Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linkedin rekryteringslösningar lathund

754 views

Published on

A basic introduction in Swedish to Linkedin Recruiting solutions

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Linkedin rekryteringslösningar lathund

 1. 1. Lathund för Linkedin RekryteringslösningarLinkedin är ett socialt nätverk med inriktning på medlemmarnas yrkesverksamma tillvaro. En plats därmedlemmar delar erfarenheter från arbetslivet, håller sig uppdaterade om de branscher, personer ochföretag som intresserar dem, ökar sin kunskap och kompetens och breddar sitt professionella nätverk.En övervägande andel medlemmar på Linkedin kan definieras som ”Passiva kandidater”. Det innebär attde troligen inte finns tillgängliga på olika former av jobbdatabaser och/eller CV register. De är dockpositiva till erbjudanden om kontakt och jobberbjudanden OM dessa är relevanta för deras bakgrundoch erfarenhet. De har mycket sällan en uppdaterad CV eftersom de sällan eller aldrig behövt söka jobbaktivt.I Maj 2012 fanns över 160 miljoner medlemmar av vilka 2,6 miljoner i Norden och över 950 000 iSverige. Antalet medlemmar ökar med i genomsnitt 2 per sekund och nära nog 5 miljoner per månad.Linkedin erbjuder företagskunder ett flertal lösningar för att marknadsföra sig som en attraktivarbetsgivare (Employment Branding), annonsera lediga jobb samt söka och kommunicera med lämpligakandidater till dessa jobbDen här lathunden är avsedd att ge en övergripande bild av de olika produkterna och hur de kananvändas för att uppnå önskat resultat. För mer detaljerad beskrivning och exakta priser ber vi digkontakta Linkedin Sverige AB för ett personligt möte.Vi kan dela in produkterna i tre huvudkategorier: 1. Employment Branding. I syfte att marknadsföra sin organisation som en attraktiv arbetsgivare, internt och externt 2. Jobbannonsering. Marknadsföring av lediga jobb till lämpliga målgrupper/profiler 3. Sourcing/rekrytering. Att söka, hitta och kommunicera med de mest lämpade kandidaterna till specifika jobbPå följande sidor går vi genom exempel på produkter i de olika kategorierna och vad som skiljer dessa åt.
 2. 2. Employment Branding är metoder för att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare mot önskvärdakandidater. Det kan exempelvis ske genom rekryteringsdagar på Universitet och Högskolor eller genomgenerella marknadskampanjer i olika media.På Linkedin kan kampanjer riktas explicit mot de grupper man önskar positionera sig mot. Målgruppenkan baseras på exempelvis yrke, erfarenhet, bostadsort, utbildning, grupp-tillhörighet med mera. Spilletblir med andra ord minimalt eftersom enbart de med önskvärd utbildning och erfarenhet får budskapetvisade på sin Linkedin-profil.Grunden för all typ av marknadsföring på Linkedin är Er Företagssida/karriärsida. Den grundläggandesidan är gratis och innehåller allmän information om företaget. Den kan kompletteras med mer säljandeinformation om företagets produkter och tjänster, se bifogade exempel.Vi rekommenderar dock att ni använder er sida till att informera om varför det är så intressant ochstimulerande att jobba hos just er. Låt blivande kollegor berätta om varför de valt er som arbetsplats,visa videofilmer från senaste kundeventet och presentera de lediga jobb som just nu finns att söka.Det som skiljer en Karriärsida på Linkedin från er traditionella karriärsida utanför Linkedin är dels att denjust finns på Linkedin. Flertalet av de kandidater ni söker och vill attrahera kommer tyvärr inte accepteraatt bli omdirigerade ut från Linkedin för att söka lediga jobb på er karriärsida, skapa Jobb-Id och laddaupp CV. De vill ha informationen anpassad till sin bakgrund och presenterad på ett ställe där de just nubefinner sig, dvs Linkedin. Ni kan dessutom anpassa budskapet så det passar just den målgruppen nisöker. En Finance Controller med 30 års erfarenhet, en 25 årig webbdesigner eller en erfarensystemutvecklare med examen från Chalmers attraheras troligen inte av samma budskap.På er Linkedin karriärsida anpassas alltså budskapet dels av er själva men även automatiskt genom attden som besöker sidan får se vilka av hans/hennes Linkedin-kontakter som redan arbetar hos er.En tidigare kollega, kurskamrat eller liknande som redan gjort valet att börja jobba hos er är ett mycketstarkt budskap.En Karriärsida på Linkedin finns i 4 olika nivåer 1. Grundläggande information om företaget 2. Mer utförlig information, med möjlighet till video, antälldas berättelser, lediga jobb med mera 3. Som ovan, men även med 5 olika ”vyer” baserat på den den besökandes Linkedin-profil. Ingår även omfattande marknadsföring av sidan riktad mot önskade målgrupper på Linkedin för att locka passiva kandidater 600 000 ad impressions 4. Som ovan med 30 olika vyer och mer omfattande marknadsföring. 1 500 000 ad impressions
 3. 3. Exempel på Linkedin företagssida, overviewfliken:
 4. 4. Exempel på Linkedin företagssida, products and servicesfliken
 5. 5. Exempel på Linkedin Kariärsidor (betaltjänst)
 6. 6. För att locka och driva intressanta profiler till er sida, kan olika former av bannerkampanjer genomföras.Även dessa kan styras så att de enbart syns hos den/de målgrupper som stämmer in på era önskadekandidater.Bannerkampanjer sätts upp av Linkedin för er räkning och enbart efter överenskommen målgrupp ochantal önskade impressions. De är klickbara och vi rekommenderar att de leder till er karriärsida påLinkedin för att ytterligare övertyga en passiv kandidat med begynnande nyfikenhet.Nedan är några exempel på bannerkampanjer. Som självfallet anpassas med er logotype
 7. 7. Work With Us är ett fantastiskt verktyg för att nyttja intresset för era anställda. Att söka och titta påandra profiler är ett av de särklass vanligast förekommande aktviteterna på Linkedin. Bannerutrymmetpå en enskild profil kan köpas och ”låsas” så att enbart det egna företagets budskap, exempelvis ”Jobbahos oss” är det som marknadsförs
 8. 8. Jobbannonsering på Linkedin skiljer sig från traditionell annonsering genom att annonsen distribuerastill lämpliga kandidater. De syns på Linkedin-profilens sida i bannern ”Jobs You May Be Interested In”eller ”Jobb Du kanske är intresserad av” beroende på vilket språk som valts, se exempel nedanDe lediga jobben är dessutom sökbara under fliken ”Jobb” på den enskilda medlemmens Linkedinsidaoch visas även under jobbfliken på er karriärsida, oavsett nivå av karriärsida.Så kallade ”Job-slots”/annonsplatser abonneras på minst 12 månader. Ni kan underabonnemangsperioden byta, alternera och redigera texten i annonsen hur ofta och hur många gånger niönskar. Enda begränsningen är ett jobb per Job-slot och tillfälle.Varj gång en ändring sker, distribueras annonsen ut till lämpliga kandidater och ni får förslag på de 50profiler som bäst stämmer överens med beskrivningen i annonsen.För att kunna lägga ut och ändra i annonser, krävs en licens som täcker samtliga job-slots, oavsett antal.
 9. 9. Sourcing/rekrytering innebär att ni köper er tillgång till en betydligt större del av profilerna på Linkedinän de som ni når med en gratis eller premiumversion av Linkedinkonto.Beroende på er verksamhet kan ni köpa olika produkter, Recruiter License för organisationer med annanverksamhet än rekrytering och RPS (Recruiter Proffessional Services) för organisationer som arbetarmed just rekrytering/headhunting.Sökning av kandidater kan ske globalt och baserat på en mängd kriterier, titel, nyckelord, skola, tidigareoch nuvarande arbetsgivare, erfarenhet, grupper, bostadsort.Verkyget är en SaaS-baserad tjänst och kan alltså nås och användas från vilken dator som helst medinternetkoppling. Nedan ett exempel på en sökning av en advokat boendes nära Oslo i Norge:En RPS/Recruiterlicens är dock mycker mer än enbart ett sökverktyg. Det finns ett stort antalunderlättande och effektivitetshöjande verktyg. Exempelvis kan sökningar och projekt sparas och delasmellan team-medlemmar. Intressanta profiler kan sändas till Hiring Manager för första utvärdering ochdu kan även skapa ”Alerts” som ger information då flera passande profiler till en sparad sökning finnstillgängliga på Linkedin.

×