SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
การพัฒนาความเป็นบัณฑิตสู่การเป็น
พลเมืองและพลเมืองโลก
โดย
วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
I Skills for 21st Century
II 21st Century Themes
III ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
IV พัฒนาความเป็นบัณฑิต
(C) Information, Media, and
Technology Skills
(A) Life and
Career Skills
(B) Learning Innovation skills
4 C’s : critical thinking
communication
corroboration
creativity
อ้างอิง : The Partnership for 21st Century Skills-Framework for 21st
Century Learning
I
Skills for 21st Century
II
21st Century Themes
Global Awareness
Financial, economic, business, and
entrepreneurial literacy
Health literacy
Environmental literacy
Civic literacy
อ้างอิง : The Partnership for 21st Century Skills
III
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
ความเป็นพลเมือง
ความเป็นพลเมืองโลก
ความเป็นพลเมือง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
เคารพกฎกติกา
เคารพความเสมอภาค
เคารพสิทธิผู้อืน
เคารพและยอมรับความแตกต่าง
ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบ
ตระหนักและรับผิดชอบตนเองและสังคม
ความเป็นพลเมืองโลก
ใจแห่งความเป็นพลเมือง (civic-minded)
Global Awareness
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง สังคมท้องถิน
และโลก
ร่วมรับผิดชอบสิงทีเกิดขึนในโลกและกับโลก
ห่วงใยและผูกพันกับเพือนมนุษย์และโลก
IV
พัฒนาความเป็นบัณฑิต
Mindset ทีเหมาะสม
เข้าใจความเป็นชาติ
ความรู้สึกทีมีต่อคนต่างถิน
Public-minded
Volunteerism
การศึกษาทัวไป (วิชาพืนฐาน)
Teach less and learn more
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
Experiential Learning
การศึกษาทัวไป
•••• ความหมายของหมวดวิชาศึกษาทัวไป : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
▪ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง/ มีโลกทัศน์ทีกว้างไกล
▪ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อืน และสังคม
▪ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
▪ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือสารได้ดี
▪ มีคุณธรรม
▪ ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ
▪ นําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่
ในสังคม
•••• วิชาศึกษาทัวไปเกิดจากการผสมผสานเนือหาสาระของกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ในสัดส่วนทีเหมาะสม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
• วิชาศึกษาทัวไป (สร้างความพร้อม; เพือสร้าง
บัณฑิต)
• วิชาเฉพาะและวิชาชีพต่าง ๆ (สร้างเครืองมือให้
บัณฑิต)
• วิชาศึกษาทัวไปคือการพัฒนาคน ทําให้เขามีชีวิต
ทีดีงดงาม ประณีต มีอิสรภาพ มีความสุข
มีความเป็นคนเต็มคนในตัว (พัฒนาคนในฐานะที
เป็นตัวคน)
• วิชาเฉพาะวิชาชีพ เน้นการพัฒนาคนในฐานะทีเป็น
ทรัพยากรมนุษย์
วิชาศึกษาทัวไป พัฒนาคน = สร้างบัณฑิต ชีวิตทีดี
งามประเสริฐ
วิชาเฉพาะวิชาชีพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = สร้าง
เครืองมือให้บัณฑิต เพิมผลผลิต
การเรียนรู้
การสอน คือ การไหลของข้อมูลจากอาจารย์สู่นักศึกษา
การเรียน (รู้) คือ กระบวนการของการมีทักษะ และ/หรือ
ความรู้เพิมขึนจากการได้ “ลงมือ” ของนักศึกษาอันอาจ
เกิดจากการผสมผสานกับความรู้จากการสอน
วัตถุประสงค์
นักศึกษาอาจารย์
การเรียนรู้การเรียนรู้
การสอน
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
“Learning is process” (74 + 52 =? ; 3 + 2 = 5 และ 5 = ?)
• ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้
• บรรยาย/ อธิบาย/ ยกตัวอย่าง/ สาธิต/ ปฏิบัติ
• การอ่าน เขียน วิจารณ์ ถกแถลง
• เล่นเกมส์
• ทัศนศึกษา/ ออกนอกสถานที
• บริการชุมชน
• ได้ลงมือ “ปฏิบัติ”
Experiential Learning ลักษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้
Problem-based Case studies
Role playing Project-based
Experiment Exploration
Education system means
nothing if it teaches young people
how to make a living, but does not
teach them how to make a life.
ระบบการศึกษาจะไร้ความหมาย
ถ้าสอนเยาวชนให้รู้จักทํามาหาเลียงชีพ
แต่ไม่ได้สอนให้รู้จักดํารงชีวิต
ขอบคุณครับ
(varakorn.com)

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your FutureSlideShop.com
 

Featured (20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
 

การพัฒนาความเป็นบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก