การสำรวจความคิดเห็น

55,079 views

Published on

การสำรวจความคิดเห็น

 1. 1. บทเรียน เรื่อง การสารวจความคิดเห็น
 2. 2. ความหมายของการสารวจความคิดเห็นคือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยวิธีการสอบถามความ คิดเห็นเกียวกับเรื่องใดเรื่อง ่ หนึ่งจากบุคคลกลุ่มนั้น ๆ
 3. 3. การสารวจความคิดเห็น นิยม สรุปตามลักษณะทีแตกต่ างกันของผู้ตอบ ่ เพศ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ อายุ พืนทีทอยู่อาศัย ้ ่ ี่ สถานภาพสมรส
 4. 4. 1.วิธีการสารวจความคิดเห็น2.ตัวอย่ างเรื่องทีเ่ คยมีการสารวจความคิดเห็น3. การนาผลการสารวจความคิดเห็นไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
 5. 5. ขอบเขตของ การสารวจ ประมวลผล การสารวจ วิธีเลือกและวิเคราะห์ ผล ความคิดเห็น ตัวอย่ าง การสร้ าง แบบสารวจ
 6. 6. ขอบเขตการสารวจ ต้ องกาหนดให้ ชัดเจน - พืนที่ ้ - ลักษณะส่ วนตัวของผู้ตอบ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ - การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยกับเรื่องที่จะสารวจ
 7. 7. วิธีเลือกตัวอย่ าง- มีตวอย่ างครบทุกลักษณะ ซึ่งมีผลต่ อการให้ ความ ัคิดเห็นที่ แตกต่ างกัน- จานวนตัวแทนหรือตัวอย่ างต้ องมีมากพอและสอดคล้ องกับจานวนทั้งหมดทีมอยู่จริงในลักษณะนั้น ๆ ่ ี
 8. 8. วิธีเลือกตัวอย่ างที่นิยมใช้ มีดังนี้ การสุ่ มตัวอย่ าง เหมาะทีจะใช้ กบการสารวจความคิดเห็น ่ ั จากกลุ่มทีมกรอบตัวอย่ างครบถ้ วนสมบูรณ์ มีขอบเขตไม่ ่ ี กว้ างขวางอาจใช้ การจับสลาก ใช้ ตารางเลขสุ่ ม การสุ่ มอย่ าง มีระบบ การเลือกตัวอย่ างแบบชั้ นภูมิ เหมาะทีจะใช้ กบการสารวจ ่ ั ความคิดเห็นจากกลุ่มทีมกรอบตัวอย่ างครบถ้ วนสมบูรณ์ ่ ี และสามารถแบ่ งเป็ นกลุ่มย่ อย ๆ ตามเขตทีอยู่อาศัยของ ่ ผู้ตอบ ข้ อดีคอสามารถสรุปความคิดเห็นจาแนกตามกลุ่ม ื ต่ าง ๆ ทีแบ่ งได้ ่
 9. 9.  การเลือกตัวอย่ างแบบหลายขั้น เหมาะทีจะใช้ กบการสารวจ ่ ั ความคิดเห็นจากกลุ่มทีสามารถแบ่ งเป็ นกลุ่มย่ อย ๆ ได้ หลาย ่ ขั้นข้ อดีคอไม่ จาเป็ นต้ องมีกรอบตัวอย่ างครบถ้ วนสมบูรณ์ ื ทุกขั้น ประหยัดเวลาและค่ าใช้ จ่าย การเลือกตัวอย่ างแบบกาหนดโควตา เหมาะทีจะใช้ กบการ ่ ั สารวจความคิดเห็นจากกลุ่มทีไม่ มกรอบตัวอย่ าง หรือกรอบ ่ ี ตัวอย่ างไม่ สมบูรณ์ โดยการกาหนดคุณสมบัตของตัวอย่ าง ิ ตามลักษณะของตัวอย่ างทีคาดว่ าจะมีผลกระทบต่ อความ ่ คิดเห็นในเรื่องทีสารวจ ่
 10. 10. จานวนตัวอย่ างที่ใช้ สารวจความคิดเห็น ขึนอยู่กบปัจจัยต่ อไปนี้ ้ ั จานวนกลุ่มบุคคลทั้งหมดทีจะสารวจความคิดเห็น ่ การจาแนกกลุ่มย่ อยของผลการสารวจความคิดเห็น ความแตกต่ างระหว่ างระดับการศึกษาของกลุ่มบุคคลทีจะ ่ สารวจ ความแตกต่ างระหว่ างการได้ เสี ยประโยชน์ ของกลุ่มบุคคลที่ จะสารวจ ความถูกต้ องเชื่ อถือได้ ของผลการสารวจทีต้องการ ่
 11. 11. 3. การสร้ างแบบสารวจ ลักษณะของแบบสารวจทีดี ่ 3.1 แบบสารวจประกอบด้ วย 3 ส่ วนเป็ นอย่ างน้ อย - ลักษณะผู้ตอบทีคาดว่ ามีผลของคาตอบต่ างกัน ่ - ความคิดเห็นของผู้ตอบในด้ านต่ าง ๆ นิยมใช้ การ ประเมินค่ าเป็ น 5 ระดับ - ข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ ของผู้ตอบ
 12. 12. 3.2 คาถามเกียวกับความคิดเห็นต้ องไม่ เป็ นคาถามนา ่ หรือชักนา3.3 จานวนคาถามไม่ ควรมีมากเกินไป3.4 ผู้ตอบแบบสารวจควรมีความรู้ และประสบการณ์ ใน เรื่อง ที่ต้องการสารวจเป็ นอย่ างดี
 13. 13. ตัวอย่ างแบบสารวจความคิดเห็น เกียวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคนมถัวเหลือง ่ ่ คาแนะนา แบบสอบถามนีประกอบด้ วยชุดคาถาม 2 ้ส่ วน คือส่ วนที่ 1 เกียวกับประวัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ่และส่ วนที่ 2 เกียวกับความคิดเห็นและพฤติกรรม ่ ขอความกรุณาท่ านตอบแบบสอบถามโดยทาเครื่องหมาย  ในช่ องหน้ าหัวข้ อทีตรงกับตัวท่ านมากทีสุด ่ ่
 14. 14. ส่ วนที่ 1 เกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ่1.เพศ  ชาย  หญิง2.อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา  อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่ วนตัว  ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน/เจ้ าหน้ าที่บริษท ั  ไม่ ได้ ประกอบอาชีพ  อืน ๆ ...................... ่
 15. 15. 3.รายได้ ต่อเดือน  ต่ากว่ า 5,000 บาท  10,000-15,000 บาท  5,000-10,000 บาท  ตั้งแต่ 15,000 บาทขึนไป ้4. อายุ  ต่ากว่ า 15 ปี  36-43 ปี  15-25 ปี  44-50 ปี  26-35 ปี  สู งกว่ า 50 ปี
 16. 16. ส่ วนที่ 2 เกียวกับความคิดเห็นและพฤติกรรม ่1.ท่ านเคยดืมนานมถัวเหลืองหรือไม่ ่ ้ ่  เคย  ไม่ เคย (กรุณาข้ ามไปทาข้ อ 5 )2.ท่ านดืมนานมถัวเหลืองเป็ นประจาหรือไม่ ่ ้ ่ ประจา  ไม่ ประจา3. เหตุผลสาคัญทีสุดในการดืมนานมถัวเหลือง(ตอบ 1 ข้ อ) ่ ่ ้ ่  ดืมรองท้ องหรือแทนอาหารบางมือ ่  ดืมเพือสุ ขภาพ ่ ่  ดืมตั้งแต่ วยเด็ก ่ ั  ดืมตามบุคคลใกล้ชิด  ดืมแทนนมวัว ่ ่  อืน ๆ (โปรดระบุ........) ่
 17. 17. 4. ท่ านดืมนมถัวเหลืองช่ วงเวลาใดบ่ อยทีสุด ่ ่ ่  ช่ วงเช้ า  ช่ วงสาย  ช่ วงบ่ าย  ช่ างเย็น  ช่ วงกลางวัน  ช่ วงคา-ดึก ่5. ท่ านดืมยีห้อใดหรือชนิดใดบ่ อยทีสุด ่ ่  ไวตามิลค์  นานมถัวเหลือที่ทาขายตามร้ านหรือรถเข็น ้ ่  แลคตาซอย  นานมถัวเหลืองที่ทาขึนเอง ้ ่ ้  โย
 18. 18. 6. ท่ านซื้อยีห้อนีหรือชนิดนีเ้ พราะเหตุใด ้  มันใจในคุณภาพ ่  มีส่วนผสมอืน ๆ ให้ เลือก ่  มีรสชาติทดกว่ าี่ ี  มีผ้ ูแนะนา  พบเห็นจากโฆษณาบ่ อย  อืน ๆ............... ่7.ท่ านซื้อจากสถานทีใดบ่ อยทีสุด (ตอบเพียง 1 ข้ อ) ่ ่  รถเข็นหรือร้ านขายนานมถัวเหลือง ้ ่  ร้ านสะดวกซื้อ  ร้ านขายของชาทั่วไป  ซุปเปอร์ มาเก็ตในห้ างสรรพสิ นค้ า  ร้ านขายของชาใกล้บ้าน  ร้ านค้ าส่ ง
 19. 19. 8.ท่ านซื้อจากสถานทีดงกล่ าวเพราะเหตุใด ่ ั  สะดวก  มีหลายชนิด/หลายยีห้อให้ เลือก  สะอาด  ได้ รับส่ วนลดหรือการส่ งเสริมการขาย  ประหยัด  อืน ๆ .......................... ่9.ท่ านซื้อชนิดใดบ่ อยทีสุด(ตอบ 1 ข้ อ) ่  ชนิดกล่ อง  ชนิดขวด  ชนิดถุง  ชนิดแก้ ว
 20. 20. 10. ท่ านซื้อแต่ ละครั้งเป็ นจานวนเท่ าใดบ่ อยทีสุด (ตอบ 1 ข้ อ) ่  1 (กล่อง,ขวด,ถุง,แก้ ว)  6 (กล่ อง,ขวด,ถุง,แก้ ว)  2 (กล่อง,ขวด,ถุง,แก้ ว)  12 (กล่ อง,ขวด,ถุง,แก้ ว)  3 (กล่อง,ขวด,ถุง,แก้ ว)  อืน ๆ ่11. สื่ อประเภทใดบ้ างที่มีผลต่ อการเลือกซื้อนานมถัวเหลืองของท่ าน ้ ่(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)  หนังสื อพิมพ์  แผ่ นปานโฆษณา ้  วิทยุ  บุคคลใกล้ชิดแนะนา  โทรทัศน์  ไม่ เคยได้ รับทราบจากสื่ อใด ๆ  นิตยสาร  อืน ๆ ................................ ่
 21. 21. 4. การประมวลผลและวิเคราะห์ ความคิดเห็นประกอบด้ วย 4.1 ร้ อยละของผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นในแต่ ละด้ าน - เกียวกับความคิดเห็น จาแนกเป็ น เห็นด้ วย ค่ อนข้ างเห็น ่ ด้ วย เห็นด้ วยปานกลาง ค่ อนข้ างไม่ เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย - เกียวกับความพึงพอใจ จาแนกเป็ น พอใจมาก พอใจ ่ ค่ อนข้ างมาก พอใจปานกลาง พอใจค่ อนข้ างน้ อย ไม่ พอใจ
 22. 22. 4.2 ระดับความคิดเห็นเฉลีย ่ แทนระดับความคิดเห็นดังนี้ เห็นด้ วย แทนด้ วย 5 ค่ อนข้ างเห็นด้ วย แทนด้ วย 4 เห็นด้ วยปานกลาง แทนด้ วย 3 ค่ อนข้ างไม่ เห็นด้ วย แทนด้ วย 2 ไม่ เห็นด้ วย แทนด้ วย 1
 23. 23.  เกณฑ์ ค่าเฉลียระดับความคิดเห็น ่ 1.00 - 1.80ไม่ เห็นด้ วย 1.81 - 2.60 ค่ อนข้ างไม่ เห็นด้ วย 2.61 - 3.40เห็นด้ วยปานกลาง 3.41 - 4.20ค่ อนข้ างเห็นด้ วย 4.21 - 5.00เห็นด้ วย
 24. 24. ตัวอย่ างเรื่องทีเ่ คยมีการสารวจความคิดเห็น จากหน่ วยงาน ด้ านการเมือง เรื่องการซื้อเสี ยง และการขายสิ ทธิการ เลือกตั้ง ด้ านเศรษฐกิจ เรื่ องหวยใต้ ดน เรื่ องบัตรเครดิต การซื้อ ิ สิ นค้ าเงินผ่ อน ด้ านกฎหมาย เรื่ องการทาแท้ ง เรื่ องการผสมเทียม ด้ านวัฒนธรรมประเพณี เรื่ องประเพณีวนสงกรานต์ ั
 25. 25.  ด้ านอาหารและยา เรื่ องยาแผนโบราณ สมันไพร เรื่ อง อาหารจานด่ วน ด้ านกีฬา เรื่ องการออกกาลังกายของเยาวชนและผู้สูงอายุ ด้ านสิ่ งแวดล้ อม เรื่ องการทิงขยะ เรื่ องการสู บบุหรี่ ในที่ ้ สาธารณะ
 26. 26. การนาผลการสารวจความคิดเห็นไปใช้ ประโยชน์ 1. กรณีทเป็ นการสารวจความคิดเห็นเพือประเมินผลการ ี่ ่ ทางานจากผู้ใช้ บริการหรือผู้เกียวข้ อง ่ 1.1 ปรับปรุ งแก้ ไขวิธีการปฏิบัตงานหรือวิธี ิ ดาเนินงาน 1.2 กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ของโครงการใน อนาคตให้ มประสิ ทธิภาพ ี
 27. 27. 2. ในกรณีทเี่ ป็ นเรื่องการตัดสิ นใจเพือดาเนินโครงการต่ อไป ่ ควรมีเกณฑ์ ทใช้ ในการตัดสิ นใจ โดยทัวไป มี 2 เกณฑ์ ี่ ่ 2.1 เกณฑ์ ที่ผ้ ูสารวจเป็ นผู้กาหนดขึนมาเอง ้ 2.2 เกณฑ์ ที่เป็ นมาตรฐานหรือเกณฑ์ เฉลียหรือเกณฑ์ ่ ขั้นต่าซึ่งนิยมใช้ ทวไป ั่
 28. 28. ภาระงาน โครงการสารวจความคิดเห็น แบ่ งกล่ มกล่ มละ 5 – 6 คนร่ วมกันสารวจความคิดเห็น ุ ุ ตามขันตอนดังนี้ ้ 1. กาหนดหัวข้ อเรื่ องทีต้องการสารวจ พร้ อมเหตุผลที่ ่ ต้ องการสารวจข้ อมูล 2. กาหนดวิธีการสารวจข้ อมลทีเ่ หมาะสมกับเรื่ องที่ ู ต้ องการสารวจและความร้ ูของนักเรี ยน 3. เลือกวิธีการสารวจข้ อมูลโดยศึกษาจากบทที่ 1
 29. 29. 4. ออกแบบสารวจความคิดเห็น ให้ ครูตรวจ5. จัดทาแบบสารวจตามจานวนตัวอย่ างทีกล่ มตกลงกัน ่ ุ6. สารวจข้ อมูล สรุปผลการสารวจ7. ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมล ู8. สรุปผลการสารวจและแสดงความคิดเห็นในการนาผลการสารวจไปใช้ ประโยชน์9. นาเสนอผลการสารวจความคิดเห็นในรูปของรายงานแผ่ นพับหรื อสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 30. 30. ประเมินผลภาระงานดังนี้ การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การวางแผนการทางาน การค้ นคว้ าข้ อมูลเพิมเติม ่ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการทางาน การสื่ อสารข้ อมูลถูกต้ อง ผลงานที่นาเสนอ
 31. 31. แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมhttp://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=601&sid=508http://www.youtube.com/watch?v=S4S_K1hd04M
 32. 32. สวัสดีจ้าวววววววว

×