budynków w lokalne dzieła sztuki? Przechodząc obok zabytku o bogatej historii, żałujecie, że tak mało osób miało szansę ją poznać. A gdyby to zmienić? Za pomocą tej publikacji pragniemy pokazać Wam, że możecie wpływać na to, jak wygląda okolica, w której mieszkacie, pracujecie i odpoczywacie. Co więcej, to WY możecie włączyć w takie działania mło- dych ludzi i pokazać im, że aktywne uczestnictwo jest lepsze od bierności. Dlatego proponujemy Wam przeprowadzenie jednego z trzech projektów: 1. Poznanie zasobów regionu i integracja społeczności lokalnej: „Rozegraj okolicę”. 2. Funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej: „Lokalni Architekci”.  3. Sztuka miejska: „Z(a)maluj na lokalnie”.  Każde z proponowanych przez nas działań omawiamy krok po kroku, przechodząc z Wami przez kolejne etapy. Jednak pamiętajcie – to tylko nasza propozycja. Możecie ją dowolnie modyfikować i zmieniać! Integralną częścią publikacji są zeszyty ze zbiorem ćwiczeń, kart pracy i materiałów do wycięcia, które mają Wam pomóc w realizacji jednego z wybranych przez Was tematów. Wybierajcie najciekawsze ćwi- czenia i zadania, mieszajcie je i zmieniajcie, by jak najlepiej pasowały do grupy, w której pracujecie. Powodzenia! Zespół „Młodego Obywatela” Agnieszka Jarmuł Judyta Ziętkowska
 • 4. 4
 • 5. 5 Monika Czapka Poznanie zasobów regionu i integracja społeczności lokalnej Rozegraj okolicę – Twoja miejscowość planszą do gry Gra nie tylko miejska, czyli co? Gra miejska powszechnie uznawana jest za nową formę rozrywki traktującą przestrzeń miej- ską jako planszę do gry. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że głównym bohaterem prowadzonej w ten sposób rozgrywki staje się miasto. Zabieg ten wymaga od uczestniczek i uczestników takich gier nieco innego spojrzenia na przestrzeń, w której na co dzień funkcjo- nują. Miejsca, budynki, ulice, zarówno te, które wydają im się dobrze znane, jak i te, których wcześniej nie kojarzyli, stają się źródłem informacji, jakie należy zdobyć. Sami uczestnicy zaś stają się żywymi pionkami, które poruszają się po planszy miasta. Jak większość rozgrywek, także i gra miejska ma zazwyczaj swój cel, scenariusz, zasady, zadania, odbiorców oraz miejsce, w którym się odbywa. Kształt tych elementów zależy w głównej mierze od wyob- raźni i pomysłowości twórców danej gry, a także celu, jaki chcą oni osiągnąć. Najprostszy schemat gry miejskiej jest następujący: uczestnicy i  uczestniczki spotykają się o  konkretnej godzinie w  wyznaczonym wcześniej miejscu, gdzie otrzymują informację o celu i przebiegu gry, a następnie wyruszają w miasto na poszukiwanie kolejnych wskazó- wek, które pomogą im sięgnąć po zwycięstwo. Odnajdywanie ko- lejnych wytycznych wiąże się często z  koniecznością pokonania
 • 6. 6 jakichś przeszkód – zazwyczaj wykonania zadań, które doprowadzają graczy do miejsca kończącego grę. Oczywiście nazwa „gra miejska” nie warunkuje tego, że tylko miasto może stać się prze- strzenią do organizacji tego typu rozgrywki. Tak naprawdę zarówno małe miasteczko, jak i wieś możemy zamienić w planszę do gry. Musimy się tylko do tego wcześniej odpowiednio przygotować i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które zostaną postawione w dalszej części niniejszego tekstu. Zaplanuj i zorganizuj to sama!* Krok 1: cel jest najważniejszy Przed rozpoczęciem pracy nad stworzeniem gry miejskiej powinniśmy zadać sobie zasadnicze pytanie: po co chcemy ją zrealizować? Jaki cel planujemy osiągnąć? Czy chcielibyśmy zwery- fikować wśród jej uczestniczek i uczestników wiedzę na konkretny temat? A jeśli tak, to na jaki? A może chcemy im przekazać jakąś wiedzę? A może nasza gra ma pełnić funkcje czysto rozrywkowe? Jeśli odpowiemy sobie na te przykładowe pytania i wybierzemy jeden główny cel, chcemy osiągnąć poprzez organizację rozgrywki, znacznie ułatwi nam to przygotowanie histo- rii, wokół której będzie się koncentrować scenariusz naszej gry. Krok 2: adresaci gry są ważni W  dalszej kolejności powinniśmy się zastanowić, do kogo chcemy skierować naszą grę. Kim będą jej uczestnicy? Oso- by w podobnym czy w zróżnicowanym wieku? Czy gra bę- dzie zamknięta, tzn. przeznaczona dla znanej nam, z góry określonej grupy odbiorców (np. uczennice i uczniowie), czy też otwarta dla wszystkich chętnych uczestników (np. dla mieszkańców danej miejscowości)? Czy cel, który chcemy osiągnąć, jest dobrze dobrany do adresatów gry? Pamiętaj- my, że istotne jest, aby wszyscy uczestnicy i  uczestniczki mieli równe szanse na wykonanie poszczególnych zadań * Dlaczego „sama”? Patrz: wewnętrzna strona okładki
 • 7. 7 i zwycięstwo, dlatego też warto scharakteryzować idealnego gracza. Dodatkowo na tym etapie dobrze jest zastanowić się, ile osób chcemy zaprosić do naszej gry oraz iluosobowe drużyny będą oni i one tworzyć. Najczęściej w grach miejskich drużyny składają się z minimum dwóch i z maksimum pięciu osób, optymalna liczba to trzy–cztery osoby w drużynie. Krok 3: trudna sztuka wyboru tematu Gdy mamy już cel i adresatów gry, możemy zastanowić się nad tematem stanowiącym motyw przewodni dla naszej historii i scenariusza, nad którym będziemy pracować na dalszym eta- pie. W tym momencie warto się zastanowić, co wiemy o miej- scowości, w której chcemy zorganizować rozgrywkę. Czy znamy ciekawe fakty historyczne jej dotyczące? Może znajdują się w niej interesujące lub tajemnicze zabytki, które warto poznać? Jakie miejsca są ważne dla lokalnej społeczności? Czy istnieją legendy nawiązujące do naszej miejscowości? Czy znajdują się tu pomniki przyrody albo ciekawe okazy flory lub fauny? Czy z miejscowością byli lub są związani interesujący ludzie lub zna- ne postacie historyczne? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania, jeśli mamy z tym problemy, zastanówmy się, kto móg- łby nam w tym pomóc (np. najstarsza mieszkanka, bibliotekarz, historyczka, archiwista). Zastanówmy się też, w jaki sposób wykorzystamy poszczególne tematy w naszej grze, np. epizody z życia znanej osoby mogą stanowić gotową podwalinę pod scenariusz, a oparcie fabuły o historię zabytków i ciekawych miejsc pomoże nam w stwo- rzeniu alternatywnego sposobu zwiedzania naszej miejscowo- ści. Pamiętajmy, że nie liczy się tu ilość, tylko jakość, dlatego dla spójności i atrakcyjności gry lepiej będzie, jeśli wybierzemy jeden temat i na nim się skupimy. Zbyt wiele wątków sprawi, że fabuła stanie się dla uczestników i uczestniczek niejasna i zagma- twana, co może doprowadzić do tego, że nie osiągniemy zamierzonego przez nas celu.
 • 8. 8 Krok 4: praca w grupie to podstawa W wymyślaniu i przeprowadzaniu gier miejskich warto postawić na pracę w grupie, tworząc zespół organizacyjny. Pamiętajmy o wyborze koordynatora lub koordynatorki całego przed- sięwzięcia, podziale zadań w grupie i o tym, żeby przy jego dokonywaniu wziąć pod uwagę indywidualne predyspozycje i umiejętności członkiń i członków zespołu. Będziemy potrzebować zarówno osób, które wezmą udział w przygotowywaniu scenariusza, opracują zasady, podejmą się przeprowadzenia gry (będą wcielać się w postacie w niej występujące), jak też zajmujących się wsparciem technicznym (jeśli np. będą wykorzystywane rekwizyty). Istotne jest, aby cały zespół został zapoznany z tematem, na którym oparta jest gra. Spiszmy wszystkie zadania do wykona- nia (wraz z odpowiedzialnymi za nie osobami) oraz wyznaczmy terminy ich realizacji. Krok 5: sztuka wymyślania fabuły Mamy już kilka elementów waż- nych do przygotowania rozgryw- ki, możemy więc w grupie odpo- wiedzialnej za wymyślenie fabuły naszej gry przeprowadzić burzę mózgów, podczas której wybie- rzemy wątki i postacie, jakie się w niej pojawią. Fabuła gry może być oparta o  lokalną legendę, historię (np. znanych mieszkań- ców lub konkretnych zabytków), motyw z filmu, książki albo jakiś wątek uniwersalny, np. uratowa- nie miejscowości przed wymy- ślonym zagrożeniem, poszuki- Przykład Cel: zapoznanie uczestników gry (uczniów i uczennic szkoły podstawowej) z historią ich miejscowości na podstawie le- gendy o Białej Damie (Kórnik). Temat gry miejskiej: legenda o Białej Damie. Fabuła: rozgrywa się wokół odnalezionego w tajemni- czych okolicznościach listu Teofili z Działyńskich (Biała Dama) do jej syna Feliksa. W liście znajdują się wska- zówki do odnalezienia ukrytego przez nią skarbu. Po drodze uczestnicy i uczestniczki muszą rozwiązać zagadki związane z działalnością gospodarczą i arty- stycznąTeofili z Działyńskich.
 • 9. 9 wania zaginionego skarbu lub osoby czy też rozwiązanie zagadki detektywistycznej. Wymyślenie konkretnej historii sprawi, że nasza gra stanie się atrakcyjniejsza dla jej uczestników i uczestniczek i nie będzie bezsensowną bieganiną po naszej miejscowości. Krok 6: sztuka pisania scenariusza i ustalania zasad Scenariusz gry to niezwykle istotny element, warto, aby był atrakcyjny dla uczestniczek i uczest- ników gry i rzeczywiście nawiązywał do motywu, tematu i celu, które wybraliśmy. Scenariusz powinien być dokładnym opisem historii i wątków występujących w grze. Zarzyjmy w nim tak- że precyzyjną charakterystykę postaci, które występują w grze, oraz zadań, które będą musieli rozwiązać jej uczestnicy. Na tym etapie zastanówmy się też, w jaki sposób możemy przygoto- wać poszczególne punkty w grze, aby wprowadzały uczestniczki i uczestników w jej świat (np. poprzez rekwizyty, przebrania, specyficzne zachowanie postaci). Oprócz scenariusza gry ważnym elementem rozgrywki są jej zasady. Musi- my tu sobie odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: co drużyny muszą zrobić, żeby zwyciężyć? Czy mamy jedną osobę wygrywającą, czy kilka punk- towanych miejsc? Ile jest czasu na wykonanie zadań? W jaki sposób nagra- dzamy dobrze rozwiązane zadanie i kto decyduje o jego poprawności? Po jakim terenie mają poruszać się uczestnicy i  uczestniczki? Jak długo ma trwać gra? Pamiętajmy, że zasady powinny być sprecyzowane tak, żeby uczestnicy nie mieli problemów z ich interpretacją. Warto je spisać, wydru- kować i na początku gry wręczyć każdej z drużyn. Krok 7: czego potrzebujemy do realizacji gry Teraz możemy zastanowić się, jakich konkretnych materiałów będziemy potrzebowali zarów- no my (organizatorzy), jak i drużyny do prawidłowego przebiegu rozgrywki. Co powinni otrzy- mać uczestnicy i uczestniczki gry na jej początku (np. koperty z regulaminem, mapki, zagadki z zaszyfrowanymi lokalizacjami, karty gry, coś do pisania)? Jakich rekwizytów potrzebujemy? Jakich przebrań? Skąd je możemy wziąć? A może zrobimy je sami? Jeśli tak, to jakich materia- łów potrzebujemy? Kto nam może ewentualnie pomóc? Czy będą nagrody w grze? A jeśli tak,
 • 10. 10 to jakie i czy możemy uzyskać w tym zakresie jakieś wsparcie? Czy potrzebujemy zgody na wy- korzystanie danego miejsca w grze? A jeśli tak, to od kogo? Czego drużyny będą potrzebować do wykonania poszczególnych zadań? Krok 8: testujemy Zanim zaprosimy do naszej rozgrywki osoby z zewnątrz, warto jest zorganizować grupę, która przetestuje naszą grę. Pozwoli nam to określić np. czy rzeczywiście jej przejście zajmuje tyle czasu, ile zakła- daliśmy, oraz sprawdzić, czy nie pojawiają się jakieś problemy, któ- rych wcześniej nie przewidzieliśmy. Krok 9: promocja – ważna rzecz Warto promować nasze działania, dlatego przygotujmy krótką infor- mację prasową na temat gry i roześlijmy ją do lokalnych mediów, umieśćmy w internecie, na portalach społecznościowych, przygotuj- my też i rozwieśmy plakaty. Zastanówmy się, w jaki sposób chcemy rekrutować uczestników i uczestniczki: e-mailami, formularzem internetowym, telefonicznie? A może bardziej kreatyw- nie: poprzez flash moba na rynku, który będzie zachęcał do dołączenia do gry? Krok 10: bawmy się dobrze i uczmy przy tym! Jeśli przeszliśmy wszystkie poprzednie kroki, to możemy startować z grą i podziwiać efekty naszej dotychczasowej pracy. Zaaranżujmy wcześniej miejsce, w  którym będą przebywać organizatorzy i do którego będzie można zgło- sić się w razie problemów. Spotkajmy się minimum na go- dzinę przed rozpoczęciem rozgrywki, abyśmy na spokoj- nie mogli przygotować poszczególne punkty gry, przeli- czyć materiały, które otrzymają uczestnicy oraz osoby
 • 11. 11 odpowiedzialne za swoje stanowiska. Pamiętajmy, że ktoś z nas musi grę rozpocząć, czyli po- witać zebranych uczestników i uczestniczki, wprowadzić ich w tematykę i fabułę, przedstawić regulamin oraz powiedzieć, gdzie i na jakich zasadach odbędzie się finał. Zadbajmy o to, aby podczas całej rozgrywki jedna osoba z zespołu organizacyjnego była mobilna i sprawdzała, czy na poszczególnych etapach naszej gry wszystko jest w porządku i cała rozgrywka przebiega prawidłowo. Miejmy też świadomość, że zawsze coś może się nie udać i że nie jest to powód do paniki, tylko nauka na przyszłość. W przypadku niepełnoletnich uczestników pamiętajmy o zebraniu zgód od rodziców na udział ich dzieci w grze. Jeśli planujemy robić podczas rozgrywki zdjęcia lub kręcić materiał filmowy, zadbajmy o to, aby zebrać od uczestników i uczestniczek pisemne oświadczenia ze zgodą na wykorzystanie wizerunku, które odpowiednio wcześniej przygotujmy i wydrukujmy. Krok 11: ewaluacja, ewaluacja i jeszcze raz ewaluacja! Po zakończeniu gry dobrze było by się spotkać w zespole organizacyjnym i  podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat jej przebiegu. Warto wypisać sobie zarówno to, co się udało, jak i  to, nad czym trzeba jeszcze popracować, organizując podobne wydarzenia w przyszłości. Można ro- bić np. analizę SWOT z myślą o kolejnych edycjach naszej gry. Pamiętajmy, że dobrze jest przygotować podziękowa- nia dla wszystkich osób i  instytucji, które udzieliły nam wsparcia podczas przygotowania i  realizacji gry. Jeśli w trakcie rozgrywki powstała dokumentacja fotograficz- na lub filmowa, zamieśćmy ją na naszej stronie internetowej, fanpage’u na portalu społecz- nościowym Facebook, roześlijmy do naszych partnerów, przekażmy uczestniczkom i uczest- nikom gry. Na marginesie Partnerzy: sklep papierniczy, lokalna firma (fundator nagród). Narzędzia: miejsce na spot- kania zespołu organizacyj- nego, materiały plastyczne i  biurowe, mapki, karty gry, regulamin dla drużyn, prze- brania, rekwizyty.
 • 12. 12 Warto się inspirować, czyli dobre praktyki Dobre, bo lokalne W ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Spraw Zagra- nicznych – „Polska dla wszystkich” Gimnazjum im. Księdza Wacława Rabczyńskiego w  Wasilkowie zrealizowało grę miejską pt. „Zagadka wielokulturowego Wasilkowa: quest- ing w  Wasilkowie łosiem pieczętowany, czyli powrót do przeszłości zgrabnymi wersami pisany”. Grę przygotowali dwaj nauczyciele: pan Mariusz Sokołowski (nauczyciel histo- rii) i pan Sylwester Woś (nauczyciel geografii) wraz z ucznia- mi drugiej klasy gimnazjum. Głównym celem gry było poznanie wielokulturowej historii miasta oraz zmierzenie się ze stereotypami i uprzedzeniami. Rozgrywka była prowadzona metodą questingu, czyli turystyki z zagadkami w oparciu o rymowany scenariusz umożliwiający samo- dzielne zwiedzanie okolicy. Zagadki zawarte w  scenariuszu sprawdzały znajomość historii i wiedzę na temat wielokulturowości regionu wśród uczestniczek i uczestników gry. Scenariusz wzbogacony został o dodatkowe zadania, które były przydzielane przez Agentów spotykanych na trasie gry (uczennice i uczniów przebranych w stroje z minionych epok). Zadania te oprócz weryfikowania wiedzy sprawdzały sprawność i kreatywność zawodników i zawodniczek. W ich ramach uczestnicy i uczestniczki mieli okazję m.in. poznać grę w hacele, ugasić miniaturowy pożar, puszczać kaczki na wodzie, spotkać fabrykanta Oswalda Tryllinga, rabina i handlarkę z ul. Kupieckiej. Do udziału w grze zaproszono dwu- i trzyosobowe drużyny uczennic i uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Informację o rekrutacji do gry można było znaleźć w lokal- nych mediach (np. internetowym serwisie „Gazety Wasilkowskiej”). Uczennice i uczniowie szkół gimnazjalnych mogli wziąć udział w grze po dostarczeniu zgody rodziców, a młodsi uczestnicy i uczestniczki musieli mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej. Jak do tej pory gra miała trzy odsłony: pierwsza została zrealizowana w ramach programu „Polska dla wszystkich”, druga podczas Dni Wasilkowa, a trzecia podczas finału projektu „Podlaska multi- koalicja”. Łącznie we wszystkich trzech edycjach wzięło udział 120 osób, w tym nie tylko uczennice i uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych, ale także osoby dorosłe (podczas drugiej edycji).
 • 13. 13 Organizatorom udało się uzyskać od rady rodziców (podczas pierwszej edycji) i od władz mia- sta (podczas drugiej) wsparcie w postaci nagród dla uczestniczek i uczestników. Zrealizowany został również filmik prezentujący przebieg gry dostępny w serwisie YouTube. Gra jest świetnym przykładem na to, jak poprzez rozrywkową formułę można walczyć z uprzedzeniami i stereotypami, o czym może świadczyć ostatnia zwrotka scenariusza: W jednej przestrzeni, przy jednej pracy, kilka tysięcy niczym rodacy, mogli żyć razem mimo różnicy Żydzi, Rosjanie i katolicy. Więc zapamiętaj cel tej przygody: „Polska dla wszystkich” to motto zgody. Teraz z tym hasłem na ustach niesionym stań przy kapliczce z sercem natchnionym. Tutaj się kończy nasza rozgrywka, to chyba była niezła rozrywka? Monika Czapka – na co dzień pracuje jako nauczycielka bibliotekarka w Zespole Szkół nr 12 w Lub- linie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie oraz realizacją projektów wykorzystujących nowe media w działa- niach edukacyjnych i animacyjnych. Wiceprezeska Fundacji „5Medium”, gdzie m.in. koordynowała realizację gry miejskiej „Alicja w krainie Facebooka”. Laureatka nagrody kulturalnej Żurawie 2014 – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne w kategorii „Animator kultury”. Autorka serdecznie dziękuje Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z Gimnazjum im. Księdza Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie za udostępnienie materiałów i odpowiedzi na pytania dotyczącegry miejskiej „Zagadka wielokulturowego Wasilkowa.
 • 14. 14
 • 15. 15 Piotr Skrzypczak Funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Lokalni Architekci – zmień swoją okolicę Naprawmy to! Dawno skończyły się czasy, kiedy słowo „publiczne” oznaczało „niczyje”. Coraz częściej „wspólne” znaczy „także moje”. Jeśli coś jest ładne, zadbane, efektowne – czujemy dumę. To nasze miejsce! Niestety ta zasada nie zawsze działa w  drugą stronę. Jeśli widzimy zaniedba- ną przestrzeń, uszkodzony przystanek, nieoświetloną ulicę, urząd niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową czy dzikie wysypisko, szukamy winnych na zewnątrz. To mityczni „oni” są za to od- powiedzialni. Czasami jest to prezydent kraju, czasami parlament albo ogólnie – politycy. Niekiedy narzekamy na lokal- ne władze czy administratorów terenu. Rzadko jednak przychodzi nam do głowy refleksja, że to miejsce także jest nasze
 • 16. 16 i możemy coś z tym zrobić. Rzadko też potrafimy zauważać dobre praktyki i być z nich dumni. Nie wychodzimy z własnymi pomysłami na to, jak dane miejsce można zmienić lub co mogłoby się na nim pojawić. Co zatem zrobić, żeby przełamać ten schemat? Odpowiedź jest prosta – wdrożyć łatwy, wręcz intuicyjny, sposób gromadzenia in- formacji o takich sytuacjach oraz sposób reagowania na nie, który rozwiązuje problem wspólnie z  podmiotami odpowiedzialnymi, a nie wzmacnia bierność i zniechęcenie. To zadanie dla Lokalnych Architektów! Naszym celem jest przekierowanie energii z narzekania na działanie. Zamiast opowiadać, jak to źle się dzieje, warto informować odpo- wiednie podmioty zajmujące się danym terenem. Często jest tak, że usterka nie jest naprawiana nie dlatego, że ktoś ma złą wolę, ale dla- tego, że administrator terenu o niej po prostu nie wie. Czasami też nie zdaje sobie sprawy z wagi problemu. Nie ma pojęcia, że są osoby, które chciałyby dane miejsce ulepszyć. I że chętnie same włączą się w taką pracę. Projekt zakłada zaangażowanie młodzieży do krytycznego, ale także konstruktywnego spojrzenia na swoją najbliższą okolicę. Pomóc ma w tym mapa, np. w formie prostego internetowego narzędzia po- zwalającego na sygnalizowanie wyzwań, z jakimi spotykają się miesz- kańcy. Uzupełnianie mapy odbywać się może podczas cyklicznych spacerów badawczych. Zgromadzone dane po odpowiednim opi- saniu trafią bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za konkretny teren. Po rozpoznaniu sytuacji (np. kosztów naprawy, niezbędnego czasu) nastąpi proces weryfikowania danego zgłoszenia i wspólnego wypracowywania rozwiązań. Sprawy, które uda się naprawić, staną się widocznym dowodem na skuteczność akcji i będą podstawą do reklamowania jej wśród szerszych grup mieszkańców.
 • 17. 17 Zaplanuj i zorganizuj to sam! Krok 1: określamy cele Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań warto przemyśleć cele, jakie nam przyświecają. Czy chcemy dokonać konkretnej zmiany w najbliższym otoczeniu, np. wspólnymi siłami rewita- lizując opuszczony plac, czy też chcemy uruchomić długofalowy proces zbierania informacji o usterkach we wspólnej przestrzeni. A może chcemy sprawdzić, jak wygląda nasza okolica pod względem użyteczności dla jej mieszkańców: czy przejścia dla pieszych są oznakowane, czy w instytucjach są podjazdy dla niepełnosprawnych, a place zabaw dla dzieci są bezpieczne? Być może mamy świetny pomysł na stworzenie miejsca, w którym będą mogli spędzać czas nasi dziadkowie lub matki z dziećmi? A może po prostu chcemy zarazić społecznym zaangażo- waniem bierne dotąd grupy, a pomoże nam w tym wspólny spacer? Odpowiadając na te pytania, warto także przemyśleć, do kogo adresujmy działanie, z kim bę- dziemy pracować, jakich mamy sojuszników, a jakich możemy jeszcze pozyskać (np. władze, organizacje pozarządowe, administrację osiedla). W ramach analizy zasobów dobrze jest też określić ilość czasu, jaki mamy na dane działanie, przeanalizować tę kwestię nie tylko pod kątem tygodnia, ale także w dalszej perspektywie, tak by przewidzieć ferie, przerwy świąteczne czy np. ważne lokalne wydarzenia. Krok 2: tworzymy zespół Zbierzmy zespół kilku osób, które chciałyby poprowadzić projekt. Spiszmy nasze kom- petencje. Może ktoś jest świetny w  obsłu- dze komputera, a  ktoś umie robić zdjęcia, ktoś z kolei dobrze pisze? Na pewno dla każ- dego znajdzie się zajęcie! Zastanówmy się, jakie zadania trzeba będzie wykonać w rea- lizacji projektu i czy będziemy potrzebować pomocy kogoś z zewnątrz.
 • 18. 18 Krok 3: wybieramy temat i miejsce Ale jak wybrać teren? Głosować? W  jaki sposób decydować, co jest najważniejsze? Czy zająć się wszyst- kim, czy jakimś konkretnym aspek- tem, np. przystosowaniem prze- strzeni dla niepełnosprawnych, tere- nami zielonymi? Merytoryczną pracę nad projek- tem możemy zacząć od zabawy. Niech każda osoba na kartkach wypisze, co ją denerwuje lub czego jej brakuje we wspólnej przestrzeni. Następnie kartki przyklejmy na tablicy. Omawiając wyniki, możemy grupować zgłoszone problemy (np. infra- struktura, zieleń, komunikacja, czystość, bariery architektoniczne). Sprawdźmy, który obszar cieszy się największym zainteresowaniem, w którym pojawia się najwięcej problemów lub może być dobrym polem do działania. To ćwiczenie pomoże nam zorientować się, na co na- trafimy podczas spaceru. Potem określmy teren, którym chcemy się zająć (np. dzielnicę, teren wokół szkoły, park, brzeg rzeki). Lepiej wybrać mniejszy obszar, a potem go rozszerzać, niż nie podołać zbyt dużemu wy- zwaniu. Ważne, żeby sprawdzić, do kogo ten teren należy (gmina, spółdzielnia mieszkaniowa, prywatna firma). Pomoże to potem budować dobrą współpracę. Krok 4: szukamy partnerów Dobrym pomysłem jest zorganizowanie spotkania z władzami i administratorami terenu, któ- rym chcemy się zająć. O pomoc w umówieniu spotkania można poprosić zaprzyjaźnioną orga- nizację pozarządową albo po prostu pójść do siedziby gminy i na miejscu zapytać, kto odpo- wiada za kontakty z mieszkańcami. A potem umówić się na spotkanie, np. w szkole.
 • 19. 19 Podczas spotkania opowiedzmy o idei projektu. Podkreślmy, że nie chodzi nam o kontrolę, ale o współpracę. Zaznaczmy, że każda zaproponowana inicjatywa będzie z nimi, tj. z władza- mi, konsultowana. Warto poznać ewentualne ograniczenia (np. brak środków w bieżącym roku budżetowym, niewystarczające kompetencje w danym zakresie itp.). Zastanówmy się wspólnie, co możemy zrobić sami lub wspólnie z mieszkańcami, a do czego niezbędna jest pomoc władz. Podczas spotkania spiszmy dokładnie, kto za co odpowiada ze strony władz (w zakresie kom- petencji oraz terytorialnie). Może to wyglądać tak: „Jan Kowalski, zieleń, park miejski”. Dzię- ki temu będzie można w łatwy sposób przekazać konkretne zgłoszenia do właściwych osób. Ustalmy również sposób kontaktowania się i informowania o postępach. Krok 5: tworzymy mapę W  poprawianiu wspólnej przestrzeni pomoże nam mapa. Można wykorzy- stać darmowe narzędzie internetowe, np. Google Maps i za pomocą tego ser- wisu stworzyć interaktywny plan naszej okolicy: zaznaczać konkretne obszary, umieszczać pineski (o rożnym kształcie dla różnych kategorii), wstawiać linki do tekstów, innych stron czy filmów. Moż- na także dodać legendę, tak by każda osoba w łatwy sposób zorientowała się, o co w tych oznaczeniach chodzi. Na takiej mapie możemy zamieszczać zauważone usterki i problemy lub pomysły na działanie w danym miejscu, a następnie zaznaczać, co już udało się zrobić, a na co jeszcze trzeba poczekać. Jeśli nie chcemy swojej działalności przenosić do internetu, możemy wykorzystać klasyczne metody: papier, markery, pineski, zdjęcia. Mapa może powstać np. na dużej ścianie w szkole.
 • 20. 20 Krok 6: planujemy spacer Kulminacją działania może być wspólny spacer badawczy Lokalnych Architektów. Spacer (spacery) możemy odbyć we włas- nej grupie projektowej lub zaprosić innych. Dobrze jest wspólnie zastanowić się, kto może być zainteresowany dołączeniem do nas. Można to zrobić metodą war- sztatową. Najpierw wypisać rożne grupy mieszkańców (np. młodzież, osoby na emeryturze, rodzice z  małymi dziećmi), a następnie, w podgrupach, zastanowić się, jak do nich dotrzeć. Przeanalizujmy, gdzie dane grupy bywają, co czytają i dobierzmy odpowiednie formy działań (np. do młodzieży można tra- fić za pośrednictwem Facebooka, a do starszych za pomocą plakatów w osiedlowym sklepie, dobrym pomysłem jest też kontakt z księdzem, który o naszym działaniu poinformuje podczas ogłoszeń parafialnych). Dobierając czas spaceru, pamię- tajmy, żeby wybrać taką porę tygodnia i  dnia, żeby mogło uczestniczyć w nim jak najwięcej osób, np. sobotnie popołudnie (chyba, że w tym czasie w naszej miejscowości odbywa się jakaś inna publiczna impreza). Jeśli mamy ochotę, możemy stworzyć internetową stronę promującą projekt. Opiszmy za- sady (np. to, że jesteśmy nasta- wieni na współpracę), zamieś-
 • 21. 21 ćmy mapę, wstawmy listę podmiotów, z którymi współpracujemy, podajmy terminy spacerów, dyżurów oraz nasze dane kontaktowe. Krok 7: idziemy na spacer Podczas spaceru przywitajmy wszystkich i przedstawmy główną ideę. Możemy rozdać ulotki, żeby żadna z ważnych informacji nie umknęła uczestnikom (musi się tam znaleźć także adres strony, gdzie będzie można zobaczyć zgromadzone materiały). Zadbajmy też o sposób gromadzenia informacji – np. rozdajmy karty obserwacji, które potem zbierzemy. W kartach powinny znaleźć się podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej sprawy: – dokładna lokalizacja (najlepiej ze szkicem terenu), – opis problemu, – propozycja rozwiązania, – kontakt do zgłaszającej pomysł osoby. Pamiętajmy, żeby mieć ze sobą aparat i/lub kamerę, by nasza mapa wzbogacona była o doku- mentację fotograficzną. Na koniec podziękujmy wszystkim za udział i dokładnie wyjaśnijmy, jakie będą dalsze kroki (np. zapraszając na stronę internetową czy do szkoły, pod naszą mapę, na której znajdą się wszystkie zgłoszone pomysły). Jeśli zamierzamy powtarzać takie spacery, poinformujmy, kiedy odbędzie się kolejny. Krok 8: rozbudowujemy mapę i… dyżurujemy Spacer zdarza się raz na jakiś czas. Aby nie ogra- niczać się jedynie do tej formy kontaktu, możemy zachęcać ludzi o przysyłania nam swoich pomysłów – warto wykorzystać gotową już kartę obserwacji. Ponieważ nie każda osoba korzysta z internetu, aby nikogo nie wykluczać, możemy stworzyć system dy-
 • 22. 22 żurów. Na każdym z nich powinna być osoba, która po usłyszeniu problemu, zaznaczy go na internetowej mapie. Takie dyżury mogą odbywać się w szkole, domu kultury czy siedzibie lo- kalnej organizacji pozarządowej (np. raz w tygodniu, w godzinach 14:00 – 16:00). Możemy również samodzielnie zbierać kolejne zauważone problemy i pomysły, np. podczas co- dziennej drogi do szkoły. Krok 9: szukamy rozwiązań Po spacerze czeka nas sporo pracy. Ważne, żeby jak najszybciej umieścić na mapie zgroma- dzone informacje. Następnie w grupie zastanówmy się, jak można rozwiązać dane problemy, i wybierzmy naj- ciekawsze i nadające się do zrealizowania pomysły. Pamiętajmy, że lepiej jest skupić się na jednej, dwóch kwestiach, dzięki czemu będziemy mogli poświęcić więcej czasu na ciekawą i wartościową realizację naszego działania. Stwórzmy harmonogram pracy dla poszczegól- nych działań, np. na osi czasu. Z tak rozpisanym planem warto zwrócić się do osoby, która odpowiada za dany teren czy temat w naszej miejscowości. Warto spotkać się z nią osobiście, by omówić sposób naprawy jakiejś usterki czy wprowadzenia koniecznych zmian. Kiedy wypracujemy rozwiązanie, koniecznie poinformujmy o  tym wszystkie zaangażowane w cały proces osoby. Z pewnością będzie im miło! Krok 10: podsumowujemy Po spacerze/cyklu spacerów oraz wypracowaniu konkretnych pomysłów na zmianę warto zorganizować otwarte spotkanie z władzami, by wspólnie omówić postępy prac. Wartością takich rozmów jest także zrozumienie argumentów drugiej strony (np. ograniczenia finan- sowe), które nie pozwalają na szybkie usunięcie usterki. Wtedy można spróbować wspólnie wymyślić jakieś nieszablonowe rozwiązanie (np. wspólnymi siłami odmalować zaniedbany plac zabaw czy zrobić publiczną zbiórkę na ustawienie dodatkowej latarni). Na takie spotka- nie warto zaprosić także mieszkańców i wspólnie zastanowić się nad szczegółami.
 • 23. 23 Krok 11: naprawiamy! Jeśli okaże się, że możemy wziąć praktyczny udział we wprowadzaniu w  życie wypracowanego rozwiązania (np. w odmalowywaniu zaniedbanego placu zabaw), pamiętaj- my o tym, by zaprosić wszystkie osoby, które brały udział w naszym spacerze. Takie wydarzenie możemy łatwo prze- kształcić w wesoły piknik. Powinno stać się ono swoistym świętem naszej wspólnoty. Okazją do podsumowań, rozmów i wspólnej zabawy. Pamiętajmy, że nie zawsze uda się wprowadzić konkretne zmiany w naszej okolicy, wartością jest również zorganizo- wanie otwartego spotkania, na którym wspólnie z władza- mi i mieszkańcami przeprowadzimy debatę dotyczącą proponowanych zmian. Może stać się ona źródłem przekształceń w najbliższej przyszłości. Krok 12: oznaczamy poprawione miejsca Jeśli uda się nam rozwiązać jakiś problem – pochwalmy się tym. Stwórzmy szablon, który po udanej akcji będzie można odbić na chodniku. Szablon najłatwiej zrobić ze starej dużej kliszy fotograficznej (np. po prześwietleniu klatki piersiowej), wycinając w niej literki i symbole. Można też użyć naklejek z hasłem: „Naprawione dzięki…”. Takie oznaczanie musi być zgodne z prawem – czyli warto uzyskać zgodę od administratora terenu. Ważne, żeby za każdym razem podawać adres strony internetowej naszego projektu, by kolej- ne osoby mogły do niego dołączyć. Na marginesie Partnerzy: lokalne władze, administratorzy terenu. Narzędzia: miejsce na spot- kania zespołu organizacyjne- go, komputer z dostępem do internetu, aparat fotograficz- ny, mapa okolicy, szablony, nalepki.
 • 24. 24 Warto się inspirować, czyli dobre praktyki Mapa problemów dzielnicy Sławin W ramach projektu „LublinLab” uczniowie klasy piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie stworzyli interaktywną mapę problemów swojej dzielnicy – Sławina. Głównym celem było poznanie historii i problemów własnej dzielnicy oraz próba wprowadze- nia na jej terenie zmian. Uczniowie pracowali w kilku grupach roboczych: fotograficz- nej, wideo, dźwiękowej oraz dziennikarskiej. Każda z grup kil- kakrotnie odbywała spacer, podczas którego robiła zdjęcia, nagrywała dźwięki miasta lub wywiady z  mieszkańcami. Uczennice i  uczniowie dokumentowali m.in.: rozbite szyby, pomazane budynki, zniszczone boisko itp. Nagrywając wywia- dy, pytali o rzeczy, które irytują mieszkańców i przeszkadzają im, oraz o ich marzenia o dzielnicy i pomysły na to, co sprawi, że życie w niej będzie przyjemniejsze. Dodatkowo grupa dziennikarska stworzyła gazetkę – jedno- dniówkę, w której umieściła wyniki przeprowadzonej sondy, pomysły swoich rówieśników i rówieśniczek na wprowadzenie zmian w tej okolicy, a także wywiad z radną dzielnicy. W gazet- ce zostały również zamieszczone zwycięskie prace dzieci ogło- szonego wcześniej konkursu pt. „Moja wymarzona dzielnica”. Wykonane przez siebie zdjęcia, nagrania i teksty uczniowie zamieścili na mapie utworzonej w serwisie Google Maps. Każdy materiał został tam oznaczo- ny konkretną ikonką ze względu na swoją formę (fotografia, dźwięk, tekst, wideo).
 • 25. 25 Następnie cała grupa zebrała się raz jeszcze i po analizie mapy wspólnie postanowiła prze- prowadzić cztery działania: namalować mural na ścianie szkoły (która była szara i zniszczona), posprzątać dzielnicę z mieszkańcami (odpowiedź na dzikie wysypiska śmieci), zorganizować w szkole otwarty pokaz stworzonej mapy oraz spotkać się z radną dzielnicy, by wspólnie zasta- nowić się nad możliwością wprowadzenia zmian. Wszystkie te akcje udało się przeprowadzić, a efekty w postaci muralu widnieją na szkole do dzisiaj. „Źródło: „LublinLab”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, http://latarnia.teatrnn.pl/lublinlab/minilab (dostęp: wrzesień 2014) Piotr Skrzypczak – politolog, współtwórca lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber, które od dzie- sięciu lat prowadzi lokalne działania na rzecz praw człowieka. Wykładowca, trener i animator spo- łeczny. Zapalony miłośnik górskich biegów ultra.
 • 26. 26
 • 27. 27 Cezary Hunkiewicz Sztuka miejska Z(a)maluj na lokalnie – sztuka miejska Czym jest sztuka uliczna? Sztuka uliczna, street art (graffiti, szablony, murale i inne) stają się coraz popularniejszymi zja- wiskami, wśród artystek, animatorów kultury i mieszkańców miast, w których powstają, a tak- że historyków i historyczek sztuki, tworzących naukowe omówienia tej działalności. Na potrzeby naszego projektu sztukę uliczną bę- dziemy określać jako spontaniczną artystyczną działalność polegającą na traktowaniu przestrze- ni publicznej (czyli takiej, która jest ogólnodostęp- na) i jej infrastruktury (budynków, chodników, ła- wek itp.) jako miejsca umieszczania obrazów i in- nych form artystycznych. Poniżej skupimy się przede wszystkim na zapre- zentowaniu pomysłów realizacji pomniejszych działań w przestrzeni publicznej – takich, które są możliwe do wykonania przez każdego, niezależ- nie od wieku, umiejętności plastycznych czy środ- ków finansowych.
 • 28. 28 Zaplanuj i zorganizuj to sama! Krok 1: czy warto? Wykorzystanie niektórych  narzędzi sztuki ulicznej do nowatorskich sposobów animowania czasu wolnego oraz do kreatywnych i  nieszablonowych form nauki, gdzie uczestnicy zajęć nabywają umiejętności z zakresu projektowania czy pracy zespołowej, jest możliwe nie tylko w oddolnych akcjach artystycznych, lecz także w działaniach instytucjonalnych. Zanim zaczniemy organizować młodych ludzi, szukać środków czy przestrzeni, w której rozpo- czniemy pracę, warto zadać sobie podstawowe pytania: czy warto angażować młodzież w dzia- łania w  przestrzeni publicznej? Jaki przyniesie to pożytek? A także: jakie może nieść ze sobą konsekwencje? Z doświadczenia organizatorów podobnych wydarzeń wynika, że zarówno mło- dzież, jak i  dorośli, chętnie włączają się we wszelkie działania kreatywne – szczególnie te, które pociągają za sobą zmianę przestrzeni publicznej, dają uczestnikom możliwość kształ- towania otoczenia, w którym żyją i decydowa- nia o nim. Ponadto uczestnicy i uczestniczki do- skonalą twórcze myślenie i  konsekwencję w działaniu, wzmacniają pewność siebie, rozwi- jają talenty i nabywają nowych umiejętności: od współpracy w  grupie począwszy, na planowa- niu skończywszy. Krok 2: twórcy i odbiorcy naszych działań są równie ważni! W dalszej kolejności powinniśmy zastanowić się, jaki charakter ma mieć projekt, kto jest jego głównym twórcą i jak przekonać innych do naszego pomysłu? Czy działanie ma być realizowa-
 • 29. 29 ne tylko przez uczestników warsztatów, czy też przy współpracy z lokalną społecznością. Kto powinien opracować projekt, a kto odpowiadać za jego realizację? Nad powyższymi pytaniami warto zastanowić się samodzielnie, biorąc również pod uwagę specyfikę młodzieży włączonej w działania. Krok 3: trudna sztuka negocjacji Zastanawiając się nad tematyką naszych działań, musimy rozważyć wszystkie plusy i minusy wynikające zarówno z charakteru miejscowości, jak i specyfiki lokalnej społeczności – jej po- trzeb oraz, nierzadko, oczekiwań (zazwyczaj sprowadzających się do wyrażenia: „chcemy, żeby było ładnie”, ale i: „nie chcemy żadnych zmian”). Pamiętajmy, że nieprzychylne podejście mieszkańców może negatywnie wpłynąć na morale uczestników warsztatów i zniechęcić ich do przyszłych działań. Dlatego warto odpowiednio wcześniej zaznajomić mieszkańców danej okolicy z projektem, przeprowadzić ankiety, a nawet wspólnie go przedyskutować czy skorygować według sugestii. Nierzadko jest to najtrudniejsza część całego procesu – zwłaszcza gdy w miejscowości, w której realizujemy projekt, nigdy nic takiego nie miało miejsca lub, co gorsza, podobne wydarzenie się odbyło, ale efekt znacznie odbiegał od wyobrażeń i oczekiwań mieszkańców. Przede wszystkim należy się przygotować do odpowiedzi na pytania: „Dlaczego chcecie coś takiego zrobić?”, „Jak to bę- dzie wyglądać?” i „A co my będziemy z tego mieli?”, a także umieć podać przykłady udanych realizacji podobnych dzia- łań i ich pozytywnych konsekwencji (zmniejszenie liczby ak- tów wandalizmu, dobroczynny wpływ na dzieci itp.). Należy przy tym zastanowić się nad tematyką projektu – być może warto postawić na zagadnienie bliskie lokalnej społeczności, np. mural o  treści historycznej, związany z  wydarzeniem istotnym dla mieszkańców, o  wymiarze edukacyjnym (np. proekologiczny) lub estetycznym (celem może być odno- wienie zniszczonej ściany czy ozdobienie fragmentu elewa- cji). Dobrym pomysłem wydaje się zaangażowanie w prace
 • 30. 30 zarówno młodzieży, jaki i seniorów, gdzie osoby starsze mogą opowiedzieć historię z przeszło- ści danej społeczności i wspólnie z młodzieżą przenieść ją na ścianę, np. w formie komiksu (niewątpliwe obustronne korzyści z zacieśniania więzi międzypokoleniowych). Po zakończeniu projektu nie zapomnijmy zaprosić mieszkańców na jego oficjalne odsło- nięcie i podsumowanie. Podziękujmy za okazaną pomoc, np. poprzez wspólne zdjęcie na tle gotowej pracy. Krok 4: sztuka wyboru formy Istnieje kilka możliwości zrealizowania projektu w zależności od wieku uczestników, liczebno- ści grupy, zasobów materiałowych, finansowych i innych czynników. Jednym z możliwych działań może być zaprojektowanie i wykonanie malowidła, które na trwa- łe zagości w przestrzeni publicznej. Do jego wykonania potrzebny będzie opracowany projekt, a następnie materiały, którymi realizujemy go na ścianie. Jeśli nie mamy materiałów i  środków finansowych na zakup farb bądź zależy nam na działaniach proekologicznych, warto zastanowić się nad tzw. moss graffiti, czyli graffiti pisanym na murze za pomocą mchu. Co prawda efekty nie będą natychmiastowe, ale za to na pewno interesujące i samą formą pro- mujące ekologię. Z  kolei jeśli nie chcemy czekać na pierwsze efekty moss graffiti, a  zakup farb przekracza nasze możliwości fi- nansowe, pamiętajmy, że do stworze- nia malowideł na ścianie (ale także, na chodniku, ławkach, schodach, roz- postartej folii czy ściankach wybudo-
 • 31. 31 wanych z płyt OSB) możemy użyć w zasadzie wszystkiego, co mamy pod ręką: kredy, gazet, kolorowych sznurków, skrawków materiału itp., a nawet możemy „czyścić” fragmenty ścian za pomocą kawałka materiału umoczonego w wodzie z dodatkiem detergentu i w ten sposób tworzyć interesujące obrazy (reverse graffiti). Gdyby nie interesował nas street art, to innym przykładem wartościowych działań z zakresu szeroko rozumianej kultury miejskiej jest tzw. guerilla gardening, czyli partyzantka ogrodni- cza. Są to działania proekologiczne, polegające na wzbogacaniu przestrzeni publicznej, przede wszystkim tej ubogiej w zieleń, o nowe krzewy, kwiaty itp. Guerilla gardening jest idealną pro- pozycją dla osób majsterkujących, gdyż w jej zakres wchodzi także uzupełnianie przestrzeni meblami miejskimi (np. z palet, płyt OSB), w miejscach, gdzie ich brakuje, choć byłyby przydat- ne, np. ze względu na ożywienie więzi sąsiedzkich. To tylko niektóre przykłady działań, które można organizować w przestrzeni publicznej – tak naprawdę to, jaką gałąź twórczości ulicznej wybierzemy, zależy od nas i obranego celu, na- szych zasobów finansowych, czasowych, a także specyfiki grupy, z jaką współpracujemy. Krok 5: praca w grupie to podstawa Pamiętajmy, że przy wymyślaniu i prowadzeniu projektu war- to postawić na pracę w grupie, tworząc zespół organizacyjny. Zacznijmy od doboru uczestników działania. Liczebność ze- społu powinna być zależna od specyfiki realizowanego pro- jektu. Idealnie, jeśli grupa liczy od trzech do sześciu osób, choć możliwe jest przeprowadzenie działania w grupie liczniejszej. Uczestnicy powinni być w  zbliżonym wieku, najlepiej gdy mają powyżej dwunastu lat, co pozwoli im samodzielnie za- planować i wykonać mural. Pierwsze spotkanie powinno być ogólnym wprowadze- niem w ideę projektu, nakreśleniem jego celu (np. upięk- szenie przestrzeni), pokazaniem uczestnikom tzw. dobrych praktyk, które mogą zostać potraktowane jako inspiracja
 • 32. 32 w przygotowaniu własnego projektu. Na tym spotkaniu zastanówmy się również nad podzia- łem zadań w zespole. Krok 5: wybór lokalizacji i tematyki projektu Wybór lokalizacji działań może stanowić kolejny etap projektu – nierzadko miejsce będzie nie- odłącznie związane z tematyką. Z uczestnikami i uczestniczkami zajęć należy odbyć spacer po okolicy w celu wybrania przestrzeni, w której chcielibyśmy realizować projekt. Należy zrobić zdjęcia wytypowanych miejsc, opisać je i podać dokładny adres. Po spacerze lub na kolejnym spotkaniu można odbyć dyskusję na temat wyboru idealnej lokalizacji. W tym momencie po- winniśmy sobie zadać następujące pytania: jakie korzyści przyniesie zmiana tej przestrzeni, a jakie może nieść ze sobą konsekwencje negatywne? Jaki typ działań jest tu możliwy do prze- prowadzenia? Co jest potrzebne do realizacji projektu w tym miejscu (zgoda właściciela, środ- ki osobowe, materiałowe, finansowe i in.)? Jeśli zależy nam np. na odmalowaniu fragmentu muru, możemy wybierać ściany pomazane, zniszczone, takie które nie budzą dobrych skoja- rzeń. Łatwiej wówczas uzyskać zgodę na odmalowanie ściany u właściciela obiektu. Po wyborze miejsca, w którym chcemy umieścić naszą pracę, musimy taką zgodę uzyskać. W osiągnięciu tego celu pomocne może być pokazanie gotowego projektu muralu, jaki chce- my namalować. Oczywiście nie jest to konieczne, ale może rozwiać wątpliwości osoby, którą prosimy o udostępnienie miejsca. W razie niepowodzenia – nie zrażajmy się! Szukajmy innego, dostosujmy do niego naszą wizję. Wspólnie z uczestnikami projektu należy ustalić tematykę dzia- łania. Może ona dotyczyć jakiegoś konkretnego tematu, wyda- rzenia, postaci istotnej dla lokalnej społeczności (tu znów odsy- łamy do konsultacji z  mieszkańcami danej miejscowości). Ale równie dobrze malowidło może przedstawiać krajobraz, abs- trakcyjne figury lub sam napis. Dosyć istotne jest, aby nie na- rzucać jednej wizji – szczególnie jeśli współpracujemy z  mło- dzieżą. O wiele więcej pożytku i radości w trakcie realizacji przy- nosi wspólnie opracowany projekt.
 • 33. 33 Krok 6: faza projektowa Jeśli znamy ideę i cele projektu, a także wybraliśmy lokalizację i te- matykę malowidła, możemy przejść do fazy projektowej. Wspólnie zastanówmy się, w jaki sposób obraz może ukazać wybraną przez uczestników warsztatów tematykę, z jakich elementów ma się skła- dać. Pamiętajmy również o propozycjach i pomysłach, które zebra- liśmy podczas konsultacji. Na tym etapie należy przemyśleć rów- nież, jakich będziemy potrzebować materiałów: czy do wykonania malowidła będą konieczne szablony (pomyślmy o nich, zwłaszcza gdy w projekcie będą często pojawiające się elementy, np. liście, tra- wa, chmury, litery i in.), czy też całość obrazu zostanie wykonana odręcznie, np. za pomocą pędzli, wałków, fragmentów gazet, kolo- rowych sznurków itp. W projekt można wkomponować hasła (np. wypowiedzi mieszkańców miejscowości lub ważne daty z krótkim opisem). Jeśli realizujemy projekt na starej zniszczonej ścianie, war- to ją odpowiednio przygotować – zdrapać starą farbę, a jeśli mur ma jakieś poważniejsze ubytki – uzupełnić je. Można to zrobić za pomocą zaprawy murarskiej, ale także – co jest zdecydowanie bar- dziej ekologicznym rozwiązaniem – gliną. O ile istnieje taka możliwość, warto postarać się o obecność osoby biegłej w sztuce ulicznej, która może być pomocna w nauce operowania sprayem czy w wykończeniu malowidła, z po- mocą może przyjść również lokalny artysta czy nauczyciel/nauczycielka plastyki – brak „eksper- ta” nie stanowi jednak przeszkody w wykonaniu obrazu. Krok 7: zaczynamy malowanie! Do wykonania muralu i szablonów przydadzą się nam: – akrylowe farby zewnętrzne (różne kolory; łącznie ok. 10 l), – farby do graffiti w sprayu z zestawem zaworów (ok. 10 sztuk), – nożyki do cięcia papieru, – brystol A1 do wycięcia szablonów (10 sztuk),
 • 34. 34 – pędzle (różna grubość, najlepiej po sztuce do każdego planowego koloru, wybór grubości pędzla zależy od wielkości powierzchni, którą danym kolorem chcemy zamalować), – wałki (różna szerokość, po sztuce do każdego koloru), – folia i taśma malarska do zabezpieczenia terenu pracy, – gumowe rękawiczki, – kuwety do farby, – maski higieniczne, – wiadra na wodę, – drabina. Po przygotowaniu projektu muralu należy zastanowić się, jakich materiałów będziemy potrze- bować i w jakiej ilości. Podstawą są farby w odpowiedniej kolorystyce (najlepiej zewnętrzne farby akrylowe – odporne na warunki atmosferyczne). Farby można kupić, ale często lokalne podmioty angażują się, wspierając materiałowo działanie. Zawsze warto zapytać o możliwość nieodpłatnego przekazania przeterminowanych farb. Jeśli zależy nam na atrakcyjnej formule, wszyscy powinni mieć możliwość malowania farbami w sprayu. Zależnie od faktury ściany za- opatrzmy uczestników w pędzle i wałki (z włosiem lub gąbczaste) o różnej szerokości. Optymal- nie zestaw powinien zawierać wałki/pędzle o szerokości: 20, 10 i 5 cm. Do jednego koloru farby powinniśmy używać jednego wałka/pędzla. W przypadku zakupu sprayów należy upewnić się, Uwaga W  celu sprawnego przeniesienia projektu na ścianę możliwe jest wykorzystanie rzutnika. W takim przypad- ku projekt powinien być przygotowany w formie pliku graficznego, który wyświetlamy na ścianie przeznaczo- nej do pomalowania; uczestnicy zajęć odrysowują ko- lejne elementy, używając wąskich pędzli. Aby projekt był dobrze widoczny, należy go wyświetlić po zmroku. Wykorzystanie rzutnika może być nieco skomplikowa- ne logistycznie, jednak oszczędność czasu oraz wier- ność w  odwzorowaniu projektu na ścianie warta jest rozważenia tej opcji.
 • 35. 35 czy farby te przeznaczone są do malowania graffiti i czy końcówki (czyli zawory znajdujące się na puszce) umożliwiają zmniejszanie ciśnienia i malowanie wąską linią. Przed wykonaniem obrazu na ścianie trzeba zabezpieczyć teren: rozłożyć folię na ziemi i osło- nić elementy, które nie mogą zostać pobrudzone farbą. Następnie powinniśmy zagruntować ścianę na jednolity kolor stanowiący tło malowidła. Kolejnym krokiem jest wykonanie szkicu, czyli możliwie dokładne przeniesienie na ścianę wszystkich elementów projektu. Pamiętajmy, aby kolor, którym szkicujemy na ścianie, był zbliżony do koloru tła, łatwiej wówczas zlikwido- wać zbędne linie. Po naszkicowaniu wszystkich elementów malowidła, zaczynamy wypełniać je odpowiednimi kolorami lub/i  odbijamy szablony. Na samym końcu wykonujemy kontury. Po zakończeniu malowania należy posprzątać teren i sfotografować efekt końcowy. Jeżeli chcemy wybrane elementy przenieść na ścianę za pomocą szablonu, do jego przygoto- wania potrzebny będzie duży sztywny brystol lub karton. Rysujemy na nim wzór, a następnie nożykiem do cięcia papieru wycinamy kontury, tak aby w papierze pozostał otwór w kształcie pożądanego wzoru. Następnie odbijamy (zamalowujemy) dany wzór na wybranej przez nas powierzchni. Mural można też namalować mchem (moss graffiti). Do przygotowania mikstury, którą będzie- my pokrywać ściany, potrzebujemy: – 250 ml maślanki, – pół łyżeczki cukru, – kilka kępek mchu, – plastikowy pojemnik o pojemności przynajmniej 500 ml, – blender, – pędzel (grubość należy dostosować do formy, jaką chcemy wykonać). Wszystkie składniki miksujemy razem do momentu, gdy uzyskamy kremową konsystencję. Przelewamy zawartość z blendera do plastikowego pojemnika i... gotowe! Możemy już malo- wać na ścianach. Pamiętajmy jednak, że mech lubi stanowiska zacienione i wilgotne, dlatego też nie będzie się rozwijać w każdym miejscu. Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie ściany/ muru od północy.
 • 36. 36 Krok 7: promocja – ważna rzecz Malowanie w przestrzeni publicznej cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Warto więc przygotować krótką informację prasową na temat naszego działania i rozesłać ją do lokalnych środków masowego przekazu, umieścić w internecie, na portalach społecznościowych. Cieka- wym pomysłem jest również przesłanie do mediów zdjęcia „przed” i „po” naszym działaniu. Dobrym sposobem na zaprezentowanie efektu naszej pracy jest zorganizowanie oficjalnego odsłonięcia muralu i zaproszenie na nie uczestników, mieszkańców miejscowości oraz me- diów. Pamiętajmy, że ktoś musi powitać zebranych, opowiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się na taką formę działania, dlaczego dbanie o wspólną przestrzeń jest ważne. Na marginesie Partnerzy: lokalne media, dys- trybutorzy farb i  narzędzi ma- larskich. Narzędzia: miejsce na spotka- nia zespołu organizacyjnego, materiały malarskie i plastyczne. Krok 8: ewaluacja, ewaluacja i jeszcze raz ewaluacja! Po zakończeniu pracy warto spotkać się w zespole or- ganizacyjnym i  podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat naszej wspólnej pracy. Warto wypisać sobie zarówno to, co się udało, jak i  to, nad czym trzeba jeszcze popracować podczas organizowania podob- nych inicjatyw w  przyszłości. Możemy np. poprosić uczestników i uczestniczki o wypełnienie karty oceny naszego działania. Pamiętajmy, że warto wystosować podziękowania do wszystkich osób i instytucji, które udzieli- ły nam wsparcia podczas przygotowania i realizacji muralu. Jeśli podczas pracy powstała doku- mentacja fotograficzna lub filmowa, przekażmy ją uczestnikom, zamieśćmy na naszej stronie internetowej i fanpage’u na Facebooku (jeśli powstały), roześlijmy też do naszych partnerów.
 • 37. 37 Warto się inspirować, czyli dobre praktyki LubARTowska Lubartowska to jedna z ulic w Lublinie położona w ścisłym centrum miasta. Po drugiej wojnie światowej stała się zagłębiem mieszkań komunalnych, nierzadko pozbawionych podstawo- wych wygód. Tu zgodnie z polityką mieszkaniową miasta osiedlano osoby o trudniejszej sytu- acji życiowej i materialnej, co wywoływało wrażenie odcięcia tej okolicy od miasta, choć znaj- duje się ona na skraju Śródmieścia. W 2014 roku Fundacja Kultury Miejskiej przygotowała dla mieszkańców projekt „LubARTowska”, który skierowany był przede wszystkim do najmłodszych. Jednym z działań było wspólne stworzenie muralu na nieco zapomnianym i zaniedbanym placu zabaw. Wspólnie z dziećmi udało się odnowić otaczające go ściany: powstały na nich kolorowe wzory i abstrakcyjne kształty. Dzieci pod opieką dorosłego zamalowały ściany na jednolity żółty kolor, a następnie stworzyły kontury zaplanowanych wcześniej rysunków. Następnie przyszła pora na najweselszą część zadania – wypełnianie konturów kolorami, przypominające nieco za- bawę z kolorowanką. Stworzone wspólnie malowidło ożywiło plac zabaw, sprawiło, że spędzanie na nim czasu stało się dla dzieci i okolicznych mieszkańców przyjemniejsze i radośniejsze. Cezary Hunkiewicz – wiceprezes Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Socjolog, nauczyciel akade- micki, doktorant – stypendysta w Katedrze Filozofii Społecznej KUL. Od ponad dziesięciu lat uczestniczy w rozwoju sztuki niezależnej. Zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty artystyczne.
 • 38. 38 Program „Młody Obywatel” Celem programu jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia kapitału społecznego i zaangażowanie ich w jego odkrywanie i rozwijanie. Młodzież przy wsparciu dorosłych wyrusza w  teren, aby zbadać swoją okolicę, a  następ- nie zaplanować działania na jej rzecz. W  ramach programu poznaje swoją społeczność lokalną, prowadzi wywiady z  przedstawicielami lokalnych instytu- cji, organizuje debaty z  mieszkańcami, tworzy ścieżki edukacyjne po miejsco- wości i podejmuje wiele innych działań na rzecz najbliższego otoczenia. Młodzi ludzie uczą się przy tym pozyskiwać so- juszników dla swoich przedsięwzięć. Od początku realizacji programu „Młody Obywatel” wzięło w nim udział niemal 500 szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z  całej Polski, ponad 4000 młodych ludzi przeprowadziło działania na rzecz społeczności lokalnej; zorganizowano ponad 100 warsztatów dla 1700 młodych ludzi. Program „Młody Obywatel” 2014/2015 jest objęty ho- norowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program „Młody Obywatel” 2014/2015 jest objęty pa- tronatem medialnym Platformy Kultury prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury. www.ceo.org.pl/mlodyobywatel
 • 39. Organizatorzy: Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO jest niezależną instytucją edukacyjną istniejącą od 1994 roku. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i  postawy niezbędne w  budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowa- nia się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych. www.ceo.org.pl Fundacja BGK Misją Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego jest tworze- nie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i  młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospo- darstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontaria- tu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest part- nerem programu Stypendiów Pomostowych i progra- mów edukacji obywatelskiej „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”. www.fundacjabgk.pl