Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluacio de l'Alumnat en el Servei Comunitari

506 views

Published on

Presentació per al Taller d'Avaluació de l'alumnat de la Jornada de Servei Comunitari del 5 de juliol de 2017 a Barcelona

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluacio de l'Alumnat en el Servei Comunitari

 1. 1. JORNADA DE SERVEI COMUNITARI Taller AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT INSTITUT SÒL-DE-RIU ALCANAR Professora Joana Subirats Alvarez Alumnes: Renate Ciubotaru, Élia Martí i Carlos Redó. BARCELONA , 5 de juliol de 2017
 2. 2. El centre
 3. 3. El centre PLA D’ESTUDIS CURS GRUPS Nº ALUMNES TOTAL ESO 1r 3 79 301 2n 3 72 3r 3 78 4t 3 72 BATXILLERAT 1r 2 42 78 2n 1 36 CFGM ME 1r 1 30 57 2n 1 27 NOMBRE TOTAL D’ALUMNES DEL CENTRE 436
 4. 4. El municipi d’Alcanar Format per quatre nuclis de població: •Alcanar •Les Cases d’Alcanar •Alcanar-platja •La Selleta - 10.000 habitants aprox. És el municipi més meridional de Catalunya. Està ubicat al final del marge esquerre del riu Sènia, a l’extrem sud de la comarca del Montsià i limita amb la Comunitat Valenciana.
 5. 5. El municipi d’Alcanar • Sector agrícola: especialitzat en la producció i planter de cítrics (clemenules IGP).
 6. 6. El municipi d’Alcanar • Sector pesquer en decliu. • Sector serveis: turisme i restauració. • Sector industrial: es redueix a la cimentera mexicana CEMEX.
 7. 7. El projecte
 8. 8. El projecte “Aprenem Junts” • 12 hores mínimes de servei comunitari • L’alumnat ha de prestar servei a les tres entitats col·laboradores • Cal registrar les hores de servei realitzades a un quadern de seguiment • Es fan les assignacions mitjançant un calendari de google al que tenen accés les entitats, l’alumnat i el professorat del projecte.
 9. 9. Calendari google amb les assignacions mensuals
 10. 10. Servei comunitari a la • Es programen setmanes temàtiques • L’alumnat ha de preparar activitats • Ha d’estar obert a les demandes dels usuaris: nens i nenes entre 4 i 12 anys • 1 o dues hores de dilluns a divendres
 11. 11. Servei comunitari a • L’alumnat acompanya als membres d’Alcanar Voluntariat a buscar la roba usada als punts de recollida. • Després la renten, planxen, pleguen i condicionen per al seu nou aprofitament. • Finalment, classifiquen la roba i les sabates per gènere, talla, temporada, etc.
 12. 12. Servei comunitari a Programació a L’onada: • 1a sessió: assignem 2 grups, fan una visita per la residència acompanyats de l’educadora social, l’objectiu és familiaritzar-se amb l’espai i els residents. Entrevisten els iaios i iaies per conèixer-los. • 2a i 3a sessió: participen als tallers dirigits pels treballadors de la residència. Mentre han d’anar planificant el taller que faran ells a la darrera sessió. • 4a sessió: l’alumnat dirigeix un taller per als usuaris de la residència.
 13. 13. Necessitat de l’avaluació •Per saber on estem i què fem, quin és el nostre punt de partida. •Per marcar el OBJECTIUS que volem assolir, cap a on volem anar. •Per valorar què hem après. •La finalitat de l’avaluació és aprendre.
 14. 14. Pràctica reflexiva sobre: 1.- La planificació del procés • Què farem? • Com ho farem? • Què volem aconseguir? • Com ho avaluarem? • ... 2.- Els resultats obtinguts • S’ha fet allò que es demanava? • S’han assolit els objectius proposats? En quin grau? • Què canviaria? Per què? • Què faria de la mateixa manera? Per què? • Estic satisfet/a del treball/tasca realitzat? • Estic satisfet/a de la meua aportació al grup? • ...
 15. 15. COM S’HA PLANIFICAT L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT?
 16. 16. Agents que intervenen en l’avaluació de l’alumnat en l’Aps. Agents • els responsables de les entitats on es du a terme el servei • el professorat de la matèria vinculada • els companys • el propi alumne Intervenció • com a representants dels usuaris que el reben. • en quan als continguts curriculars i les activitats d’ensenyament aprenentatge realitzades durant el curs. • en tant en quant desenvolupen treball en grup. • com a reflexió personal del propi procés d’aprenentatge.
 17. 17. Interacció dels diferents agents avaluadors QUI ENTITATS PROFESSORAT ALUMNAT USUARIS QUÈ El servei Les activitats d’e/a El servei El seu treball Als companys El servei COM Graella de seguiment. Enquesta de satisfacció Instruments d’avaluació diversos: proves escrites, presentacions orals, treballs en grup, etc Qüestionaris Fitxes Instruments variats Mecanismes diversos: avaluació figuroanalògica, preguntes directes... QUAN A cada sessió del servei Durant tot el curs. Trimestralment i al final del curs caldrà retre comptes. Durant tot el curs Mentre es realitza el servei En acabar els tallers PER QUÈ Per detectar debilitats i fortaleses del servei rebut amb l’objectiu de millorar-lo Per comprovar el grau d’assoliments dels objectius d’E/A Per aprendre. Per donar a conèixer el grau de satisfacció amb el servei rebut
 18. 18. Avaluació del servei comunitari L’avaluació de l’ApS es va fer a partir dels objectius educatius centrals del projecte: • Conèixer la metodologia de l’aprenentatge- servei. • Prendre consciència de la situació actual de crisi en el nostre entorn. • Assolir valors, actituds i destreses per exercir una ciutadania responsable. • Treballar les competències.
 19. 19. Criteris de qualificació curs 2015-2016 Els criteris per a l’obtenció de la qualificació trimestral de la matèria Educació Eticocívica van ser els següents: • 60% de la nota, la mitjana aritmètica de les activitats específiques d’avaluació que es faran per trimestre (control escrit, treball en grup, exposició oral, participació al moodle...) • 30% quadern de seguiment de les sessions de servei comunitari. • 10% actitud envers el treball, l’assignatura i els companys/professorat, puntualitat, respecte, interès, participació,... • Per aplicar els percentatges i calcular la qualificació trimestral caldrà obtenir una nota superior a quatre (4) de cadascun dels diferents apartats.
 20. 20. Criteris de qualificació curs 2016-2017 Obtenció de la qualificació (10% de ciències socials) Per a l’obtenció de la nota de l’ApS es seguiran els següents criteris de qualificació i s’aplicaran els següents percentatges: • Qualificació trimestral: • 50% de la nota, la mitjana aritmètica de les activitats específiques d’avaluació que es faran per trimestre (control escrit, treball en grup, exposició oral, participació al moodle...) • 50% seguiment de les sessions de servei comunitari, actitud envers el treball, els companys/professorat, puntualitat, respecte, interès, participació,... (aquesta seria la part que avaluen les entitats i que queda registrada al quadern de seguiment).
 21. 21. Quines dificultats han sorgit? 1. A l’avaluació individual per part de les persones responsables de les diferents entitats on es realitza el servei. L’alumnat considera que les valoracions han estat poc objectives. 2. Implicar al professorat del centre. (planificació de les activitats de la biblioteca). 3. Poca responsabilitat en la cura del quadern de seguiment per part de l’alumnat. 4. Poca responsabilitat per avisar si no poden anar a fer el servei. 5. Poca implicació per a preparar les activitats. Com s’han anat resolent? 1. Major implicació de l’alumnat per canviar el resultat de les valoracions. 2. Elaborar un horari de recollida de material per a les activitats a la biblioteca. 3. Formalitzar el lliurament del quadern de seguiment (es fa un registre, es signa i es paga 1 euro de fiança) 4. Creació d’un grup de Whatsapp per a ús exclusiu d’informació i incidències del servei comunitari. 5. Programació de setmanes temàtiques a la biblioteca. Programació de 4 sessions a la residència d’avis.
 22. 22. Quin ha estat el rol dels participants externs de centre en l’avaluació de l’alumnat? • Avaluadors actius en el mateix grau que el professorat a l’aula, en els criteris d’avaluació es detalla el % que correspon a l’avaluació dels agents externs, segons el registre del quadern de seguiment de l’alumnat. • La conversió numèrica es fa de forma proporcional respecte de les hores de servei prestades i el contravalor la puntuació obtinguda, perquè les hores de servei no són les mateixes cada trimestre ni per a cada alumne.
 23. 23. CONVERSIÓ NUMÈRICA MOLT BÉ = 1 BÉ = 2 REGULAR = 3 MALAMENT =4 puntualitat responsabilitat empatia iniciativa POSSIBLES COMBINACIONS QUALIFICACIÓ QUATRE UNS 1-1-1-1 EXCEL:LENT 10 TRES UNS i UN DOS 1-1-1-2 EXCEL·LENT 9 DOS UNS i DOS DOS 1-1-2-2 NOTABLE 8 TRES DOS i UN UN 2-2-2-1 NOTABLE 7 QUATRE DOS 2-2-2-2 BÉ 6 TRES DOS i UN TRES 2-2-2-3 SUFICIENT 5 DOS TRES i DOS DOS 3-3-2-2 SUFICIENT 4,5 TRES TRES I UN QUATRE 3-3-3-4 INSUFICIENT 4 DOS TRES i DOS QUATRE 3-3-4-4 INSUFICIENT 3
 24. 24. Exemple: alumne amb tres sessions i la següent conversió qualificativa: Aquesta és la qualificació numèrica que es quantificaria segons el percentatge assignat amb la resta de qualificacions numèriques corresponents a l’alumne en qüestió.
 25. 25. Quines han estat les actuacions més destacades de l’avaluació? • Dintre de les activitats d’aula hi ha una activitat específica d’avaluació que es té en compte per a computar en el % corresponent, • Activitat competencial, complexa, no reproductiva, creativa, de resposta oberta. – han de resoldre problemes en situacions reals. Exemple d’aquestes tasques són:
 26. 26. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ApS
 27. 27. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ApS
 28. 28. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ApS
 29. 29. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ApS
 30. 30. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ApS
 31. 31. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ApS
 32. 32. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ApS
 33. 33. Encaix en altres projectes del centre. Jocs fets amb materials reciclats per jugar amb les xiquets i xiquetes usuaris de la biblioteca.
 34. 34. ALTRES ASPECTES DE L’AVALUACIÓ
 35. 35. Enquesta de satisfacció https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
 36. 36. Indicadors
 37. 37. Metaavaluació.
 38. 38. Celebració i difusió del projecte https://www.youtube.com/watch?v=Ear03EcTIB0 https://www.youtube.com/watch?v=7CrU4fMgkfI
 39. 39. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
 40. 40. Alguna pregunta

×