Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบเสนอโครงร่างโครงงาคอมพิวเตอร์

416 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงาคอมพิวเตอร์

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา2556 ชื่อโครงงาน ประวัติระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวส์ (History of Microsoft Windows) ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายจักกฤษณ์ วงษ์วาล เลขที่ 2 ชั้น ม.6 ห้อง 2 2. นางสาวจิตินันต์ พรหมรินทร์ เลขที่39 ชั้น ม.6 ห้อง 2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกกลุ่ม 1. นายจักกฤษณ์ วงษ์วาล เลขที่ 2 2. นางสาวจิตินันต์ พรหมรินทร์ เลขที่39 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ประวัติระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวส์ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : History of Microsoft windows ประเภทโครงงาน : สื่อการสอน ชื่อผู้ทาโครงงาน : 1. นายจักกฤษณ์ วงษ์วาล เลขที่ 2 2. นางสาวจิตินันต์ พรหมรินทร์ เลขที่39 ชื่อที่ปรึกษา : ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินการ : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน : ในโลกยุคประจุบัน เด็กสมัยใหม่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้จักคอมพิวเตอร์และใช้งานไม่เป็น เพราะได้มีการ ให้ความสาคัญต่อเรื่องนี้ และยังมีการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โดยคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งได้มีการสร้างวินโดวส์รุ่นแรก (Windows 1.0) เมื่อ พ.ศ.2528 จนในปัจุบันมีการพัฒนามาจนถึงวินโดวส์ 8 (Windows 8) ซึงเปิดตัวเมื่อ ่ พ.ศ.2553 จากเหตุผลข้างต้นผู้จัดทาจึงได้ทาโครงงานเพื่อการศึกษา เรื่องประวัติระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวส์ ขึ้นมา เพื่อนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อตอบปัญหาว่าทาไมจึงต้องมีการพัฒนาระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
  3. 3. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อเป็นการเสริมความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 3. เพื่อฝึกการทางานอย่างเป็นทีม ขอบเขตโครงงาน : ศึกษาประวัติของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวส์ ตั้งแต่รุ่นแรกที่สร้างไปจนถึงในรุ่นปัจจุบัน ว่า ในแต่ละรุ่นมีการพัฒนาอะไรขึ้นมาจากเดิม หลักการและทฤษฏี : ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ (Microsoft Windows) เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985 โดยรุ่นแรกของวินโดวส์ คือ วินโดวส์ 1.0) และครองความ นิยมในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มากกว่า 90% ของการใช้งานทั่วโลก รายละเอียดโดยสังเขปของวินโดวส์ รุ่นต่างๆ เรียงตามลาดับการเปิดตัว เป็นดังนี้ - วินโดวส์ 1.0 วินโดวส์ 1.0 เป็นสภาวะการทางานรุ่นแรกของวินโดวส์ ยังไม่มีความสามารถทางานได้ด้วยตัวเอง ทา หน้าที่เพียงการติดต่อกับผู้ใช้ - วินโดวส์ 2.0 วินโดวส์ 2.0 ยังต้องอาศัยดอส แต่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 1.0 เช่น สามารถเปิดหลาย โปรแกรมซ้อนกันได้ และมีโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Word) และ เอกซ์เซล (Excel) - วินโดวส์ 2.1 วินโดวส์ 2.1 ยังเป็นสภาวะการทางานที่ต้องอาศัยดอส วินโดวส์รุ่นนี้มี 2 รุ่นย่อย คือ 286 และ 386 - วินโดวส์ 3.0 วินโดวส์ 3.0 ได้มีการออกแบบกราฟิกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่, มีระบบการบริหารจัดการ หน่วยความจารอมและแรมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อน
  4. 4. - วินโดวส์ 3.1 วินโดวส์ 3.1 ยังต้องอาศัยดอส ในวินโดวส์รุ่นนี้ได้ออกแบบโดยมีแพลตฟอร์มเพื่อการพิมพ์มากขึ้น โดยได้มี ฟอนต์ประเภททรูไทป์ และได้มีการลงเกม ไมน์สวีปเปอร์ - วินโดวส์ เอ็นที 3.1 วินโดวส์เอ็นที 3.1 เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นแรกของวินโดวส์ สามารถทางานต่างๆได้ด้วยตนเอง - วินโดวส์ เอ็นที 3.5 วินโดวส์ เอ็นที 3.5 มีการเพิ่มความรวดเร็วในการทางานของวินโดวส์ - วินโดวส์ เอ็นที 3.51 วินโดวส์ เอ็นที 3.51 สามารถทางานบนสถาปัตยกรรม RISC เป็นเพียงวินโดวส์ไม่กี่รุ่นที่สามารถรองรับ RISC ได้ - วินโดวส์ 95 วินโดวส์ 95 หรือ วินโดวส์ 4.0 เป็นวินโดวส์รุ่นแรกที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้ทั่วไป ที่ได้รวมเอาดอสเป็น ส่วนหนึ่งของวินโดวส์ - วินโดวส์ เอ็นที 4.0 วินโดวส์ เอ็นที 4.0 ระบบมีความเสถียรมากกว่าวินโดวส์ 95 - วินโดวส์ 98 วินโดวส์ 98 หรือ วินโดวส์ 4.1 พัฒนามาจากข้อดีของ วินโดวส์ 95และ วินโดวส์ เอ็นที 4.0 - วินโดวส์ 2000 วินโดวส์ 2000 เป็นระบบปฏิบัติการเอ็นที มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงและกลุ่มธุรกิจ - วินโดวส์ มี วินโดวส์ มี เป็นวินโดวส์รุ่นต่อจาก 98 และเป็นรุ่นสุดท้ายที่ไม่ใช่วินโดวส์เอ็นที
  5. 5. - วินโดวส์ เอกซ์พี และ เซิร์ฟเวอร์ 2003 วินโดวส์ เอกซ์พี เป็นวินโดวส์เอ็นทีรุ่นแรก ที่พัฒนาขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้ทั่วไป - วินโดวส์ วิสตา และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 มีความสามารถสูงกว่าเอกซ์พี เช่น ในการตัดต่อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การแสดงผลกราฟิก - วินโดวส์ 7 และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์2 วินโดวส์ 7 ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ทาให้วิสตาไม่ประสบความสาเร็จ และมีความต้องการขั้นต่าไม่ต่าง จากวิสตามากนัก นอกจากแรมและการ์ดจอ - วินโดวส์ 8 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายหลายอย่าง เช่น ไลฟ์ ไทลส์ ช่วยให้เข้าข้อมูลพื้นฐานได้ง่ายขึ้น วิธีดาเนินการ : แนวทางการดาเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษารายละเอียดของโครงงาน 3. ศึกษาประวัติของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวส์ 4. ตรวจทานและปรับปรุงข้อบกพร่อง 5. รายงานผลการดาเนินงาน 6. จัดทาเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์ 2. อินเตอร์เน็ต งบประมาณ 50 บาท
  6. 6. ขั้นตอนการดาเนินการ สัปดาห์ที่ ลา ดับ ที่ ขั้นตอน 1 2 3 คิดหัวข้อโครงงาน ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จัดทาโครงร่างโครงงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 ทาเอกสารประกอบ 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของระบบวินโดวส์ 2. ได้เรียนรู้กระบวนการทางานเป็นทีม สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 1. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. ประวัติศาสตร์ แหล่งอ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/ไมโครซอฟต์_ วินโดวส์ ผู้รับผิดชอบ จิตินันต์ จิตินันต์ จิตินันต์ จักกฤษณ์ จิตินันต์ จักกฤษณ์ จักกฤษณ์ จิตินันต์ จักกฤษณ์ จิตินันต์ จักกฤษณ์

×