Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงาน Obec awards

41,279 views

Published on

รายงาน Obec awards

 1. 1. 1ประวัติและผลงานโดยสรุ ปชื่อ นางสาวจิราภรณ์ ชื่อสกุล ไชยมงคล สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธเกิดวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2508 เป็ นบุตรคนที่ 3 จํานวนพี่นอง 4 คน้บิดาชื่อ นายเสถียร มารดาชื่อ นางฟองจันทร์ สถานที่เกิดจังหวัดพะเยา ั ่ ้ปั จจุบนอยูที่บานเลขที่ 419/4 ถนนแม่ต๋าสายกลาง ตําบลแม่ต๋า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ํ ํรหัสไปรษณี ย ์ 56000 โทรศัพท์ 0-9557-0363 E-mail : kunjira7@gmail.comรับราชการครั้งแรกตําแหน่ง อาจารย์ 1 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2534ความสนใจ : การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด , การสอนวิทยาศาสตร์ดวย ICT ้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel , Power Point , Publisher , Flippublisher ,Namo , SPSS.,Social Mediaวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน : วิชาวิทยาศาสตร์คติในการทํางาน : ทําหน้าที่ และรับผิดชอบให้ดีที่สุด ประวัติการรับราชการ / การปฏิบัติงาน เริ่ มรับราชการในตําแหน่ง อาจารย์ 1 เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2534 เคยดํารงตําแหน่ง / วิทยฐานะ ที่สาคัญ ดังนี้ ํ วัน เดือน ปี ตาแหน่ ง / วิทยฐานะ รับเงินเดือน ระดับ /อันดับ ขั้น / บาท โรงเรียนนครวิทยาคม 16 ธ.ค.34 อาจารย์ 1 3 4,250 1 ต.ค.36 อาจารย์ 1 4 6,460 1 ต.ค.40 อาจารย์ 1 5 9,300  ประ 1 ต.ค.44 อาจารย์ 2 6 11,760 วัติงาน 1 ต.ค.46 อาจารย์ 2 7 13,680 สอน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 24 ธ.ค. 47 ครู คศ.2 16,510 1 เม.ย. 48 ครู คศ.2 16,910 1 ก.พ. 49 ครู ชานาญการ ํ คศ.2 18,600 1 เม.ย. 49 ครู ชานาญการ ํ คศ.2 19,030 12 ม.ค. 52 ครู ชานาญการพิเศษ ํ คศ.3 24,850
 2. 2. 2 จานวน ประจาชั้น / กลุ่มที่ ปี ชั้น นักเรียน ชม./ โรงเรียน พิเศษ ประสบการณ์ / การศึกษา สั ปดาห์ วิชา 1 2534 ม.2/4 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 345 27 นครวิทยาคม 2 2535 ม.3/4 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 371 29 นครวิทยาคม 3 2536 ม.2/2 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 354 28 นครวิทยาคม 4 2537 ม.2/3 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 363 27 นครวิทยาคม 5 2538 ม.2/1 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 359 30 นครวิทยาคม 6 2539 ม.2/2 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 385 27 นครวิทยาคม 7 2540 ม.2/3 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 365 29 นครวิทยาคม 8 2541 ม.2/4 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 384 28 นครวิทยาคม 9 2542 ม.4/1 วิทยาศาสตร์ ม.1,2,4,6 396 20 นครวิทยาคม10 2543 ม.5/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,3,4,6 360 22 นครวิทยาคม11 2544 ม.4/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,4,5,6 342 21 นครวิทยาคม12 2545 ม.5/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,4,5,6 355 21 นครวิทยาคม13 2546 ม.6/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,4,5,6 372 24 นครวิทยาคม14 2547 ม.2/5 วิทยาศาสตร์ ม.1,2,3,4 377 25 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ วิทย์เพิ่มเติม15 2548 ม.3/5 วิทยาศาสตร์ ม.2,3,4,5 313 25 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ วิทย์เพิ่มเติม16 2549 ม.1/4 วิทยาศาสตร์ ม.2,3 242 22 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ วิทย์เพิ่มเติม17 2550 ม.2/4 วิทย์พ้ืนฐาน ม.2,3,4,5 488 22 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ ชีววิทยาพื้นฐาน18 2551 ม.3/4 วิทย์พ้ืนฐาน ม.2,3,4,5 329 22 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์
 3. 3. 3 ชีววิทยาพื้นฐาน 19 2552 ม.1/3 วิทย์พ้ืนฐาน ม.2,3 260 18 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ 20 2553 ม.2/3 วิทย์พ้ืนฐาน ม. 3 259 18 ฟากกว๊านฯ 21 2544 ม.3/3 วิทย์พ้ืนฐาน ม. 3 251 18 ฟากกว๊านฯ ประวัติการศึกษา อบรม ดูงาน การศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก ว.ด.ป. สถานศึกษา เอกสารอ้างอิง ค.ม. หลักสู ตรและการสอน 21 ธ.ค. 47 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริ ญญาบัตร ศษ.บ. บริ หารการศึกษา 26 เม.ย.42 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาบัตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ ทวไป ั่ 31 มี.ค. 31 วิทยาลัยครู เชียงราย ปริ ญญาบัตร การอบรม ดูงาน ที่ เรื่อง ว.ด.ป. หน่ วยงานฝึ กอบรม /ดูงาน เอกสารอ้างอิง 1 ้ํ การฝึ กอบรมวิชาผูกากับลูกเสื อสามัญ พ.ค.35 ค่าย ต.ช.ด.แม่จน ั เกียรติบตร ั รุ่ นใหญ่ข้ นความรู ้เบื้องต้น ั 2 การฝึ กอบรมหลักสู ตรการทํา 6-7 เม.ย.36 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรติบตร ั โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 การอนุ รักษ์พลังงานเบื้องต้นสําหรับ 23-24 ส.ค. กรมพัฒนาและส่ งเสริ ม เกียรติบตร ั ครู 38 พลังงาน 4 การฝึ กอบรมตามหลักสู ตรการพัฒนา 22-24 สถาบันราชภัฎเชียงราย เกียรติบตร ั ครู สังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ค.39 5 การฝึ กอบรมเชิงปฏิบติการ การจัด ั 21–23 ส.ค. โรงเรี ยนสามัคคีวทยาคม ิ เกียรติบตร ั กิจกรรมคิวซี ซีในโรงเรี ยนสําหรับ 39 ครู ผสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน ู้ มัธยมศึกษา 6 การสัมมนาเชิงปฏิบติการการพัฒนา ั 3-6 มิ.ย.42 ศูนย์ประสานงาน เกียรติบตร ั
 4. 4. 4 กิจกรรมในกระบวนการเรี ยนการ สิ่ งแวดล้อมศึกษาจังหวัด สอนสิ่ งแวดล้อมและชุมชนศึกษา เชียงรายและมูลนิธิพฒนา ั สตรี ภาคเหนือ7 การอบรมเชิงปฏิบติการเรื่ องสื่ อและ ั 13-16 ก.ค. โรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม เกียรติบตร ั เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอน 42 สิ่ งแวดล้อมศึกษาด้วยวิธีกรณี ศึกษา เน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่ วม8 การฝึ กอบรมการพัฒนาวิชาชีพครู ตาม 28-29 ต.ค. โรงเรี ยนพานพิทยาคม เกียรติบตร ั เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา 429 การอบรมเชิงปฏิบติการ แนวทางใน ั 18 พ.ย. 42 โรงเรี ยนแม่สรวยวิทยาคม เกียรติบตร ั การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สิ่ งแวดล้อมและพลังงานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา10 การฝึ กหลักสู ตรส่ งเสริ มการฝึ กและ 14 – 16 กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เกียรติบตร ั ฝึ กพิเศษสาขาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ก.ค. 4311 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติการตาม ั 25 มิ.ย. 43 สามัญศึกษาจังหวัด เกียรติบตร ั โครงการปฏิรูปการจัดประสบการณ์ เชียงราย การเรี ยนรู้12 การประชุมสัมมนาการปฏิรูป 5-7 ก.ค. 43 สหวิทยาเขตพาน-ป่ าแดด เกียรติบตร ั การศึกษาโดยยุทธศาสตร์ การประกัน คุณภาพการศึกษา13 การอบรมเชิงปฏิบติการ การเรี ยนการ ั 20 ก.ย. 43 ชมรมกัลยาณมิตรครู เกียรติบตร ั สอนที่ยดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ึ เชียงราย14 การประกันคุณภาพการศึกษา 29 ก.ย. 43 โรงเรี ยนนครวิทยาคม เกียรติบตร ั15 การปฏิรูปการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น 15-16 มิ.ย. เกียรติบตร ั สําคัญ 4316 การอบรมเชิงปฏิบติการเรื่ องการวิจย ั ั 9-10 ต.ค. ชมรมกัลยาณมิตรครู เกียรติบตร ั
 5. 5. 5 ชั้นเรี ยน 43 เชียงราย17 ศึกษาดูงานเรื่ องการปฏิรูปการเรี ยนรู้ที่ 1 ธ.ค.43 โรงเรี ยนแม่หอพระ เกียรติบตร ั เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ วิทยาคมและโรงเรี ยนสอง แคววิทยาคม จ.เชียงใหม่18 ประชุมสัมมนาตามโครงการปฏิรูป 27 มี.ค. 47 โรงเรี ยนนครวิทยาคม เกียรติบตร ั การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน19 อบรมหลักสู ตรตามโครงการประชุม 23 เม.ย. – สสวท. เกียรติบตร ั เชิงปฏิบติการสําหรับครู ผสอนวิชา ั ู้ 3 พ.ค. 44 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม20 ศึกษาดูงานในงานสัมมนาทางวิชาการ 20 ก.ย. 44 เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่ เกียรติบตร ั การปฏิรูปการศึกษา โรงเรี ยนกรม สามัญศึกษา เขตการศึกษา 821 การอบรมเรื่ องการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ตาม 23 – 30 สํานักงานสามัญศึกษา เกียรติบตร ั ธรรมชาติและวิธีการจัดค่าย มี.ค. 45 จังหวัดเชียงราย วิทยาศาสตร์ ณ แหล่งเรี ยนรู ้จริ งตาม ธรรมชาติ22 เข้าร่ วมศึกษานิทรรศการและ 15 – 20 กรมวิชาการ เกียรติบตร ั ประชุมสัมมนาทางวิชาการ งาน" ส.ค.45 กระทรวงศึกษาธิการ เสมา’ 45 : เปิ ดโลกการศึกษาขั้น พื้นฐาน”23 เข้าร่ วมกิจกรรมบ้านหลักสู ตรในงาน 20 ส.ค. 45 กรมวิชาการ เกียรติบตร ั เสมา’45 เปิ ดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ24 การอบรมเชิงปฏิบติการการจัดทํา ั 3-5 ต.ค.45 สหวิทยาเขตพาน-ป่ าแดด เกียรติบตร ั หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน25 การประเมินหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 45 กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบตร ั และอินเตอร์ เน็ตเบื้องต้น ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี
 6. 6. 6 สารสนเทศเพื่อการศึกษา26 การประชุมปฏิบติการ หัวหน้าหมวด ั 4-6 ธ.ค. 45 สาขาครู วทยาศาสตร์ ิ เกียรติบตร ั วิทยาศาสตร์เรื่ อง สื่ อไฮเทคราคาถูก สสวท. และการจัดการเรี ยนรู้สาระ วิทยาศาสตร์ ดวยแหล่งเรี ยนรู ้ตาม ้ ธรรมชาติ27 เข้าร่ วมศึกษานิทรรศการและ 8-9 มี.ค. 46 สํานักงานสามัญศึกษา เกียรติบตร ั ประชุมสัมมนาทางวิชาการในงาน จังหวัดเชียงราย “ก้าวสู่ มิติใหม่แห่งคุณภาพการศึกษา”28 การอบรมเชิงปฏิบติการ การปรับ ั 29-31 มี.ค. สํานักงานสามัญศึกษา เกียรติบตร ั กระบวนทัศน์และพัฒนาหลักสู ตร 46 จังหวัดเชียงราย สถานศึกษา29 การอบรมการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่ 31 ก.ค.-1 โรงเรี ยนนครวิทยาคม เกียรติบตร ั เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส.ค. 4630 อบรมเชิงปฏิบติการการประเมินผล ั 2-3 ต.ค.46 โรงเรี ยนนครวิทยาคม เกียรติบตร ั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและ หลักสู ตรสถานศึกษา31 เข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษานอก 14-20 พ.ย. ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ อ.ศรี เกียรติบตร ั สถานที่ ตามโครงการจัดงานชุมนุมยุว 47 ราชา จ.ชลบุรี กาชาด กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 932 เข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษานอก 14-20 พ.ย. ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ อ.ศรี เกียรติบตร ั สถานที่ ตามโครงการจัดงานชุมนุมยุว 47 ราชา จ.ชลบุรี กาชาด กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 933 เข้าร่ วมงานชุมนุมยุวกาชาด กลุ่ม 14-20 พ.ย. ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ อ.ศรี เกียรติบตร ั ประเทศเอเชีย-แปซิ ฟิก ครั้งที่ 9 47 ราชา จ.ชลบุรี
 7. 7. 734 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม 23 มี.ค. 48 โรงเรี ยนฟากกว๊าน เกียรติบตร ั Flippublisher วิทยาคม35 อบรมการสร้างเวปไซด์ดวยโปรแกรม 12-13 พ.ค. ้ โรงเรี ยนฟากกว๊าน เกียรติบตร ั Namo 48 วิทยาคม36 อบรมการผลิตสื่ อและเทคโนโลยี 3 ก.ย. 48 โรงเรี ยนฟากกว๊าน เกียรติบตร ั (ICT โปรแกรม E-book และ E- วิทยาคม Learning)37 อบรมการสร้างสื่ อโปรแกรม E- 7 ก.ย. 49 โรงเรี ยนฟากกว๊าน เกียรติบตร ั learning XHTML Editor (EXE) วิทยาคม38 อบรมการจัดการเรี ยนการสอนระบบ 13-15 ธ.ค. โรงเรี ยนฟากกว๊าน เกียรติบตร ั Online (E-Learning) โดยใช้ 49 วิทยาคม โปรแกรม Moodle39 อบรมหลักสู ตรการผลิตสื่ อ 2-4 เม.ย. 50 สํานักงานเขตพื้นที่ เกียรติบตร ั Multimedia เพื่อการเรี ยนการสอน การศึกษาพะเยา เขต 140 อบรมปฏิบติการเพื่อพัฒนาครู วทย์ฯ ั ิ 5-7 ก.ย. 50 ศูนย์การเรี ยนวิทยาศาสตร์ เกียรติบตร ั41 อบรมผูนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 18-20 ต.ค. ้ ํ กลุ่มเครื อข่ายสถานศึกษา เกียรติบตร ั การกระจายอํานาจ 50 ประเภทที่ 142 ความรู ้พ้ืนฐานและเทคโนโลยี 5 มิ.ย. 51 คณะวิทยาศาสตร์ เกียรติบตร ั สารสนเทศภูมิศาสตร์ ดานนํ้าบาดาล ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่43 ผูนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ ้ ํ 8 มิ.ย. 51 เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เกียรติบตร ั กระจายอํานาจ เขต 144 อบรมหลักสู ตรการผลิตสื่ อ CAI ด้วย 12 – 15 เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เกียรติบตร ั โปรแกรม Authorware พ.ค. 51 เขต 145 อบรมหลักสู ตรการผลิตสื่ อ CAI ด้วย ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม ผลงาน โปรแกรม Macromedia Dream weaver 8.0 , Sothink , Power Point to Flash
 8. 8. 846 ร่ วมประชุมปฏิบติการ การพัฒนา ั 9-31 ส.ค. ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษา เกียรติบตร ั กระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 น้อมเกล้าอุตรดิถต์ และการสื่ อสาร (ICT) สู่ การจัดการ เรี ยนรู้โรงเรี ยนในฝัน (โรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน)47 การประชุมปฏิบติการการใช้ ICT เพื่อ ั 13-15 สํานักงานการศึกษาขั้น หนังสื อ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 52 พื้นฐาน ราชการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนในวิชาหลัก(วิทยาศาสตร์)48 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 28 มี.ค.-2 สทร. สพฐ. เกียรติบตร ั บุคลากรและส่ งเสริ มการใช้ Social เม.ย. 53 Media ในการจัดการเรี ยนรู้49 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู วทย์ ิ สพท.พะเยา เขต 1 เกียรติบตร ั50 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- 6 ธ.ค. 53 สพฐ. เกียรติบตร ั training และผ่านเกณฑ์การ (4 เดือน) ประเมินผลสัมฤทธิ์ การอบรม หลักสู ตร สาระการเรี ยนรู้วทยาศาสตร์ ิ : วิทยาศาสตร์ สาหรับชั้น ม. 1-3 ํ51 อบรมออนไลน์การบูรณาการไอซีที 10 ต.ค. 54 คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เกียรติบตร ั ในการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับครู ( 1 เดือน) มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่ วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสาร การศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 9. 9. 9 การเป็ นวิทยากร ที่ ว.ด.ป. เรื่ อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 19 พ.ค. 44 วิทยากรให้การศึกษาดูงานแก่ครู แกนนํา รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั และครู เครื อข่าย โรงเรี ยนฝายกวางวิทยาคม 2 28 ก.ค. 44 วิทยากรให้การศึกษาดูงานแก่ครู แกนนํา รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั และครู เครื อข่าย โรงเรี ยนปล้องวิทยาคม 3 30 พ.ย. - 2 วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั ธ.ค. 44 4 11-13 ก.ค.43 วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์และ สหวิทยาเขต อินเตอร์ เน็ตเบื้องต้นสําหรับครู พาน-ป่ าแดด 5 19-21 มี.ค. 46 วิทยากรการประเมินภายในและการจัดทํา รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั แผนการเรี ยนรู้ 6 27-28 มี.ค.46 วิทยากรค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั 7 28 ต.ค.46 วิทยากรการอบรมอาสาสมัครปกครอง รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั นักเรี ยน 8 1 ธ.ค. 48 วิทยากรพี่เลี้ยงการดําเนิ นงานโครงการหนึ่ง โรงเรี ยนแม่สรวย เกียรติบตร ั อําเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝัน วิทยาคม 9 8 ก.พ. 49 วิทยากรพี่เลี้ยงการดําเนินงานโครงการหนึ่ง โรงเรี ยนในเขต เกียรติบตร ั อําเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝัน พื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 2 10 28 ก.พ. 49 วิทยากรอบรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ร.ร.ฟากกว๊านฯ เกียรติบตร ั และค่านิยมที่พึงประสงค์ 11 17-18 พ.ย. 49 วิทยากรค่ายสํารวจดวงดาว ร.ร.ฟากกว๊านฯ เกียรติบตร ั 12 29-30 เม.ย 49 วิทยากรห้องเรี ยนจําลอง E-Book ในงาน โรงแรมโลตัส เกียรติบตร ั “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ” ปางสวนแก้ว เชียงใหม่
 10. 10. 1013 7-8 มี.ค. 50 วิทยากรค่ายเยาวชนกลุ่มต้นกล้ารักษ์ ร.ร.ฟากกว๊านฯ เกียรติบตร ั ธรรมชาติ14 26-27 ม.ค. 50 วิทยากรอบรมสัมมนาครู และนักเรี ยน รร.ไทยรัฐวิทยา เกียรติบตร ั กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มล้านนา15 6 ก.ค. 50 วิทยากรอบรมสัมมนาครู และนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านค่า เกียรติบตร ั กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์16 30 ก.ค. - กย. วิทยากรการใช้ ICT เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนพะเยา เกียรติบตร ั 52 ทางวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับ พิทยาคม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์)17 27 – 29 มิ.ย. วิทยากรการอบรมและประกวดแข่งขัน ศูนย์หุ่นยนต์ เกียรติบตร ั 53 หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ณ. ศูนย์ โรงเรี ยนฟาก หุ่นยนต์โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัด กว๊านวิทยาคม พะเยา จังหวัดพะเยา18 8 – 9 ธ.ค.53 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบติการเพื่อพัฒนา ั โรงเรี ยนพะเยา เกียรติบตร ั ครู วทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ตาม ิ พิทยาคม หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสู ตรที่ 3 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 119 13 – 17 มิ.ย. วิทยากรโครงการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ สทร. สพฐ. เกียรติบตร ั 54 ่ ออนไลน์ผานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (KruTube Channel)20 27 – 29 ก.ค. วิทยากรอบรมการใช้เครื่ องมือออนไลน์ ศูนย์คณิ ตศาสตร์ เกียรติบตร ั 54 ขยายเป็ นเครื อข่าย Social Media ของศูนย์ รร.ในฝัน จ. พัฒนาการเรี ยนกาสอนโรงเรี ยนในฝัน ศูนย์ พะเยา แม่ข่ายจังหวัดพะเยา
 11. 11. 11 21 21 – 22 พ.ย. วิทยากรการอบรมหลักสู ตรการสร้างสื่ อ มหาวิทยาลัย หนังสื อราชการ 54 การสอนด้วยสื่ อประสม (Web blog) ตาม แม่ฟ้าหลวง โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อ การศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลงานและความภาคภูมิใจ ที่ ว.ด.ป. เรื่ อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 13 ธ.ค. 37 ผลการปฏิบติงานดีเด่นด้านการเรี ยนการสอน ั กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั ดีเด่น กรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 2 8 ต.ค. 40 ส่ งผลงานแผ่นใสประกอบการสอนวิชา กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั วิทยาศาสตร์ ว 204 เรื่ องโลกและการ กรมสามัญศึกษา เปลี่ยนแปลง ร่ วมแสดง ในงานประกวด จังหวัดเชียงราย แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของ นักเรี ยน นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และผลงาน ทางวิชาการของครู ประจําปี การศึกษา 2540 3 16 ม.ค. 41 ครู ดีเด่นด้านงานวิชาการ รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั 4 1-3 ธ.ค.41 ส่ งเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั ว 203 ร่ วมแสดง ในงานประกวดแข่งขัน กรมสามัญศึกษา ทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรี ยน จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และผลงานทางวิชาการ ของครู ประจําปี การศึกษา 2541 5 16 ม.ค. 42 ครู ดีในดวงใจนักเรี ยนประจําปี การศึกษา รร.นครวิทยาคม เกียรติบตร ั 2541 6 11-12 ได้รับรางวัลครู ที่ปรึ กษาโครงการส่ งเสริ มการ กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั
 12. 12. 12 มี.ค.42 ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่าง กรมสามัญศึกษา เรี ยนของนักเรี ยน (สอร.) ดีเด่น จังหวัดเชียงราย7 4-6 ส.ค. ส่ งผลงานเข้าร่ วมแสดงสื่ อการเรี ยนการสอน กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั 42 ของครู ประเภทอุปกรณ์การสอนในงาน กรมสามัญศึกษา ประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทาง จังหวัดเชียงราย วิชาการของนักเรี ยน นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการของครู ประจําปี การศึกษา 25428 4-6 ส.ค. ฝึ กสอนและส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันการ กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั 42 ตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์ประเภททีม ระดับ ม. กรมสามัญศึกษา ต้น ในงานประกวดแข่งขันทักษะ จังหวัดเชียงราย ความสามารถทางวิชาการของนักเรี ยน นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และผลงานทางวิชาการ ของครู ประจําปี การศึกษา 25429 4 ม.ค.43 ผูฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลดีเด่น ประจําปี ้ โรงเรี ยน เกียรติบตร ั การศึกษา 2542 นครวิทยาคม10 16 ม.ค. 43 ครู ดีในดวงใจนักเรี ยนประจําปี การศึกษา โรงเรี ยน เกียรติบตร ั 2542 นครวิทยาคม11 24-25 ก.ค. ฝึ กสอนและส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันการ กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั 43 ตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น ในการ กรมสามัญศึกษา แข่งขันทักษะความสามารถทางด้าน จังหวัดเชียงราย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของกลุ่มโรงเรี ยน มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจําปี การศึกษา 2543 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 212 6 - 8 ก.ย. ฝึ กสอนและส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันการ กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั 43 ตอบปั ญหาสิ่ งแวดล้อมประเภททีม ม.ต้น ใน กรมสามัญศึกษา งานประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทาง จังหวัดเชียงราย
 13. 13. 13 วิชาการของนักเรี ยน นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการของครู ประจําปี การศึกษา 2543 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 113 13 ม.ค.44 นําผลงาน นักเรี ยนเข้าร่ วมแสดงเนื่องในวัน เทศบาลตําบล เกียรติบตร ั เด็กแห่งชาติ ประจําปี 2544 เมืองพาน14 3 พ.ค. 44 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมากของ กรมสามัญ , เกียรติบตร ั หลักสู ตรการฝึ กอบรมตามโครงการประชุม สสวท.และ เชิงปฏิบติการสําหรับครู ผสอนวิชา ั ู้ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ของรัฐ (สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม) ของกรม สามัญ สสวท.และมหาวิทยาลัยของรัฐ15 5-7 ก.ย.44 ส่ งผลงานแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขต เกียรติบตร ั สิ่ งแวดล้อม ว 411 แสดงในนิทรรศการ พานป่ าแดด ผลงานครู ของสหวิทยาเขตพานป่ าแดด เนื่ อง ในงานแข่งขันทักษาความสามารถทาง วิชาการของกลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัด เชียงราย ประจําปี การศึกษา 254416 5-7 ก.ย.44 งานวิจยในชั้นเรี ยนผ่านการประเมินในการส่ ง ั กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั เข้าร่ วมในงานนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และ กรมสามัญศึกษา ผลงานทางวิชาการของครู จังหวัดเชียงราย17 5-7 ก.ย.44 ส่ งสื่ อนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่ วมแสดง กลุ่มโรงเรี ยน เกียรติบตร ั ในงานนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และผลงานทาง กรมสามัญศึกษา วิชาการของครู จังหวัดเชียงราย18 30 พ.ย. 44 ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีที่หนูรัก ประจําปี กรมสามัญศึกษา เกียรติบตร ั 254419 5 ธ.ค. 44 ส่ งผลงานปฏิรูปการเรี ยนรู ้ร่วมแสดงใน โรงเรี ยน เกียรติบตร ั นิทรรศการ"ผลงานของเรา" เนื่องในวโรกาส นครวิทยาคม
 14. 14. 14 5 ธันวามหาราช20 15-20 ผ่านเกณฑ์ประเมินการเข้าร่ วมศึกษา กระทรวง เกียรติบตร ั ส.ค.45 นิทรรศการและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษาธิการ งาน "เสมา45: เปิ ดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน"21 9 ต.ค.45 ครู ผมีผลงานการปฏิรูปการเรี ยนรู้ที่เน้น ู้ โรงเรี ยน เกียรติบตร ั ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในระดับ ดีเด่น นครวิทยาคม22 11 ต.ค.45 ผ่านการประเมินหลักสู ตรคอมพิวเตอร์และ กระทรวง เกียรติบตร ั อินเตอร์ เน็ตเบื้องต้นตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 การ ศึกษาธิการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา23 8-9 มี.ค.46 มีส่วนร่ วมในการนําผลงานทางวิชาการ สํานักงานสามัญ เกียรติบตร ั เผยแพร่ ในงาน"ก้าวสู่ มิติใหม่แห่งคุณภาพ ศึกษาจังหวัด การศึกษา" เชียงราย24 9 มี.ค.46 เป็ นครู แกนนําและดําเนินงานกัลยาณมิตร สํานักงานสามัญ เกียรติบตร ั นิเทศแก่ครู เครื อข่าย ในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ศึกษาจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา เชียงราย 254525 5 พ.ค. 46 เป็ นครู ผสอนดี สอนเก่ง ของโรงเรี ยนใน ู้ สํานักงานสามัญ เกียรติบตร ั สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย (ตาม ศึกษาจังหวัด โครงการครู สอนดี สอนเก่ง ของกรมวิชาการ) เชียงราย ประจําปี การศึกษา 254526 27 ม.ค.47 ส่ งผลงานร่ วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ใน สํานักงานเขต เกียรติบตร ั การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ พื้นที่การศึกษา และทักษะวิชาชีพ กลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เชียงราย เขต 2 ตอนปลาย27 18 มี.ค. 47 ครู ผมีผลงานการจัดการเรี ยนการสอนระดับ ดี ู้ สํานักงาน เกียรติบตร ั ประจําปี การศึกษา 2546 กลุ่มโรงเรี ยน คณะกรรมการ มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 การศึกษาขั้น
 15. 15. 15 พื้นฐาน28 22 ธ.ค. 47 ผลการเรี ยนระดับมหาบัณฑิตสาขาหลักสู ตร มหาวิทยาลัย ใบแสดงผล และการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผล ราชภัฎเชียงราย การเรี ยน การเรี ยนเฉลี่ย 4.0029 15 ม.ค.48 ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานวิจย ํ ั มหาวิทยาลัย เกียรติบตร ั ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการ ราชภัฎเชียงราย สอน เนื่องในการประชุมทางวิชาการ "สาน ฝันสู่ ครู มืออาชีพ" ณ หอประชุมกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย30 18 ส.ค. 49 ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณครู ดี มหาวิทยาลัย เกียรติบตร ั วิทยาศาสตร์ เด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ราชภัฎเชียงราย ประจําปี การศึกษา 254931 9 ต.ค. 49 เกียรติบตรครู ผสอนดีเยียมของโรงเรี ยน ั ู้ ่ โรงเรี ยน เกียรติบตร ั ปี การศึกษา 2549 ฟากกว๊านวิทยาคม32 16 ต.ค. 50 เกียรติบตรครู เกียรติยศ กลุ่มสาระ ั เขตพื้นที่การศึกษา เกียรติบตร ั วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 133 19 ก.พ. 50 โล่เชิดชูเกียรติยศครู ดีเด่น ด้านการจัด เขตพื้นที่การศึกษา เกียรติบตร ั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ช่วงชั้นที่ 3 ปี การศึกษา พะเยา เขต 1 254934 29 ก.ย. 51 ครู ผนาการเปลี่ยนแปลงดีเยียมกลุ่มสาระ ู้ ํ ่ เขตพื้นที่การศึกษา โล่ห์รางวัล วิทยาศาสตร์ พะเยา เขต 135 17 – 18 การประกวดสื่ อประเภท CAI / WAI ระดับ สพฐ. เกียรติบตร ั ก.ย. 53 เงิน ในงานมหกรรมการประกวดสื่ อ ICT ระดับประเทศ โรงเรี ยนแกนนํา 46 ICT โรงเรี ยนในฝัน36 5– 7ก.ย. ได้รับรางวัลผูนาเสนอสื่ อการเรี ยนรู้ระดับ ้ ํ สพฐ. เกียรติบตร ั
 16. 16. 16 54 ยอดเยียม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทยาศาสตร์ ่ ิ ในการประชุมปฏิบติการการนําเสนอผลงาน ั Success Story Asean Study และสื่ อ ICT โรงเรี ยนผูนา ICT โรงเรี ยนในฝันและ ้ ํ โรงเรี ยนเครื อข่าย37 16 ธ.ค. 55 เกียรติบตรและเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่ง ั คุรุสภา เกียรติบตรและ ั แสนครู ดี” ประจําปี 2554 ตามมาตรฐาน เข็มเชิดชูเกียรติ วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง การศึกษา38 25 ม.ค. 55 รางวัลชนะเลิศระดับเหรี ยญทอง รางวัล สพฐ. โล่ห์รางวัลและ ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC เกียรติบตร ั AWARDS)39 6 มี.ค.55 เกียรติบตร ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก ั สพฐ. เกียรติบตรและ ั สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรางวัล ประเภทบุคคล ในโครงการส่ งเสริ มและ 10,000 บาท สนับสนุนการทําเว๊ปไซด์ที่มีสื่อการสอน รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web media) ปี 25541. ชื่อรางวัลทีเ่ สนอขอ ครู ผสอนยอดเยียม ู้ ่ ประเภท บุคคลยอดเยียม ่ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ด้าน วิชาการยอดเยียม ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทยาศาสตร์ ิ
 17. 17. 172. คุณสมบัติเบืองต้ น ้ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 2.1 ดํารงตําแหน่งครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา ํ 2.2 ปฏิบติหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่วนที่ 16 ธันวาคม 2534 จนกระทังปั จจุบนเป็ น ั ั ่ ัเวลา 20 ปี 2.3 ตั้งแต่ปฏิบติหน้าที่ราชการข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินย ั ั 2.4 ข้าพเจ้ามีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็ นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้ 2.4.1 การครองตน (มีคุณธรรม) จริ ยธรรมที่พึงประสงค์ ในการทํางาน และการดํารงชีวตในสังคมข้าพเจ้ายึดหลักการในการครองตน ดังนี้ ิ 1. การพึ่งตนเอง ขยันหมันเพียรและมีความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าได้พยายามพัฒนาตนเอง ่ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ด้วยความขยัน พยายามและอดทน ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบมีความตั้งใจที่จะทํางานในหน้าที่ให้ได้รับความสําเร็ จด้วยตนเองสังเกตได้จากการตั้งใจสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน ทําผลงานทางวิชาการจนสําเร็ จได้เป็ นครู ชานาญการพิเศษมีความอดทนไม่ ํย่อท้อต่อปั ญหาอุปสรรคมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและครอบครัว มีจิตใจมันคงเป็ นแบบอย่างที่ ่ดีแก่เพื่อนร่ วมงานและบุคคลในชุมชนดูแลทุกข์สุขของมารดาด้วยความกตัญญู ให้ความช่วยเหลือต่อญาติพี่น้องตามความเหมาะสมและช่วยเหลือผูอื่นเช่นช่วยงานสังคมเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้ดีและเป็ นที่รักของ ้เพื่อนๆ 2. การประหยัดและเก็บออม รู ้จกใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ัรู ้จกใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดรู ้จกใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็ นประโยชน์และประหยัด ปิ ดไฟ ปิ ดพัด ั ัลมปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ เมื่อเลิกใช้งานสอนให้นกเรี ยนรู ้จกรักษาทรัพย์สินของโรงเรี ยน รู ้จกเก็บออม ั ั ัข้าพเจ้าเป็ นผูรู้จกใช้จ่ายและดํารงตนอยูบนรากฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงทําให้ไม่ขดสนทางด้าน ้ ั ่ ั ่การเงินและไม่มีหนี้สินสร้างครอบครัวสร้างบ้านได้พออยูตามฐานะรู ้จกดูแล บํารุ งและรักษาทรัพย์สินของ ัตนเองและส่ วนรวม 3. การรักษาระเบียบวินยและเคารพกฎหมายข้าพเจ้าเป็ นผูรักและปฏิบติตามระเบียบและ ั ้ ั ํกฎหมายที่กาหนดไว้ทุกอย่างมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักยานยนต์ ปฏิบติตนตามกฎหมายประพฤติและ ัปฏิบติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทัวไปเป็ นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ พูดจาไพเราะ มีมารยาทดี ั ่การแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็ นแบบอย่างความมีน้ าใจการเสี ยสละ มีความประพฤติ ํที่ดี เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผูบงคับบัญชา เป็ นผูตรงต่อเวลามาปฏิบติงานแต่เช้าทุกวัน ้ ั ้ ั ไม่เคยหนีราชการไม่เคยขาดราชการและไม่เคยได้รับโทษทางวินยและโทษทางกฎหมายั 4. การปฏิบติตามคุณธรรมของศาสนา ข้าพเจ้าเป็ นผูที่ปฏิบติตนตามศีล 5 ละเว้นต่อการ ั ้ ั
 18. 18. 18ประพฤติชวและไม่ลุ่มหลงอบายมุขมีความเอื้อเฟื้ อเผือแผ่เสี ยสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือ ั่ ่ ับริ จาคทรัพย์ให้กบทางราชการและงานส่ วนรวมเป็ นประจํา เช่น บริ จาคเงินช่วยเหลืองานบุญต่างๆมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและผูอื่นมีความเมตตา กรุ ณา โอบอ้อมอารี ต่อบุคคลอื่น ร่ วมกิจกรรมเนื่องในวัน ้สําคัญทางศาสนาทุกครั้งที่มีโอกาส 5. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นผูส่งเสริ มสนับสนุนระบบ ้ประชาธิ ปไตย และปฏิบติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลได้เข้าร่ วมในศาสนกิจและทํานุบารุ ง ั ํศาสนา ปฏิบติตนเป็ นพลเมืองดี เช่น ช่วยสอดส่ องดูแลผูที่กระทําผิดกฎหมายเสี ยภาษี เคารพกฎหมาย มี ั ้ความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริ ยได้เข้าร่ วมในพิธีการวันสําคัญทุกครั้ง ์ ข้าพเจ้าสํานึกอยูเ่ สมอว่าตนเองเป็ นครู ตองเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบลูกศิษย์โดยยึดถือแนวปฏิบติใน ้ ั ัจรรยาบรรณครู ดังนี้ รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ ม ให้กาลังใจในการศึกษา ํเล่าเรี ยนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้าอบรม สั่งสอน ฝึ กฝนสร้างเสริ มความรู ้ ทักษะและนิสยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ ัศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ ประพฤติปฏิบติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ท้ งทางกาย ั ัวาจาและจิตใจ ไม่กระทําตนให้เป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ ไม่แสวงหาประโยชน์อนเป็ นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ในการปฏิบติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์ ั ักระทําการใดๆอันเป็ นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยชอบ พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทนต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอรักและศรัทธาใน ัวิชาชีพครู และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู ช่วยเหลือ เกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์ประพฤติ ปฏิบติตนเป็ นผูนาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยได้นามาเป็ นแนวทางใน ั ้ ํ ํการทําหน้าที่ครู โดยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ดวยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สอนเนื้อหาความรู ้ควบคู่ไปกับ ้คุณธรรม จริ ยธรรมและทักษะชีวตในด้านต่างๆ ดังนี้ ิ - ขณะที่มีการจัดการเรี ยนการสอน ได้สอดแทรกความรู ้ดานคุณธรรม จริ ยธรรมแก่นกเรี ยน ้ ัตลอดเวลา --ในฐานะที่เป็ นครู ที่ปรึ กษา เมื่อโฮมรู มนักเรี ยนทุกๆเช้าได้ช้ ีแนะ สั่งสอนแก่นกเรี ยนในด้าน ัคุณธรรม จริ ยธรรม --ได้เป็ นวิทยากรให้ความรู ้แก่นกเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในคาบจริ ยธรรมทุกสัปดาห์ ั นอกจากนี้ยงได้ประพฤติปฏิบติตนให้ห่างไกลจากอบายมุข เพื่อที่จะได้เป็ นตัวอย่างที่ดีต่อ ั ันักเรี ยนและสามารถสอนนักเรี ยนได้อย่างเต็มภาคภูมิ จากการประพฤติปฏิบติตนของข้าพเจ้า ทําให้ขาพเจ้า ั ้สามารถอบรมสั่งสอนและสนับสนุนนักเรี ยนได้ในทุกๆด้านรวมทั้งด้านการพัฒนาทักษะชีวต สุ ขภาพกาย ิและสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยนด้วย โดยได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ ํ ได้สนับสนุนส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ํช่วยฝึ กให้นกเรี ยนรู ้จกคิด วิเคราะห์ รู ้จกการทํางานเป็ นกลุ่ม และการแก้ปัญหา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นการ ั ั ัพัฒนานักเรี ยนด้านทักษะชีวต ิ

×