Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cyberpesten = Game Over

1,478 views

Published on

Cyberpesten = Game Over. manieren van digitaal pesten en sociale uitsluiting

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

Cyberpesten = Game Over

 1. 1. Cyberpesten = Game over manieren van digitaal pesten & uitsluiting Bjorn Fripon Webmaster Stad Genk [email_address]
 2. 2. Situatieschets <ul><li>Internet, GSM, computer = allemaal relatief “nieuw” </li></ul><ul><ul><li>PC in huiskamer => jaren ’80 (1981) </li></ul></ul><ul><ul><li>GSM-gebruik => jaren ’90 (1991) </li></ul></ul><ul><ul><li>SMS => jaren ’90 (1993) </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet (huiskamer) => jaren ’00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kost hardware => daalt elk jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheden => stijgen elk jaar </li></ul></ul>Cyberpesten = Game over 13 maart 2008
 3. 3. Het internet Speelplaats van de jongeren, vroeger en nu … alleen … wij worden ouder … Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 <ul><ul><li>internet = anoniem? </li></ul></ul><ul><ul><li>kennis internet </li></ul></ul><ul><ul><li>jongens > meisjes </li></ul></ul><ul><ul><li>weinig sociale controle </li></ul></ul><ul><ul><li>internet = rolmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>geen besef van impact </li></ul></ul><ul><ul><li>niet fysiek = niet erg </li></ul></ul><ul><ul><li>waarden vervagen </li></ul></ul><ul><ul><li>cyber > echt pesten </li></ul></ul>
 4. 4. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Sociale netwerken <ul><li>Internationaal facebook, myspace, hyves, twitter, digg, linkedin, pulse, youtube, bebo, flickr, friendster, flixter, live spaces, runescape, habbo hotel, fora, … </li></ul><ul><ul><li>Nationaal msn/live spaces, stubru, TMF, donna, looknmeet, aslpage, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Rond elk sterk “merk” groeit een gebruikersgroep </li></ul></ul>
 5. 5. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Mogelijkheden <ul><li>GSM (telefoon, mms, sms, …) </li></ul><ul><li>e-mail </li></ul><ul><li>sociale netwerken </li></ul><ul><li>(eigen) websites </li></ul><ul><li>chatten </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><ul><li>de mogelijkheden = de fantasie van de dader… </li></ul></ul>
 6. 6. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Mogelijkheden / GSM <ul><li>anoniem (betaalkaarten of uitlenen) </li></ul><ul><li>• niet enkel SMS, ook beeld en film mogelijk </li></ul><ul><li>• record & upload (trendgevoelig, happy slapping,…) </li></ul><ul><li>• spamming (haat, bloot, obsceen, …) </li></ul><ul><li>• fake calls (treiterlijn, …) </li></ul><ul><li>• geen snelle directe block optie </li></ul><ul><li>• goedkoop SMS verzenden via internet (tot msn toe) </li></ul><ul><li>• betaling via 0900 of sms (laag bedrag) </li></ul><ul><ul><li>Wie heeft er nu geen gsm, hét statussymbool? </li></ul></ul>
 7. 7. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Mogelijkheden / e-mail <ul><li>haatcampagne </li></ul><ul><li>vertrouwelijke info </li></ul><ul><li>• valse mails (shitzooi) </li></ul><ul><li>snel, goedkoop met 1 klik </li></ul><ul><li>foto-bewerking </li></ul><ul><li>virus, grote mails, … </li></ul><ul><li>hotmail, gmail <-> pandora, telenet </li></ul><ul><ul><li>Snel, goedkoop naar iedereen in 1 klik! </li></ul></ul>
 8. 8. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Mogelijkheden / Sociale netwerken <ul><li>haatcampagnes, vertrouwelijke info, … </li></ul><ul><li>uitsluiting, blokkeren </li></ul><ul><li>ikhaatXYZ-groepjes </li></ul><ul><li>• ik verkoop XYZ op e-bay </li></ul><ul><li>valse identiteit </li></ul><ul><ul><li>Wie is hot en wie (is) not? </li></ul></ul>
 9. 9. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Mogelijkheden / Websites <ul><li>haatcampagnes, valse identeit, … </li></ul><ul><li>blogs (eigen website) </li></ul><ul><li>domeinnamen </li></ul><ul><li>• polls </li></ul><ul><li>ugly people </li></ul><ul><ul><li>De “wondere” wereld van het internet </li></ul></ul>
 10. 10. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Mogelijkheden / Chatten <ul><li>msn = standaard op bijna elke pc </li></ul><ul><li>• geen of gebrekkig ouderlijk toezicht </li></ul><ul><li>• pester = gevaar = in gevaar </li></ul><ul><li>• aan de meeste sociale/thema-netwerken </li></ul><ul><li>• elke dag nieuwe locaties, meestal webbased </li></ul><ul><li>• vaak met webcams msn, irc, planetchat.be, chat2be, … thema-gebonden </li></ul><ul><ul><li>Ik chat, jij chat, wij chatten, … met iedereen </li></ul></ul>
 11. 11. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Mogelijkheden / Materiaal <ul><li>online = online </li></ul><ul><li>zeer moeilijk te verwijderen </li></ul><ul><li>zeer snelle verspreiding van beledigend materiaal </li></ul><ul><li>haatcampagnes blijven vaak jaren online </li></ul><ul><li>de gepeste heeft geen weerwoord </li></ul><ul><ul><li>Het internet heeft geen “delete”-knop </li></ul></ul>
 12. 12. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Wat te doen / weerbaarheid <ul><li>weerbaarheid vergroten </li></ul><ul><li>duiden op impact </li></ul><ul><li>internet als (positief) rolmodel </li></ul><ul><li>internet is niet anoniem </li></ul><ul><li>afsprakennota </li></ul><ul><li>precedenten </li></ul><ul><ul><li>Het internet is toch (niet) veilig? </li></ul></ul>
 13. 13. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Wat te doen? – weerbaarheid & impact <ul><li>omgaan met persoonlijke info, wachtwoorden </li></ul><ul><li>het gevaarlijk internet (rolspel) </li></ul><ul><li>veilig internet in de ruime zin </li></ul><ul><li>impact = niet verwaarlozen (inbraakslachtoffers) </li></ul><ul><li>cyber > echt pesten </li></ul><ul><ul><li>Verwacht geen snelle oplossing … </li></ul></ul>
 14. 14. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Wat te doen? – internet als rolmodel <ul><li>leef mee met jongeren (hypes) </li></ul><ul><li>gebruik het internet als positief rolmodel </li></ul><ul><ul><li>projecten, besprekingen (website ipv boek, …) </li></ul></ul><ul><li>kweek verantwoordelijkheidszin </li></ul><ul><li>maak onderwerpen bespreekbaar </li></ul><ul><li>begeleiding is nodig (cfr. TV) </li></ul><ul><li>bijscholing is belangrijk </li></ul><ul><ul><li>Echte interesse werkt nog altijd… </li></ul></ul>
 15. 15. Cyberpesten = Game over 13 maart 2008 Wat te doen? - afspraken <ul><li>internet is niet anoniem </li></ul><ul><li>ontwikkeling stappenplan (intern & extern) </li></ul><ul><ul><li>vgl. brand of rampenplan </li></ul></ul><ul><li>bekendmaking </li></ul><ul><ul><li>draagvlak leerlingen, leerkrachten en ouders </li></ul></ul><ul><ul><li>gsm-gebruik, privacy, logboek, meldpunt, … </li></ul></ul><ul><li>toevoegen schoolreglement </li></ul><ul><ul><li>En nu doet het pijn … </li></ul></ul>
 16. 16. Cyberpesten = Game over manieren van digitaal pesten & uitsluiting Bjorn Fripon Webmaster Stad Genk [email_address]

×