Successfully reported this slideshow.

เนื้อเพลงอุทยานดอกไม้

7,151 views

Published on

เนื้อเพลงอุทยานดอกไม้

  • Be the first to comment

เนื้อเพลงอุทยานดอกไม้

  1. 1. à¹×éÍà¾Å§ÍØ·ÂÒ¹´Í¡äÁŒ ศิลปน : อรวี สัจจานนท อัลบั้ม : - ªÁ¼¡Ò 1.¨íÒ»Ò 2.¨íÒ»‚ 3.¡ØËÅÒº 4.ÃÒµÃÕ 5.¾ÐÂÍÁ 6.Íѧ¡Òº ·Ñé§7.¡ÃóԡÒÏ.. 8.ÅíҴǹ 9.¹ÁáÁÇ 10.«‹Í¹¡ÅÔè¹ 11.ÂÕèⶠ12.ª§â¤ 13.Á³±Ò 14.ÊÒÂËÂØ´ 15.࿄›Í§¿‡Ò 16.ªºÒ áÅÐ17.ÊÌÍ·ͧ.. 18.ºÒ¹ºØÃÕ 19.ÂÕèÊ؋¹ 20.¢¨Ã 21.»Ãдً 22.¾Ø´«ŒÍ¹ 23.¾ÅѺ¾ÅÖ§ 24.˧͹䡋 25.¾Ô¡ØŤÇûͧ.. §ÒÁ26.·Ò¹µÐÇѹ 27.ÃÑ¡àË 28.¡ÒËŧ 29.»ÃЧ¤ 30.¾Ç§·Í§ 31.ºÒ¹ª×è¹ÊØ¢Êͧ 32.¾Ø·¸ªÒµÔÊÐÍÒ´á«Á... **¾ÔÈ 33.¾Ç§ªÁ¾Ù 34.¡Ãдѧ§ÒàÅ×éÍÂà¤Õ§¤Ù‹ ´ÙÊ´ÊÇÂá©ÅŒÁ 35.ÃÊÊؤ¹¸ 36.ºØ­¹Ò¤ 37.¹Ò§áŒÁ 38.ÊÒÃÀÕ·Õè¶Ù¡ã¨... §ÒÁ39.ÍغŻ¹ 40.¨Ñ¹·Ã¡Ð¾ŒÍ 41.¼ÕàÊ×éÍᵡ¡Í ¾ÃŒÍÁ42.àÅçºÁ×͹ҧ 43.¾Ø´µÒ¹ 44.¡ÅŒÇÂäÁŒ... 45.´ÒÇàÃ×ͧ 46.ÍÑ­ªÑ¹ 47.ÂÕèËغ 48.ÁÐÅÔÇÑŏáÅÇÔäÅ ªÙª‹ÍäÊÇ àÌÒã¨ã¹ÍØ·ÂÒ¹

×