Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Learning Community                                          มากขึ้ น ตามไปด ว ย...
Learning Community           เป น เพี ย งผู รั บ ความรู และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง  ความสามารถในการนํ า คว...
Learning Community           เ รี ย น รู ใ น สิ่ ง ที่ ผู กํ า ห น ดห ลั ก สู ต ร คิ ด ว า         กร...
Learning Community                   กระบวนทัศน    กระบวนทัศน              กระบวนทัศน...
Learning Community           ผูเรียน ผูสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู    ใหการดําเนินการสงผลใหการจั...
Learning Community           ผูนํา (Leadership) ใหผูเรียน (Whitaker,    Senge(1990,p.4) กลาววา ในการพัฒ...
Learning Community           บังเกิดผลกับผูเรียนทุกรูปแบบ (ทังแบบ                       ...
Learning Community                   นักการศึกษาไทยก็ไดให       สมาชิกทุกคน มีระบบสื่อสารที่ดี...
Learning Community           โรงเรียน เปนการสะทอนใหเห็นถึง การกระทํา            จากตัวอยางของวัฒ...
Learning Community           โรงเรียนเปน ชุมชนแหงการเรียนรูที่มี       ปรองดองกัน หากไดมีโอกาสทํากิจก...
Learning Community           ระบุถึงการเรียนรูตลอดชีวิตไว ซึ่งก็เปน        • อิสรภาพทางความคิด กระทํา...
Learning Community           ครูปฏิบัติการสอนไปพรอม ๆ กับการใชความ      อานและวิเคราะห บทความ นําปญหา...
วิถีสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
วิถีสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
วิถีสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
วิถีสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
วิถีสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิถีสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

5,851 views

Published on

 • Be the first to comment

วิถีสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

 1. 1. Learning Community มากขึ้ น ตามไปด ว ย ป จ เจกบุ ค คลได รั บ ชุมชนแหงการเรียนรู : วิถีสูการพัฒนา ผลกระทบจากปญหาสังคมอยางหลีกเลี่ยง การศึกษาที่ยงยืน ั่ ไม ไ ด ความรู ความสามารถของป จ เจก (Learning Community : A Mean to Sustainable บุ ค คลที่ มี อ ยู ไม เ พี ย งพอที่ จ ะจั ด การกั บ Educational Development) สุนทรี คนเที่ยง ปญหาที่เกิดขึ้นได ความรวมมือของบุคคล รหัส 4762504 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเปนทางออกที่ดีในการเผชิญกับสภาพ สั ง คมที่ ซั บ ซ อ น เมื่ อ บุ ค คลร ว มมื อ กั น จะ มหาสมุ ท รเกิ ด ขึ้ น จากหยดน้ํ า เล็ ก ๆ กอใหเกิดพลังในการแกปญหา และพัฒนา จากทองฟา แหลงน้ําบนดิน แหลงน้ําใตดินมา สังคมได การเรีย นรูที่เ หมาะสมกั บสภาพ รวมกันกอใหเกิดพลังและชีวิตมากมายเหลือ สังคมปจจุบันจึงเปนการเรียนรูรวมกันของ 1 คณานับ พลังและชีวิตดังกลาวมีคุณประโยชน บุคคล อยางมากกับโลก เปรียบไดกับการรวมตัวกัน • วิวัฒนาการการศึกษากอนสูที่มาของ ของบุคคล สามารถกอใหเกิดพลังอันยิ่งใหญ ชุมชนแหงการเรียนรู ในการพัฒนาสรรพสิ่งได ความรวมมือ การ ห า ก ม อ ง ย อ น ก ลั บ ไ ป ถึ ง รวมพลั ง ดั ง กล า วยั ง ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ วิวัฒนาการทางการศึกษาจนถึงยุคปจจุบัน ตอเนื่องและยั่งยืนดวยเชนกัน จะเห็ น ว า วิ วั ฒ นาการดั ง กล า วมี ผ ลต อ การเรียนรู ของบุคคลมักจะสังเกตได มุ ม มองที่ เ ปลี่ ย นไปเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู จากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่บุคคลมีอยูเดิม Toffler (1980 แปลและเรียบเรียงโดย รจิต ซึ่ ง อาจเป น การเปลี่ ย นพฤติ ก รรม ความเชื่ อ ลักษณ แสงอุไร และคณะ ,2533, หนา ความคิด ทัศนคติ ฯลฯ การเรียนทําใหบุคคล 20) ไดแบงของการศึกษาไว 3 ยุค คือ แสดงออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ 1) จดจําและ 1) คลื่นอารยธรรมยุคแรก นําไปปรับแก (remind & remediate) 2)รับรู (First Wave Civilization) : เปนยุค และสรางสิ่งใหม (receive & reconstruct) 3) การศึ ก ษาในสั ง คมเกษตรกรรม วิ ถี ชี วิ ต วิจัยและ สะทอนคิด (research & reflect) ของคนในสังคมในยุคนี้เปน ไปอยางเรีย บ (Spohere,2000, pp.4-5) เดิมทีการเรียนรูถูก ง า ย การดํ า รงชี วิ ต ขึ้ น อยู กั บ ธรรมชาติ มองว า เป น เรื่ อ งของป จ เจกบุ ค คล บุ ค คล การศึ ก ษาเป น การถ า ยทอดองค ค วามรู ที่ สามารถพัฒ นาตนโดยการรั บ ความรูจ ากผู รู บรรพบุ รุ ษ ได บั น ทึ ก ไว โอกาสทางการ หรือ แหลง ความรูตา ง ๆ การพัฒ นาดัง กลา ว ศึกษาเปนของบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดประโยชนตอบุคคลนั้น ๆ เทานั้น แต ดี ยุ ค นี้ ครู คื อ ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ ป จ จุ บั น สั ง คมขยายตั ว ขึ้ น ความซั บ ซ อ นใน สอน เปนผูรู และผูมีความสามารถในการCurriculum & Instruction คมมีมากขึ้น ปญหาสังคมมีมากและซับซอน สัง ถายทอดความรูใหกับผูเรียน สวนผูเรียน
 2. 2. Learning Community เป น เพี ย งผู รั บ ความรู และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ความสามารถในการนํ า ความรู ไ ปใช ใ น สอนของครู สถานการณ ที่ ห ลากหลายได จุด เน น ของ 2) คลื่ น อารยธรรมยุค ที่ 2 การศึ ก ษาในยุ ค นี้ มิ ไ ด เ ป น เพี ย งการรั บ รู (Second Wave Civilization) เปนยุคของการ ข อ มู ล และทั ก ษะต า งๆเท า นั้ น แต ใ ห จัดการศึกษาสําหรับการรองรับการขยายตัว ความสําคัญกับความเขาใจในทฤษฎีที่มา ของอุ ต สาหกรรม ในยุ ค นี้ ผู บ ริ ห ารมี บ ทบาท ของขอมูลนั้นๆ และเนนการวิจัยเปน ฐาน เปน“ นาย (boss) ในขณะที่ครูผูสอนเปน (Research- based Approach) โดยถือวา เสมือน “คนงาน” (workers) นักเรียนเปน การวิจัยเปนวิถีทางในการสรางองคความรู เหมือน“ วัตถุดิบ” (materials)ที่ถูกครูผูสอน ในยุคแหงขอมูลขาวสารนี้ เกิด แปรรูปใหเปนไปตามคําสั่งที่ไดรับจากผูบริหาร การเคลื่อนของกระบวนทัศนทางการศึกษา 2 ในการแปรรูป”วัตถุดิบ” (นักเรียน)นั้น ครูผูสอน สูกระบวนทัศนใหม (A Shift to New จะหนาที่บรรยาย ถามคําถาม ออกคําสั่ง เพื่อ Paradigms in Education) กอนยุคแหง ผลิ ต นั ก เรี ย นสู เ ส น ทางอาชี พ และการเป น ขอมูลขาวสาร กระบวนทัศนในการจัดการ พลเมื อ งที่ พึ ง ประสงค ต อ สั ง คม ในยุ ค นี้ สถานศึกษา (Schooling Paradigm) สงผล คุ ณ ภาพของสถาบั น การศึ ก ษาจะถู ก ตั ด สิ น ให ก ารเรี ย นการสอนมุ ง ค น หาและฝ ก ฝน ดวยมาตรฐาน (Standards) ความสอดคลอง ผู เ รี ย นให เ ข า สู ร ะบบอุ ต สาหกรรม ต อ มา ตรงกัน (Synchronization) ความชํานาญ กระบวนทั ศ น ใ นการจั ด การสถานศึ ก ษา พิเศษ (Specialization) และ การรวมอํานาจสู เคลื่อนไป ผูเรียนเปน individual entity ศู น ย ก ลางและการยึ ด ถื อ ค า นิ ย มส ว นใหญ การจัดการศึกษาจึงตองมุงเนนการพัฒนา (Centralization and valued bigness) ในยุค ผูเรียนแบบองครวม ผูเรียนแตละคนไดรับ นี้ การจั ด การศึ ก ษาจึ ง มุ ง คนสู ก ารผลิ ต ทาง การติ ด อาวุ ธ ทางป ญ ญา และได รั บ การ อุตสาหกรรมโดย เนนการผลิตที่มีปริมาณมาก ยอมรั บ ว า เป น บุ ค คลที่ ส มบู ร ณ แนวคิ ด (Mass Production) ทําใหการจัดการศึกษา ดังกลาวนํามาสูความเชื่อที่วา ระบบการจัด ละเลย การพัฒนากลอมเกลาจิตใจไป การศึ ก ษาสามารถตอบสนองต อ ความ 3) คลื่นอารยธรรมยุคที่ 3 ยุคแหง ตองการจําเปนของผูเรียนแตละคนได ขอมูลขาวสาร (Third Wave Civilization : เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การจั ด Information Age) ในยุคนี้กระบวนการในชั้น การศึกษาในยุคนี้กับ การจัดการศึกษาใน เรียนแบบเดิมไมเพียงพอที่จะสนองตอบการ ยุ ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม จ ะ พ บ ว า ใ น ยุ ค เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ได การเรี ย นรู ใ น อุ ต สาหกรรม ผู เ รี ย นจะได รั บ การพั ฒ นา หองเรียนจึงไมไดจําเพาะเพียงใหเกิดความรู ดานความรูความสามารถ ตามหลักสูตรที่Curriculum & Instruction ยั ง ต อ งพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห แ ละ แต ระบุ ไ ว อ ย า งชั ด เจน ผู เ รี ย นถู ก กํ า หนดให
 3. 3. Learning Community เ รี ย น รู ใ น สิ่ ง ที่ ผู กํ า ห น ดห ลั ก สู ต ร คิ ด ว า กระบวนทัศน กระบวนทัศน เกา ใหม เหมาะสม การแบงแยกผูเรียนใชการวัด ความรู • ผูเรียน • ผูเรียน ทางวิ ช าการระดั บ สู ง ซึ่ ง วิ ธี ก ารเช น นี้ นั ก สามารถ สามารถ การศึกษายุคปจจุบันเห็นวาเปนขอจํากัดทาง ปฏิบัติตาม กําหนดกรอบ การศึ ก ษาที่ ขี ด กรอบให กั บ ความสํ า เร็ จ ของ คําสั่งได ปญหา ออกแบบงาน ผู เ รี ย น หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นมี เ ป า หมายที่ วางแผน สราง การแสดงออกทางไหวพริบระดับสูง (Superior และประเมิน Intelligence) แนนอนวาหลักสูตรดังกลาวมี ผลงานของ วิวัฒนาการมาจากความตองการจําเปนในยุค ตนเองได และ อุตสาหกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะไหว รวมมือกัน 3 ความ คนหาวิธีการ พริบเชนนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไป และผูเรียนใน ตองการตอ แกปญหาที่  ระบบโรงเรี ย นถู ก จั ด แบ ง เป น กลุ ม โดยใช ผ ล ผลผลิตทาง การศึกษา แปลกใหม จากการวัดสติปญญาเปนเกณฑ ( Purkey & (ตอ) • ผูเรียน Novak, 1984) สามารถบูรณา การเครื่องมือ • การเปลี่ ย นแปลงสู ยุ ค ชุ ม ชนแห ง การ • ผูเรียนไดรับ กับกิจกรรมใน เรียนรู การฝกฝน การทํางาน ตอไปนี้ เปนการเปรียบเทียบลักษณะการ กิจกรรมที่ อยางไมจํากัด จัดการสถานศึกษาตามกระบวนทัศนเดิม(ยุค ทักษะการใช ขอบเขต อุตสาหกรรม) และกระบวนทัศนใหมที่มุงเนน เครื่องมือกับ กิจกรรมใน การสรางองคความรู (ยุคขอมูลขาวสาร) การทํางาน นอยมาก กระบวนทัศน กระบวนทัศน • จัดหลักสูตร • จัดหลักสูตร เกา ใหม จากสวนยอย ดวยมุมมอง • ผูเรียนมีทักษะ • ผูเรียน สูสวนใหญ โดยภาพรวมสู พื้นฐานในการ สามารถ เนนการ สวนยอย เนน อาน เขียนและ จัดการกับ พัฒนาทักษะ การเกิดความคิด คํานวณ ความซับซอน ความ พื้นฐาน รวบยอด(Big คนหาและใช หลักสูตร ตองการตอ concepts) แหลงขอมูล ผลผลิตทาง การศึกษา จนกลายเปน การเรียนรู ตลอดชีวิตCurriculum & Instruction
 4. 4. Learning Community กระบวนทัศน กระบวนทัศน กระบวนทัศน กระบวนทัศน เกา ใหม เกา ใหม • ยึดหลักสูตรที่ • ใหคุณคาอยาง • เปนผูแสวงหา • เปนผูคนหา หลักสูตร กําหนดไวทุก มากกับ คําตอบที่ ลักษณะ (ตอ) ประการ คําถามของ ถูกตองในการ สําคัญ/ ผูเรียน ตรวจสอบการ เอกลักษณ • กิจกรรมใน • กิจกรรมใน เรียนรูของของผูเรียน ครูผูสอน หลักสูตรยึด หลักสูตร ผูเรียน เพื่อทําความ (ตอ) ตําราเรียนและ มุงเนนขอมูล เขาใจ แบบฝกเปน ปฐมภูมิและ ความคิดของ กิกรรมการ สวนใหญ การผสมผสาน ผูเรียน เพือ่ เรียน เนื้อหา กําหนด 4 การสอน (Primary บทเรียน sources of • การวัดผลการ • การวัดผลการ data and เรียนรูของ เรียนรูของ manipulative ผูเรียนแยก ผูเรียนเกียว ่ materials) สวนจากการ โยงสัมพันธกบ ั • เปรียบเหมือน • เปรียบเหมือน สอน สวนใหญ การสอน และ กระดานชนวน นักคิด ( วัดดวยการ วัดจากการ การวัด และ ที่วางเปลา Thinker) ผู ทดสอบ สังเกตการทํา ประเมิน ผล (Blank เผยความรู (Testing) กิจกรรม การ slates) ที่ ทฤษฎีเกี่ยวกับ แสดงผลงาน ครูผูสอนเปนผู โลก และแฟม ผูเรียน ใสขอมูลตาง สะสมงาน ลงไป (Portfolio) • ทํางานที่ ของนักเรียน มอบหมาย • ทํางานที่ แหลงที่มา : Gabehart, E. Mark (2000). ลําพัง มอบหมาย จากการเปรียบเทียบขอมูล เปนกลุม ขางตน ทําใหเห็นวาดวยกระบวนทัศนที่ • เปนผูใหการ • เปนผูประสาน เคลื่อนไป (Paradigm Shift) สงผลใหการ สั่ง(Didactic) สัมพันธ และเปนผู (Interactive) จัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาเปลียน ่ กระจาย เปนผูจัด ตามไป โดยสรุปสิ่งที่ปรับเปลี่ยน คือ ครูผูสอน ความรูสู สภาวะ เปาหมายของการจัดการศึกษา หลักสูตรที่ ผูเรียน แวดลอมให ใชในสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนการ ผูเรียนเกิดการ เรียนรู สอน แนวคิดทีมีตอผูเรียน บทบาทของ ่Curriculum & Instruction
 5. 5. Learning Community ผูเรียน ผูสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหการดําเนินการสงผลใหการจัดการศึกษา แมแนวคิดตอการจัดการศึกษาจะ มีพลัง แตดูเหมือนวาผลลัพธที่ไดไม เปลี่ยนไป แตสภาพการเรียนการสอนยังมี กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีมีประสิทธิภาพ ่ ลักษณะดังที่ Gabehart (2000) กลาวไวดังนี้ Gabehart ใหเหตุผลวาที่เปนเชนนี้เพราะ ครูพูดบรรยายเปนสวนใหญในการ การพัฒนาดําเนินการกันอยางแยกสวน ไม จัดการเรียนการสอน มีความสอดคลองแลกบูรณาการใหเปนไป การเรียนการสอนยึดตําราเรียนเปนสวน ตามเปาหมายเดียวกัน หรือไมไดทําควบคู ใหญ กันผลที่ปรากฎจึงทําใหการจัดการศึกษาไม สภาพทัวไปของหองเรียนไมสงเสริมให ่ ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เกิดการรวมมือ แตสงเสริมการแยกตัว ในศตวรรษนี้(ศตวรรษที่ 21) เมื่อ 5 ลําพัง และเนนทักษะระดับพื้นฐาน สังคมเปลี่ยนไป ภารกิจสําคัญของนักการ มากกวาการฝกการใหเหตุผลระดับสูง ศึกษาไมใชเพียงแครับรูถึงการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนการสอนยังไมสงเสริม เทานั้น แตยัง ตองกาวออกมาจาก ใหผูเรียนรูจกคิดเทาที่ควร ั โครงสรางการจัดการศึกษาที่จํากัด การจัดการในสถานศึกษาอยูบนฐาน ความคิดตามกระบวนทัศนเดิม มาสูการ ความเชื่อที่วา ผูเรียนจะตองเรียนในสิงที่  ่ ปฏิบัติที่ใหอิสระ และการคํานึงถึง กําหนดแนนอนไวในหลักสูตร สมรรถภาพทีหลากหลายและ พหุปญญา ่ อยางไรก็ตาม Gabehart ไดเสนอแนะไววา ของผูเรียน (Students’ diverse potential หากจะพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดผลดีนั้น and multiple intelligences) การจัดการ จะตองดําเนินการใน 3 ประการตอไปนี้ควบคู ศึกษาตองหาวิธีการที่เปนระบบในการเพิม ่ กันไป ศักยภาพใหกบผูเรียน เปนการใหอํานาจ ั o การเปลี่ยนแปลงที่คํานึงถึงความ (Empower) (นักการศึกษาบางทานใชคํา สอดคลองกันระหวางการสอนกับ วา “ติดอาวุธทางปญญา) ในการเรียนรูแก การเรียน ผูเรียน การเปดเผย (Release)องคความรู o การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัด ตางๆ สูผูเรียน หรือการปลดปลอยผูเรียนให การศึกษา เรียนรูอยางอิสระ พัฒนาการศึกษาบน o การปรับโครงสรางการจัดการศึกษา พื้นฐานของความรวมมือ (Collaboration) Gabehart เนนวา แมในอดีตที่ผานมาการ การรับผิดชอบรวมกัน(Shared พัฒนาการศึกษาจะมีการดําเนินพัฒนาทั้งการ responsibility) คํานึงถึงความยืดหยุน เรียน การสอน การใชเทคโนโลยี การปรับ (Flexibility) ในการจัดการศึกษาและการ โครงสรางการบริหารองคกร โดยมีเปาหมายที่Curriculum & Instruction เรียนรูของผูเรียน และการสงเสริมภาวะ
 6. 6. Learning Community ผูนํา (Leadership) ใหผูเรียน (Whitaker, Senge(1990,p.4) กลาววา ในการพัฒนา 1993 cited by Shantz and Glenn, 2003 องคกรตางๆ ตองอาศัยความรวมมือ การ p.208) จัดการบริหารองคกรที่กาหนดนโยบายจาก ํ กระบวนทัศนทางการศึกษาในยุคแหง ระดับสูงสูผูปฏิบัติระดับลางไมสามารถนํา ขอมูลขาวสารนี้ เปนแนวทางใหการพัฒนา องคกรสูความสําเร็จได สิ่งทีจําเปนอยางยิง ่ ่ บุคคลมีความสามารถในดาน การมองโลกให ในการพัฒนาองคกร คือ ความรวมมือกัน กวางขึ้น การมองทางเลือกในอนาคต ทักษะ ของทุกฝาย เปนการพัฒนาที่ทาใหเกิดการ ํ การตัดสินใจ และการเปนพลเมืองที่ เรียนรู เพื่อพัฒนาบุคคลอยางเต็มตาม กระตือรือรนและรับผิดชอบ( Wideen,1993, ศักยภาพ และตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะ p 35 ) เมื่อการศึกษามีเปาหมายในการพัฒนา นําไปสูการพัฒนาที่ยงยืน ั่ 6 บุคคลเปนดังกลาว Wideen มองวา สิงทีจะ่ ่ ดังนันการจัดการศึกษาที่จะนํา ้ ปรากฏตามมาอีก คือ ลักษณะที่จะทําให สังคมใหเกิดการพัฒนาที่ยงยืน นาจะมี ั่ บุคคลมี แรงจูงใจ (Motivation) มี จุดเริ่มตนจากการจัดการศึกษาในระบบ ความสามารถในการคาดการณและเตรียมรับ สถาบันการศึกษา นับวาเปนองคกรที่ การเปลี่ยนแปลง (Anticipation of change) รับผิดชอบโดยตรงตอภารกิจการพัฒนาการ สามารถคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical เรียนรู Newberry (1994 cited by Shantz thinking) รูกลั่นกรองคานิยมที่พงประสงค ึ and Glenn, 2003 p.208) ระบุลักษณะ (Values clarification) มีทักษะในการตัดสินใจ ขององคกรที่มประสิทธิภาพ ไววา กระบวน ี การตัดสินใจ (Decision making) ความคิด ทัศนของการจัดการในสถานศึกษาควรหลุด สรางสรรค (Creativity) สิ่งเหลานีกอใหเกิด ้ ออกจากแนวคิดเดิม ที่มงผลสัมฤทธิ์ ุ ความเปนอยูที่ดีขึ้น (A Better world) ความ  ทางการเรียนโดยยึดคะแนนสูงสุดจากการ เปนพลเมืองทีดี (Citizenship and ่ ทดสอบเพียงอยางเดียว ไปสูการให stewardship) ความสําคัญกับ บุคคล กลุมคนที่มีความ มุมมองที่ Wideen เปนภาพสะทอนให เปนผูนาในการมีสวนรวม (Participative ํ เห็นถึงกระบวนทัศนของการศึกษาที่เคลื่อนไป leadership) มีรูปแบบการทํางานที่ จากกระบวนทัศนเดิมในยุคอุตสาหกรรม การ สรางสรรค (Innovative work style) และ จัดการศึกษาที่มีเปาหมายดังที่กลาวไปขางตน กรอบความคิดในการคนหาผลที่เกิดจาก ทําใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มี การแสดงออกถึงความสามารถของบุคคล ความซับซอนและปญหาอุปสรรคเพิ่มขึ้น แต อยางสูงสุด Newberry คาดหวังวาจุดเนน ความสามารถและทักษะของปจเจกบุคคลไม ดังกลาว จะทําใหการจัดการศึกษาเปดCurriculum & Instruction ยงพอ ตอสภาพสังคมในยุคนี้ เพี กวาง (Open) กวางขวาง (Inclusive)
 7. 7. Learning Community บังเกิดผลกับผูเรียนทุกรูปแบบ (ทังแบบ ้ ของครูผูสอนในระดับชั้นเดียวกันใน traditional และ non-traditional) โรงเรียนหนึ่ง ๆ การดําเนินงานของ ดังที่กลาวไปขางตนในขอเสนอแนะ คณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรใน ของ Gabehart เกียว การดําเนินการที่ตองทํา ่ ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอน พรอมกันใน ดานความสอดคลองกันระหวาง ระดับอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพ การสอน กับการเรียน การบูรณาการ ระดับชาติ หรือแมแตคณะครูทุกคนใน เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา และ การปรับ โรงเรียน โดยมักจะเรียกหรืออางวา การ โครงสรางการจัดการศึกษา หรืออาจกลาวได รวมตัวดังกลาว เปนชุมชนแหงการเรียนรู อีกนัยหนึงวาเปนการปฏิรูปการศึกษาทังระบบ ่ ้ ซึ่งดูเหมือนวา คําวา “ชุมชนแหงการ นั้น คําถามที่เกิดขึ้นตอมาจากขอเสนอแนะนี้ เรียนรู”จะถูกใชมากมาย เมื่อเปนเชนนี้  7 ก็คือ กิจกรรม ในการฝกบุคลากรเพื่อสงเสริม ความหมายของ ชุมชนแหงการเรียนรู ดู การปรับโครงสรางการจัดการเรียนการสอน จะยังคลุมเครือ ซึ่งอาจสงผลให เปาหมาย ควรมีลักษณะเชนไร และ จะบูรณาการ ในการพัฒนาการเรียนรูไมชดเจนไปดวย ั เทคโนโลยีสหลักสูตร ไดอยางไร แนวทางหนึง ู ่ DuFour (2004, p. 26 ) พยายามที่จะทํา ที่พอจะสรุปไดจาก ขอเสนอ -แนะ และมุมมอง ใหความหมายของคําวา “ชุมชนแหงการ ที่ไดกลาวไปขางตน ก็คือ ความรวมมือ และ เรียนรู” ใหมีความชัดเจนยิงขึ้น DuFour  ่ การรวมพลัง วิถีทางหนึ่งที่จะทําใหพลังและ ใหคําจํากัดความ “ชุมชนแหงการเรียนรู”  ความรวมมือ บังเกิดผล คือ การสรางชุมชน วาเปน การรวมตัวของบุคลากร แหงการเรียนรู (Creation of learning โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพ ที่มีเปาหมาย Community) ที่ชัดเจนในการรวมตัวกัน เพือปฏิบัติ ่ • ความหมายของชุมชนแหงการเรียนรู ภารกิจหรือทํากิจกรรมตาง ๆ จนเปนสวน ในชวงเวลาทีผานมามีสถานศึกษาที่จัด ่ หนึงของวัฒนธรรมโรงเรียน (School ่ การศึกษาในระบบหลายแหง เริ่มไดรับการ Culture) พัฒนาองคกรใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู สวน Astuto and Others ของบุคลากรวิชาชีพ (Professional (1993,p.5) ใหความหมายของ“ชุมชนแหง Learning Community) สถานศึกษาหลาย การเรียนรู” ในสถานศึกษา ไววา เปนความ  แหงพยายามกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงทีมา ่ รวมมือกันของผูบริหารและครูผูสอนในการ พรอมกับกระบวนทัศนทางการศึกษาที่ แสวงหา และเรียนรูรวมกัน และลงมือ เปลี่ยนไป ความพยายามดังกลาวปรากฏให ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเปาหมายในการเพิ่ม เห็นในรูปแบบตางๆ เชน การรวมตัวกันของ ประสิทธิภาพ ใหกับวิชาชีพ และเปาหมายCurriculum & Instructionบุคลากรในสถานศึกษา การทํางานรวมกัน สูงสุดคือ ผลประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียน
 8. 8. Learning Community นักการศึกษาไทยก็ไดให สมาชิกทุกคน มีระบบสื่อสารที่ดีระหวาง ความหมายของชุมชนแหงการเรียนรูไวเชนกัน สมาชิก โดยการรวมตัวกันทําอยาง นาตยา ปลนธนานนท (2547, หนา 4 ) กลาว ั กระตือรือรนและตอเนื่อง โดยสมาชิกใน วา “ชุมชนแหงการเรียนรู” หมายถึงกลุมคนที่  ชุมชนเกิดแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic มีความสนใจรวมกัน เรียนรูแลกเปลี่ยนกัน จน Motivation) ในการรวมกิจกรรม เพราะ เปนแรงกระตุนใหเกิดความรูสึกในเรื่องความ  ไดรบอิสระในการคิด ทํางาน และ ั เปนเจาของในกลุม (sense of membership) สรางสรรคสิ่งใหมๆ ตามความตองการที่ ผลที่เกิดขึ้นตอมา คือ การปฏิบัติกิจกรรม หรือ แทจริงของตนเองและองคกร ภารกิจรวมกันที่เรียกวาเปน Communities of • ลักษณะสําคัญของชุมชนแหงการ Practice เรียนรู 8 สวน Padavil ( 2004, p.10) กลาววา จากของสรุปขางตน สิ่งที่ตอง ในชุมชนแหงการเรียนรูนั้น ครูผูสอน นักเรียน  คํานึงถึงและใหความสําคัญในการพัฒนา บุคลากรสนับสนุนฝายตาง ๆ ผูปกครอง “ชุมชนแหงการเรียนรู” คือลักษณะของ ผูบริหาร และบุคคลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของใน “ชุมชนแหงการเรียนรู” Padavil (2004, p. โรงเรียนถือเปนสมาชิกของชุมชนหนึงที่มี ่ 12) ไดใหลักษณะหลักของชุมชนแหงการ จุดหมายเดียวกัน คือ “การเรียนรู”  เรียนรูไว 4 ประการ คือ นอกจากนี้ Senge (1990,p.3) ยังให 1) ความรูสึกเปนเจาของในชุมชน (A ความหมายของ “ชุมชนแหงการเรียนรู” ไววา  Sense of Belonging to the เปนองคกรที่กลุมบุคคลแสดงความสามารถใน Community) การสรางสรรคงานที่บงเกิดผลที่เปนที่ตองการ ั 2) การทํางานรวมกันและการเรียนรู อยางแทจริงของบุคลากร และขององคกร โดย รวมกันในกลุม สมาชิกมีอิสระในการคิด การทํางาน และการ 3) การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนใน สรางสรรคงานอยางเต็มที่ องคกร โดยใชสิ่งแวดลอมทีมีกิจกรรม ่ จากแนวคิดขางตนพอจะสรุป เปนหลัก และ ความหมายของ “ชุมชนแหงการเรียนรู” วา  4) สมาชิกทุกคนในกลุมคือ ผูเรียน  เปนการรวมตัวของบุคลากรทางการศึกษา ซึง ่ สวน DuFour (2004) ใหความสําคัญ ไดแก ครูผูสอน ผูบริหาร ผูปกครอง บุคลากร  กับวัฒนธรรมองคกร หรือ โรงเรียน โดย ในชุมชนอื่น ๆ และนักเรียน ในการทํากิจกรรม DuFour กลาววา วัฒนธรรมองคกร หรือ หรือดําเนินการเพื่อเปาหมายของ “การเรียนรู”  โรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติภารกิจในองคื มีวัฒนธรรมองคกรแหงความรวมมือ การ กรที่ทาเปนประจําจนเปนวิถการดําเนินชีวต ํ ี ิCurriculum & Instructionางานเปนทีม คํานึงถึงการมีสวนรวมของ ทํ ในองคกร นับไดวา วัฒนธรรมองคกร หรือ
 9. 9. Learning Community โรงเรียน เปนการสะทอนใหเห็นถึง การกระทํา จากตัวอยางของวัฒนธรรม ตามบทบาทหนาที่ และปฏิสมพันธระหวาง ั โรงเรียนของไทยที่กลาวไปนั้น ภาพที่ บุคลากร ในองคกร ในสถานศึกษา บุคคลที่ ชัดเจนของการปฏิบัติตามคําสั่ง ตองเกี่ยวของสัมพันธกน และมีบทบาทหนาที่ที่ ั ปฏิบัติงานตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติ หากมี แตกตางกัน บุคลากรในองคกรในทีนี้ขอ ่ สิ่งใหมเขามาจําเปนตองมีตวอยางทีชัดเจน ั ่ แบงเปน ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรสนับสนุน ผูบริหารโรงเรียนยังคงเปนผูมีอํานาจในการ  การสอน นักเรียน ผูปกครอง และ ชุมชน สั่งการ และติดตาม กํากับดูแลการทํางาน บทบาท หนาที่ และปฏิสัมพันธ ของบุคคล ของครูผูสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ เหลานี้อาจดูคลายกันในแตละองคกร เชน ใน ครูผูสอน นอกจากจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง สถานศึกษาของไทย ผูบริหาร คือ ผูมีอานาจ มี ํ ของผูบริหารแลว ยังตองเปนผูรูและ 9 บทบาทในการกําหนดนโยบาย หรือรับ ถายทอดความรู ใหกับนักเรียน นักเรียน นโยบายจากหนวยงานตนสังกัด แลวสั่งการให เปนผูรับความรูและปฏิบัติตามคําสังสอน ่ ครูผูสอนปฏิบัติตามนโยบาย นอกจาก นี้ ของครู ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใน ผูบริหารยังเปนผูตัดสินความดี ความชอบของ การจัดการศึกษานอย ดวยเพราะไมรูถง ึ บุคคลใตบังคับบัญชาไดอีกดวย สวนครูผสอน ู บทบาทวาควรมีสวนรวมในการจัด มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบาย และจัดการเรียน การศึกษาไดโดยยกหนาที่การใหการศึกษา การสอนที่คิดวาเปนไปตามนโยบายที่ผูบริหาร กับลูกหลานของตนเองเปนเรื่องของ กําหนด เปนผูรูที่มีหนาที่รับผิดชอบ และตัดสิน  โรงเรียนและครูผูสอนไป ผลการเรียนของผูเรียน บุคลากรสนับสนุน มี วัฒนธรรมโรงเรียนในประเทศ บทบาทหนาทีใหการดําเนินการในโรงเรียน ่ ไทยทีกลาวไปขางตนมีชองวางที่เห็นชัดวา ่ เปนไปตามระเบียบ ปฏิบัตตามคําสั่งของ ิ หางไกลจากวัฒนธรรมโรงเรียนที่จะ ผูบริหาร หรือครูผูสอนที่คิดวามีตาแหนงที่สูง ํ กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู ตามแนวคิด กวาตน นักเรียน คือผูที่ตองเชื่อฟง และปฏิบัติ  ของ DuFour ได ชองวางดังกลาวนี้เปนสิ่งที่ ตามสิ่งที่ครูสั่งสอน ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ ผูรับผิดชอบดานการศึกษาควรตระหนัก โรงเรียนกําหนด ผูปกครอง คือ ผูที่มีความ ภาระหนาทีทจะเติมเต็มชองวางใหเกิด ่ ี่ ตั้งใจที่จะใหบตรหลานของตนเองไดรูในสิ่งที่ ุ วัฒนธรรมโรงเรียนทีเ่ ปนความรวมมือกัน กําหนดไวในหลักสูตร มีความคาดหวังวา นั้นตองใชพลังมากมายในทีจะสรางชุมชน ่ ครูผูสอน คือ ผูมีความสามารถ และรับผิดชอบ แหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นได  การเรียนรูของนักเรียน สวนชุมชนนั้นมี แนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม ํ บทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนที่จะทําการรวมตัวของบุคลากรในCurriculum & Instructionอยมาก ในชวงเวลาที่ผานมา น การปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ
 10. 10. Learning Community โรงเรียนเปน ชุมชนแหงการเรียนรูที่มี ปรองดองกัน หากไดมีโอกาสทํากิจกรรม ประสิทธิภาพ นั้น Padavil (2004, p. 10) ยัง รวมกัน คนไทยมีประเพณีในการพึ่งพากัน มองวา ในสถานศึกษา นักเรียน บุคลากร มาแตโบราณ ไมวาจะเปนการลงแขกเกี่ยว สนับสนุนฝายตาง ๆ ผูปกครอง ผูบริหาร และ ขาว ประเพณีบุญตาง ๆ ซึ่งก็ดูวาหากมี บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในโรงเรียนถือวาเปน ความตั้งใจและจริงใจที่จะพัฒนาใหเกิด สมาชิกของชุมชนหนึง ๆ ทีมีจุดหมายเดียวกัน ่ ่ การรวมตัวกันเมื่อรวมมือกัน ความรูสกเปน ึ คือ “การเรียนรู” เจาของก็จะเกิดขึ้นไดไมยากนัก ลักษณะหลักของชุมชนแหงการเรียนรู นอกจากนี้ขอชวนคิดอีกประการ ที่ Padavil ไดสรุปมาจากแนวคิดของ หนึง ตามลักษณะหลักของชุมชนแหงการ ่ McCatep (1994) และ Wool (1992) นัน ้ เรียนรูตามแนวคิดของ Padavil คือ 10 สอดคลอง กับความคิดของ DuFour ในสวน สมาชิกทุกคนในกลุม คือ “ผูเรียน. เดิม การเนนวัฒนธรรมโรงเรียน และเติมเต็มไดกับ ความคิดเกี่ยวกับการเรียนและการศึกษา แนวคิดของ DuFour ในการทํางานรวมกัน จะถูกตีกรอบอยูในสถานศึกษา (ซึ่งอาจ และการเรียนรูรวมกันในกลุม และ การมอง   ยังคงมีอยูในความคิดของบางสวนใน สมาชิกทุกคนในกลุมเปน “ผูเรียน” และ สังคม) เมื่อใดก็ตามที่บุคคลจบการศึกษา ความรูสึกเปนเจาของในชุมชน แลว ภาระหนาที่ในการเรียนก็จบลง สิ่งที่ชวนคิดสําหรับสถานศึกษา ความคิดเชนนีหากมีในครูผสอนก็จะ ้ ู โรงเรียนในประเทศไทยในการพัฒนาชุมชน กอใหเกิดปญหาในการพัฒนาวิชาชีพได แหงการเรียนรูนั้น คือ จะทําอยางไรใหสมาชิก  เพราะครูผูสอนหลายคนอาจคิดวาหนาที่ ในสถานศึกษาเกิดความรูสกเปนเจาของใน ึ “การเรียน” เปนของนักเรียน สวนหนาที่ ชุมชน ดังที่กลาวไปแลววา สภาพของโรงเรียน “การสอน” เปนของครู หากในปจจุบน ั ในประเทศไทยสวนใหญเปนการรวมอํานาจอยู ครูผูสอนหรือบุคลากรสนับสนุนอืน ๆ มี ่ ที่ผูบริหาร การทํางานตามคําสั่งยอมกอใหเกิด ความคิดเชนนี้ โอกาสของการพัฒนา ความรูสึกเปนเจาของนอยมาก เชนเดียวกับ โรงเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูก็คงอยู วัฒนธรรมของการทํางานรวมกันเปนทีม การ อีกไกล ซึ่งก็ตองเปนภารกิจหนักและเปน  เรียนรูรวมกัน จนมีผูกลาวถึงความสามารถใน หลักอีกประการหนึงของผูรบผิดชอบทาง ่ ั การทํางานเปนทีมของคนไทยวา เปนไปไดยาก การศึกษาตองใหความสําคัญ ในการ เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานแบบเดี่ยว ๆ ทั้ง ปรับเปลี่ยนความคิดของครูผูสอน แตก็ ที่คนไทยจํานวนมากมีความสามารถจนเปนที่ นับวาจุดเริ่มตนที่ดีเกิดขึนแลวในสังคม ้ ยอมรับในระดับโลก แตอยางไรก็ตามวิถชีวิต ี การศึกษาไทยตั้งแตมีพระราชบัญญัติCurriculum & Instruction เดิมของคนไทยจะมีพื้นฐานจากการรักใคร ดั่ง การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่
 11. 11. Learning Community ระบุถึงการเรียนรูตลอดชีวิตไว ซึ่งก็เปน • อิสรภาพทางความคิด กระทํา และ แนวทางหนึ่งที่ทกฝายตองหันมามองและตอง ุ สรางสรรค (Freedom to think, ผลักดันใหเกิดการเรียนรูดังกลาวขึ้น work and create) ในชุมชนแหงการเรียนรูในสถานศึกษา • ความรับผิดชอบที่เกิดจากแรงจูงใจ มีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ ภายใน (Autonomous เปาหมายของชุมชนแหงการเรียนรู บุคลากร commitment : from intrinsic ในชุมชน และวิธีดําเนินการในชุมชน ในสวน motivation) ของเปาหมายของชุมชนแหงการเรียนรูคือ การ • สภาพความเปนจริงของชุมชนแหง เรียนรูของบุคลากรในชุมชน ซึ่งกลุมใหญกคอ  ็ ื การเรียนรู ผูเรียน แตก็ไมไดหมายความวา ผูเรียนเทานั้น ในชวงเวลาทีความเคลื่อนไหวทาง ่ 11 ที่จะเรียนรูได เพราะ Padavil ก็กลาวไวแลววา การศึกษา และแนวคิดการพัฒนาการ เปาหมายของการรวมตัวรวมมือกันเปน “การ เรียนรูที่เปลียนไป การใหความสําคัญตอ ่ เรียนรูของทุกคน” องคประกอบดานบุคลากร ความรวมมือกันพัฒนาการเรียนรู ก็ไดมี ในชุมชนแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ไดแก ตัวอยางของการพัฒนาโรงเรียนใหเปน ครูผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร บุคลากรสนับสนุน ชุมชนแหงการเรียนรูและยังเกิดผลที่เปน ผูปกครอง บุคลากรอื่น ๆ ในชุมชน สวน ดาน การเรียนรูของผูเรียน ในทีนขอยกตัวอยาง ่ ี้ วิธีดําเนินการเปนสิ่งสําคัญทีสุด ซึ่งจะกลาวถึง ่ ความรวมมือที่มีรูปแบบการเปนชุมชนแหง ในโอกาสตอไป การเรียนรู ที่สอดคลองกับแนวคิดทีกลาว ่ จากแนวคิดทีกลาวมาขางตนขอสรุป ่ มาขางตน ไดแก ผลจากการวิจัยเพื่อพัฒนา ลักษณะของชุมชนแหงการเรียนรูไว ดังนี้ ชุมชนแหงการเรียนรู ที่มีความหลากหลาย ชุมชนแหงการเรียนรูควรมี : ของบุคลากร ในรัฐ Texas โดยการจัดใหมี • ความรวมมือ (Collaboration) ชุมชนแหงการเรียนรูของครู (Teachers • การสื่อสาร การสนทนา ระบบ Learning Communities : TLCs ) ที่มงการ ุ เครือขาย(Communication / พัฒนาวิชาชีพ โดยใหมีความรวมมือกัน Conversation ,Network System) อยางตอเนื่อง มีการทํางานและการ • การทํางานเปนทีม (Team Working) ปรับปรุงพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง โครงสราง • การมีสวนรวม (Involvement/  ของชุมชนแหงการเรียนรูครูผสอนยังคงอยู ู Participation) หลังจากการอบรมโดยใชการวิจัยเปนงาน • การเปนเจาของรวมกัน (Owner เรื่องรูปแบบการสอนทีจัดเพือสนองความ ่ ่ Sharing) หลากหลายของผูเรียน กระบวนการสรางCurriculum & Instruction ชุมชนแหงการเรียนรูเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
 12. 12. Learning Community ครูปฏิบัติการสอนไปพรอม ๆ กับการใชความ อานและวิเคราะห บทความ นําปญหาที่ พยายามในการวิเคราะหความพยายามในการ พบมาถกเพื่อหาทางแกปญหา การประชุม ปรับปรุงโรงเรียน ตรวจสอบผลสําเร็จประจํา จะจบลงดวยการอวยพรวันเกิดใหสมาชิก สัปดาห แกปญหาการจัดการเรียนการสอน  การซื้อบานใหมหรือขาวที่นายินดีตาง ๆ  รวมกัน แลกเปลี่ยนกลวิธีการสอน พิจารณา เวลาที่ใชในการประชุมจะใชประมาณ 2 ผลงานของนักเรียน เรียนรูทจะวิเคราะห ี่ ชั่วโมง ตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ความกาวหนาของนักเรียน สรางความสัมพันธ จากชุมชนดังกลาว ไดแก การทํางาน ในเพื่อนรวมงานในการนิเทศเพื่อพัฒนางาน รวมกันของครูผูสอนภาษาอังกฤษเปน และเรียนรู ในสิ่งที่ตนและกลุมจําเปนตอง ภาษาที่สองและครูผูสอนวิชาสามัญอืน ๆ ่ เรียนรูเพิมเติม เปาหมายการทํางานรวมกัน ่ เปาหมายคือ การอานออก เขียนไดของ 12 ของชุมชนแหงการเรียนรูของครูผูสอน (ที่มี นักเรียนทุกคน โรงเรียนแหงนี้ไดใหครูทก ุ ความแตกตางกัน) คือ ความสําเร็จในการสอน คนไดอบรมวิธการจัดการเรียนการสอน ี และการเรียนรูของนักเรียน โอกาสที่สมาชิกใน  แบบเดียวกัน (โดยปกติมักจะใหครูไดรับ ชุมชนแหงการเรียนรูจะไดรับคือ การรวมมือกัน การอบรมแยกตามวิชาเอก) จากนั้นครูใน ตรวจสอบการทํางาน ทดลอง นําผลไปใช ทีมจะมีโอกาสนําวิธีการไปใช และมีการ ประเมินและเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ดําเนินการสอน วิเคราะหสถานการณทง ั้ ตลอดเวลาและตอเนื่อง ผลงานของนักเรียน ดึงความรวมมือของ ในชุมชนแหงการเรียนรู ครูมีบทบาทที่ ผูปกครอง ชุมชนและตัวผูเรียนเองเขามา หลากหลาย อาทิ นักวิจัย นักวิจารณ ผูเรียน เพื่อใหเปนไปตาม ผูสอน-ครูผูสอน ไดเรียนรูที่จะกําจัดความกลัว  เปาหมาย บรรยากาศการทํางานเปนไป และยอมใหครูคนอื่นเขามาสังเกตการสอนของ อยางเขาอกเขาใจและเปนทางบวก พบวา ตน (อาจใชวิธการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน : ี ความสําเร็จเกิดขึ้นได นักเรียนเปนไปตาม peer coaching) เปาหมายที่วางไว ครูก็ไดเกิดการเรียนรู ในแตละสัปดาหครูที่รวมในชุมชนแหง อยางตอเนื่อง การเรียนรูมกแลกเปลี่ยนกันถึงความสําเร็จ ั เครื่องมือทีทําใหเกิดชุมชนแหงการ ่ สูงสุดของสัปดาหนน ๆ โดยจะมีกจกรรมอื่น ๆ ั้ ิ เรียนรู ในรัฐ Texas อีกประการหนึ่งคือ ตามมา เชน การวิเคราะหผลงานของนักเรียน รูปแบบการสอนเปนทีม การวางแผนการ เชน งานเขียนของนักเรียนหรือผลที่ไดจากการ สอนรวมกัน จัดการเรียนการสอนรวมกัน วัดผลการเรียนรูของผูเรียน บางครั้งอาจมีการ แกไขปญหารวมกัน ประเมินผลและชื่นชม เสนอรูปแบบการสอนที่ประสบผลสําเร็จให ในความสําเร็จ รับทราบการแกไขปญหาดูCurriculum & Instruction ่อนครูคนอืน ๆ กิจกรรมอืน ๆ อาจเปนการ เพื ่ ่ จะเปนการเจาะลึกลงไปถึงตนเหตุของ

×