Cnit company profile

Jirapat Chutithadakul

โปรไฟล์บริษัท Cnitconsult co.,ltd. ผู้นำด้านติดตั้งกล้องวงจรปิดและไอทีซัพพอร์ต

Company Profile
Cnit Consult
บริษัท ซีเอ็นไอที คอนซัลท์ จํากัด
บริษัท ซีเอ็นไอที คอนซัลท์ จํากัด ให ้บริการด ้านไอที System Integration, ครบวงจรทางด ้านไอที, รับวาง
ระบบ Server ,Network และบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรให ้พร ้อมใช ้งานอยู่เสมอ ตังอยู่ เลขที
51/1237 หมู่ที 2 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
WWW.CNITCONSULT.CO.TH
IT CONSULT
เนืองด ้วย ความจําเป็นทางด ้านเทคโนโลยี มีผลต่อการทํางานขององค์กรมากขึนทุกวัน แต่ในความ
เป็นจริงก็เป็นการยากทีองค์กรทีมีขนาดใหญ่ไม่มากพอ จะสามารถจ ้างทีมงาน วิศวกร หรือทีมงานที
เชียวชาญทางด ้าน IT มาประจําได ้ จึงเป็นเหตุผลที IT Consult ของเราเกิดขึน
- เรามีทีม Engineer ค่อยให ้คําแนะนําการพัฒนา/จัดซืออุปกรณ์ IT ของบริษัท
- เราสามาให ้คําแนะนํา ดูแลระบบ Server, Email, Network, Firewall ความปลอดภัยของระบบ
- เราสามารถให ้คําแนะนํา ดูแลระบบฺ Backup สํารองข ้อมูลทีสําคัญได ้
- เรามีรายงานสถิติ ปัญหาการซ่อม อายุการใช ้งาน ความคุ้มค่า
ตารางประมาณการคิดราคา
Package DEVICE ONSITE SERVICE PRICE
CNS-01 0-15 1/month 10,000
CNS-02 16-30 2/month 19,000
CNS-03 31-50 4/month 25,000
CNS-04 51-100 8/month 40,000
** เป็นการประมาณการราคาคร่าวๆ อาจปรับเปลียนให ้เหมาะกับทางลูกค ้าและการบริการ
SYSTEM
SERVER
รับออกแบบ ติดตัง ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server, ระบบ Virtual Machine (VM), ระบบฐาน
ข ้อมูลและระบบสํารองข ้อมูลต่างๆโดยมุ่งเน้นให ้ลูกค ้าได ้รับบริการทีได ้มาตรฐาน และคุ้มค่ากับการลงทุน
มากทีสุด โดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญด ้านนีโดยตรง
Firewall and Network
รับออกแบบ ติดตัง ดูแลรักษาระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall)และระบบเครือข่าย (Network)ตาม
มาตรฐานสากล เพือป้องกันการโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์ ลดความเสียงต่อข ้อมูลทีมีค่าในองค์กรและ
สามารถตอบสนองการทํางานนอกสถานที (Work From Home) ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช ้
อุปกรณ์ทีได ้รับการยอมรับ เช่น Fortigate Cisco และ HPE Aruba ทีมวิศวกรผู้เชียวชาญด ้านนีโดยตรง
NAS
Network Attached Storage (NAS) คืออุปกรณ์บันทึกข ้อมูลอีกแบบ ทีมีระบบต่างๆ เพิมเข ้ามาจาก
เดิมทีมีแค่สาย USB หรือ Fire wire ต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ NAS ใช ้สาย LAN และ WiFi ในการ
เชือมต่อ ประโยชน์ก็คือสามารถใช ้งานกันหลายๆ คนได ้พร ้อมกัน ไม่จําเป็นต ้องเปิดคอมพิวเตอร์ไว ้เป็นการ
ประหยัดไฟไปในตัว ซึง NAS จะทํางานตลอด เพือแชร์ไฟล์หรือข ้อมูลต่างๆให ้กับผู้ใช ้งาน โดยสามารถเชือ
ต่อได ้ทัง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ มือถือก็สามารถเชือมต่อได ้เช่นกัน
CCTV
ระบบโทรทัศวงจรปิดCCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพ
เคลือนไหวทีถูกจับภาพโดยกล ้องวงจรปิด ซึงได ้ติดตังตามสถานทีต่างๆมายังส่วนรับภาพซึงเรียก
ว่าจอภาพ(Monitor)เป็นระบบสําหรับใช ้เพือการรักษาความปลอดภัยหรือใช ้เพือการสอดส่องดูแล
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ
ชนิดของกล ้องวงจรปิด
● กล ้อง Box หรือกล ้องกระบอก
● กล ้อง Dome
● กล ้อง อินฟาเรด
● กล ้อง Speed Dome
● กล ้อง IP
ตัวอย่างผลงาน
ระบบกล ้องวงจรปิด สถานทีติดตัง ธ. กรุงศรีอยุธยา
ระบบ Access Control สถานทีติดตัง ธ. กรุงศรีอยุธยา
ระบบกล ้องวงจรปิด สถานทีติดตัง ธ. ยูโอบี
IT Consult
© CnitConsult Co.,Ltd.
51/1237 Rinthong Soi1 Kukot Lumlukka Pathumthani 12130

Recommended

บทที่6 การออกแบบระบบเครือข่าย by
บทที่6 การออกแบบระบบเครือข่ายบทที่6 การออกแบบระบบเครือข่าย
บทที่6 การออกแบบระบบเครือข่ายTum WinNing
19K views11 slides
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ by
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ32040954
1.4K views28 slides
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ by
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ32040954
764 views28 slides
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ by
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ32040954
9.3K views28 slides
Enterprise Architecture by
Enterprise ArchitectureEnterprise Architecture
Enterprise ArchitecturePassapong Thaithatgoon
592 views21 slides
จรรยพร by
จรรยพรจรรยพร
จรรยพรjunyapron
115 views9 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
20.3K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.8K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.3K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.1K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.6K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd20.3K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray5.8K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.6K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Cnit company profile

 • 1. Company Profile Cnit Consult บริษัท ซีเอ็นไอที คอนซัลท์ จํากัด บริษัท ซีเอ็นไอที คอนซัลท์ จํากัด ให ้บริการด ้านไอที System Integration, ครบวงจรทางด ้านไอที, รับวาง ระบบ Server ,Network และบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรให ้พร ้อมใช ้งานอยู่เสมอ ตังอยู่ เลขที 51/1237 หมู่ที 2 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 WWW.CNITCONSULT.CO.TH
 • 2. IT CONSULT เนืองด ้วย ความจําเป็นทางด ้านเทคโนโลยี มีผลต่อการทํางานขององค์กรมากขึนทุกวัน แต่ในความ เป็นจริงก็เป็นการยากทีองค์กรทีมีขนาดใหญ่ไม่มากพอ จะสามารถจ ้างทีมงาน วิศวกร หรือทีมงานที เชียวชาญทางด ้าน IT มาประจําได ้ จึงเป็นเหตุผลที IT Consult ของเราเกิดขึน - เรามีทีม Engineer ค่อยให ้คําแนะนําการพัฒนา/จัดซืออุปกรณ์ IT ของบริษัท - เราสามาให ้คําแนะนํา ดูแลระบบ Server, Email, Network, Firewall ความปลอดภัยของระบบ - เราสามารถให ้คําแนะนํา ดูแลระบบฺ Backup สํารองข ้อมูลทีสําคัญได ้ - เรามีรายงานสถิติ ปัญหาการซ่อม อายุการใช ้งาน ความคุ้มค่า ตารางประมาณการคิดราคา Package DEVICE ONSITE SERVICE PRICE CNS-01 0-15 1/month 10,000 CNS-02 16-30 2/month 19,000 CNS-03 31-50 4/month 25,000 CNS-04 51-100 8/month 40,000 ** เป็นการประมาณการราคาคร่าวๆ อาจปรับเปลียนให ้เหมาะกับทางลูกค ้าและการบริการ
 • 3. SYSTEM SERVER รับออกแบบ ติดตัง ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server, ระบบ Virtual Machine (VM), ระบบฐาน ข ้อมูลและระบบสํารองข ้อมูลต่างๆโดยมุ่งเน้นให ้ลูกค ้าได ้รับบริการทีได ้มาตรฐาน และคุ้มค่ากับการลงทุน มากทีสุด โดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญด ้านนีโดยตรง
 • 4. Firewall and Network รับออกแบบ ติดตัง ดูแลรักษาระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall)และระบบเครือข่าย (Network)ตาม มาตรฐานสากล เพือป้องกันการโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์ ลดความเสียงต่อข ้อมูลทีมีค่าในองค์กรและ สามารถตอบสนองการทํางานนอกสถานที (Work From Home) ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช ้ อุปกรณ์ทีได ้รับการยอมรับ เช่น Fortigate Cisco และ HPE Aruba ทีมวิศวกรผู้เชียวชาญด ้านนีโดยตรง
 • 5. NAS Network Attached Storage (NAS) คืออุปกรณ์บันทึกข ้อมูลอีกแบบ ทีมีระบบต่างๆ เพิมเข ้ามาจาก เดิมทีมีแค่สาย USB หรือ Fire wire ต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ NAS ใช ้สาย LAN และ WiFi ในการ เชือมต่อ ประโยชน์ก็คือสามารถใช ้งานกันหลายๆ คนได ้พร ้อมกัน ไม่จําเป็นต ้องเปิดคอมพิวเตอร์ไว ้เป็นการ ประหยัดไฟไปในตัว ซึง NAS จะทํางานตลอด เพือแชร์ไฟล์หรือข ้อมูลต่างๆให ้กับผู้ใช ้งาน โดยสามารถเชือ ต่อได ้ทัง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ มือถือก็สามารถเชือมต่อได ้เช่นกัน
 • 6. CCTV ระบบโทรทัศวงจรปิดCCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพ เคลือนไหวทีถูกจับภาพโดยกล ้องวงจรปิด ซึงได ้ติดตังตามสถานทีต่างๆมายังส่วนรับภาพซึงเรียก ว่าจอภาพ(Monitor)เป็นระบบสําหรับใช ้เพือการรักษาความปลอดภัยหรือใช ้เพือการสอดส่องดูแล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ชนิดของกล ้องวงจรปิด ● กล ้อง Box หรือกล ้องกระบอก ● กล ้อง Dome ● กล ้อง อินฟาเรด ● กล ้อง Speed Dome ● กล ้อง IP
 • 8. ระบบ Access Control สถานทีติดตัง ธ. กรุงศรีอยุธยา
 • 10. IT Consult © CnitConsult Co.,Ltd. 51/1237 Rinthong Soi1 Kukot Lumlukka Pathumthani 12130