SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
DAILY LESSON LOG
School: BARAS PINUGAY ELEM SCHOOL ANNEX Grade Level: IV
Teacher: JAZEL ANN DJ PANTALEON Learning Area: EPP-ICT
Teaching Dates and Time: OCTOBER 2-6, 2023 Quarter: FIRST
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kaalaman at
kasanayan sa computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Naipamamalas ang kaalaman
at kasanayan sa computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Naipamamalas ang kaalaman at
kasanayan sa computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Naipamamalas ang kaalaman at
kasanayan sa computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Naipamamalas ang kaalaman
at kasanayan sa computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
B. Pamantayan sa Pagganap Nakagagamit ng computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Nakagagamit ng computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Nakagagamit ng computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Nakagagamit ng computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
Nakagagamit ng computer at
Internet sa pangangalap at
pagsasaayos ng impormasyon
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
(Isulat ang code sa bawat
kasanayan)
Nagagamit ang computer file
system
EPP4IE-0e-9
Nagagamit ang computer file
system
EPP4IE-0e-9
Nagagamit ang web browser at
ang basic features ng isang
search engine sa pangangalap ng
impormasyon
EPP4IE-0e-10
Nagagamit ang web browser at
ang basic features ng isang
search engine sa pangangalap ng
impormasyon
EPP4IE-0e-10
Nagagamit ang computer file
system
EPP4IE-0e-9
Nagagamit ang web browser at
ang basic features ng isang
search engine sa pangangalap
ng impormasyon
EPP4IE-0e-10
II. NILALAMAN
(Subject Matter)
Ang Computer File System Ang Computer File System Nakokopya o nado-download sa
computer ang nakalap na
impormasyon mula sa internet
Nakokopya o nado-download sa
computer ang nakalap na
impormasyon mula sa internet
Ang Computer File System
Nakokopya o nado-download
sa computer ang nakalap na
impormasyon mula sa internet
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay sa
Pagtuturo
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang kagamitan mula
sa LRDMS
SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules
B. Iba pang Kagamitang Panturo Audio-visual presentations,
larawan
Audio-visual presentations,
larawan
Audio-visual presentations,
larawan
Audio-visual presentations,
larawan
Audio-visual presentations,
larawan
IV. PAMAMARAAN
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
A. Balik –Aral sa nakaraang Aralin
o pasimula sa bagong aralin
(Drill/Review/ Unlocking of
difficulties)
Subuking tukuyin ang mga
bahagi ng isang computer. Isulat
sa patlang ang iyong sagot mula
sa mga salita sa loob ng kahon.
Central Processing Unit (CPU)
Monitor Mouse
Speaker Keyboard
Panuto. Piliin at bilugan ang
titik ng pinakatamang sagot.
1. Ito ay isang pamamaraan ng
pag-save at pagsasaayos ng
mga computer files at datos
para madali itong mahanap at
ma-access.
a. Filename c. File format
b. Computer File System d. Soft
copy
2. Ito ang mga elektronikong
files na mabubuksan natin
gamit ang ating computer at
application
software.
a. Soft copy c. Device
b. Folder d. Hard copy
3. Ang bukod-tanging pangalan
na ibinibigay sa isang computer
file na naka-save sa file
system.
a. Filename c. Device
b. File location d. Directory
4. Tumutukoy ito sa uri ng
computer file.
a. Filename c. File location
b. File extension d. File host
5. Paraan upang makatiyak na
nailagay ang file sa computer
system para madali itong ma-
access kung kinakailangan.
a. Pagkatapos gawin ang
document file ay i-save ito sa
tamang folder.
b. Bigyan ng filename na
madaling tandaan at kaugnay
sa dokumentong nagawa.
c. Buksan ang folder upang
siguraduhing nai-save ang file.
d. Lahat ng nabanggit.
Panuto. Basahin at pagsunud-
sunudin and mga hakbang sa Pag-
Copy at Paste ng File sa Folder.
Isulat ang sagot sa patlang
_______1. I-click ang Organize
button na makikita sa menu bar
ng folder.
_______2. I-click ang Start button
na makikita sa taskbar.
_______3. Magkakaroon ngayon
ng kopya ng larawan sa loob ng
subfolder na Mga Larawan.
_______4. Piliin ang Copy.
Ginagamit ang Copy command
upang gumawa ng iba pang
kopya ang isang file.
_______5. Buksan ang folder na
Mga Larawan na ginawa mo sa
Gawain B sa loob ng iyong
main folder. I-click muli ang
Organize sa Menu bar at piliin
ang Paste. Ang Paste
command ay ginagamit upang
ilagay ang kinopyang file sa folder
na nais mong paglagyan.
_______6. Bubukas ang Pictures
folder. Pumili ng larawan sa
Sample Pictures folder.
_______7. I-click ang Pictures
folder.
Mga files na maaaring ma-
download sa ating computer
1.
2.
3.
Summative Test/
Weekly Progress Check
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
(Motivation)
Alin kaya sa mga bahagi ng
computer ang tinataguan ng
mga importanteng files o
documents na ginawa sa
Ano ang mga dinodownload
ninyo sa internet?
Marunong ba kayong
magdownload?
Ayusin ang mga titik upang
makabuo ng mga salita.
1. netinter
2. loaddown
computer? 3. sfilse
4. dvieo
5. sicmu
C.Pag- uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
(Presentation)
Basahin ang maikling kwento.
Masisipag at masisinop na
magkakapatid sina Nestor,
Francine at Angel.Tuwing
Sabado ay tulong-tulong sila sa
paglilinis at pagsasaayos ng mga
kagamitan sa kanilang bahay.
Maayos nilang pinagbubukod-
bukod ang mga gamit at
inilalagay sa tamang lalagyan.
Ang mga aklat at kagamitan sa
pag-aaral ay iniaayos nila sa
kanilang kabinet. Iba naman ang
lalagyan ng mga laruan. Lahat ng
mahahalagang bagay sa bahay
ay kanilang inililigpit sa tamang
lagayan o lugar. Kanila ring
nililinisan ang buong bahay at
labas nito. Kaya naman tuwang-
tuwa sa kanila ang kanilang
Tatay Vicente at Nanay
Herminia. Sila’y tunay na
masisipag at masisinop na mga
anak.
Sundin ang sumusunod na
pamamaraan upang
matutunan ang mga kasanayan
sa computer file system.
Ano-ano ang mga maaring
idownload na files mula sa
internet?
Ito ang Mga Files na Maaaring I-
download mula sa Internet
Document Files
Ito ay teksto o impormasyon na
maaaring i-download tulad ng
word processing file, electronic
spreadsheet file at
portable document format (o
pdf) na files
Multimedia files
Graphic files, sound files, at video
files
Program File
Application files na kailangang i-
install sa computer gaya ng anti-
virus program,instant messaging
application, o mga computer
games.
Basahin ang sumusunod na
komiks:
1. Nasubukan mo na bang
magsaliksik gamit ang computer
at
internet?
2. Gusto mo ba itong subukan
tulad ng gagawin ni Marlon?
3. Bakit kailangang matutuhan
ang kasanayan sa pangangalap ng
impormasyon gamit ang
computer at internet?
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan No I
(Modeling)
Sinu-sino ang magkakapatid sa
kwento?
Anu ang ginagawa nila tuwing
Sabado?
Paano nila inisasaayos ang
kanilang mga gamit sa bahay?
Bakit mahalaga ang pagiging
masinop sa mga gamit?
Paano mo naman kaya
maisasaayos ang mga files sa
computer?
Gawain A: PAGGAWA NG
FOLDER
1. I-on ang iyong computer
2. I-click ang start button na
makikita sa taskbar at piliin ang
Documents.
3. Katulad nito ang makikita
kapag binuksan ang documents
folder
Basahin ang mga susunod na
hakbang sa modyul sa pahina
8-13.
Subuking sagutin ang
sumusunod na katanungan
gamit ang search engine.
Isulat ang sagot sa kuwaderno.
1. Sino ang ikawalong
presidente ng Republika ng
Pilipinas?
2. Ano ang ibig sabihin ng
RSVP?
3. Ilan ang kulay ng watawat
ng bansang Thailand?
4. Saan matatagpuan ang mga
Tarsier?
5. Sino ang kasalukuyang
Kalihim ng Kagawaran ng
Edukasyon sa
Pilipinas?
Magsaliksik Gamit ang Web
Browser at Internet
1. Buksan ang inyong web
browser (maaaring gamitin ang
Internet Explorer, Mozilla Firefox,
o Google Chrome).
2. I-type ang www.google.com sa
address bar ng browser at
pindutin ang Enter key. Ito ang
website address ng Google
search engine.
3. Pag-isipang mabuti ang
keywords na gagamitin sa
pagsasaliksik ng mga katangiang
dapat taglayin ng isang
entrepreneur. I-type ang
keywords sa search field.
4. I-click ang search button.
Magbubukas ang pahinang
Search Results.
5. I-click ang search result upang
makita ang kabuuan ng webpage.
6. Suriin ang Search Results at
tukuyin ang mga resultang
pinakamakakatulong kay Marlon
sa kaniyang pananaliksik.
Maaari mong tingnan ang iba
pang pahina ng search results sa
pamamagitan ng pag-click ng
susunod na mga pahina. Tingnan
ang larawan sa ibaba.
E. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan No. 2.
( Guided Practice)
Ano ang Computer File System?
Ang computer file system ay
ang pagsasaayos ng files at
datos sa kompyuter sa paraan
na madali itong mahanap at ma-
access.
Tandaan na may dalawang uri
ng files:
1. Soft Copy- ito ang
elektronikong files na
mabubuksan gamit ang
kompyuter at application
software. Maaari itong maging
word document, spreadsheet,
presentation, mga litrato, at
mga audio at video files.
2. Hard Copy - ito ang
dokumento o imaheng
nakasulat o nakaimprenta sa
papel.
Mga uri ng Files
1. Document files (mga file na
gawa sa pamamagitan ng
software para sa word
processing,electronic
spreadsheets,desktop publishing
at iba pang productivity tools.
2. Image files ay mga litrato o
imahe
3. Audio files ay mga kanta o
naerecord na tunog
4. Video files ay mga narecord
na motion pictures o gumagalaw
na imahe
5. Program files (ginagamit
bilang pang install ng mga
application at system files).
F.Paglilinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative Assessment
( Independent Practice )
Ilagay sa tamang folder ang
mga sumusunod na file.
Meron kang dalawang folder
na pwedeng paglagyan.
Magsaliksik at mag-download ng
limang paborito mong Musika.
Isulat sa table ang hinihinging
impormasyon.
Pangkatang Pag-uulat Tungkol sa
Matagumpay na
Pilipinong Entrepreneur
1. Magkaroon ng pangkatang
pag-uulat tungkol sa mga
nasaliksik.
Ibahagi sa mga kamag-aral ang
mga na-download na audio at
video tungkol sa mga
matagumpay na Pilipinong
entrepreneur.
2. Mag-print ng ulat ( 2-3 pahina)
tungkol sa kuwento ng tagumpay
ng ilang kilalang entrepreneur sa
ating bansa. Tiyaking nabigyan
ng tamang pagkilala ang mga
may-akda ng materyales na
ginamit mo sa inyong ulat.
G. Paglalapat ng aralin sa pang
araw araw na buhay
(Application/Valuing)
Isulat ang hinihingi sa bawat
bilang
1. Dalawang uri ng files.
a._________________
b._________________
2. Iba’t ibang uri ng files na
maaring i-save sa computer
a.
b.
c.
Nais kong gumawa ng talata
tungkol sa naunawaan mo sa
mga sumusunod:
1. Paggawa ng Folder
2. Paggawa ng Subfolder
3. Pag-Delete ng file sa Folder
Magsaliksik ng 5 larawan ng
magagandang tanawin na
matatagpuan sa Rehiyon V, i-
download at sumulat ng 2-4 na
pangungusap tungkol dito.
Magsaliksik at pagkatapos i-
download ang lyrics ng mga
sumusunod na awitin at isaulo
ito.
1. Ako ay Pilipino
2. Ang Bayan Ko
H. Paglalahat ng Aralin
(Generalization)
Bakit kailangang matutuhan ang
kasanayan sa pagsasaayos
ng mga files gamit ang computer
file system?
Sa paanong paraan nagagamit
ang computer file system
upang mas maging produktibo
sa trabaho?
Bakit kailangang matutuhan
ang kasanayan sa pagsasaayos
ng mga files gamit ang
computer file system?
Sa paanong paraan nagagamit
ang computer file system
upang mas maging produktibo
sa trabaho?
Paano ang pagdo-download ng
files mula sa internet?
Paano ang pagdo-download ng
files mula sa internet?
Ano ang mga dapat tandaan
kapag ikaw ay nagdodownload ng
files sa internet?
I. Pagtataya ng Aralin Piliin ang titik ng pinakatamang
sagot. Isulat ito sa kuwaderno.
1. Ito ay isang pamamaraan ng
pag-save at pagsasaayos ng mga
computer files at datos para
madali itong mahanap at ma-
access.
a. Filename c. File format
b. Computer File System d. Soft
copy
2. Ito ang mga elektronikong
Ating tukuyin kung ang
sumusunod na panuto sa
pamamagitan ng pagsulat ng A
kung ito ay Paggawa ng Folder,
B kung Paggawa ng Subfolder,
C kung Pag Copy at Paste ng
File at D kung pag-Delete ng
File
__________1. I-type sa kahon
sa ilalim ng folder ang gusto
mong pangalan at ito ang
Kumpletuhin ang pangungusap.
Piliin ang tamang sagot sa loob ng
panaklong. Bilugan ang salita o
mga salita ng iyong sagot.
1. Ang (pag-download, video file)
ay ang pagkuha ng kopya ng isang
file mula sa isang website
patungo sa file system.
2. Ang (multi-media
files,document files) ay
impormasyon na maaaring i-
Magsaliksik at pagkatapos i-
download ang mga bahagi
computer.Isulat ang buod ng mga
hakbang na ginawa mo sa
pagsasaliksik at pagdownload
files na mabubuksan natin gamit
ang ating computer at
application software.
a. Soft copy c. Device
b. Folder d. Hard copy
3. Ang bukod-tanging pangalan
na ibinibigay sa isang computer
file na naka-save sa file system.
a. Filename c. Device
b. File location d. Directory
4. Tumutukoy ito sa uri ng
computer file.
a. Filename c. File location
b. File extension d. File host
5. Paraan upang makatiyak na
nailagay ang file sa computer
system
para madali itong ma-access
kung kinakailangan.
a. Pagkatapos gawin ang
document file ay i-save ito sa
tamang folder.
b. Bigyan ng filename na
madaling tandaan at kaugnay sa
dokumentong nagawa.
c. Buksan ang folder upang
siguraduhing nai-save ang
file.
d. Lahat ng nabanggit.
magiging folder name.
__________2. Piliin ang copy
upang gumawa pa ng iba pang
kopya ang isang file.
__________3. I-click ang
organize button at piliin and
delete command.
__________4. Buksan ang
ginawang folder sa
pamamagitan ng double click o
pag-click dito ng dalawang
beses.
__________5. Gumawa ng
folder sa loob ng unang folder
na ginawa.
download tulad ng word
processing file, electronic
spreadsheet file at portable
document format.
3. (Multimedia files,program
file)ay mga files tulad ng sound
files at video files.
4. Ang (multimedia files,program
file) ay application files na
kailangang i-install sa computer
gaya ng anti-virus program.
5. Dapat lamang na maging
(maingat,walang paalam) sa
paggamit ng gawa ng iba.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang aralin
(Assignment)
Repleksyiyon:
Aking natutuhan sa araling ito
na________________________
___________________
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawaing remediation
C. Nakakatulong ba ang remedia?
Bilang ng mag aaral na
nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturoang nakatulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
F. Anong suliraninang aking
nararanasan sulusyunan sa
tulong ang aking punong guro at
supervisor?
G. Anong gagamitang pangturo
ang aking nadibuho na nais kung
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Prepared by:
Checked by:
JAZEL ANN DJ [ANTALEON
Teacher III JULY R. VELGADO
School Principal I

More Related Content

Similar to DLL_EPP4_ICT_W6_newedumaymay (1).docx

EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxEPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxJhengPantaleon
 
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyantealrich0325
 
Ict aralin 13 Epp 4
Ict aralin 13 Epp 4Ict aralin 13 Epp 4
Ict aralin 13 Epp 4ldaque
 
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptxEPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptxConieHipolito5
 
DLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educ
DLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educDLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educ
DLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educEmilyOlasiman
 
Ict 10 ang computer file system
Ict 10 ang computer file systemIct 10 ang computer file system
Ict 10 ang computer file systemMarie Jaja Tan Roa
 
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Cathy Princess Bunye
 
EPP Activity.pptx
EPP Activity.pptxEPP Activity.pptx
EPP Activity.pptxBARDOTzkie
 

Similar to DLL_EPP4_ICT_W6_newedumaymay (1).docx (13)

Lp ict week_8
Lp ict week_8Lp ict week_8
Lp ict week_8
 
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxEPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
 
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
 
Ict aralin 13 Epp 4
Ict aralin 13 Epp 4Ict aralin 13 Epp 4
Ict aralin 13 Epp 4
 
EPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptxEPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptx
 
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptxEPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
 
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptxEPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx
 
DLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educ
DLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educDLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educ
DLL_EPP 4_Q3_W8.docx for elementart educ
 
Dll epp 5 q3_w5
Dll epp 5 q3_w5Dll epp 5 q3_w5
Dll epp 5 q3_w5
 
Ict 10 ang computer file system
Ict 10 ang computer file systemIct 10 ang computer file system
Ict 10 ang computer file system
 
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
 
EPP Activity.pptx
EPP Activity.pptxEPP Activity.pptx
EPP Activity.pptx
 
filipino
filipinofilipino
filipino
 

More from JhengPantaleon

More from JhengPantaleon (11)

_Math 4-Q4 Week 5.pptx Steps in Collecting Data
_Math 4-Q4 Week 5.pptx Steps in Collecting Data_Math 4-Q4 Week 5.pptx Steps in Collecting Data
_Math 4-Q4 Week 5.pptx Steps in Collecting Data
 
AP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptxAP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptx
 
AP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptxAP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptx
 
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptxAP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
 
AP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptxAP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptx
 
AP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptxAP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptx
 
AP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptxAP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptx
 
AP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptxAP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptx
 
EPP W5Q1.pptx
EPP W5Q1.pptxEPP W5Q1.pptx
EPP W5Q1.pptx
 
Module 7.pptx
Module 7.pptxModule 7.pptx
Module 7.pptx
 
Module 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptxModule 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptx
 

Recently uploaded

PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoChristineJaneWaquizM
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...Gerlyn Villapando
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxMaestroSonnyTV
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxSundieGraceBataan
 

Recently uploaded (20)

PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
 

DLL_EPP4_ICT_W6_newedumaymay (1).docx

  • 1. DAILY LESSON LOG School: BARAS PINUGAY ELEM SCHOOL ANNEX Grade Level: IV Teacher: JAZEL ANN DJ PANTALEON Learning Area: EPP-ICT Teaching Dates and Time: OCTOBER 2-6, 2023 Quarter: FIRST I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kaalaman at kasanayan sa computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Naipamamalas ang kaalaman at kasanayan sa computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Naipamamalas ang kaalaman at kasanayan sa computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Naipamamalas ang kaalaman at kasanayan sa computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Naipamamalas ang kaalaman at kasanayan sa computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon B. Pamantayan sa Pagganap Nakagagamit ng computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Nakagagamit ng computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Nakagagamit ng computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Nakagagamit ng computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon Nakagagamit ng computer at Internet sa pangangalap at pagsasaayos ng impormasyon C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code sa bawat kasanayan) Nagagamit ang computer file system EPP4IE-0e-9 Nagagamit ang computer file system EPP4IE-0e-9 Nagagamit ang web browser at ang basic features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon EPP4IE-0e-10 Nagagamit ang web browser at ang basic features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon EPP4IE-0e-10 Nagagamit ang computer file system EPP4IE-0e-9 Nagagamit ang web browser at ang basic features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon EPP4IE-0e-10 II. NILALAMAN (Subject Matter) Ang Computer File System Ang Computer File System Nakokopya o nado-download sa computer ang nakalap na impormasyon mula sa internet Nakokopya o nado-download sa computer ang nakalap na impormasyon mula sa internet Ang Computer File System Nakokopya o nado-download sa computer ang nakalap na impormasyon mula sa internet III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay sa Pagtuturo 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang kagamitan mula sa LRDMS SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules SLM/Pivot Modules B. Iba pang Kagamitang Panturo Audio-visual presentations, larawan Audio-visual presentations, larawan Audio-visual presentations, larawan Audio-visual presentations, larawan Audio-visual presentations, larawan IV. PAMAMARAAN MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
  • 2. A. Balik –Aral sa nakaraang Aralin o pasimula sa bagong aralin (Drill/Review/ Unlocking of difficulties) Subuking tukuyin ang mga bahagi ng isang computer. Isulat sa patlang ang iyong sagot mula sa mga salita sa loob ng kahon. Central Processing Unit (CPU) Monitor Mouse Speaker Keyboard Panuto. Piliin at bilugan ang titik ng pinakatamang sagot. 1. Ito ay isang pamamaraan ng pag-save at pagsasaayos ng mga computer files at datos para madali itong mahanap at ma-access. a. Filename c. File format b. Computer File System d. Soft copy 2. Ito ang mga elektronikong files na mabubuksan natin gamit ang ating computer at application software. a. Soft copy c. Device b. Folder d. Hard copy 3. Ang bukod-tanging pangalan na ibinibigay sa isang computer file na naka-save sa file system. a. Filename c. Device b. File location d. Directory 4. Tumutukoy ito sa uri ng computer file. a. Filename c. File location b. File extension d. File host 5. Paraan upang makatiyak na nailagay ang file sa computer system para madali itong ma- access kung kinakailangan. a. Pagkatapos gawin ang document file ay i-save ito sa tamang folder. b. Bigyan ng filename na madaling tandaan at kaugnay sa dokumentong nagawa. c. Buksan ang folder upang siguraduhing nai-save ang file. d. Lahat ng nabanggit. Panuto. Basahin at pagsunud- sunudin and mga hakbang sa Pag- Copy at Paste ng File sa Folder. Isulat ang sagot sa patlang _______1. I-click ang Organize button na makikita sa menu bar ng folder. _______2. I-click ang Start button na makikita sa taskbar. _______3. Magkakaroon ngayon ng kopya ng larawan sa loob ng subfolder na Mga Larawan. _______4. Piliin ang Copy. Ginagamit ang Copy command upang gumawa ng iba pang kopya ang isang file. _______5. Buksan ang folder na Mga Larawan na ginawa mo sa Gawain B sa loob ng iyong main folder. I-click muli ang Organize sa Menu bar at piliin ang Paste. Ang Paste command ay ginagamit upang ilagay ang kinopyang file sa folder na nais mong paglagyan. _______6. Bubukas ang Pictures folder. Pumili ng larawan sa Sample Pictures folder. _______7. I-click ang Pictures folder. Mga files na maaaring ma- download sa ating computer 1. 2. 3. Summative Test/ Weekly Progress Check B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Motivation) Alin kaya sa mga bahagi ng computer ang tinataguan ng mga importanteng files o documents na ginawa sa Ano ang mga dinodownload ninyo sa internet? Marunong ba kayong magdownload? Ayusin ang mga titik upang makabuo ng mga salita. 1. netinter 2. loaddown
  • 3. computer? 3. sfilse 4. dvieo 5. sicmu C.Pag- uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presentation) Basahin ang maikling kwento. Masisipag at masisinop na magkakapatid sina Nestor, Francine at Angel.Tuwing Sabado ay tulong-tulong sila sa paglilinis at pagsasaayos ng mga kagamitan sa kanilang bahay. Maayos nilang pinagbubukod- bukod ang mga gamit at inilalagay sa tamang lalagyan. Ang mga aklat at kagamitan sa pag-aaral ay iniaayos nila sa kanilang kabinet. Iba naman ang lalagyan ng mga laruan. Lahat ng mahahalagang bagay sa bahay ay kanilang inililigpit sa tamang lagayan o lugar. Kanila ring nililinisan ang buong bahay at labas nito. Kaya naman tuwang- tuwa sa kanila ang kanilang Tatay Vicente at Nanay Herminia. Sila’y tunay na masisipag at masisinop na mga anak. Sundin ang sumusunod na pamamaraan upang matutunan ang mga kasanayan sa computer file system. Ano-ano ang mga maaring idownload na files mula sa internet? Ito ang Mga Files na Maaaring I- download mula sa Internet Document Files Ito ay teksto o impormasyon na maaaring i-download tulad ng word processing file, electronic spreadsheet file at portable document format (o pdf) na files Multimedia files Graphic files, sound files, at video files Program File Application files na kailangang i- install sa computer gaya ng anti- virus program,instant messaging application, o mga computer games. Basahin ang sumusunod na komiks: 1. Nasubukan mo na bang magsaliksik gamit ang computer at internet? 2. Gusto mo ba itong subukan tulad ng gagawin ni Marlon? 3. Bakit kailangang matutuhan ang kasanayan sa pangangalap ng impormasyon gamit ang computer at internet?
  • 4. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan No I (Modeling) Sinu-sino ang magkakapatid sa kwento? Anu ang ginagawa nila tuwing Sabado? Paano nila inisasaayos ang kanilang mga gamit sa bahay? Bakit mahalaga ang pagiging masinop sa mga gamit? Paano mo naman kaya maisasaayos ang mga files sa computer? Gawain A: PAGGAWA NG FOLDER 1. I-on ang iyong computer 2. I-click ang start button na makikita sa taskbar at piliin ang Documents. 3. Katulad nito ang makikita kapag binuksan ang documents folder Basahin ang mga susunod na hakbang sa modyul sa pahina 8-13. Subuking sagutin ang sumusunod na katanungan gamit ang search engine. Isulat ang sagot sa kuwaderno. 1. Sino ang ikawalong presidente ng Republika ng Pilipinas? 2. Ano ang ibig sabihin ng RSVP? 3. Ilan ang kulay ng watawat ng bansang Thailand? 4. Saan matatagpuan ang mga Tarsier? 5. Sino ang kasalukuyang Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon sa Pilipinas? Magsaliksik Gamit ang Web Browser at Internet 1. Buksan ang inyong web browser (maaaring gamitin ang Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Google Chrome). 2. I-type ang www.google.com sa address bar ng browser at pindutin ang Enter key. Ito ang website address ng Google search engine. 3. Pag-isipang mabuti ang keywords na gagamitin sa pagsasaliksik ng mga katangiang dapat taglayin ng isang entrepreneur. I-type ang keywords sa search field. 4. I-click ang search button. Magbubukas ang pahinang Search Results. 5. I-click ang search result upang makita ang kabuuan ng webpage. 6. Suriin ang Search Results at tukuyin ang mga resultang pinakamakakatulong kay Marlon sa kaniyang pananaliksik. Maaari mong tingnan ang iba pang pahina ng search results sa pamamagitan ng pag-click ng susunod na mga pahina. Tingnan ang larawan sa ibaba. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan No. 2. ( Guided Practice) Ano ang Computer File System? Ang computer file system ay ang pagsasaayos ng files at datos sa kompyuter sa paraan na madali itong mahanap at ma- access. Tandaan na may dalawang uri ng files: 1. Soft Copy- ito ang elektronikong files na
  • 5. mabubuksan gamit ang kompyuter at application software. Maaari itong maging word document, spreadsheet, presentation, mga litrato, at mga audio at video files. 2. Hard Copy - ito ang dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel. Mga uri ng Files 1. Document files (mga file na gawa sa pamamagitan ng software para sa word processing,electronic spreadsheets,desktop publishing at iba pang productivity tools. 2. Image files ay mga litrato o imahe 3. Audio files ay mga kanta o naerecord na tunog 4. Video files ay mga narecord na motion pictures o gumagalaw na imahe 5. Program files (ginagamit bilang pang install ng mga application at system files). F.Paglilinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment ( Independent Practice ) Ilagay sa tamang folder ang mga sumusunod na file. Meron kang dalawang folder na pwedeng paglagyan. Magsaliksik at mag-download ng limang paborito mong Musika. Isulat sa table ang hinihinging impormasyon. Pangkatang Pag-uulat Tungkol sa Matagumpay na Pilipinong Entrepreneur 1. Magkaroon ng pangkatang pag-uulat tungkol sa mga nasaliksik. Ibahagi sa mga kamag-aral ang mga na-download na audio at video tungkol sa mga matagumpay na Pilipinong entrepreneur. 2. Mag-print ng ulat ( 2-3 pahina) tungkol sa kuwento ng tagumpay ng ilang kilalang entrepreneur sa ating bansa. Tiyaking nabigyan ng tamang pagkilala ang mga
  • 6. may-akda ng materyales na ginamit mo sa inyong ulat. G. Paglalapat ng aralin sa pang araw araw na buhay (Application/Valuing) Isulat ang hinihingi sa bawat bilang 1. Dalawang uri ng files. a._________________ b._________________ 2. Iba’t ibang uri ng files na maaring i-save sa computer a. b. c. Nais kong gumawa ng talata tungkol sa naunawaan mo sa mga sumusunod: 1. Paggawa ng Folder 2. Paggawa ng Subfolder 3. Pag-Delete ng file sa Folder Magsaliksik ng 5 larawan ng magagandang tanawin na matatagpuan sa Rehiyon V, i- download at sumulat ng 2-4 na pangungusap tungkol dito. Magsaliksik at pagkatapos i- download ang lyrics ng mga sumusunod na awitin at isaulo ito. 1. Ako ay Pilipino 2. Ang Bayan Ko H. Paglalahat ng Aralin (Generalization) Bakit kailangang matutuhan ang kasanayan sa pagsasaayos ng mga files gamit ang computer file system? Sa paanong paraan nagagamit ang computer file system upang mas maging produktibo sa trabaho? Bakit kailangang matutuhan ang kasanayan sa pagsasaayos ng mga files gamit ang computer file system? Sa paanong paraan nagagamit ang computer file system upang mas maging produktibo sa trabaho? Paano ang pagdo-download ng files mula sa internet? Paano ang pagdo-download ng files mula sa internet? Ano ang mga dapat tandaan kapag ikaw ay nagdodownload ng files sa internet? I. Pagtataya ng Aralin Piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Isulat ito sa kuwaderno. 1. Ito ay isang pamamaraan ng pag-save at pagsasaayos ng mga computer files at datos para madali itong mahanap at ma- access. a. Filename c. File format b. Computer File System d. Soft copy 2. Ito ang mga elektronikong Ating tukuyin kung ang sumusunod na panuto sa pamamagitan ng pagsulat ng A kung ito ay Paggawa ng Folder, B kung Paggawa ng Subfolder, C kung Pag Copy at Paste ng File at D kung pag-Delete ng File __________1. I-type sa kahon sa ilalim ng folder ang gusto mong pangalan at ito ang Kumpletuhin ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng panaklong. Bilugan ang salita o mga salita ng iyong sagot. 1. Ang (pag-download, video file) ay ang pagkuha ng kopya ng isang file mula sa isang website patungo sa file system. 2. Ang (multi-media files,document files) ay impormasyon na maaaring i- Magsaliksik at pagkatapos i- download ang mga bahagi computer.Isulat ang buod ng mga hakbang na ginawa mo sa pagsasaliksik at pagdownload
  • 7. files na mabubuksan natin gamit ang ating computer at application software. a. Soft copy c. Device b. Folder d. Hard copy 3. Ang bukod-tanging pangalan na ibinibigay sa isang computer file na naka-save sa file system. a. Filename c. Device b. File location d. Directory 4. Tumutukoy ito sa uri ng computer file. a. Filename c. File location b. File extension d. File host 5. Paraan upang makatiyak na nailagay ang file sa computer system para madali itong ma-access kung kinakailangan. a. Pagkatapos gawin ang document file ay i-save ito sa tamang folder. b. Bigyan ng filename na madaling tandaan at kaugnay sa dokumentong nagawa. c. Buksan ang folder upang siguraduhing nai-save ang file. d. Lahat ng nabanggit. magiging folder name. __________2. Piliin ang copy upang gumawa pa ng iba pang kopya ang isang file. __________3. I-click ang organize button at piliin and delete command. __________4. Buksan ang ginawang folder sa pamamagitan ng double click o pag-click dito ng dalawang beses. __________5. Gumawa ng folder sa loob ng unang folder na ginawa. download tulad ng word processing file, electronic spreadsheet file at portable document format. 3. (Multimedia files,program file)ay mga files tulad ng sound files at video files. 4. Ang (multimedia files,program file) ay application files na kailangang i-install sa computer gaya ng anti-virus program. 5. Dapat lamang na maging (maingat,walang paalam) sa paggamit ng gawa ng iba. J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin (Assignment) Repleksyiyon: Aking natutuhan sa araling ito na________________________ ___________________ V. Mga Tala VI. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawaing remediation C. Nakakatulong ba ang remedia? Bilang ng mag aaral na nakaunawa sa aralin
  • 8. D. Bilang ng mag aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturoang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong suliraninang aking nararanasan sulusyunan sa tulong ang aking punong guro at supervisor? G. Anong gagamitang pangturo ang aking nadibuho na nais kung ibahagi sa mga kapwa ko guro? Prepared by: Checked by: JAZEL ANN DJ [ANTALEON Teacher III JULY R. VELGADO School Principal I