เทคนิคถอดรหัส ซูโดกุขั้นที่ 1 หาตัวเลขที่เปนไปได จากกลุมยอยในแถบเดียวกัน                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sudoku tips

864 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
864
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sudoku tips

 1. 1. เทคนิคถอดรหัส ซูโดกุขั้นที่ 1 หาตัวเลขที่เปนไปได จากกลุมยอยในแถบเดียวกัน กลุมยอยที่ 1 กลุมยอยที่ 2 กลุมยอยที่ 3 9 7 3 แถว A 9 7 3 5 3 1 6 8 9 แถบที่ 1 แถว B 5 3 1 6 8 9 8 4 3 5 แถว C 8 4 3 5 3 4 1 2 3 4 1 2 8 5 8 5 4 7 2 9 3 5 4 7 2 9 3 5 4 3 1 7 4 3 1 7 8 2 6 8 2 6 9 4 8 3 9 4 8 3 ตัวอยาง 8ในตัวอยาง เราสามารถหาตัวเลขที่เปนไปไดจากกลุม แถว A 9 7 3ยอย โดยกติกาคือ ในแตละแถบของแนวนอน แนวตั้ง แถบที่ 1 แถว B 5 3 1 6 8 9และกลุมยอย 9 ชองจะตองมีตัวเลข 1-9 ไมซ้ํากัน แถว C 8 4 3 5ดังนั้นเมื่อมีตัวเลขใดใหมาแลว ตัวเลขที่เปนไปไดคือตัวเลขที่เหลือนั่นเองเชน ตารางตัวอยาง เลข 8 อยูในกลุมยอยที่ 1 กลุมยอยที่ 2 รวมทั้งอยูในแถวแนวนอนที่ B และ C แลวดังนั้น กลุมยอยที่ 3 ตองมีเลข 8 ที่ยังไมไดใสเขาไป ซึ่งไมสามารถใสในแถว B และ C ไดเพราะมีเลข 8 อยูแลว ดังนั้นเลข 8 ในกลุมยอยที่ 3 ตองตองอยูในแถว A เทานั้น ซึ่งยังวางอยูเพียงชองเดียว ทําใหเราสามารถถอดรหัสเลข 8 ไดที่ตาแหนงตามตัวอยาง ํขั้นที่ 2 หาตัวเลขที่เปนไปได จากกลุมยอยในแถบเดียวกันและแถบตั้งฉาก สดมภ M สดมภ O สดมภ Nจากตารางตัวอยาง ในแถบที่ 1 จะเห็นวามีเลข 9 แลว 2 ตัวดังนั้นเลข 9 อีกตัว ของแถบนี้ตองอยูในแถว C แถว A 9 7 3 8แตแถว C ยังมีที่วางเหลือ 2 ชอง ในสดมภ N และ O แถบที่ 1 แถว B 5 3 1 6 8 9ทําใหเราไมสามารถเติมเลข 9 ไดทันที ตองมองลงไป แถว C 8 4 3 5 9ที่แถบตั้งฉากของกลุมยอยนี้นั่นคือแถบที่ 5 มีเลข 9 อยู 3 4 1 2แลวในสดมภ O ดังนั้นจึงสามารถเติม 9 ลงในชองวางที่ 8 5อยูในแถว C ตัดกับสดมภ N ไดเลย 4 7 2 9 3 5 4 3 1 7 8 2 6 9 4 8 3 www.karn.tv - for you all, my friends

×