งานนำเสนอ1

568 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
70
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานนำเสนอ1

  1. 1. ชื่อโครงงาน ประเภทของโครงงาน การ พัฒนาสื่อ เพื่อ การศึกษา การ พัฒนา เครื่องมือ การ ทดลอง ทฤษฎี การ ประยุกต์ ใช้ งาน การพัฒนา โปรแกรม ประยุกต์ 1. เกมคณิตคิดเลขเร็ว 2.แบบฝึกหัดวิชาชีวะวิทยา ชั้น ม.4-6 3. ซอฟแวร์ช่วยออกแบบกระเป๋าสะพาย 4. การสร้างสูตรคานวณแคลคูลัส 5 ที่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยโปรแกรมคอมฯ 6. ใบความรู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาล 7. ซอฟแวร์ช่วยออกแบบบ้านและสวน 8. โปรแกรมช่วยคนพิการสายตาอ่าน หนังสือ 9. เกมเสริมทักษะภาษาไทย 10. การ์ตูนเสริมความรู้วิชาสังคมศึกษา ใบงานที่ 13 เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. 2. ชื่อโครงงาน แหล่งที่ใช้ศึกษาข้อมูล ระยะเวลาในการศึกษา โครงงานที่ 1.เกมคณิตคิดเร็ว 1. อินเทอร์เน็ต 2. ศูนย์คณิตศาสตร์ของ โรงเรียน 1 เดือน โครงงานที่ 2. โปรแกรมช่วยคน พิการสายตาอ่านหนังสือ 1. โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.เชียงใหม่ 2. อินเทอร์เน็ต 3 เดือน โครงงานที่ 3. เกมเสริมทักษะ ภาษาไทย 1. ศูนย์ภาษาไทยของ โรงเรียน 2. อินเทอร์เน็ต 1เดือน โครงงานที่น่าสนใจจัดทาเพื่อนาเสนอ ใบงานที่ 14 เรื่อง การศึกษาข้อมูลโครงงาน
  3. 3. ลาดับโครงงานที่นามาวิเคราะห์/การให้คะแนน โครงงาน1 เกมคณิตคิดเร็ว โครงงาน2 โปรแกรมช่วยคน พิการสายตาอ่าน หนังสือ โครงงาน3 เกมเสริมทักษะ ภาษไทย หมาย เหตุ คะแนน(1-4) คะแนน(1-4) คะแนน(1-4) 1 ความรู้และประสบการณ์ในโครงงาน 3 1 3 2 ความตั้งใจ สนใจ และจริงใจ 3 3 4 3 เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 2 2 4 4 ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติงาน 2 3 4 5 การใช้จ่ายเงินทาโครงงาน 4 2 3 6 ความเห็นชอบของครูอาจารย์ที่ปรึกษา 2 1 3 7 การสนับสนุนของเพื่อนในกลุ่ม 3 3 3 8 การขยายโครงงาน 3 4 4 9 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 4 4 4 10 ความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 2 2 4 รวม 28 25 36 จากคะแนนที่ปรากฏนักเรียนเลือกทาโครงงานเรื่อง เกมเสริมทักษะภาษาไทย เพราะ สะดวกต่อการทาสามารถต่อยอดได้และมีประโยชน์อย่างมาก
  4. 4. ใบงานที่ 16 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน วันเดือนปี – เวลา รายการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่จัดทา หมายเหตุ 25/08/56 เลือกโครงงานและรูปแบบในการ จัดทา ช่วยกันเลือกโครงงานที่หน้าสนใจ รูปแบบผลงานเป็น E – book เท่านั้น 1/09/56 ปฏิบัติการทาโครงงาน เริ่มวางแผน และร่างรูปแบบเกมให้ครบถ้วน ลองทาตัวอย่างเกม 5/09/56 ส่งให้ครูตรวจสอบครั้งที่ 1 ให้ครูตรวจสอบรายละเอียดและคาแนะนา 10/09/56 ปฏิบัติการทาโครงงาน (ต่อ) นาคาติชมจากคุณครูมาแก้ไขและเพิ่มรูปแบบของ เกมให้มีความน่าสนใจ 12/09/56 ส่งให้ครูตรวจสอบครั้งที่ 2 ให้ครุตรวจรายละเอียดเดิมและที่นากลับไปแก้ไข อีกครั้ง 20/09/56 บันทึกลงแผ่นCD และทารายงาน ประกอบ บันทึกลงแผ่นซีดี และทารายงานประกอบ ให้ทาเป็นเอกสาร ขนาด A5(พิมพ์ จากกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น แบ่ง ซ้ายขวา เย็บสันกลาง ปกหลัง ในติดซองซีดีที่เป็นพลาสติก 24/09/56 ส่งงาน (งานที่เป็น CD และรายงาน ประกอบโครงงาน)และ นาเสนองาน ส่งผลงานและนาเสนอ ให้นาส่งด้วยตนเอง/มาพร้อม กันทั้งกลุ่ม ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงงาน
  5. 5. ใบงานที่ 17 เรื่อง บทสรุปการเรียน 1. ความรู้เรื่องการทาโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 2. ได้รู้จักการวางแผนในการทางานอย่างเป็นระบบ 3. สามารถทางานได้อย่างเป็นรูปแบบและมีประสิทธิภาพ 4. ได้ใช้เทคโนโลยีที่เราใช้เป็นประจาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น 5. ได้เริ่มคิดสิ่งที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ 6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

×