งานและกำลัง

46,581 views

Published on

Published in: Business, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
46,581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38,791
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานและกำลัง

 1. 1. ก 32101CompanyLOGO
 2. 2. Company 32101 Logowww.themegallery.com
 3. 3. Company 32101 Logowww.themegallery.com
 4. 4. Company 32101 Logowww.themegallery.com
 5. 5. Company 32101 Logowww.themegallery.com
 6. 6. Company 32101 Logowww.themegallery.com
 7. 7. Company 32101 Logowww.themegallery.com
 8. 8. Company 32101 Logo งานในความหมายทั่วไปกับความหมายทางวิทยาศาสตรมีความแตกตางกัน โดยทั่วไปแลวมนุษยรูจักคําวา งาน ที่หมายถึง การยกของ การทําสวนครัว ปรุงอาหาร ซักรีดเสื้อผา หรือกิจกรรมใดๆ ก็ไดที่ไดคาตอบแทน แตในทางวิทยาศาสตรจะเกิดงานขึ้นตอเมือมีแรงกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุ ่เคลื่อนที่ไปในระยะกระจัดหนึ่ง โดยปริมาณของงานที่ทําจะขึ้นอยูกับแรงและการกระจัด ปริมาณของงานขึ้นอยูกับ ขนาดของแรงที่ใช และระยะทางทีวัตถุ่เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแนวแรง หรือกลาวไดวา ถาออกแรงกระทําตอวัตถุมาก ปริมาณงานที่เกิดขึ้นก็จะมาก และถาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแนวแรงมีคามาก ปริมาณงานที่เกิดขึ้นก็จะมากดวย www.themegallery.com
 9. 9. Company 32101 Logo หนวยของงาน หนวยของงานในระบบ SI คือ จูล หรือนิวตัน-เมตร โดย1 จูลของงานที่ทําเกิดจากการออกแรง 1 นิวตันกระทําตอวัตถุใหวัตถุเคลื่อนที่ไปได 1 เมตร ตามทิศทางของแนวแรง www.themegallery.com
 10. 10. Company 32101 Logoการคํานวณหางาน ถาเราทราบขนาดของแรงที่กระทําตอวัตถุ และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดหลักจากถูกแรงกระทําแลว เราสามารถคํานวณหาปริมาณของงานไดจาก งาน = แรง x ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดตามทิศทางของแนวแรง www.themegallery.com
 11. 11. 321 Company Logo 01 F FF F d Fก F F = ก F d = F W = F W = Fx d www.themegallery.com
 12. 12. ก Company 32101 Logoการเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานของคนสองคนจะทําไดหลายวิธี เชน การตักน้ําจากบอในตัวอยางที่ 2 อาจจะกําหนดชวงเวลาเทากันแลวพิจารณาปริมาณน้ําทีตักได หรือกําหนดปริมาณน้ําที่ตักเทากันแลว ่พิจารณาแลวพิจารณาเวลาที่ใชตัก การเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานโดยใชอัตราสวนระหวาง งานที่ทําได (w) กับเวลาที่ใชในการทํางาน (t) เรียกอัตราสวนนี้วา กําลัง (power) ซึ่งเขียนเปนความสัมพันธได ดังนี้ w กําลัง = t กําลังมีหนวยเปน จูล/วินาที หรือ วัตต (watt) www.themegallery.com
 13. 13. 32101CompanyLOGO

×