First Step to Top Sale Dropship

Jirapat Chutithadakul
wintory.com
Dropship
First step to top sale
ByJirapatChutithadakul
Wintory Training Center
wintory.com
Team Members
wintory.com
ดรอปชชิปคคืออะไร
Dropship คคือ การขายสชินคค้ารรูป
แบบใหมม่โดยการเปป็นตตัวแทนจจาหนม่ายกตับ
โรงงานททที่มทสตต๊อกสชินคค้า โดยผรูค้สมตัคร
ตตัวแทนไมม่จจาเปป็นตค้องซคืซื้อสตป็อกสชินคค้าเอง
และจจาหนม่ายสชินคค้าใหค้กตับลรูกคค้าไดค้ทตันทท
wintory.com
ขข้อไดข้เปรรียบของ Dropship
งง่ายตง่อการตตตั้งรร้าน
กกาหนดราคาเองไดร้
ไมง่มมีคง่าใช ร้จง่ายเพพพิ่มเตพม
ความเสมีพิ่ยงตกพิ่า
ขายสพนคร้าไดร้หลากหลาย
มมีเวลาในการขยายธธุรกพจ
ลดการสสูญเสมีย
wintory.com
ลตักษณะสชินคค้าททที่ดทในการทจาดรอปชชิป
มมีเอกลตกษณณ์เฉพาะตตว
หายาก
ไมง่มมีขายในประเทศ
กกาไรดมี
ไมง่คง่อยมมีราคาทมีพิ่แนง่นอน
wintory.com
Trending Dropship
Portable Blender
Phone Lenses
Face Shield
Spider Nail Gel
Wireless Phone
Chargers
wintory.com
Item Avoid Dropship
Too big/heavy
Fragile Healthcare Copyright
Illegal/Prohibit Dangerous
wintory.com
ตตัวอยม่างสชินคค้าททที่ไมม่แนะนจาใหค้ทจาดรอปชชิบ
Furniture
Supplements Safety Helmet General Clothes
Electric Guitar Drinking Glass
wintory.com
5 ปตัจจตัยสจาหรตับพชิจารณา Dropship Supplier ททที่ดท
Professional
Competitors Rigor and contact
Punctual Proximity
wintory.com
การหา Dropship Supplier
1.Research
2.Contact Suppliers
3.Order Samples from the Supplier
4.Order From the Competition
5.Find the Right Supplier for Your Business
6.Dropshipping Suppliers to Avoid
wintory.com
การเพชิที่มยอดขาย
● รตักการเรทยนรรูค้
● ใสม่ใจ
wintory.com
ชม่องทางประกาศขาย Dropship
1.Social Media
– Facebook Market
– Facebook Page
– Facebook Group
– Youtube
2.Webboard
3.Website/Application
– ของตตัวเอง
– ฝากตามเวป็บประกาศขายของ
4.Instant Messenger เชม่น Line@ หรคือ Whatsapp
wintory.com
Partner Dropship
1.Lazada
2.Shoppee
3.Aliexpress
4.Ebay
5.Amazon
6.Shopify
wintory.com
Dropship stat
wintory.com
5A หลตักในการมตัดใจลรูกคค้า
Aware
Act Advocate
Appeal Ask
wintory.com
เวป็บไซดด์สจาเรป็จรรูปพรค้อมจดโดเมน
1.Lnwshop
2.Shopify
3.Wix
4.weebly
wintory.com
ชม่องทางการทจาโฆษณา
1.Facebook
2.Google
3.IG
4.Line Official
5.Etc.
wintory.com
เครคืที่องมคือชม่วยการตลาด
1.Sell The Trend
2.AliExpress Dropshipping Center
3.Thieve.co
4.Dropship Spy
5.Ecomhunt
wintory.com
5 วชิธทตอบคจาถามดทๆ เรคืที่องราคา
1.ราคา + คจาถาม “ราคาเบคืซื้องตค้นอยรูม่ททที่ ____ ซซที่งรวม _____. ไมม่ทราบวม่า นอกจากราคา
แลค้ว ลรูกคค้ายตังมทเกณฑด์อะไรอทกททที่ใชค้ในการตตัดสชินใจอทกไหมครตับ”
2.ราคา + ขค้อดท (benefit) – “ราคาเบคืซื้องตค้นอยรูม่ททที่ ____ ซซที่งรวมตตัวเลคือกแบบนทซื้
_____. ซซที่งแปลวม่าลรูกคค้าจะไดค้ ______ เพชิที่มดค้วย. ไมม่ทราบวม่า ขค้อดทอตันนทซื้คคุณลรูกคค้าคชิด
วม่ามทประโยชนด์ไหมครตับ”
3.ราคา + ความเฉพาะคน (personalization) – “ราคาเบคืซื้องตค้นอยรูม่ททที่ ____
สจาหรตับแพคเกจแบบนทซื้_____. ผมคชิดวม่าแพคเกจแบบนทซื้นม่าจะดทททที่สคุดสจาหรตับลรูกคค้า
เพราะ_____. ผมขอถามคจาถามเพชิที่มเตชิมเพคืที่อจะไดค้มตัที่นใจวม่ามตันดทททที่สคุดแลค้วหรคือยตังนะครตับ”
wintory.com
5 วชิธทตอบคจาถามดทๆ เรคืที่องราคา 2
4. ราคา + ความเรม่งรทบ (urgency) -“ราคาเบคืซื้องตค้นอยรูม่ททที่ ____ และเราจะยคืนราคา
พชิเศษนทซื้ไวค้ 48ชตัที่วโมงนะครตับ. สาเหตคุททที่ผมนจาเรคืที่องเวลาเขค้ามาดค้วยเพราะดรูเหมคือนวม่าราคาจะ
สจาคตัญสจาหรตับคคุณลรูกคค้ามาก. ไมม่ทราบวม่าการไดค้ราคาพชิเศษนทซื้กระทบตม่อการตตัดสชินใจของลรูกคค้า
ไหมครตับ”
5.ราคา + งบประมาณ (budget) -“ราคาเบคืซื้องตค้นอยรูม่ททที่ ____. ไมม่ทราบวม่าราคานทซื้ยตังอยรูม่
ในงบของลรูกคค้าหรคือเททยบเทม่ากตับททที่ลรูกคค้าดรูมาไหมครตับ”
wintory.com
การเพชิที่มยอดการตลาด
1.นจาเสนอสชินคค้าผม่านชม่องทางออนไลนด์
2.ทจาชม่องทาง comment และ รทวชิวสชินคค้า
3.ใชค้ Testimonial
4.เชคืที่อมโยงรค้านออนไลนด์และออฟไลนด์ดค้วยกตัน
5.ทจา Affiliates
6.ทจาแบบสจารวจความพซงพอใจของลรูกคค้า เชม่น ทจาใน Google form
wintory.com
8 คจาพรูดททที่ไมม่ควรใชค้กตับลรูกคค้าเดป็ดขาด!
1. ไมม่ไดค้คม่ะ/ครตับ !
2.คคุณแนม่ใจแลค้วหรอ?
3. ฟตังนะ สชิที่งททที่คคุณตค้องทจาคคือ…
4.ไมม่ไดค้คะ/ครตับ มตันขตัดกตับนโยบายรค้านของเรา
5.ไมม่มทปตัญหา!
6.ขอผมไดค้ลองทจาดรูกม่อนนะครตับ
wintory.com
8 คจาพรูดททที่ไมม่ควรใชค้กตับลรูกคค้าเดป็ดขาด! 2
7.บอกผมนะ ถค้าคคุณยตังพบปตัญหาเดชิมอยรูม่
8.แลค้วจะตชิดตม่อกลตับททหลตังนะคะ
wintory.com
ตลาด Platform คคืออะไร
wintory.com
ประเภทของตลาด Platform
1.marketplaces (Airbnb, eBay)
2.social platforms (LinkedIn, Facebook)
3.payment platforms (Paypal, Visa)
4.app stores and operating systems (Apple store, Windows)
wintory.com
วชิธทการขายตลาด Platform
● Problem
● Solution
● Tesitmonial
● ชตัดเจน
wintory.com
แหลม่ง ดาวนด์โหลด ดทดท
1.Pixabay – free image
2.http://topfreeintro.com/ - free video template
3.https://www.vecteezy.com/ - free 2d Vector
4.https://freesound.org/ - sound sample
5.https://www.free-powerpoint-templates-design.com/ - free powerpoint
template
6.https://www.smiletemplates.com/free/word-templates/0.html - free
word template
wintory.com
Free program for PC
1.Window movie maker – free vdo retouch
2.Gimp – free image retouch
3.Inkscape – free logo design
4.https://www.audacityteam.org/ - free wave editor
wintory.com
Free program for PC
1.Window movie maker – free vdo retouch
2.Gimp – free image retouch
3.Inkscape – free logo design
4.https://www.audacityteam.org/ - free wave editor
wintory.com
Good application
1.Kinemaster – free video editor
2.Wave pad – free audio editor
3.FacebookPage – facebook page
4.YT Studio – Youtube Studio
5.Line@ - Line official manager
6.Pixabay – image template
7.Pinterest – image
8.Canva – decoration image
wintory.com
Q&A
● ชม่วงตอบคจาถาม
?
wintory.com
สตัมมนาในเดคือนนทซื้มทอะไร
6, 13, 20, 27 Feb
กรธุยทางธรธุกพจ
10, 25 Feb
กร้าวแรกสสูง่วพทยากรมมืออาชมีพ
15-16 Feb
Business Presentation Skills
wintory.com
Reference
● https://www.khonkaenlink.info/home/news/6846.html
● https://www.abetterlemonadestand.com/what-is-drop-shipping/
●
●
wintory.com
Comment&Business card
แบบสอบถาม
1 of 34

Recommended

การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต by
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตtelecentreacademy
2.8K views23 slides
Franchsierthailand by
FranchsierthailandFranchsierthailand
Franchsierthailandfranchiseslide
615 views10 slides
Convert Time to money by
Convert Time to moneyConvert Time to money
Convert Time to moneyPiyaratt R
2.9K views62 slides
Digital marketing by
Digital marketingDigital marketing
Digital marketingKhonkaen University
379 views285 slides
Digital marketing by
Digital marketingDigital marketing
Digital marketingChainirun Pisek
145 views285 slides
Project achievement by
Project achievementProject achievement
Project achievementJirapat Chutithadakul
14 views77 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.4K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd27.1K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.4K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.8K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

First Step to Top Sale Dropship