เดินหมาก

588 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เดินหมาก

  1. 1. เดินหมาก คุุ เคยสังเกตหรือเปล่าว่าเกมอะไรที่คุณพบเห็นผู้คนเล่นกันอยู่บ่อย เป็นเกมที่เล่นกัน ได้โดยไม่จากัด ุณสถานที่ คุณอาจจะเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเล่นกันในโรงเรียนหรือสถาน ศึกษาต่างๆ คนงานตามโรงงานเล่นกันในระหว่างหยุดพัก บางครั้งอาจจะเห็นผู้เล่นเกมนี้ตาม ริมถนนหนทางเสียด้วยซ้าไป หรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของคุณเองก็อาจจะสนุกและ คลั่งไคล้กับเกมนี้ด้วย.......เกมอะไรเอ่ย...... คงจะพอนึกกันออกนะครับว่าเกมอะไร ใช่ครับ ... เกมนั้นคือ "หมากฮอส" นั่นเอง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมนี้หาได้ง่ายและ เล่นกันได้สะดวก โดยอาจจะขีดตารางบนโต๊ะ ที่นั่งหรือไม่ก็ขีดตารางลงบนพื้นก็มีตัวหมากที่ใช้ฝาขวดน้าอัดลม ในที่บางแห่งก็จะมีโต๊ะหรือ ม้าหินที่ทาลวดลายเป็นตารางหมากฮอสไว้เลยที่เดียวเพื่อใช้เล่นหมากฮอสในเวลานั่งพักผ่อน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้อย่าเข้าใจผิดว่าผู้เขียนกาลังจะแนะนาเกมหมากฮอสนะครับ แต่ เพราะเมื่อผู้เขียนเห็นตารางหมากฮอสบนพื้นถนนหรือบนโต๊ะม้าหินให้นึกถึงเกมๆ หนึ่งขึ้นมา เลยอดไม่ได้ที่จะนามาเล่าสู่กันฟัง เกมนี้เป็นเกมที่นิยมเล่นกันติดอันดับไม่แพ้เกมหมากฮอส เหมือนกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียว จนแม้กระทั้งในปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมเล่นกันอยู่ ตามประวัติ กล่าวว่าเด็กเลี้ยงแกะชอบเล่นเกมนี้กันขณะนาแกะไปเลี้ยง โดยใช้ไม้ขีดตารางบนพื้นดินและ ใช้ก้อนหินกับเมล็ดถั่วเป็นตัวหมาก ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงว่ามีการเล่นเกมนี้กันมาตั้งแต่ สมัยโบราณก็คือ มีการค้นพบตารางหมากที่ใช้เล่นเกมนี้แกะสลักอยู่ที่หลังคาโบสต์ของชาว อิยิปต์ทีุ่Kurna ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณุ 1,400 ปี ก่อนคริสตศักราชุแต่ถึงแม้เกมนี้จะเกมที เล่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ก็เป็นเกมที่สนุกสนาน และน่าสนใจไม่น้อยที่เดียว เกมนี้มีชื่อุว่า Nine Men Moris ซึ่งผู้เขียนขอเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่าเกม "สามทหารเสือ " เกมนี้นิยม เล่นกันทั่วไปในยุโรปโดยมีชื่อเรียกต่าง ๆุกันุเช่นในประเทศเยอรมันแฃะออสเตรียุเรียกเกมุนี้ว่า "Marellers" ในุIceland เรียกว่าุMylla ในอังกฤษเรียกว่า "Mill" เป็นต้น กระดานหมากที่ใช้เล่นเกมสามทหารเสือเป็นตารางซึ่งประกอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 รูป ที่มีจุดยอดของแต่ละรูปอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และมีเส้นตัดขวางด้านทั้งสี่ที่ทาให้ เกิดจุดตัดทั้งหมดุ24 จุดุ(ดังรูปทีุ่1) แต่ในการเล่มเกมนี้ในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงกระดาน หมาก โดยตัดเส้นในแนวเส้นที่เชื่อมมุมทั้งสี่ของแต่ละรูปออก นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยน ลักษณะตารางและจานวนตัวหมากที่ใช้ในการเล่นตามความเหมาะสม
  2. 2. เกมสามทหารเสือที่จะแนะนาต่อไปนี้เป็นเกมสามทหารเสือชนิด 9 ตัวซึ่งมีลักษณะกระ ดานหมากและวิธีเล่นดังนี้อุปกรณ์ 1. กระกานหมากขนาดพอเหมาะเขียนเป็นตารางที่ประกอบด้วยรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ต่างขนาดกันุ2 รูปุ(ดังรูปที่ 2)และมีเส้นตัดขวาง ทาให้เกิดจุดต่าง ๆุ24 จุด(ขยายขนาด- ตามความเหมาะสม) 2. ตัวหมากุใช้หมากต่างกันุ2 ชุดๆละ9 ตัว (อาจจะใช้เหรียญหรือ ฝาขวดน้า- อัดลมก็ได้)กติกา 1. ใช้ผู้เล่นุ2 คน แต่ละคนเลือกสีหมากของตนและเลือกหมากตามสีที่เลือกไว้ ฝ่ายละุ9 ตัว 2. ผู้เล่นุ2 คนผลัดกันวางหมากของตนลงบนจุดตัดทั้ง 24 จุดนั้นที่ละอันสลับ กันโดยพยายาม วางให้หมากของตนลงบนจุดตัดทั้ง 24 จุดนั้นที่ละอันสลับกันุโดยพยายามุวาง หมากของ ฝ่ายตนุ3 ตัวเรียงกันอยูในแนวส่วนของเส้นตรงเดียวกัน ถ้าวางหมากเรียงกันุ3 ตัวใน ลักษณะดังกล่าวไดุ้เรียกหมากนั้นว่า "สามทหารเสือ" 3. ถ้าผู้เล่นคนใดวางหมากให้เกิด "สามทหารเสือ" ได้ ให้ผู้เล่นคนนั่นหยิบหมาก ของคู่แข่งขัน ออกจากกระดานไดุ้1 อันซึ่งหมากที่หยิบออกไปนี้จะนามาใช้อีกไม่ได้ แต่หมาก ที่หยิบนั้น จะต้องไม่ใช่หมากที่อยู่ในลักษณะของ "สามทหารเสือ" 4. หลังจากที่หยับหมากของคู่แข่งขันออกแล้วฝ่ายที่ถูกหยิบหมากออกเป็นผู้วาง หมากต่อไป และ ผลัดกันวาง(และหยิบ)หมากต่อไปตามวิธีที่กล่าวในข้อ 2, และุ3 5. ถ้าผ้เล่นคนใดวางหมากของตนลงหมดแล้ว เมื่อถึงคราวเล่นต่อไปุให้เล่นต่อไป โดยเลื่อน หมากของตนไปยังจุดข้างเคียงที่ว่างและเป็นจุดที่ต่อกัน เพื่อทาให้เกิดุ"สามทหาร เสือ" ดังวิธี ข้างต้นการเลื่อนหมากผู้เล่นอาจจะเลือนหมากของตนอันใดอันหนึงที่อยู่ในรูป "สามทหารเสือ" ออกไปจากแนวเส้นตรงเดิมได้ และเมื่อถึงคราวเดินอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเลื่อน กลับเข้ามาเพื่อ ทาให้เกิด "สามทหารเสือ"ใหม่ได้ 6. ผู้เล่นที่สามารถยกหมากของคู่แข่งขันออกไปได้จนเหลือ 2 ตัวหรือสามารถกั้น ไม่ให้คู่ต่อสู้ สามารถเลื่อนหมากไปได้เป็นผู้ชนะ
  3. 3. หมายเหตุ การเลื่อนหมากในกรณีที่มีหมากเหลือเกิน 3 ตัวุการเลื่อนหมากจะเลื่อนได้จากจุด หนึ่ง ไปยังจุดที่ติดกัน(ที่ว่าง)ในแนวเส้นตรงเท่านั้น แต่ถ้าผู้เล่นเหลือหมากเพียงุ3 ตัวเท่านั้น ผู้เล่นอาจจะ ตกลงกันว่าให้สามารถเลื่อนจากจุดที่อยู่ไปยังจุดใดก็ได้ที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน เป็นอย่างไรบ้างครับ วิธีการเล่นเกมสามทหารเสือคงไม่ยากเกินไปนะครับ ลองเล่นดู สักหน่อยแล้วจะรู้สึกว่าน่าสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว ผู้ที่เล่นเกมนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังจะช่วยให้ได้ฝึกใช้ความ คิดใช้เหตใช้ผลุมีหลักการในการสังเกต การวางแผนและกาหนดยุทธวิธีที่จะต้องใช้เมื่อประสบ กับสถานการณ์ในลักษณะต่างุๆุกัน หลังจากที่ท่านได้เล่นเกมนี้หลายครั้งแล้วลองสารวจตัว ท่านเองซิว่าได้ฝึกการวางแผนและกลยุทธให้กับตัวอย่างไรและเพียงใด ที่มาุ: พงษ์เทพุบุญศรีโรจน์, วารสารุสสวท.

×