Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluar per aprendre_v6

1,664 views

Published on

reflexió sobre el document de Neus Sanmartí "avaluar per aprendre"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Avaluar per aprendre_v6

 1. 1. AVALUAR PER APRENDRE Neus Sanmartí „Lavaluació per millorar els aprenentatges de lalumnat en el marc del currículum per competències.“ Joana Subirats Alvarez
 2. 2. IntroduccióLa visió competencial de laprenentatgecomporta: Redefinir els objectius. Escollir els continguts. Seleccionar les metodologies. Reflexionar sobre què, com, quan i per què savalua.
 3. 3. Lavaluació en el currículum per competències: Funció integradora de tot el procés daprenentatge: Ha de permetre decidir i adaptar estratègies pedagògiques a les característiques de lalumnat. Ha de constatar el progrés de lalumnat. Ha de contrastar el grau dassoliment per part de lalumnat dels objectius i de les CB. Ha dajustar, si escau, els processos didàctics.
 4. 4. Per a lalumnat:Constatar el seu progrés.Aprendre a regular-se per avançar en els aprenentatges i seguir aprenent.Cal cercar estratègies per compartir amb lalumnat el procés avaluador fer-lo partícep i protagonista del seu procés daprenentatge.
 5. 5. Per al professorat:Atendre la diversitat de lalumnat.Concretar els canvis curricularsimportants en canvis en lavaluació.Una visió competencial delaprenentatge comporta canviar...
 6. 6. QUÈQUAN S’AVALUA COM PER QUÈ
 7. 7. Finalitats de lavaluació:regular els comprovar quèaprenentatges: sha après:identificar dificultats. dificultats quantificar o qualificar elstrobar camins per resultats delsuperar-les. procés.
 8. 8. 1. Avaluació reguladoraTota activitat desenvolupada va acompanyadade la seva avaluació: judici sobre la qualitat de la tasca realitzada i decisió sobre els aspectes a millorar, si ho fa el propi alumnat aplica les següents CB: APRENDRE A APRENDRE i AUTONOMIA PERSONAL que són la base de qualsevol altre tipus de coneixement.
 9. 9. 2. Avaluació acreditativaconsiderant la definició de CBcal dissenyar activitats davaluaciódiferents a les tradicionals: orientades a comprovar si lalumnat és capaç de reproduir els coneixement transmès.
 10. 10. Lavaluació vista des de la seva funció reguladora.Aprendre a avaluar:→ condició bàsica per aprendre a aprendre, i→ per ser més autònom aprenent
 11. 11. Nou concepte daprenentatge: com el resultat de:identificar què no és capaç de fer prou bé.entendren les causes dels errors.prendre decisions orientades a la millora.
 12. 12. disseny duna activitat daprenentatgeplanificar com es promou que lalumnat „entengui que no ha entès“ dedicar tant o més temps a lavaluació-regulació de lactivitat que a la realització. NO savalua lalumnat, sinó les dificultatsdetectades.
 13. 13. Instruments per a una avaluació reguladoradiaris de classe: lalumnat expressa el que creu que ha après i també les seves dificultats.lanàlisi del que diu permet alprofessorat: identificar si reconeix lobjectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar.
 14. 14. „corregir“ treballs● Sovint és poc útil, sobre tot – si es qualifiquen amb una nota, – si no llegeixen o no entenen els comentaris.● Només pot „corregir“ → autoregular els errors qui els ha comès, – amb lajuda dels qui ensenyen, professors/es i/o companys/es.
 15. 15. Exemple 1dautoregulació:
 16. 16. Exemple 2dautoregulació.
 17. 17. Efectes de lautoavaluació en lalumnat● Augmenta la motivació i lautoestima.● Ajuda a entendre millor les pròpies dificultats.● Estimula a cercar opcions per millorar.● Implicació de laprenent en el seu procés daprenentatge.
 18. 18. Procés per adquirir lautoregulació:no és un procés fàcil ni ràpid:lalumnat tarda més dun any areconèixer què comporta lautoregulació→ importància del treball conjunt entreel professorat dun centre.com més petits comencen millor, a partirdels 14 anys requereix més esforç.
 19. 19. Desenvolupar la capacitat dautoregular- se comporta:1. Identificar els objectius de lactivitat.2. Anticipar i planificar lacció per realitzar la tasca.3. Compartir els criteris davalució.
 20. 20. 1. Identificar els objectius de lactivitat.● Quan el professorat ensenya uns determinats continguts prèviament sha formulat uns objectius: → lalumnat els ha dendevinar● no sap per què fa una activitat● ni per a què li serveix → aprenentatge pot rendible, tot soblida ràpidament.
 21. 21. En tot procés didàctic cal:● planificar com es compartiran els objectius amb lalumnat.● com se lajudarà a avaluar/regular les percepcions no idònies.● els objectius es van reelaborant mentre sensenya i saprén.● compartir els objectius no és simplement comunicar-los.● és el propi aprenent qui sels ha de formular.
 22. 22. Instruments útils per a compartir objectius:informe personal,qüestionaris per recollir els coneixementsprevis... i posterior reflexió sobre quènecessitem aprendre per respondrels,visualització dels conceptes-clau a través demapes conceptuals,converses en gran grup...
 23. 23. en general, promoure que lalumnat plantegeobjectius/preguntes productives quecomportin:relacionar, deduir, comprovar, analitzarcríticament, actuar,...en lloc de imitar o reproduir mecànicament.
 24. 24. 2. Anticipar i planificar lacció i autoregular-la.Diferència entre bons aprenents i els que noho són tant → capacitat de pensar abansde fer.Sovint el professorat tendeix a transmetreun coneixement ja elaborat.→ conseqüentment no es tendeix a avaluarsi lalumnat és capaç de preveure tots elsaspectes necessaris del procés.És habitual centrar-se només en lacomprovació dels resultats.
 25. 25. competències bàsiques!lobjectiu de tot procés densenyamentés que davant dun nou problema, lalumnat sigui capaç... daplicar el coneixements apresos, danticipar i planificar les operacions necessàries per resoldrel.cal avaluar si els estudiants anticipen iplanifiquem adequadament.
 26. 26. Instruments útils per avaluar i regular la capacitat danticipar i planificar:bases dorientació,esquemes,mapes conceptuals,diaris de classe,resums a partir de respondre a la pregunta„Què he après?“
 27. 27. diari de classe:
 28. 28. Cal assegurar-se que els teus diaris sempre DIARI donin una resposta intel·ligent, clara i completa DE i, si pot ser original, a aquestes tres qüestions:CLASSE a) Què hem fet avui a classe?; b) Que hi he après, o en què m’ha fet pensar?; c) Què ha estat el millor? El diari de classe es individual i original. S’haurà de fer a casa (si algun dia quedés temps, es podria deixar un estoneta a classe). Ha de recollir què s’hi ha fet a classe, què hi ha après o pensat cadascú i què ha estat el millor. Si l’alumne vol, pot prendre algunes anotacions per recordar-se’n millor. Cada classe començarà amb la lectura pública d’un o dos diaris de la sessió anterior, dels quals ressaltarem allò més original. Recorda... tres idees mínimes: a) Què hem fet avui a classe?; b) Que hi he après, o en què m’ha fet pensar?; c) Què ha estat el millor? El primer dia de classe se’ns ha explicat que... A la classe d’avui...
 29. 29. Es tracta didentificar on estan els errors o lesdificultats: → Buscar maneres de superar-los.Les dificultats es reflecteixen: en les operacions incloses a la base dorientació en el connector entre dos conceptes del mapa concentual...Objectiu: La producció final sexpliciti per escrit sense errors.
 30. 30. Estratègies per detectar errors i dificultatsAprenentage cooperatiu i entreiguals.Treballs en „racons“.Material dampliació.Organitzar una „hora de consulta“Pactar contractes de treball...
 31. 31. 3. Compartir els criteris davaluació.● Per reconèixer si sestà fent bé o no una activitat cal identificar els criteris davaluació.● Cal conèixer bé el contingut a avaluar i les principals dificultats sorgeixen en fer la tasca.● Fins que hagin realitzat les activitats no poden reconèixer de manera significativa els C.A.
 32. 32. Cal distingir entre:Criteris de realització: aspectes ooperacions que sespera que saplique.Criteris de resultats: qualitat amb que sapliquen els aspectes definits en el criteris de realització, Fixen el seu gran dacceptabilitat a partir de valorar: → la pertinència, completesa, volum de coneixements, originalitat...
 33. 33. Estratègies per definir els dos tipus de criteris.Formular preguntes del tipus: de quina manera es pot comprovar si sha construït un coneixement adequat dels coneixements corresponents i en quin grau?Evitar ambigüitats:→ impedeixen que laprenent reconegui elsseus encerts i les seves dificultats.→ no concreten els motius pels quals latasca està ben resolta o és incompleta.
 34. 34. Lavaluació vista com activitat per comprovar què sha après.● comprovar si shan assolit els objectius● identificar el que encara falta per aprendre.● acreditar els resultats.● identificar els aspectes a millorar.
 35. 35. avaluació de les competències:● resolució de problemes oberts, reals, complexos i productius.● NO te sentit avaluar coneixements duna banda i competències de laltra.● lavaluació es fa en finalitzar laprenentatge entorn a una temàtica específica que ha de ser de tipus competencial.● cal identificar el progressos en components expecífics de cada CB, són idonis: Treball de síntesi i projecte de recerca (ESO)
 36. 36. la normativa estableix:● informe de nivell dadquisició de les CB i dels aprenentatges en finalitzar E.P.● Títol de Graduat en ESO: – qui hagi assolit les CB i – els objectius detapa.● Per tant, les A.A. han permetre valorar el nivell assolit en laprenentatge des del punt de vista competencial.
 37. 37. 3.1 Tipus de tasques i activitats per a lavaluació final dels aprenentatges. Si savalua a través dels tradicionalsexàmens amb preguntes fonamentalment reproductives, no haurà canviat res!
 38. 38. ● de entre totes les activitats, cal escollir aquelles que puguin avaluar/qualificar el nivell de desenvolupament dalgun component de les diferents CB.● cal avaluar en moments diferents.● a partir dactivitats ben diverses. diverses
 39. 39. Instruments útils per lavaluació (competencial) final dels aprenentatges:● carpeta daprenentatge: portafoli.● activitats per comprovar què sha après.Si laprenentatge és memorístic, una provadavaluació realitzada en acabar lestudi deltema pot donar bons resultats immediats,● però cal trencar en la idea que lavaluació només es refereix als sabers del moment present.
 40. 40. tasques davaluació competencialcontextualitzadesproductivescomplexes
 41. 41. contextualitzades:● plantegen un problema o situació que té a veure amb la realitat● demanen aprofundir en com actuar i per què. anàlisi dun cas una notícia● convé que el destinatari de la tasca no sigui el o la docent: apreciar que els aprenentatges serveixen més enllà de lescola. cal que lalumnat sesforci en comunicar les seves idees.
 42. 42. productiva:● no reprodueix literalment les activitats realitzades per aprendre: aplicar els sabers apresos a la interpretació de nous fets i a lactuació en noves situacions.
 43. 43. complexa:● tasca davaluació que per a donar-hi resposta obliga lalumnat a mobilitzar saber diversos i a interrelacionar-los: no es tracta de fer moltes preguntes per comprovar si sap aplicar diferents coneixements. sinó comprovar si sap fer-ho de manera integrada.
 44. 44. avaluacions internes o externes tipo PISA,proves de CB,proves diagnòstiquesproves de final de etapa.
 45. 45. 3.2 Relació entre els objectius daprenentatge competencials i els criteris i (instruments) davaluació.● cal compartir-los amb lalumnat● cal que siguen coherents●cal que els intruments davaluació endonen dades per valorar-ne el graudassoliment.
 46. 46. ● Criteri dAvaluació: ● Objectius „enunciat que expressa Competencials: el tipus i grau reuneixen molts daprenentatge que tipus de sabers en sespera que els relació amb alguna alumnes hagin assolit actuació. en un moment determinat i en relació amb els objectius detapa, àrea, matèria o UD.“
 47. 47. redacció-tipus dobjectiu competencial: „Utilitzar el coneixement sobre (…) i les dades o informació obtingudes a partir de (lexperimentació, dInternet, duna consulta bibliogràfica...) en relació amb (tal actuació)“
 48. 48. indicadors davaluació:● els criteris davaluació expliciten en què ens fixarem per comprovar la qualitat:● idees-clau, estratègies per obtenir dades criteris de realització● pertinença, completesa, precisió, coherència: criteris de resultats● cal compartir-los amb lalumnat aplicar-los a la seva autoavaluació
 49. 49. 3.3 Qualificació del grau de competència.1.cal identificar els principals components de cada competència – en quines unitats didàctiques o de programació es treballen i – en quines savaluen de forma específica.2.cal definir els criteris davaluació, tant els criteris de realització com els de resultats: • identificant els diferents nivells dassoliment: concretar els indicadors (allò en què ens fixem per a quantificar).
 50. 50. matriu davaluació: rúbrica● per avaluar el grau de desenvolupament duna competència (o dels components que la defineixen) – explicitar criteris i indicadors referits a diferents nivells de realització duna tasca o tasques davaluació.● La rúbrica explicita i relaciona els criteris de realització relacionats amb lavaluació duna competència i els criteris de resultats concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca.
 51. 51. 3.4 Atenció a la diversitat que evidencia lavaluació. ● propostes per ajudar lalumnat a superar dificultats: ● organitzar espais (temps i llocs) per a la consulta al professorat. ● facilitar lajuda entre iguals. ● donar importància a lestabliment de rutines, un cop interioritzades ja poden fer-les de forma creativa. ● dissenyar, recollir i utilitzar materials didàctics diversos. ● establir contractes de treball a mitjà termini. ● per alumnes amb dificultats importants, coordinació amb el professorat de suport: pla individualitzat. ● programes flexibles de diversificació curricular. ● caldrà inventar constantment noves maneres datendre a tot tipus dalumnat.
 52. 52. 3.5 Compartició dels resultats de lavaluació amb les famílies de lalumnat.● lavaluació ha de ser transparent – no pot ser que els resultats siguin una sorpresa per als qui aprenen.● el pares, mares o representants legals han de ser informats del procés daprenentatge de lalumnat.● cal compartir el màxim dinformació possible.● un informe ben fet posa de manifest els aspectes assolits i els que shaurien de millorar.
 53. 53. ● Compartir amb amb els familiars què sentèn per Estratègies útils: competència i per què actualment a tot arreu es informe amb els proposa avaluar des daquest criteris davaluació de punt de vista. final detapa● Cal compartir les reunions de curs característiques de les revista o butlletí activitats i les raons que les informatiu justifiquen.● Cal compartir els criteris davaluació i les propostes per regular els problemes detectats.
 54. 54. „...cal que lavaluació possibilite reconèixer quemai sacaba daprendre del tot i que lacompetència exigeix ser capaç dactualitzar-seconstantment i destar ben obert al canvi peraconseguir sortir-sen en noves situacions.“

×