SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
GROBUND BrenderupProspekt.

1. udgave okt. 2018

VisionVi skriver året 2025. Ved den lille fine og trivelige by Brenderup på Vestfyn er en ny
bydel vokset frem. Her er ligger 25 bæredygtige fritstående boliger og
erhvervsbygninger, i blomstrende og naturbeskyttende omgivelser. 

Bydelen er Off-Grid dvs. ikke tilkoblet kollektivt forsyning af el, varme, vand, eller
spildevandsafledning, idet al forsyning og afledning, foretages decentralt på de
enkelte matrikler, eller via små fælles anlæg.Beboerne i bydelen spreder sig over alle aldre, og her er både singler og familier,
fastboende og midlertidige gæster. Boligerne er flytbare bygninger af varierende
størrelse, og matriklerne er fleksible, så de kan ændres, ved skiftende behov.
(Fundering på punktfundamenter)I Grobund Bydelen er det en præmis, at boliger og bygninger kun kan handles til et
bestemt max.beløb. (eks. 500.000) Derfor har alle valgt at bygge forholdsvis småt, og
smart. Man kan således se Tiny Houses, lidt større boliger af 2-3 sammenbyggede
Tinyhouses, og familieboliger på 80-100 kvm. F.eks i stil med det eksisterende Off-
Grid hus, som er opført på Brenderup højskole. Bygningerne er selvforsynende med vedvarende energi og drikkevand, ligesom
spildevand håndteres i husstandsanlæg, alt affald og restprodukter recirkuleres eller
komposteres.

Der er ikke pligt til at bygge på en bestemt måde, så bydelen fremstår med vidt
forskelligt design. Nogen huse er i organiske former med græs på taget, andre er
modernistiske med rette vinkler og glatte facader. Fælles for alle bygninger er dog, at
de er opført af gennemført bæredygtige materialer, og at de, trods deres
eksperimenterende karakter, lever op til bygningsreglementets krav mht.
energiforbrug.

Nogen af husene er opført som selvbyg, andre af professionelle håndværkere, og
atter andre er hybridløsninger, hvor højskolelever og andre frivillige har givet en hånd
med.Selve området er bygget op som et stykke sammenhængende skovhave, med
nytteproduktion og vild natur side om side. Bortset fra de små private haver ved
boligerne, er arealet åbent for alle, som et fælles lokalt rekreativt område.

I samarbejde med folk som er kloge på biodiversitet og permakultur, er der udviklet et
design for arealanvendelsen, som sigter på bevarelse af arter, samt at jord og
produktion opsamler og lagrer CO2, og at al forbrugt biomasse erstattes af ny. I Grobund bydelen blomstrer alverdens erhverv og projektmageri. Idet boligudgifterne
er lave og der er udbredt deleøkonomi og selvforsyning, er der luft til iværksætteri, og
opstart af virksomhed. Så området huser mange iværksættere, som ellers ikke ville
være i gang.Grobund bydelen er et læringssted for Brenderup Højskole, og lokalsamfundet. Her
kan elever og andre interesserede eksperimentere med OFF-GRID byggeri, design,
iværksætteri, jordbrug, deleøkonomi , socialøkonomi og mange af de teknologiske
løsninger er udviklet i samarbejde med højskolens elever, lærere, lokale håndværkere
mv.

Om foreningen Grobund BrenderupGrobund Brenderup er en gruppe af folk som ønsker at etablere et
bæredygtigt bo-og levefællesskab, i tæt samarbejde med Brenderup
Højskole.

Vi er inspireret af Grobund projektet i Ebeltoft, og vil basere os på de samme
principper om OFF-GRID, affaldsfrihed, og gældfrihed. 

Se mere herom på på www.Grobund.orgD. 15.nov. 2019 inviterer vi til stiftende generalforsamling på Brenderup
Højskole.MissionI vores del af verden slider vi så meget på jordens ressourcer og udleder så
meget drivhusgas, at der skal fire jordkloder til, hvis alle mennesker på jord
var det samme forundt. Vi har hver især et alt for stort aftryk i forhold til det
råderum der er, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning. - og det skal vi,
hvis de kommende generationer også skal kunne eksistere.

Gennemsnitligt udleder vi i Danmark eksempelvis 17 T drivhusgas pr. pers/
pr.år. og vi skal reducere til 3 T, hvis vi skal stoppe klimaudviklingen. En
spritny rapport fra FNs klimapanel fastslår at verdenssamfundet har 12 år til
at få vendt skuden, og samtidig pointerer de, at det kræver radikale
omstillinger alle steder i samfundet i produktion og forbrug, den måde vi bo,
spiser og transporterer os på. Den udfordring kan vi ikke løse, isoleret hver især. Ligesom vi heller ikke kan
forlade os på, at andre løser det for os. Derfor har vi fundet sammen i et
forpligtigende fællesskab, hvor vi vil gå igang med at skabe rammerne for, at
vi kan bo, og virke på en måde, hvor vi kan se os selv, kommende
generationer og resten af jordens befolkning i øjnene.Vi tror på, at man sagtens kan have et godt, triveligt og komfortabelt liv, uden
at belaste unødigt.

Teknologier og viden findes allerede, men de mangler at blive kædet
sammen og gjort tilgængelige for hverdagslivet. Det vil vi gå i gang med, ved
simpelthen at leve et fornuftigt hverdagsliv, der belaster så lidt som
overhovedet muligt.I vores optik er “mer vil ha mer” rationalet som i øjeblikket er styrende for
samfundsudviklingen ikke vejen frem. Her skabes et økonomisk og materielt
overskud, som trækker alt for store veksler på natur, ressourcer og klima. -
og som borgere i samfundet fristes vi til at stresse os gennem tilværelsen, for
at hænge på i et forbrugsræs, som vi inderst inde ikke ønsker.Vi vil give plads til et helt anden type overskud. Nemlig det mentale
overskud, designeren Mads Quistgaard rammende omtaler sådan: 

“Hvis du trykker på maskinens pauseknap går den i stå - trykker du på
menneskets pauseknap, går det i gang” 

Vores fællesskab skal være en pauseknap - Et frirum hvor der er overskud til
at eksperimentere og skabe.

Derfor vil vi basere vores bosætning på principper, som trækker i en anden
retning. 1. Affaldsfrihed

I vores bydel vil vi ikke producere affald, eller udlede drivhusgasser. Vi vil
vælge materialer, som er produceret og kan bortskaffes uden belastning af
natur og klima, og anvende teknologier som er baseret på vedvarende
energi. Der findes allerede byggematerialer, teknikker og anlæg til at gøre
dette muligt. De er bare ikke anerkendte af boligmarkedet endnu.2.Gældfrihed

I vores bydel/fælleskab ejes jorden af en fond og den kan ikke belånes,
ligesom der vil være et fastsat loft over den pris som boliger kan sælges til.
Der kan derfor ikke akkumuleres hverken gæld eller friværdi i jord eller
boliger. Man bor for at bo. 

Det betyder, at den faste husleje bliver begrænset til den nøgne
ejendomsskat, og eventuelle fællesudgifter. Til gengæld kræver det noget
egenfinansiering til etablering, enten via opsparing eller private lån.

. 

3. OFF-Grid

Grobunds bydel byggemodnes ikke. Dvs. boliger og andre bygninger i
bydelen kan ikke kobles på det kollektive forsyningsnet, men skal i stedet
være selvforsynende med vand, samt vedvarende energi, på egen matrikel
eller flere bygninger/boliger sammen. Ligesom hver bolig selv håndterer sit
spildevand i decentrale anlæg 

De årlige driftudgifter bliver derved begrænset til vedligeholdelse af
materialer og anlæg. 

Gæld, affald, og forsyning tager normalt en stor del af husstandsøkonomien.
Selvom lånefinanciering, fælles forsyning mv. oprindeligt var et gode, så
betyder det herskende økonomiske rationale, at også de oprindeligt
kollektive låne- og forsyningsselskaber er blevet en del af en uproduktiv
vækst-gearing, som er langt uden for reel forbrugerkontrol.Boligerne i vores bydel indgår derfor ikke i det ordinære boligmarked, som
skaber enorme gevinster i storbyer og forarmer landdistrikterne, forgylder
60er generationen, og gør det svært for nye generationer at få plads til deres
drømme.ForhistorienGruppen samlede sig i efteråret 2017. Indtil nu har vi været 6-8 interessenter,
og ca. 40 andre interesserede er med i vores Facebookgruppe ved navn
Grobund Brenderup. Vi har sammen med Steen Møller og Brenderup Højskole afviklet tre
informationsmøder i OFF-Grid huset v. Brenderup højskole, hvor mellem 80 -
120 personer har deltaget pr. gang. Infomøderne viser, at der generelt er stor
nysgerrighed omkring OFF-Grid konceptet.Via månedlige møder, har vi hen ad vejen besluttet, at basere os på de
sammen principper som Grobund projektet i Ebeltoft. Herunder at indgå
samarbejde med FONDEN GÆLDFRI, sådan at ejerskabet til den kommende
jord, overdrages til fonden, og fonden derefter udsteder brugerbeviser til
dem, som har betalt indskud.Vi har haft dialog med en konkret lodsejer om køb af et passende jordstykke,
pt. dog uden held. Opgaven er nu at finde en løsning på erhvervelse af jord.
Det bliver i sig selv en stor udfordring, da vi pga den tætte tilknytning til
højskolen, nødvendigvis skal placere bosætningen i højskolens nærhed. I maj 2018 mødtes tre repræsentanter for gruppen med Middelfart Kommune
v. borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, og direktør for Teknik & Miljø
Thorbjørn Sørensen. Her fik vi løfte om kommunens opbakning, herunder
hjælp til at finde egnet jord, indflydelse på kommende lokalplan og grønt lys
for OFF-GRID udstykning og byggeri. Samarbejdet med Middelfart kommune
fortsætter.Vi vil fremadrettet samarbejde med såvel kommune som lokalsamfundet om
lokal udvikling, og herunder støtte op omkring kommunens visioner mht.
klimaindsats, bæredygtighed, cirkulær ressourceøkonomi og social økonomi.Erfaringer fra andre kommuner med øko-landsbyer f.eks Egedal på
vestsjælland, og Syddjurs viser at etablerede øko-landsbyer øger såvel
bosætning som erhvervsudvikling i det nærområde hvor øko-landsbyen
etablerer sig. Tilstedeværelsen af kreative iværksættertyper giver
opmærksomhed, og tiltrækker andre virkelystne sjæle, og fremmer derved
såvel bosætning, som udvikling i lokalsamfundet.Hvad gør vi nu?Vi ønsker, i samarbejde med FONDEN GÆLDFRI, at erhverve et stykke, ikke
byggemodnet, jord på 4-6 ha. -og her give plads til at 15-20 husstande kan
etableres, incl. medfølgende virksomheder.

Konkret er opgaven, at kontakte lokale lodsejere med henblik på jordkøb,
fortsætte dialogen med kommunen om muligheder for mageskifte med
kommunal jord, og sidst men ikke mindst få organiseret kommende
indskydere samt etableret et system til fundraising.

Det anslåes, at et egnet stykke jord, på 4-6 ha. vil koste 1 - 1.2 mill. incl.
omkostninger.Vi vil via foreningen Grobund udvikle samarbejdet med Brenderup højskole,
sådan at udviklingen af fællesskabet integreres med højskolens kurser og
uddannelser, og Grobund foreningen og højskole sammen kan være
projektets kulturskabere. 

I den kommende tid, føres dialog om muligheden for evt. at opstarte design
og byggeri, i samarbejde med kommende grobundere. Det er magtpåliggende for os, at definitions- og beslutningsmagt ligger
direkte, og kun hos deltagende. De mennesker som skal bo-og eller have
deres virke med afsæt i et Grobund lod, bestemmer suverænt over de fælles
forhold via en demokratisk organiseret brugerforening, hvor hver husstand
har en stemme. - Priser ved gensalg bestemmes dog sammen med Fonden
Gældfri, som ejer jorden. 

Derfor er det i den kommende tid en opgave at få afklaret, hvordan en
brugerforeningen skal organiseres, retligt og praktisk, og samtidig også få
skitseret, hvordan man bedst muligt rammesætter selvstyret på Grobund.
Herunder undersøge forskellige demokrati og styringsmodeller. Eksempelvis
Fremtidens organisation som er udviklet af Frederic Laloux.

link: www.directionbooks.dk/#/fremtidens-organisation/

TidsperspektivDesværre er der et godt stykke vej, inden nogen Grobønder kan sætte
spaden i jorden v. Brenderup.Efter et jordkøb, skal der laves lokalplan, og ligger det kommende jordstykke
i landzone, kommer der yderligere planændringer til, som er langsommelige.
Endelig skal der indhentes byggetilladelse for hver bygning, samt tilladelser
og evt. dispensationer for anlæg, hvor det kræves.Det hurtigste scenarie:

A. Jorden overtages efter høst i 2019. (Så er der 10 måneder til fundraising)

B. Lokalplan arbejdet påbegyndes efterår 2019 og pågår til sommer 2020.

C. Byggeri kan derefter påbegyndes når tilladelser er på plads. Foråret 2021 i
bedste fald.Hvad kommer det til at koste?Erhvervelse af et brugerbevis/lod kræver et forudgående indskud, af
størrelsen 50.000 -100.000

(fastsættes når vi kender pris på jord)Bolig m. anlæg og eventuelle erhvervsbesiddelser, financieres af hver
indskyder derudover. 

Prisen herfor afhænger af størrelse, graden af selvbyg, samt materialevalg. (i
nævnte rækkefølge)

Anslået vil priser for opførelsen af standardiseret råhus i entreprise koste
13.000 - 20.000 pr. kvm.

Selvbyg m. standardmaterialer 4.000 - 6.000 pr. kvm.

Prisen kan reduceres kraftigt ved anvendelse af materialer man selv
indvinder, eller genbrug.Dertil kommer etablering af anlæg til vandopsamling og filtrering, varme- og
elforsyning, samt spildevandsanlæg.Driftsudgifter vil være minimale, da boligerne er selvforsynende, og
velisolerede. Afhængig af mængden af fællesfaciliteter og arealer vil der blive
et fællesbidrag af en vis størrelse.

Vil du være med?Er du interesseret i at blive en kommende “Grobunde” i Brenderup, enten
som bosat, erhvervsdrivende, eller kulturskaber - og vil du aktivt være med
til udvikle grobund konceptet, formidle det og føre dialog herom. - Så kom
frisk. Vi kan ikke blive for mange.Mød os i Facebookgruppen Grobund Brenderup eller skriv til vores mail xxxxMedlemsskab af Grobund Brenderup koster et årligt kontingent som
fastsættes af generalforsamlingen. 


More Related Content

Similar to Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018

Landbruget på den politiske dagsorden.pdf
Landbruget på den politiske dagsorden.pdfLandbruget på den politiske dagsorden.pdf
Landbruget på den politiske dagsorden.pdfGoogle
 
150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategiJettieNielsen
 
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevandFremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevandEVAnetDenmark
 
FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6PrivatBo
 
Det regionaleogeu bkf
Det regionaleogeu bkfDet regionaleogeu bkf
Det regionaleogeu bkfDan Hansen
 
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologienMere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologienØkologisk Landsforening
 
The future energy producing waste water plant with GXN, winner project
The future energy producing waste water plant with GXN, winner projectThe future energy producing waste water plant with GXN, winner project
The future energy producing waste water plant with GXN, winner projectMartin Malthe Borch
 
Drift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationEVAnetDenmark
 
Sustainable cities, sustainable buildings
Sustainable cities, sustainable buildingsSustainable cities, sustainable buildings
Sustainable cities, sustainable buildingsJesper Pagh
 
Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab
Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment BoligselskabØkonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab
Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment BoligselskabRune Klitgaard
 

Similar to Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018 (20)

Ansogning samlet
Ansogning samletAnsogning samlet
Ansogning samlet
 
Verdensmålene - miljø og bæredygtighed
Verdensmålene - miljø og bæredygtighedVerdensmålene - miljø og bæredygtighed
Verdensmålene - miljø og bæredygtighed
 
Børsen 29. oktober 2013
Børsen 29. oktober 2013Børsen 29. oktober 2013
Børsen 29. oktober 2013
 
Landbruget på den politiske dagsorden.pdf
Landbruget på den politiske dagsorden.pdfLandbruget på den politiske dagsorden.pdf
Landbruget på den politiske dagsorden.pdf
 
150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi
 
Få mere økologi i din kommune
Få mere økologi i din kommuneFå mere økologi i din kommune
Få mere økologi i din kommune
 
Inspirationskatalog
InspirationskatalogInspirationskatalog
Inspirationskatalog
 
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevandFremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
 
FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6
 
109B_UlrikAbild_Bæredygtighed dannelse.pdf
109B_UlrikAbild_Bæredygtighed dannelse.pdf109B_UlrikAbild_Bæredygtighed dannelse.pdf
109B_UlrikAbild_Bæredygtighed dannelse.pdf
 
Fremtidssikring+af+velfærdsbyen.small
Fremtidssikring+af+velfærdsbyen.smallFremtidssikring+af+velfærdsbyen.small
Fremtidssikring+af+velfærdsbyen.small
 
Morsø kommune og landbruget
Morsø kommune og landbrugetMorsø kommune og landbruget
Morsø kommune og landbruget
 
Det regionaleogeu bkf
Det regionaleogeu bkfDet regionaleogeu bkf
Det regionaleogeu bkf
 
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologienMere lokalt samarbejde kan løfte økologien
Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien
 
Bundgaard sharemilker
Bundgaard sharemilkerBundgaard sharemilker
Bundgaard sharemilker
 
The future energy producing waste water plant with GXN, winner project
The future energy producing waste water plant with GXN, winner projectThe future energy producing waste water plant with GXN, winner project
The future energy producing waste water plant with GXN, winner project
 
Drift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovation
 
Sustainable cities, sustainable buildings
Sustainable cities, sustainable buildingsSustainable cities, sustainable buildings
Sustainable cities, sustainable buildings
 
Pressemeddelelse
PressemeddelelsePressemeddelelse
Pressemeddelelse
 
Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab
Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment BoligselskabØkonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab
Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab
 

Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018

  • 1.
  • 2. GROBUND Brenderup
 
 Prospekt.
 1. udgave okt. 2018
 
 
 Vision
 
 Vi skriver året 2025. Ved den lille fine og trivelige by Brenderup på Vestfyn er en ny bydel vokset frem. Her er ligger 25 bæredygtige fritstående boliger og erhvervsbygninger, i blomstrende og naturbeskyttende omgivelser. 
 Bydelen er Off-Grid dvs. ikke tilkoblet kollektivt forsyning af el, varme, vand, eller spildevandsafledning, idet al forsyning og afledning, foretages decentralt på de enkelte matrikler, eller via små fælles anlæg.
 
 Beboerne i bydelen spreder sig over alle aldre, og her er både singler og familier, fastboende og midlertidige gæster. Boligerne er flytbare bygninger af varierende størrelse, og matriklerne er fleksible, så de kan ændres, ved skiftende behov. (Fundering på punktfundamenter)
 
 I Grobund Bydelen er det en præmis, at boliger og bygninger kun kan handles til et bestemt max.beløb. (eks. 500.000) Derfor har alle valgt at bygge forholdsvis småt, og smart. Man kan således se Tiny Houses, lidt større boliger af 2-3 sammenbyggede Tinyhouses, og familieboliger på 80-100 kvm. F.eks i stil med det eksisterende Off- Grid hus, som er opført på Brenderup højskole. 
 
 Bygningerne er selvforsynende med vedvarende energi og drikkevand, ligesom spildevand håndteres i husstandsanlæg, alt affald og restprodukter recirkuleres eller komposteres.
 Der er ikke pligt til at bygge på en bestemt måde, så bydelen fremstår med vidt forskelligt design. Nogen huse er i organiske former med græs på taget, andre er modernistiske med rette vinkler og glatte facader. Fælles for alle bygninger er dog, at de er opført af gennemført bæredygtige materialer, og at de, trods deres eksperimenterende karakter, lever op til bygningsreglementets krav mht. energiforbrug.
 Nogen af husene er opført som selvbyg, andre af professionelle håndværkere, og atter andre er hybridløsninger, hvor højskolelever og andre frivillige har givet en hånd med.
 
 Selve området er bygget op som et stykke sammenhængende skovhave, med nytteproduktion og vild natur side om side. Bortset fra de små private haver ved boligerne, er arealet åbent for alle, som et fælles lokalt rekreativt område.
 I samarbejde med folk som er kloge på biodiversitet og permakultur, er der udviklet et design for arealanvendelsen, som sigter på bevarelse af arter, samt at jord og produktion opsamler og lagrer CO2, og at al forbrugt biomasse erstattes af ny. 
 
 I Grobund bydelen blomstrer alverdens erhverv og projektmageri. Idet boligudgifterne er lave og der er udbredt deleøkonomi og selvforsyning, er der luft til iværksætteri, og opstart af virksomhed. Så området huser mange iværksættere, som ellers ikke ville være i gang.
 
 Grobund bydelen er et læringssted for Brenderup Højskole, og lokalsamfundet. Her kan elever og andre interesserede eksperimentere med OFF-GRID byggeri, design, iværksætteri, jordbrug, deleøkonomi , socialøkonomi og mange af de teknologiske løsninger er udviklet i samarbejde med højskolens elever, lærere, lokale håndværkere mv.
 
 

  • 3. Om foreningen Grobund Brenderup
 
 Grobund Brenderup er en gruppe af folk som ønsker at etablere et bæredygtigt bo-og levefællesskab, i tæt samarbejde med Brenderup Højskole.
 Vi er inspireret af Grobund projektet i Ebeltoft, og vil basere os på de samme principper om OFF-GRID, affaldsfrihed, og gældfrihed. 
 Se mere herom på på www.Grobund.org
 
 D. 15.nov. 2019 inviterer vi til stiftende generalforsamling på Brenderup Højskole.
 
 
 
 
 
 Mission
 
 I vores del af verden slider vi så meget på jordens ressourcer og udleder så meget drivhusgas, at der skal fire jordkloder til, hvis alle mennesker på jord var det samme forundt. Vi har hver især et alt for stort aftryk i forhold til det råderum der er, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning. - og det skal vi, hvis de kommende generationer også skal kunne eksistere.
 Gennemsnitligt udleder vi i Danmark eksempelvis 17 T drivhusgas pr. pers/ pr.år. og vi skal reducere til 3 T, hvis vi skal stoppe klimaudviklingen. En spritny rapport fra FNs klimapanel fastslår at verdenssamfundet har 12 år til at få vendt skuden, og samtidig pointerer de, at det kræver radikale omstillinger alle steder i samfundet i produktion og forbrug, den måde vi bo, spiser og transporterer os på. 
 
 Den udfordring kan vi ikke løse, isoleret hver især. Ligesom vi heller ikke kan forlade os på, at andre løser det for os. Derfor har vi fundet sammen i et forpligtigende fællesskab, hvor vi vil gå igang med at skabe rammerne for, at vi kan bo, og virke på en måde, hvor vi kan se os selv, kommende generationer og resten af jordens befolkning i øjnene.
 
 Vi tror på, at man sagtens kan have et godt, triveligt og komfortabelt liv, uden at belaste unødigt.
 Teknologier og viden findes allerede, men de mangler at blive kædet sammen og gjort tilgængelige for hverdagslivet. Det vil vi gå i gang med, ved simpelthen at leve et fornuftigt hverdagsliv, der belaster så lidt som overhovedet muligt.
 
 I vores optik er “mer vil ha mer” rationalet som i øjeblikket er styrende for samfundsudviklingen ikke vejen frem. Her skabes et økonomisk og materielt overskud, som trækker alt for store veksler på natur, ressourcer og klima. - og som borgere i samfundet fristes vi til at stresse os gennem tilværelsen, for at hænge på i et forbrugsræs, som vi inderst inde ikke ønsker.
 
 Vi vil give plads til et helt anden type overskud. Nemlig det mentale overskud, designeren Mads Quistgaard rammende omtaler sådan: 
 “Hvis du trykker på maskinens pauseknap går den i stå - trykker du på menneskets pauseknap, går det i gang” 
 Vores fællesskab skal være en pauseknap - Et frirum hvor der er overskud til at eksperimentere og skabe.
 
 
 Derfor vil vi basere vores bosætning på principper, som trækker i en anden
  • 4. retning. 
 
 1. Affaldsfrihed
 I vores bydel vil vi ikke producere affald, eller udlede drivhusgasser. Vi vil vælge materialer, som er produceret og kan bortskaffes uden belastning af natur og klima, og anvende teknologier som er baseret på vedvarende energi. Der findes allerede byggematerialer, teknikker og anlæg til at gøre dette muligt. De er bare ikke anerkendte af boligmarkedet endnu.
 
 2.Gældfrihed
 I vores bydel/fælleskab ejes jorden af en fond og den kan ikke belånes, ligesom der vil være et fastsat loft over den pris som boliger kan sælges til. Der kan derfor ikke akkumuleres hverken gæld eller friværdi i jord eller boliger. Man bor for at bo. 
 Det betyder, at den faste husleje bliver begrænset til den nøgne ejendomsskat, og eventuelle fællesudgifter. Til gengæld kræver det noget egenfinansiering til etablering, enten via opsparing eller private lån.
 . 
 3. OFF-Grid
 Grobunds bydel byggemodnes ikke. Dvs. boliger og andre bygninger i bydelen kan ikke kobles på det kollektive forsyningsnet, men skal i stedet være selvforsynende med vand, samt vedvarende energi, på egen matrikel eller flere bygninger/boliger sammen. Ligesom hver bolig selv håndterer sit spildevand i decentrale anlæg 
 De årlige driftudgifter bliver derved begrænset til vedligeholdelse af materialer og anlæg. 
 
 
 Gæld, affald, og forsyning tager normalt en stor del af husstandsøkonomien. Selvom lånefinanciering, fælles forsyning mv. oprindeligt var et gode, så betyder det herskende økonomiske rationale, at også de oprindeligt kollektive låne- og forsyningsselskaber er blevet en del af en uproduktiv vækst-gearing, som er langt uden for reel forbrugerkontrol.
 
 Boligerne i vores bydel indgår derfor ikke i det ordinære boligmarked, som skaber enorme gevinster i storbyer og forarmer landdistrikterne, forgylder 60er generationen, og gør det svært for nye generationer at få plads til deres drømme.
 
 
 
 
 
 Forhistorien
 
 Gruppen samlede sig i efteråret 2017. Indtil nu har vi været 6-8 interessenter, og ca. 40 andre interesserede er med i vores Facebookgruppe ved navn Grobund Brenderup. 
 
 Vi har sammen med Steen Møller og Brenderup Højskole afviklet tre informationsmøder i OFF-Grid huset v. Brenderup højskole, hvor mellem 80 - 120 personer har deltaget pr. gang. Infomøderne viser, at der generelt er stor nysgerrighed omkring OFF-Grid konceptet.
 
 Via månedlige møder, har vi hen ad vejen besluttet, at basere os på de sammen principper som Grobund projektet i Ebeltoft. Herunder at indgå samarbejde med FONDEN GÆLDFRI, sådan at ejerskabet til den kommende jord, overdrages til fonden, og fonden derefter udsteder brugerbeviser til
  • 5. dem, som har betalt indskud.
 
 Vi har haft dialog med en konkret lodsejer om køb af et passende jordstykke, pt. dog uden held. Opgaven er nu at finde en løsning på erhvervelse af jord. Det bliver i sig selv en stor udfordring, da vi pga den tætte tilknytning til højskolen, nødvendigvis skal placere bosætningen i højskolens nærhed. 
 
 I maj 2018 mødtes tre repræsentanter for gruppen med Middelfart Kommune v. borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, og direktør for Teknik & Miljø Thorbjørn Sørensen. Her fik vi løfte om kommunens opbakning, herunder hjælp til at finde egnet jord, indflydelse på kommende lokalplan og grønt lys for OFF-GRID udstykning og byggeri. Samarbejdet med Middelfart kommune fortsætter.
 
 Vi vil fremadrettet samarbejde med såvel kommune som lokalsamfundet om lokal udvikling, og herunder støtte op omkring kommunens visioner mht. klimaindsats, bæredygtighed, cirkulær ressourceøkonomi og social økonomi.
 
 Erfaringer fra andre kommuner med øko-landsbyer f.eks Egedal på vestsjælland, og Syddjurs viser at etablerede øko-landsbyer øger såvel bosætning som erhvervsudvikling i det nærområde hvor øko-landsbyen etablerer sig. Tilstedeværelsen af kreative iværksættertyper giver opmærksomhed, og tiltrækker andre virkelystne sjæle, og fremmer derved såvel bosætning, som udvikling i lokalsamfundet.
 
 
 
 Hvad gør vi nu?
 
 Vi ønsker, i samarbejde med FONDEN GÆLDFRI, at erhverve et stykke, ikke byggemodnet, jord på 4-6 ha. -og her give plads til at 15-20 husstande kan etableres, incl. medfølgende virksomheder.
 Konkret er opgaven, at kontakte lokale lodsejere med henblik på jordkøb, fortsætte dialogen med kommunen om muligheder for mageskifte med kommunal jord, og sidst men ikke mindst få organiseret kommende indskydere samt etableret et system til fundraising.
 Det anslåes, at et egnet stykke jord, på 4-6 ha. vil koste 1 - 1.2 mill. incl. omkostninger.
 
 Vi vil via foreningen Grobund udvikle samarbejdet med Brenderup højskole, sådan at udviklingen af fællesskabet integreres med højskolens kurser og uddannelser, og Grobund foreningen og højskole sammen kan være projektets kulturskabere. 
 I den kommende tid, føres dialog om muligheden for evt. at opstarte design og byggeri, i samarbejde med kommende grobundere. 
 
 Det er magtpåliggende for os, at definitions- og beslutningsmagt ligger direkte, og kun hos deltagende. De mennesker som skal bo-og eller have deres virke med afsæt i et Grobund lod, bestemmer suverænt over de fælles forhold via en demokratisk organiseret brugerforening, hvor hver husstand har en stemme. - Priser ved gensalg bestemmes dog sammen med Fonden Gældfri, som ejer jorden. 
 Derfor er det i den kommende tid en opgave at få afklaret, hvordan en brugerforeningen skal organiseres, retligt og praktisk, og samtidig også få skitseret, hvordan man bedst muligt rammesætter selvstyret på Grobund. Herunder undersøge forskellige demokrati og styringsmodeller. Eksempelvis Fremtidens organisation som er udviklet af Frederic Laloux.
 link: www.directionbooks.dk/#/fremtidens-organisation/

  • 6. 
 
 Tidsperspektiv
 
 Desværre er der et godt stykke vej, inden nogen Grobønder kan sætte spaden i jorden v. Brenderup.
 
 Efter et jordkøb, skal der laves lokalplan, og ligger det kommende jordstykke i landzone, kommer der yderligere planændringer til, som er langsommelige. Endelig skal der indhentes byggetilladelse for hver bygning, samt tilladelser og evt. dispensationer for anlæg, hvor det kræves.
 
 Det hurtigste scenarie:
 A. Jorden overtages efter høst i 2019. (Så er der 10 måneder til fundraising)
 B. Lokalplan arbejdet påbegyndes efterår 2019 og pågår til sommer 2020.
 C. Byggeri kan derefter påbegyndes når tilladelser er på plads. Foråret 2021 i bedste fald.
 
 
 
 
 
 Hvad kommer det til at koste?
 
 Erhvervelse af et brugerbevis/lod kræver et forudgående indskud, af størrelsen 50.000 -100.000
 (fastsættes når vi kender pris på jord)
 
 Bolig m. anlæg og eventuelle erhvervsbesiddelser, financieres af hver indskyder derudover. 
 Prisen herfor afhænger af størrelse, graden af selvbyg, samt materialevalg. (i nævnte rækkefølge)
 Anslået vil priser for opførelsen af standardiseret råhus i entreprise koste 13.000 - 20.000 pr. kvm.
 Selvbyg m. standardmaterialer 4.000 - 6.000 pr. kvm.
 Prisen kan reduceres kraftigt ved anvendelse af materialer man selv indvinder, eller genbrug.
 
 Dertil kommer etablering af anlæg til vandopsamling og filtrering, varme- og elforsyning, samt spildevandsanlæg.
 
 Driftsudgifter vil være minimale, da boligerne er selvforsynende, og velisolerede. Afhængig af mængden af fællesfaciliteter og arealer vil der blive et fællesbidrag af en vis størrelse.
 
 
 Vil du være med?
 
 Er du interesseret i at blive en kommende “Grobunde” i Brenderup, enten som bosat, erhvervsdrivende, eller kulturskaber - og vil du aktivt være med til udvikle grobund konceptet, formidle det og føre dialog herom. - Så kom frisk. Vi kan ikke blive for mange.
 
 Mød os i Facebookgruppen Grobund Brenderup eller skriv til vores mail xxxx
 
 Medlemsskab af Grobund Brenderup koster et årligt kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.