Cdd outbreak preventioncontrol

125 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cdd outbreak preventioncontrol

  1. 1. ¡Òû‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâä “·ŒÍ§Ã‹Ç§” ã¹¼ÙŒ»ÃÐʺÀÑÂทีมสอบสวนโรค (SRRT) ของกรมควบคุมโรค* ไดรับรายงานผูปวยทองรวงจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลการสอบสวนโรคพบวา หลายรายปวยภายหลังจากรับประทานอาหารที่ปนเปอนหรือบูดเนา ไมวาจะเปนอาหารคางมื้อที่ปรุงแตเชาแลวเก็บไวหลายชั่วโมง กอนนํามารับประทานตอนเย็น โดยความเสี่ยงยิ่งเพิ่มหากเปนอาหารที่บูดเนาไดงายในเวลาสั้นหรือ อาหารที่ปรุงไมสะอาด เชน เสนขนมจีนที่มักตองทําไวลวงหนา ขาวผัดปู (เนื้อปู) อาหารประเภทราดแกงกะทิรวมทั้ง ยําประเภทตางๆ เพื่อเปนการปองกันโรคขอใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังนี้¼ÙŒ»ÃСͺÍÒËÒà áÅмٌºÃÔ¨Ò¤ÍÒËÒÃ1. เลี่ยงการนําอาหารรายการที่เสี่ยงตอการเกิดโรค บรรจุกลองไปแจกผูประสบภัย2. ควรแยกแกงใสถุงจากขาวสวย ไมราดแกงโปะหนา จะไดไมบูดเร็ว3. เลือกเปนกับขาวแหงๆ เชน ไขดาว ไขเจียว หมูทอดกระเทียม จะเสี่ยงนอยกวาพวกแกงกะทิ4. ผูประกอบอาหารตองมีความรูปรุงอาหารอยางถูกสุขลักษณะ และนําไปสงทันทีที่ปรุงเสร็จในเวลาอันสั้น5. ขอนี้สําคัญ ผูนําอาหารไปแจก ตองเขียนที่กลอง ระบุวาซื้อจากที่ใด หรือปรุงโดยใครและลงวันที่ เวลาที่ปรุงเสร็จ เพื่อคนกินจะไดรูประเมินได และงายตอการติดตามแกปญหาหากเกิดโรคระบาด਌Ò˹ŒÒ·Õè˹‹Ç§ҹ·ÕèÃѺºÃÔ¨Ò¤ ઋ¹ Èٹ¾Ñ¡¾Ô§Ï1. ตองจัดใหมีระบบลงทะเบียน อาหารที่มีผูมาบริจาค มีอและเบอรติดตอได หากเกิดโรค ชื่2. จัดการอาหารที่เขามาอยางเปนระบบ เชน ประเมิน คุณภาพอาหารที่รับมา ทําการคัดอาหารที่เสียทิ้ง3. สวนอาหารที่ดูปกติ หากเขามากอนใหแจกจายออกไปกอนโดยเร็ว หากแจกไมทันใหทําลายทิ้ง ดีกวาเสี่ยงกับการ กินแลวปวย»ÃЪҪ¹1. ควรดูที่กลองวามีการระบุลงวันที่ เวลาที่ปรุงอาหารเสร็จ (ถามี) ไมควรกินอาหารที่ปรุงคางไวนาน2. แนะนําใหดูอาหาร โดยดมกลิ่นและสังเกตรสชาดวาอาหารยังปกติหรือไม3. ไมเก็บอาหารไวกินขามมื้อ หากจําเปนใหอุนอาหารกอนกิน (แตท็อกซินที่ทนความรอนอาจจะยังคงอยูได)   จัดทําโดย :สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข*แหลงขอมูล : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

×