SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 1
Landdistriktspuljen - Forsøgsprojekter
Ansøgt beløb 162.439,00
Samlet budget 162.439,00
Navn Grobund Brenderup
Adresse Rugårdsvej 747
Postnr. 5462
By Morud
Kontaktperson Jettie Marianne Møller Nielsen
Projekttitel Vi bygger og bor klimaneutralt på landet
Vedhæftede filer
vedtægter+regnskab m bilag.pdf
valgte tilbud.pdf
billeder.jpg
Erklæringer-3.4.20.pdf
Break
Break
1. Ansøgeroplysninger
Ansøger
Vælg Personnummer (CPR)
eller Produktionsnummer
(CVR)
Produktionsnummer CVR
Virksomhed/Organisation/Forening
CVR-P nummer 1024199297
Virksomheds- eller
organisationsnavn
Grobund Brenderup
Selskabsform Frivillig forening
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 2
CVR nummer 40079750
Adresse Rugårdsvej 747
Postnummer 5462
By Morud
Kommune Nordfyn
Branche (NACE kode) 9499
Branche beskrivelse Andre organisationer og foreninger i.a.n.
Telefon Ikke tilgængelig
E-mailadresse grobundbrenderup@gmail.com
Du skal vedhæfte vedtægter for foreningen, se hjælp for
yderligere information
Ja
Momsregistreret?
Er du/I som ansøger momsregistreret, skal ansøgt beløb og udgifter opgives ekskl. moms i
ansøgningsskemaet.
Er du/I som ansøger ikke momsregistreret, skal ansøgt beløb og udgifter opgives inkl. moms i
ansøgningsskemaet.
Er ansøger
momsregistreret?
Nej
Kontaktperson for projektet
Fornavn Jettie Marianne Møller
Efternavn Nielsen
Telefon 22544530
E-mailadresse nielsenjettie@gmail.com
Ansøgers forudsætninger for at kunne gennemføre projektet
Grobund Brenderup er en del Grobund netværket, der udvikler og etablerer bosætninger, der
er klimaneutrale, gældfri og orienterer sig til iværksætteri. Grobund bosætningernes jord og
fællesbygninger, bliver ejet af Fonden Gældfri.
Grobunds medlemsforeningerne, fonden og netværket omkring, er der personer med stor
faglighed indenfor byggeri, design, by-og lokalplanlægning samt tilhørende jura, og formidling.
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 3
Alle initiaver i Grobund regi arbejder netværksorienteret og agilt, således at der sikres mest
muligt flow af viden og erfaring, og kan trækkes på en magfoldighed af kompetencer. I
Grobund Brenderup har vi allerede mærket en stor hjælpsomhed fra fagfolk, omkring vores
lokalplanarbejde mv.
Tovholder/projektleder for det ansøgte projekt er Jettie Nielsen, der sammen med forstander for
Brenderup Højskole Ole Dedentoth, er initiativtager til bosætningsinitiativet.
JN har flere års erfaring som projektleder, ligesom hun aktivt har deltaget i udviklingen af
bæredygtigt byggeri. Herunder været koordinator for Faggruppen for Ler-og halmbyggeri
fra 1997-2004, og fra 2002 til 2007 været kontraktansat freelancer for DR Friland og DR
multimedie, med produktion af bøger og digitalt opslagsværk om bæredygtigt byggeri. JN har
netværk såvel i græsrodsregi, som i den klima-orienterede del af byggebranche og forskning.
Se CV mv. på LinkedIn og artikler om Grobund på #GrobundBrenderup
Foreningen har truffet aftale med konsulenterne Benny Lillelund og Jørgen Munk Andersen
fra træinformation, (tidl. træbranchens oplysningsråd) om at kvalitetssikre de omtalte og viste
konstruktioner i materialet, sådan at de foreslåede konstruktive løsninger er gangbare også i
byggeregulativernes forstand.
https://www.traeinfo.dk
Klimaberegninger fra SDU udføres i samarbejde med prof. Morten Birkved og studerende
Annika Zindel, og de gennemføres efter anerkendt standard, og kan efterfølgende sammenlignes
med andre beregninger.
De eksterne tilbudsgivende producenter, er valgt så de har dokumenteret erhvervserfaring, og
uddannelse i bæredygtig arkitektur, visuelt design, tekst-og fortælling, samt facilitering. Her er
udvalgt Sunstories v. Ninna Nygaard.
Link:
https://spark.adobe.com/page/mSlGOs1HK4TcL/?
fbclid=IwAR3Bi5kmVaP8_cR2avJ1gJcBbWXPxYZeR1zJwqWws0DJW0kq3SL8vbch8HM
Vi anser at vi på den baggrund kan levere et seriøst og brugbart produkt, som brugerne kan have
tillid til.
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 4
2. Projektets grundoplysninger
Projektet
Titel Vi bygger og bor klimaneutralt på landet
Projektets startdato 1-9-2020
Projektets slutdato 1-3-2021
Ansøgt beløb
Ansøgt beløb 162.439,00
Har du/I fundet andre kilder til finansiering af dette
projekt?
Nej
Redegør for den søgte eller opnåede støtte
Projektets geografi
Vælg antal kommuner projektet omhandler En kommune
Vælg kommunen Middelfart
Tema
Temaet skal rette sig mod: Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne
Forklar kort hvordan projektet forholder sig til temaet ”Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i
landdistrikterne”.
Grobund Brenderup er sammen med Brenderup Højskole igang med at etablere en klimaneutral
off-grid bosætning med 30-40 husstande i lokalbyen Brenderup på vestfyn.
De ansøgte midler anvendes til at udarbejde en eksempelsamling over klimaneutrale småhuse til
brug for kommende bosættere, samt Brenderup Højskoles kurser
Eksempelsamlingen skal anvise, hvordan man, uden for de store byer, kan opføre små
fritliggende huse, som overholder rammerne for absolut bæredygtighed, og herunder bl.a er
100% recirkulerende. Dvs. uden tilslutning af nogen art.
Samlingen bliver offentlig tilgængelig og kan udover at støtte tiltagene i Brenderup være til
inspiration for alle andre som vil gå samme vej.
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 5
Der pågår for nuværende en udflytning fra de store byer, den såkaldte mod-urbanisering. I denne
strømning findes også mennesker, som vil handle ubetinget på klimadagsordenen her og nu.
Dvs. etablere sig med så lidt klima- og naturbelastning som muligt. Vi ønsker at tiltrække denne
strømning, og tilbyde en bydel som forener storbyens fortættede design med landsbyernes
mulighed for naturnærhed samt eksisterende fællesskab.
Absolut bæredygtig er en strategi, hvor man pejler efter de planetære grænser. Dvs de
ressourcer, og den CO2 udledning, vi hver især har til rådighed, i et globalt perspektiv. Dvs
man forholder sog til hvad man forbruger fremfor hvad man "sparer" og reducerer. I takt med at
klimadagsorden spidser til, vil interessen for absolut bæredygtighed øges. Vi ved, at der blandt
de store projekterende aktører arbejdes med at udvikle hele byer, som er absolut bæredygtige
og som kan rulles ud i stor skala, som selvforsynende og afgrænsede by-enheder. Vi ønsker at
udvikle et bud på absolut bæredygtige bosætninger, som kan udfoldes på landet og baseres på
små bygherrer, lokale håndværkere, resilient financiering samt ikke mindst tæt udviklingsbaseret
samarbejde med det eksisterende lokalsamfund.
Brenderup er et aktivt lokalsamfund, som arbejder med bæredygtighed og i forvejen huser flere
gode initiaver som f.eks etablering af en folkeejet solcellepark. Lokaludvalget støtter Grobund
Brenderup, og vi ser frem til at såvel den kommende klimaneutrale bydel som selve det her
ansøgte projekt kan bidrage til at inspirere lokalt, herunder også engagere lokale håndværkere.
Oplysninger om eventuelle projektpartnere
Vælg antal projektpartnere 1 Projektpartner
Giv en kort beskrivelse af, hvordan projektet er organiseret fx arbejdsdeling og ansvar
Brenderup Højskole er partner i projektet. Højskolen var med til at starte initiativet op, og
foreningen Grobund Brenderup har siden start i sept. 2017 haft et tæt samarbejde med højskolen.
Højskolen har op til 40% internationale elever, som bl.a kommer fra lande med meget lavt
ressourceforbrug og klimaaftryk, og intentionen er at der kan udvikles løsninger som er gangbare
både her og der.
Rollefordelingen i forhold til det ansøgte projekt er at:
Brenderup Højskole deltager i udviklingen af materialet, afprøver det i undervisning på såvel
lange som korte kurser, og stiller lokaler mv. til rådighed
Foreningen Grobund Brendrup er projektejer og tovholder på aktiviteterne, og dermed også
ansvarlig for dets gennemførelse.
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 6
Såvel højskole som forening bidrager med frivillige timer, facilitereing og transport til det
ansøgte projekt. Der er således ikke beregnet lønnede timer eller tilskud til medarbejdere,
projektledere kørsel el.lign.
Der indgår endvidere netværkspartnere, som er de bygherrer og producenter, der deltager i
arbejdet med udvikling af de fire huse. I det her ansøgte projekt bidrager de ved at stille viden til
rådighed ligesom de får indflydelse på udformningen af publikationens drejebog.
1. Partner
Navn Brenderup Højskole
Adresse Stationsvej 54
Postnummer 5464
By Brenderup Fyn
Projektpartners forudsætninger for at gennemføre projektet
Brenderup Højskole har undervist i bæredygtigt byggeri i en årrække, og har derigennem
opbygget et netværk af erfarne folk indenfor bæredygtighed, permakultur osv.
Højskolen har som led i undervisningen opført to bæredygtige undervisningsbygninger, samt to
flytbare tiny-houses. De vil fremadrettet bygge et hus i hver sæson. er pt. ved at etablere et endnu
større netværk af erfarne aktører som fremadrettet kan bidrage som gæstelærere og konsulenter
for de kommende bosættere i Grobund Brenderup, og lokalområdet i det hele taget.
Derudover har højskolen stor erfaring med at samarbejde med eksterne parter omkring såvel
folkeoplysning som kultur og udviklingsarbejde andre steder i verden.
Brenderup højskole arbejder tæt samme med lokalsamfundet i Broager og fungerer som et
samlingspunkt for byens borgere, i mange henseender.
Samarbejdserklæring er vedhæftetSamarbejdserklæring
er vedhæftet (benyt funktionen ”Vedhæft bilag” i
menuen til venstre)
Ja
Oplysninger om eventuelle netværkspartnere
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 7
Vælg antal netværkspartnere Projektet har 1 netværkspartner
Navn Adresse Postnr. By Ja, har vedhæftet
interessetilkendegivelse
(benyt funktionen
”Vedhæft bilag” i menuen
til venstre)
Feldballe naturelement Friland 12 8410 Rønde Ja
WhiteSpace
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 8
3. Projektbeskrivelse
Hvad er baggrunden for projektet?
Foreningen Grobund Brenderup, har pt. 50 medlemmer, herunder pt. 15 interessenter, som
har stiftet "beboerforeningen Grobund Brenderup" og givet forhåndstilsagn om at erhverve
et brugerbevis til et lod. Medlemmer og interessenter er primært familer som vil flytte væk af
de større byer, som Odense og Trekantområdet, og skabe nye rammer, hvor klimahensynet
sætter dagsordenen.
Intentionen er at udvikle en hel lille bydel, med 20-40 boliger, som er absolut bæredygtig. I vores
tilfælde betyder det, at boligerne skal være små, flytbare, adskillelige, samt selvforsynende med
energi, drikkevand og recirkulere spildevand. Vi tilstræber at overholde en grænse for CO2
udledning på 270 kg. pr. år, pr. husstand.
Foreningen har siden stiftelsen i foråret 2018, været i dialog med Middelfart kommune om
jorderhvervelse samt krav til kommende lokalplan, sådan at denne kan være med til at regulere
klimaaftrykket. Kommunens økonomiudvalg har i maj 2019, tilsluttet sig en anmodning om at
udarbejde lokalplan, der stiller krav til off-grid forsyning, materialevalg, flytbarhed og fleksible
lodder. Vi forventer at der kan vedtages en lokalplan som muliggør vores intentioner, når der er
fundet en placering.
Vores medlemmer og mange andre klimaorienterede bosættere , er usikre på, hvordan et absolut
bæredygtigt hus skal udformes i praksis. Ikke mindst når boligen helst skal skrumpe til tiny-
størrelse, og samtidig kunne adskilles og flyttes. Der findes viden og teknologier som kan
anvendes, men der mangler en samlet fremstilling, som viser, hvordan man kan foretage de
bedste valg mht. materialer og tekniske anlæg.
Vi har derfor etableret et samarbejde med SDU som beregner klimaaftrykket på tre (evt. fire)
eksempelhuse, for at blive klogere på, hvordan man skal designe for at respektere den meget
snævre grænse for udledning. I vores forening og netværk er der stor interesse for småhuse som
er præfabrikerede og modulopbyggede. Vi har derfor valgt tre huse som passer hertil.
Udover os selv, har vi kendskab til at vores søsterforening i Ebeltoft er igang med at udstykke
til 160 husstande, ligesom andre foreninger f.eks omkring Køge Fællesjord, og Tiny-house
Danmark i Assens er undervejs med småhus bosætninger i størrelsesordenen 11-30 husstande.
Såvel Brenderup højskole, som Brandbjerg højskole, Nordvestjysk Folkecenter i Thy og Småbyg
v. Grobund Brenderup udbyder kurser i opførelse af små klimaneutrale boliger.
For alle disse initiativer gælder, at:
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 9
* Konstruktioner, energianlæg tilpasses byggekrav individuelt, da der ikke pt. er anvisninger for
mikro-konstruktioner.
* klimagevinsten er subjektivt vurderet, og savner forskningsbaseret belæg.
Eksempelsamlingen kan bidrage til at kvalificere materialevalg, konstruktioner og
energiløsninger, samtidig med at klimaaftrykket er dokumenteret via de udregninger som
foretages af SDU. Hermed kan hele indsatsen med de borgerdrevede klimaneutrale bosætninger
og bydele på landet, løftes og får et kvalitetsstempel som gør at professionelle aktører,
kommuner og lokaludvalg i hele landet kan se sig selv i det.
Byggebranchen er opgjort til at udlede 30% af den globale CO2 udledning, og 40% af
affaldet. Størstedelen af befolkningen ønsker at handle på klimadagsordenen. Vores projekt og
eksempelsamlingen viser hvordan man kan bygge og bo i respekt for de planetære grænser, i
huse som er komfortable, samt i byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet.
Hvad går projektet ud på?
Projektet vil udarbejde en eksempelsamling på 40-50 sider, der kan distribueres som printvenlig
og potentielt trykbar E-publikation, i en form som er læsevenlig, overskuelig og billedrig. Der
søges støtte til at producere samlingen ud fra eksisterende råmateriale fra SDU projektet, sprede
den digitalt via SoMe, og afholde en afsluttende temadag.
Eksempelsamlingens tema er at vise, hvordan man kan opføre boliger, som pejler efter den
planetære grænse mht. klimaaftryk. Hvor CO2 udledningen er estimeret til 270 kg. pr. år. pr.
husstand v. 50års levetid. (Beregnet på såvel materialer som drift) Det vil være muligt at aflæse
hvilke materialer der kan vælges, hvordan man kan forsyne sig med 100% vedvarende energi
osv. samt endelig hvad størrelsen af boligen betyder for klimaaftrykket.
Eksempelsamlingen præsenterer tre (evt. fireI huse) hvor de to allerede er bygget, og et er på
tegnebrædtet. (Evt. tilføjes et fjerde hus som bygges i juni)
A) Containerhus på 50m2 (Er opført)
B) Tinyhus af trærammer. 18m2 (Er opført)
C) Tinyhouse af halmelementer og genbrug. 25 m2 med tilbygget væksthus. (På tegnebordet)
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 10
Derudover udvikles og præsenteres:
D) Et forslag til off-grid energiforsyning (Solceller + termoelsektrisk ovn + batteri)
E) Et forslag til recirkulerende vand/spildevandsanlæg (Overdækket fordampningsanlæg)
Se Bilag. 1
Indholdet vil være:
1. Indledning med præsentation af bidragydere
2. Inspirerende opslag med billeder af spændende og smukke småhuse
3. Præsentation af de fire huse og deres off-gridanlæg med billeder og skitser
4. Beregning af klimaaftryk for hvert hus med angivelse af henholdsvis materialebelastning samt
belastning ved drift
5. Materialeliste med angivelse af klimaafryk for hver
6. Kommenterede eksempler på lokalplan og byggetilladelse for off-grid småhuse og bosætning
7. Forslag til gode konstruktioner med tegninger. f.eks svævende terrændæk, tagkonstruktion osv.
samt forslag til off-grid energiforsyning, samt recirkulering af vand og spildevand
8. Ideer og tips fra brugere
9. Links og litteratur
Råmaterialet er samlingen af de data SDU anvendter til at beregne klimaaftrykket på de fire huse.
Det består af de enkelte bygherrers egne rå-skitser, materialelister, fakturaer mv. - og eksisterer
ikke i en formidlingsvenlig form.
Undervejs i forløbet føres en dialog med eksperterne i Træ-Information omkring de tekniske
løsninger, de kommenterer herpå, og kommentarerne medgår i eksempelsamlingen, sådan at der
udføres kvalitetssikring og kommende læsere og brugere, kan være sikre på at eventuelle risiko-
elementer og udfordringer er kommet frem i lyset.
Når publikationen er evalueret og produceret formidles den digitalt så bredt som muligt. Den
vil derefter indgå i undervisningen på Brenderup Højskole og derfra blive spredt til andre som
underviser i bæredygtig livsstil.
Projektets aktiviteter
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 11
Projektets hovedaktiviteter Beskrivelse Startdato Slutdato
Hovedaktivitet 1 Udformning af drejebog/Dummy i
samarbejde med netværkspartnere
1.9.20 1.10.20
Hovedaktivitet 2 Indsamling af materiale +
produktion af Betaudgave
1.10.20 1.11.20
Hovedaktivitet 3 Evaluering, kvalitetssikring og
kommentering af Beta-udgave v.
netværkspartnere + deres kunder,
elever mv.
1.11.20 1.12.20
Hovedaktivitet 4 Produktion af publikation 1.12.20 1.1.21
Hovedaktivitet 5 Formidling, incl. temadag på
Brenderup Højskole
1.1.21 1.3.21
WhiteSpace
Hvad kan gå galt?
Hvilke udfordringer forventer du/I, at der kan opstå i forhold til at gennemføre projektet som planlagt?
Hvad vil konsekvenserne være? Hvordan vil du/I håndtere udfordringerne?
Vi vurderer at projektet kan gennemføres som planlagt, og at den eneste hindring kan være at:
b) Producenter af utilsigtede grunde får forfald.
Her har vi indhentet et alternativt tilbud, som kan træde i kraft i så fald.
Vi ved at højskolerne pt. er lukket pga Coronakrisen. - Planen for Brenderup Højskole er at
fortsætte såsnart reskriktionerne ophæves, og der er planlagt kurser i såvel efterårssæson, som
hele 2021 herunder såvel lange som korte kurser i Bæredygtig byggeri.
Selvom en evt. økonomisk krise, på den korte bane måske vil dæmpe tilflytning til området,
forventer vi at krisen på sigt, vil øge trangen til at søge væk fra de tætbefolkede storbyer.
Formidling
Eksempelsamlingen vil blive formidlet på følgende vis:
* Som opslag med link på alle digitale platforme som ansøgere og samarbejdspartene samt
netværk har adgang til
* Via mail-henvendelse til alle lokaludvalg på Fyn
* Via kurser på Brenderup Højskole, Grobund foreninger, og derfra alle andre uddannelses- og
folkeoplysnings organer som er interesseret
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 12
* Via webside og Nyhedsbreve og SoMe platforme for Træinformation driver
Der forfattes en kort rapport over selve processen, som vil kunne rekvireres efter ønske.
Hvornår er projektet gennemført?
Projektet er gennemført pr. 1.3.2021
Vi forventer at eksempelsamlingen på det tidspunkt er distribueret til, og har nået:
* De potentielle bygherrer som er tiltrukket af klimadagsordenen, og følger relevante grupper/
sider på SoMe (Der er pt. omkring 5.000 brugere sammenlagt i disse grupper)
* Lokaludvalg og lokalforeninger på Fyn, samt evt. relevante erhvervsnetværk og organisationer
* Alle højskoler som underviser i bæredygtighed
* Læsere og brugere af Træinformations medier
At de kommende bygherrer og deres rådgivere, og håndværkere i Grobund Brenderup har ladet
sig inspirere af samlingen, og at det afspejler materialevalg, valg af off-grid løsninger osv.
At eksempelsamlingen er integreret i undervisningen på Brenderup højskole. - og dermed er til
inspiration og læring for højskolens elever, såvel danske som internationale.
Hvordan vil projektet virke?
Vi modtager jævntligt henvendelser fra lokaludvalg, landsbylaug, kommunale konsulenter mv.
og formoder at rigtig mange lokalsamfund er optaget af klima-og bæredygtighed, og uden tvivl
savner gode bud på, hvordan der kan udvikles nye bydele der tiltrækker "mod-urbaniseringen". -
Her er det vores forventning, at det ansøgte projekt, kan inspirere til at udvikle bydele på landet,
som helt specifikt og skarpt henvender sig til de dele af strømningen, der ønsker at realisere et
bæredygtigt liv i mere landlige omgivelser, men i moderne og komfortable boliger, med urbant
præg.
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 13
4. Interne lønudgifter
Indtastning af interne lønudgifter
Indtast navn Standard
timesats
Brutto årsløn Timetal pr.
uge
Beregnet
timeløn
Timer i
projektet
Overhead pct.
(0-15)
Total
1 - - - - - - - 0,00
2 - - - - - - - 0,00
3 - - - - - - - 0,00
4 - - - - - - - 0,00
5 - - - - - - - 0,00
6 - - - - - - - 0,00
7 - - - - - - - 0,00
8 - - - - - - - 0,00
9 - - - - - - - 0,00
10 - - - - - - - 0,00
Total 0,00 0,00
WhiteSpace
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 14
5. Øvrige udgifter
Konsulentudgifter
Navn / Firma Konsulent type Hvad er
konsulentens
rolle?
Antal timer Timepris kr. Total
1 Sunstories Visuel
kommunikation
Produktion af E-
publikation
145,00 808,20 117.189,00
2 Træinformation Kvalitetssikring Kritisk gennemgang
af tekniske
informationer +
kommentering
32,00 1.250,00 40.000,00
3 - - - - - 0,00
4 - - - - - 0,00
5 - - - - - 0,00
Total 157.189,00
WhiteSpace
Øvrige udgifter
Budgetpost Udspecificering Udgift
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
Total 0,00
WhiteSpace
Udgifter til revisor
Udgift
Revisorudgift 5.250,00
WhiteSpace
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 15
6. Finansiering
Kilde til finansiering Beskrivelse Beløb Status for finansiering
Landdistriktspuljen Autogenereret fra Ansøgt Beløb i
menu 2
162.439,00 Ansøgt
Egenfinansiering - 0,00 Beskriv, se vejledning ovenfor
Lokale aktionsgrupper (LAG /
FLAG)
- 0,00 Beskriv, se vejledning ovenfor
Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor
Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor
Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor
Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor
Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor
Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor
Samlet finansiering i alt 162.439,00
WhiteSpace
Noter:
- Egenfinansiering Projektparnerne bidrager frivilligt
Ansøgt støtte fra punkt 2 skal modsvare Ansøgt støtte her i pkt. 6
Ansøgt støtte fra punkt 2 162.439,00
Ansøgt støtte fra punkt 6 162.439,00
Validering (de skal modsvare hinanden) Ja
WhiteSpace
De samlede udgifter skal modsvare finansieringskilderne.
Finansieringskilder i alt 162.439,00
De samlede udgifter i alt 162.439,00
Validering (de skal modsvare hinanden) Ja
WhiteSpace
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 16
7. Samlet budget
Alle udgifter er INKL. MOMS
Samlet budget
PROJEKTETS UDGIFTER
Interne lønudgifter (overført fra pkt. 4) 0,00
Konsulentbistand (overført fra pkt. 5) 157.189,00
Øvrige udgifter (overført fra pkt. 5) 0,00
Revision (overført fra pkt. 5) 5.250,00
SAMLEDE UDGIFTER I ALT 162.439,00
WhiteSpace
PROJEKTETS FINANSIERING
Landdistriktspuljen 162.439,00
Egenfinansiering 0,00
Lokale aktionsgrupper (FLAG og LAG) 0,00
Anden finansiering 0,00
SAMLET FINANSIERING I ALT 162.439,00
WhiteSpace
Validering at udgifter og finansiering stemmer overens Ja
WhiteSpace
8. Offentliggørelse
Foreningen Grobund Brenderup og Brenderup Højskole, vil udgive en eksempelsamling der
viser hvordan man kan bygge absolut bæredygtigt i et landområde. Dvs. med små fritliggende,
adskillige og flytbare absolut bæredygtige huse.
Vi mærker en stigende interesse for at flytte ud af de store byer, på en måde hvor man kan
indrette sig efter klimadagsordenen ved at downsize boligforbruget, men samtidg leve
komfortabelt ved at deles om fælles goder. I vores optik er små fortættede urbane miljøer i
landområderne svaret herpå, og det vil vi hjælpe på vej med denne eksemplesamlingen.
Publikationen produceres med afsæt i tre eksemplariske huse, hvor SDU i foråret 2020, beregner
det totale klimaaftryk (drift og materialer) samt kommer med forslag til mest hensigtsmæssige
materialevalg og forsyningsanlæg, med henblik på at respektere den estimerede plantære grænse
for boliger, som er 270 kg. CO2 udledning pr. år.pr. husstand.
AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 17
Underskrift
Man skal underskrive den PDF, man modtager på e-mail. På hver side nederst i PDF'en står anført
AnsøgerID, versionsnr. og tids- og datostempel for indsendelsen. Udskriver man en PDF i den venstre
menu under punktet "2. Se ansøgning i PDF" står der anført nederst i PDF, at det er et udkast. Det er
den PDF, der nederst er angivet med et med tids- og datostempel, der skal underskrives og indsendes
til landdistriktspulje@erst.dk.
Med underskrift bekræfter vi, at de afgivne oplysninger, er korrekte og retvisende.
Den projektansvarlige Dato Underskrift
Projektansvarlig -
WhiteSpace
Vedtægter.§ 1 Navn og HjemstedForeningens navn. Grobund Brenderup - et bæredygtigt fællesskab

Foreningen er hjemmehørende i byen Brenderup i Middelfart Kommune§ 2 FormålGrobund Brenderup har som formål at arbejde for etableringen af en affaldsfri, gældfri, off-grid
bydel i Brenderup, hvor det er muligt at bo og- eller udvikle bæredygtig produktion,
socialøkonomi, projekter, kultur og læring. - I samarbejde med Brenderup Højskole udvikle, oplyse samt skabe aktivitet omkring projektideen
indenfor det fælles grundlag for Grobund.

- At organisere kommende bo-og iværksættere, kulturskabere mv. i foreningen

- Rejse kapital til at financiere køb af egnet, dvs. ikke byggemodnet jord; konstituere et system til
organisering af indskud, og etablere samarbejde med Fonden Gældfri, med henblik på at denne
køber og står som ejer af jorden, og udsteder brugerandele/beviser til indskyderne. 

- Arbejde for at der opbygges en fungerende selvforvaltende og selvstyrende driftorganisation,
(andelsforening) som fremadrettet kan administrere brugerandelene, og i samarbejde med
Fonden Gældfri fastsætter priser på lodder.

- Føre dialog og samarbejde med Middelfart Kommune omkring lokalplan, byggesagsprocedurer,
klimaindsats, og lokaludvikling i øvrigt.Med off-grid forstås, at der ikke er byggemodnet. Dvs der er ikke indlagt kloak, el og vandDenne forening er den forening, der grundlæggende arbejder for at udvikle Grobund Brenderup,
og den / de øvrige foreninger, der skal oprettes efterhånden. Dvs. f.eks. foreningen “Bosætning”,
der skal administrere og fordele lodder.

§ 3. MedlemmerStk.1.

Som medlemmer af foreningen kan optages alle personer, som vil tage del i arbejdet med at
fremme foreningens formål.

I denne almennyttige forening er man medlem som enkeltperson. Dvs. at firmaer ikke kan være
medlemmer.Stk.2.

Medlemsskab forudsætter indbetalt kontingent og kontingentet følger kalenderåretStk.3.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved at rette henvendelse herom via foreningens mail.§ 4. Generalforsamling.Stk.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighedStk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartalStk. 3

Generalforsamlingen skal annonceres overfor medlemmer, med minimum 3 ugers varsel.

Stk. 4

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat 

3. Bestyrelsens beretning

4. Foreningens årsregnskab

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. EvtStk.5

Alle medlemmer som møder op, og har betalt kontingent for indeværende år har en stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt afstemning er nødvendig besluttes ved simpelt flertal. Der anvendes håndsoprækning,
dog skriftlig afstemning, hvis det begæres. Stk.6

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to
uger før.Stk 7.

Indkomne forslag skal offentliggøres for foreningens medlemmer senest en uge før
generalforsamlingen. 

§ 5 BestyrelseStk.1

Blandt medlemmerne vælges en bestyrelse på 5 personer, samt 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Således at der første gang vælges 3 for 2
år, og 2 for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk.2

Såfremt der er frafald blandt medlemmer og begge suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig selv,
indtil førstkommende ordinære generalforsamlingStk.3

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmerStk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og beslutter selv sine procedurer og arbejdsgange. Stk. 5

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger. Opgaver og ansvar kan uddelegeres.§ 6 Ekstraordinær generalforsamlingEkstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen, eller 1/3 af foreningens medlemmer
via skriftlig anmodning. Der skal gives varsel på min. 3 uger.Dagsorden fastsættes af bestyrelse.

§ 7 Hæftelse og tegningIngen medlemmer hæfter personligt i relation til foreningens forpligtigelserForeningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer

§ 8 OpløsningForeningen kan opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue et almennyttigt formål, indenfor Grobunds
principper.

Datering:Resultatopgørelse 01/01-2019 - 31/12-2019
Omsætning
Salg af varer/ydelser u/moms -4.650,00
OMSÆTNING I ALT -4.650,00
Variable omkostninger
Vareforbrug 1.448,00
VAREFORBRUG 1.448,00
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE 1.448,00
DÆKNINGSBIDRAG I ALT -3.202,00
Administration
Porto og gebyrer 2.456,00
ADMINISTRATION 2.456,00
ÅRETS RESULTAT -746,00
Grobund Brenderup
Dato: 02-04-2020
Emne:
Forklaring til Regnskab posteringer 2019.
Bemærk positive beløb er med – foran.
Rapporten er udskrift fra Dinero regnskabs program
Salg af varer/ydelser u/moms
indeholder følgende poster:
Kontingent 2019 100 kr. pr person
Forplejning idemøde 2019 135 kr. pr person
Entre besøg Bio huset 100 kr. pr person (aflyst penge er returneret)
Variable omkostninger
indeholder følgende poster:
betaling af Forplejning idemøde 2019
returnering af Entre besøg Bio huset 100 kr. pr person
Administration
indeholder følgende poster:
oprettelse af konto Merkur bank
oprettelse af bruger netbank
Gebyr for netbank.
ÅRETS RESULTAT
Indestående på konto på 31-12-2019
Vedtægter for foreningen Grobund Brenderup
§ 1. Navn

Foreningens navn er Grobund Brenderup (red:tilf. off-grid bydelen i xx)
§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er:


§ 3 Formål
Foreningens formål er at:-Sikre udvikling af bydelen med henblik på fortløbende at reducere belastning af klima og
natur. Herunder give mulighed for:

* at eksperimentere for at understøtter gældfrihed, klimaneutralitet, off-grid og biodiversitet
samt CO2 optagende arealpleje

* samarbejde med relevante forskere og eksperter

* formidling af erfaringer og viden, dialog og debat i form af undervisning og læring samt
sociale- og kulturelle aktiviteter, såvel i bydelen som andre steder.4. Arbejde for at tiltrække og understøtte bæredygtige iværksættere til bydelen5. Samarbejde med andre aktører, som arbejder i samme retning som foreningen. F.eks.
Brenderup Højskole
6. Aktivt understøtte lokalsamfundsudviklingen i området.7. Aktivt understøtte FNs verdensmål og klimamål (1.5 gr) UNEPS løbende anbefalinger,
samt FNs anbefalinger vdr. biodiversitet 

§ 4 Fonden Gældfri og foreningenStk 1.

Areal og dertil hørende oprindelige bygninger gøres fondsejet v. Fonden Gældfri

Der kan ikke tages lån med pant i jord eller bygningerStk. 2

Foreningen overtager brugsretten fra fonden som er eller bliver jordejer.§ 5 Areal og bygninger anvendelseStk. 1

Det udstykkede areal består af 36-40 lodder a henholdsvis 200m2 og 400m2. Lodderne kan
gøres fleksible, indenfor dette areal (Opdeles og lægges sammen)Stk. 2

De på lodderne opførte boliger må ikke tilsluttes offentlig distribueret forsyning, eller
afledning af spildevandStk.3

Boliger som opføres på lodderne skal være flytbare- eller nedtagelige, og funderes på
punktfundamenter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravet om
punktfundamenterStk.4

Der skal anvendes klimaneutrale materialer til råhuset, herunder genbrugsmaterialer, og
som min. recirkulerbare materialer til energi-og vandanlæg og installationer. Bestyrelsen
udarbejder vejledninger som kan anvendes Stk.5

Boliger skal uanset størrelse have byggetilladelse som helårsbeboelse, og tilstræbe bedst
mulige energiramme (på opførelsestidspunktet) samt foreningens formål. Bestyrelsen skal
tilsendes en kopi af alle myndighedsansøgninger vdr. bolig og lod§ 6 Medlemmer
Stk. 1 

Som medlemmer optager bestyrelsen personer, eller virksomheder der tilslutter sig
foreningens formål og erhverver et brugerbevis

Stk. 2

Foreningen kan optage 36 - 40 medlemmer.
Stk. 3

Et medlemsskab giver en stemme i foreningens besluttende forsamlinger, uanset antal
brugerbeviser
§ 7 Brugerbevisetstk.1

Et brugerbevis giver adgang til brugsret til et lod samt fællesjord og bygninger på arealet xx

Stk 2 

Et brugerbevis tilhører og gælder en person (CPR) eller et firma. (CVR nr). Stk.3

Et brugerbevis erhverves via foreningens venteliste, Ventelisten administreres efter først til
mølleprincippet i henhold til afgivne skriftlige tilsagn.Stk 4

Medlemmer af en indehavers husstand, kan efter foreningens fastsatte bestemmelser opnå
fortrinsret på venteliste.Stk.5

Ved indehaverens død tilfalder beviset dennes arvinger/boet, som også overtager
rettigheder og forpligtigelser. Foreningen kan tilbyde at indfri beviset.

Ved konkurs i forbindelse med virksomhedseje administreres loddet af kuratorStk.6.

Brugerbeviset kan sælges til den person, som står øverst på foreningens venteliste.stk 7
Foreningen kan regulere brugerbevisets værdi efter to på hinanden følgende
generalforsamlinger.Stk 8

Medlemmer af foreningen kan erhverve brugerbeviser uden at bosætte sig. Foreningen
fastsætter regler for antallet af mulige støttebeviser, samt erhvervelse og afståen heraf, samt
eventuelle forpligtigelser overfor foreningen og fællesskabet. Bestyrelsen kan kræve
bebyggelse senest 3 år efter erhvervelse af brugerbevis

§ 8 RammebetingelserStk 1

Regler og vedtægter omkring lodder, fællesarealer og fælles bygninger og anlæg fastsættes
af foreningen og hvert medlem er ansvarlig for at efterkomme foreningens forskrifterStk 2
Foreningen har bemyndigelse til at fastsætte:

* Afgift/leje for brug fælles bygninger og arealer + drift heraf

* Forhold omkring salg/køb af lodder og betingelser for brugen heraf

* Regler for anvendelse af fælles bygninger og arealer

* Regler for midlertidig leje/fremleje forpagtning til ikke medlemer af foreningen

* Frasalg af foreningens ejendom. (jord og bygninger)

* Regler for forvaltning af foreningens areal

* Regler for hensyn til naboer og fællesskab i forbindelse med byggeri og anlægstk 3 

Foreningen effektuerer brugerbeviset i en individuelt tilpasset kontrakt med det enkelte
medlem, hvor der fastsættes følgende:

a) aftale om betaling af fællesudgifter
b) aftale om betingelserne for indflytning og fraflytning.(afhændelse af lod), herunder evt.
vurdering af medbragt bolig
c) aftaler om eventuelle betingelser ved erhvervelse af støtte-brugerbeviser

Aftaler skal udformes efter et princip om lige forhold

Stk. 4

Hvert medlem er ansvarlig for at bolig ved afhændelse af brugerbevis, flyttes, nedtages eller
overdrages indenfor den af foreningen fastsatte tidsrammeStk.5

Foreningen kan fastsætte rammer for energianlæg, cirkulation af vand og
materialeranvendelse i boliger samt arealanvendelse i henhold til udviklingen af viden
indenfor klima-og biodiversitetsforskning. Rammesætningen kan ikke have tilbagevirkende
kraft. Eventuelle rammebetingelser skal fremgå af bilagene til brugerbeviset
Stk. 6
Foreningen kan fastsætte gebyr og kontingent for optagelse på venteliste.
Stk. 7
Foreningen kan oprette en særlig konto til uforudsete hændelser. § 9 Eksklusion
Stk. 1

Hvis et medlem ikke overholder sine forpligtelser kan vedkommende få opsagt sit
brugerbevis
stk 2 

Eksklusionen af et medlem og inddragelse af et brugerbevis skal indstilles af xx ?
Medlemmet skal have mulighed for at fremlægge sin sag overfor bestyrelsen og kan kræve
en ekstraordinær generalforsamling, dette inden 8 dage fra sin eksklusion.
Der skal herefter afholdes ekstraordinær generalforsamlingen inden 14 dage. På
generalforsamlingen har medlemmet mulighed for at fremlægge sin sag skriftligt.

Eksklusion kan ikke ske uden at konfliktrådet har været inddraget
stk 3 

Et medlem der har restance til foreningen kan efter 3 rykkere med 14 dages mellemrum, få
sit brugerbevis inddraget uden yderligere varsel og uden krav om ekstraordinær
generalforsamling.


§ 10 Hæftelse
Foreningen hæfter kun med sin formue
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke drages økonomisk til ansvar.


§ 11 generalforsamlingStk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer som ikke er bosat,
samt beboere (Red. tilf: uden brugerbevis) har møde og taleret på generalforsamlingen.
Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre vedtægter eller gældende lovgivning
foreskriver andet.
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden, men ved prøvelse af eksklusion skal afstemning
ske skriftligt.Stk. 2
Den årlige generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse sker elektronisk til den af medlemmet oplyste mailadresse og ved dateret opslag
på meddelelses-tavle på den eller de ejendomme, som foreningen forestår driften af.
Det er medlemmets ansvar at foreningen har den rette mailadresse og at denne er
funktionsdygtig. Stk. 3

Indkaldelse og opslag til ordinær generalforsamling skal ske med minimum 28 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.
Indkaldelse skal som minimum indeholde dagsorden og evt. forslag der skal behandles på
generalforsamlingen.

Stk. 4

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetæller.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Beretning fra kritisk revisor.
6. Regnskab
7 Budget, herunder fastsættelse af driftsbidrag mv.

8. Forslag vdr. rammesætning og fælles bestemmelser
9. Indkomne forslag, fra bestyrelse eller medlemmer af foreningen
10. Valg af bestyrelse på 5 personer
11. Valg af 2 suppleanter.
12. Valg af ekstern revisor.
13. Valg af 2 kritiske revisorer.
14. Evt.
Stk.5

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Med henholdsvis 2 medlemmer på
valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år

Stk. 6

Dirigenten på generalforsamlinger må ikke være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7

Forslag som skal behandles på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, og være medlemmer af foreningen i hænde
senest 14. dage før.Stk. 8
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i det omfang bestyrelsen er forpligtet hertil eller i
øvrigt finder det hensigtsmæssigt.
Såfremt 30 % af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom, skal bestyrelsen
senest 8 dage efter skriftlig anmodning, mod behørig dokumentation for opfyldelse af antals
krav er modtaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kopi af anmodning om
ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal i dette tilfælde ske med 14–21 dages
varsel


Stk.9
Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagtshaver har folkeregisteradresse sammen
med fuldmagtsgiver. En fuldmagtshaver skal være medlem af foreningen og et medlem kan
max. have een fuldmagt

§ 12 Bestyrelsen og tegningsregler
Stk. 1

Bestyrelsen vælger tre personer som tegner foreningen udadtil

Stk 2 

Der udpeges løbende 2 personer som varetager den daglige drift og kommunikation med
såvel medlemmer som myndigheder og eksterne parter.Stk.3

Bestyrelsen har bemyndigelse til at uddelegere alle typer opgaver, dog ikke med
ansvarsfraskrivelse.
Stk. 4

Foreningen er baseret på principper om selvledelse. Det betyder:

* at bestyrelsen skal arbejde for konsensus (kan leve med) omkring beslutninger der
vedrører alle

* rådføre sig med medlemmerne og berørte parter i særdeleshed omkring alle væsentlige
forhold

* tilskikke initiativtagere beslutnings- og bestemmelse over initiativer og projekter indenfor
aftalte rammer

* arbejde for at administrative- og ledelsesmæssige opgaver går på skift, og sikre løbende
rotation blandt foreningens medlemmer i bestyrelsen

* sikre/tilse at indgående interne som eksterne opgaver og opdrag allokeres til en
ansvarshaver/tovholder

stk 5 

Bestyrelsen konstituerer sig selv

Stk 6 

Alle bestyrelsesmøder er åbne med taleret for alle medlemmer + deres eventuelle
husstande med folkeregisteradresse på arealet. Bestyrelsen kan undtagelsesvis begære
punkter om personsager og eksklusion lukket.§ 13 Regnskab og revision
Stk. 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret (01.01. – 31.12.).
Første regnskabsår går fra…
stk 2 

Kasserer eller delegeret økonomiansvarlig har det daglige ansvar for regnskabet, og den
generalforsamling valgte eksterne revisor skal til enhver tid have adgang til
regnskabsmateriale, ligesom denne skal påtegne regnskabet inden forelæggelse på
generalforsamling.
stk 3 

Alle budgetter og regnskaber skal være tilgængelige for gennemsyn af alle med brugerbevis,
og fremsendes med indkaldelse til generalforsamlingen
stk 4 

Foreningens 2 kritiske revisorer skal have adgang til bestyrelsens materiale i sin helhed. De
kritiske revisor skal på generalforsamlingen afgive beretning om hvorvidt bestyrelsen efter
de kritiske revisorers vurdering i det forgangne år har arbejdet aktivt for at fremme
foreningens formål, samt efterlevet beslutninger på den seneste generalforsamling.
stk 5 

De kritiske revisorer skal ligeledes oplyse, hvorvidt bestyrelsen har samarbejdet
tilfredsstillende med de kritiske revisorer.


§ 14 foreningens midler


Stk. 1
Alle midler og overskud skal ubeskåret gå til udvikling af brugernes rammevilkår,
Stk.2

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til drift og vedligehold af grund og areal
samt konsolidering af foreningen.

§ 15 KonfliktrådStk.1

Foreningens første bestyrelse er forpligtiget til at oprette et konfliktråd, af uvildige personer,
hvis opdrag er at bistå ved løsning af konflikter i foreningen.Stk.2

Der udpeges tre uvildige medlemmer til rådet, og derefter er rådet selvsupplerende.Stk 3.

Rådet er ulønnet udover transport og forplejningStk.4

Bestyrelsen er pligtigt til at involvere rådet, hvis et medlem af bestyrelsen eller min. 2
medlemmer af foreningen skriftligt kommer med tilkendegivelse herafStk.5.

Rådets anbefalinger skal kundgøres skriftligt for alle medlemmer.

§ 16 Vedtægtsændringer
Stk. 1

Ændringer af vedtægter kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med min. 14
dages mellemrum og skal vedtages med ⅔ flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 17 Opløsning
stk. 1

Foreningen Off-Grid Bydel Brenderup kan blive opløst på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
På begge generalforsamlinger skal der være 2/3 deles flertal for en opløsning.
Der skal derefter stemmes om hvordan en evt formue skal uddeles. Denne beslutning
foregår ved simpelt flertal.Stk.2

Ved opløsning af foreningen bortfalder retskrav på brugerbeviset uden erstatning


Stk.3

Såfremt foreningen opløses og medlemmer ønsker at reetablerer sig i en nye forening under
samme principper, skal evt. formue tilfalde denne forening til drift af området.
Bestyrelsen består af Ole, Jettie, Jens, Gitte
V e d k o m m u n i k a t i o n s d e s i g n e r N i n n a N y g a a r d
B ø n s v i g v e j 1 , 4 7 2 0 P r æ s t ø
w w w . s u n s t o r i e s . d k , m a i l @ s u n s t o r i e s . d k
C V R : 2 7 3 9 9 1 8 5
T I L B U D
Antal Beskrivelse Pris pr. enhed Beløb
15 Produktion af drejebog 750,00 11.250,00
60 Indkøb af fotos 500,00 30.000,00
5 Kommunikation, design, stil - forslag 750,00 3.750,00
10 Grafisk bearbejdning af statistisk materiale 750,00 7.500,00
10 Bearbejdning af foto materiale 750,00 7.500,00
15 Arkitektur skitser og konstruktionstegninger
x 4 (plan/snit mm.)
750,00 11.250,00
10 møder 750,00 7.500,00
20 Grafisk opsætning af digitalt hæfte 750,00 15.000,00
Subtotal 93.750,00
Moms 23.437,50
Ialt 117.187,50
M e d v e n l i g h i l s e n
N i n n a N y g a a r d
Til Dato
Foreningen Grobund Brenderup
24-03-2020
c/o Jettie Marianne Møller Nielsen
Grobund Brenderup
Att. Jettie Nielsen
Rugårdsvej 747
5462 Morud
01-04-2020
Vedr.: Tilbud på kvalitetssikring af bygningskonstruktioner
I henhold til mail-korrespondance og telefonsamtale g.d. fremsendes hermed tilbud
på udarbejdelse af kvalitetssikring af bygningskonstruktioner i 3 hustyper, som
opføres i projektet Grobund Brenderup.
Bygningskonstruktioner kvalitetssikres i forhold til Bygningsreglementet BR18 og
gældende Træhåndbøger mv.
Vi kan tilbyde at udføre kvalitetssikring af tegninger og beskrivelser på alle 3 hustyper
med særlig fokus på de 3-4 udvalgte konstruktioner der medtages i publikationen for
kr. 40.000,- inkl. moms (32 timer a´ kr. 1.000,- ekskl. moms).
Hvis der udføres konstruktioner, som vi har kritiske bemærkninger til, skal det fremgå
af publikationen.
Indeholdt i tilbuddet er formidling af projektet som fx nyhed på vores hjemmeside,
nyhedsbrev og/eller opslag på Facebook, Instagram og Linkedin
I tilbuddet er ikke indeholdt nogen former for projektering eller ingeniørberegninger,
som fx statiske beregninger og energiberegninger mv.
Jeg håber, at tilbuddet er i henhold til Jeres forventninger, og at denne publikation -
vedrørende dette spændende projekt - bliver realiseret.
Med venlig hilsen
Træinformation
Benny Lillelund
02/04/2020 20.28forespørgsel - nielsenjettie@gmail.com - Gmail
Side 1 af 1https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsBnjvMRlRvNWCxNrrVLNDPGGhnwtL
Skriv
Indbakke 21
Stjernemarkeret
Udsat
Vigtigt
Sendt
Kladder 30
Kategorier
Sociale netværk 7
Opdateringer 18
Fora
Promoveringer 64
[Imap]/Drafts
Jettie
Der er ingen Hangouts-
kontaktpersoner
Find nogen
Tak for din mail, det vil vi naturligvis gerne hjælpe med.
Vi tilbyder dig at udføre opgaven inkl. opstart, afslutning og rapporter
projektet ligger og afleveres samlet.
Ønsker dig en dejlig dag.
Kh Tina
Med venlig hilsen
Tina Berg Svendsen
www.regnadm.dk
Fyllestedvej 20
DK-5464 Brenderup
+45 2537 9638
Find mig på LinkedIn
Fra: Jettie Nielsen <nielsenjettie@gmail.com>
Sendt: 29. marts 2020 19:42
Til: Info <info@regnadm.dk>
Søg i mails
Erklæring vdr. netværkspartnerskabVi erklærer hermed, at vi deltager i netværkspartnerskab med foreningen Grobund Brenderup i
forbindelse med projektet “Vi bygger småt og klimaneutralt” og dermed er indforstået med at
bidrage til gennemførelse af projektets vidensbank efter nærmere aftale med projektkoordinator
Jettie Nielsen.Netværkspartnerskabet indebærer ingen økonomiske forpligtigelser, ligesom vi som
netværkspartnere ikke modtager tilskud eller honorering i forbindelse med projektets
gennemførelse.Dato: _____________ 

Organisation/virksomhed: _____________________________ CVR: _________________Underskrift: ______________________________________________Grobund Brenderup:Dato: _______________ Underskrift: _____________________________ CVR: ______________

30/3/2020
Feldballe Naturelementer ApS 40553290

More Related Content

Similar to Ansogning samlet

Showoff 2016 Zigns
Showoff 2016 ZignsShowoff 2016 Zigns
Showoff 2016 ZignsZigns
 
FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6PrivatBo
 
Showoff 2015
Showoff 2015Showoff 2015
Showoff 2015Zigns
 
Kommuneplanstrategidag 12. maj v2
Kommuneplanstrategidag 12. maj v2Kommuneplanstrategidag 12. maj v2
Kommuneplanstrategidag 12. maj v2Claus Thykjær
 
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWIFremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWIHanne Raunsmed
 
Kommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også EngelskKommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også EngelskMKIHL
 
Kommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også EngelskKommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også EngelskMKIHL
 
CSR Greenland netværksmøde Aalborg
CSR Greenland netværksmøde AalborgCSR Greenland netværksmøde Aalborg
CSR Greenland netværksmøde AalborgAnneMetteChristiansen
 
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019Glenn Klith Andersen
 
Borgerdreven Lokal Udviklingsplan
Borgerdreven Lokal UdviklingsplanBorgerdreven Lokal Udviklingsplan
Borgerdreven Lokal UdviklingsplanTyge Mortensen
 
Notat odense letbane 120913
Notat odense letbane 120913Notat odense letbane 120913
Notat odense letbane 120913Henrik Sivertsen
 
Anbefalingshæfte-ebog
Anbefalingshæfte-ebogAnbefalingshæfte-ebog
Anbefalingshæfte-ebogLea Sørensen
 
Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)
Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)
Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)Ivinnguaq Kristiansen
 
Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021
Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021
Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021Plastindustrien
 
Plastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretning
Plastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretningPlastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretning
Plastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretningPlastindustrien
 
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...Plastindustrien
 

Similar to Ansogning samlet (20)

Showoff 2016 Zigns
Showoff 2016 ZignsShowoff 2016 Zigns
Showoff 2016 Zigns
 
FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6
 
Showoff 2015
Showoff 2015Showoff 2015
Showoff 2015
 
Kommuneplanstrategidag 12. maj v2
Kommuneplanstrategidag 12. maj v2Kommuneplanstrategidag 12. maj v2
Kommuneplanstrategidag 12. maj v2
 
2015 - CV - Simon Andreas Hansen
2015 - CV - Simon Andreas Hansen2015 - CV - Simon Andreas Hansen
2015 - CV - Simon Andreas Hansen
 
Partnerskabsmodel
PartnerskabsmodelPartnerskabsmodel
Partnerskabsmodel
 
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWIFremtidsfabrikken slutevaluering COWI
Fremtidsfabrikken slutevaluering COWI
 
Kommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også EngelskKommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også Engelsk
 
Kommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også EngelskKommuner Taler Også Engelsk
Kommuner Taler Også Engelsk
 
CSR Greenland netværksmøde Aalborg
CSR Greenland netværksmøde AalborgCSR Greenland netværksmøde Aalborg
CSR Greenland netværksmøde Aalborg
 
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, jan. 2019
 
Casehistorier_PyroGas
Casehistorier_PyroGasCasehistorier_PyroGas
Casehistorier_PyroGas
 
Borgerdreven Lokal Udviklingsplan
Borgerdreven Lokal UdviklingsplanBorgerdreven Lokal Udviklingsplan
Borgerdreven Lokal Udviklingsplan
 
Notat odense letbane 120913
Notat odense letbane 120913Notat odense letbane 120913
Notat odense letbane 120913
 
Anbefalingshæfte-ebog
Anbefalingshæfte-ebogAnbefalingshæfte-ebog
Anbefalingshæfte-ebog
 
Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)
Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)
Sådan arbejder du med verdensmålene (SDG'erne)
 
Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021
Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021
Netværksmøde i Plastindustriens HR- og Uddannelsesnetværk - september 2021
 
Plastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretning
Plastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretningPlastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretning
Plastindustriens generalforsamling 2020 - Formandens beretning
 
Afrapportering af projekt SOS Demens.ashx
Afrapportering af projekt SOS Demens.ashxAfrapportering af projekt SOS Demens.ashx
Afrapportering af projekt SOS Demens.ashx
 
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
 

More from JettieNielsen

Grobund præs-omstilling nu
Grobund præs-omstilling nuGrobund præs-omstilling nu
Grobund præs-omstilling nuJettieNielsen
 
Kap 3 grobund case 2
Kap 3  grobund case 2Kap 3  grobund case 2
Kap 3 grobund case 2JettieNielsen
 
B3 vedtaegter indskyderforening2
B3 vedtaegter indskyderforening2B3 vedtaegter indskyderforening2
B3 vedtaegter indskyderforening2JettieNielsen
 
3 artikler til okologisk byggeri oktober 2018
3 artikler til okologisk byggeri oktober 20183 artikler til okologisk byggeri oktober 2018
3 artikler til okologisk byggeri oktober 2018JettieNielsen
 
150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategiJettieNielsen
 

More from JettieNielsen (6)

Grobund præs-omstilling nu
Grobund præs-omstilling nuGrobund præs-omstilling nu
Grobund præs-omstilling nu
 
Kap 3 grobund case 2
Kap 3  grobund case 2Kap 3  grobund case 2
Kap 3 grobund case 2
 
B3 vedtaegter indskyderforening2
B3 vedtaegter indskyderforening2B3 vedtaegter indskyderforening2
B3 vedtaegter indskyderforening2
 
3 artikler til okologisk byggeri oktober 2018
3 artikler til okologisk byggeri oktober 20183 artikler til okologisk byggeri oktober 2018
3 artikler til okologisk byggeri oktober 2018
 
150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategi
 
Pressemeddelelse
PressemeddelelsePressemeddelelse
Pressemeddelelse
 

Ansogning samlet

 • 1. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 1 Landdistriktspuljen - Forsøgsprojekter Ansøgt beløb 162.439,00 Samlet budget 162.439,00 Navn Grobund Brenderup Adresse Rugårdsvej 747 Postnr. 5462 By Morud Kontaktperson Jettie Marianne Møller Nielsen Projekttitel Vi bygger og bor klimaneutralt på landet Vedhæftede filer vedtægter+regnskab m bilag.pdf valgte tilbud.pdf billeder.jpg Erklæringer-3.4.20.pdf Break Break 1. Ansøgeroplysninger Ansøger Vælg Personnummer (CPR) eller Produktionsnummer (CVR) Produktionsnummer CVR Virksomhed/Organisation/Forening CVR-P nummer 1024199297 Virksomheds- eller organisationsnavn Grobund Brenderup Selskabsform Frivillig forening
 • 2. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 2 CVR nummer 40079750 Adresse Rugårdsvej 747 Postnummer 5462 By Morud Kommune Nordfyn Branche (NACE kode) 9499 Branche beskrivelse Andre organisationer og foreninger i.a.n. Telefon Ikke tilgængelig E-mailadresse grobundbrenderup@gmail.com Du skal vedhæfte vedtægter for foreningen, se hjælp for yderligere information Ja Momsregistreret? Er du/I som ansøger momsregistreret, skal ansøgt beløb og udgifter opgives ekskl. moms i ansøgningsskemaet. Er du/I som ansøger ikke momsregistreret, skal ansøgt beløb og udgifter opgives inkl. moms i ansøgningsskemaet. Er ansøger momsregistreret? Nej Kontaktperson for projektet Fornavn Jettie Marianne Møller Efternavn Nielsen Telefon 22544530 E-mailadresse nielsenjettie@gmail.com Ansøgers forudsætninger for at kunne gennemføre projektet Grobund Brenderup er en del Grobund netværket, der udvikler og etablerer bosætninger, der er klimaneutrale, gældfri og orienterer sig til iværksætteri. Grobund bosætningernes jord og fællesbygninger, bliver ejet af Fonden Gældfri. Grobunds medlemsforeningerne, fonden og netværket omkring, er der personer med stor faglighed indenfor byggeri, design, by-og lokalplanlægning samt tilhørende jura, og formidling.
 • 3. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 3 Alle initiaver i Grobund regi arbejder netværksorienteret og agilt, således at der sikres mest muligt flow af viden og erfaring, og kan trækkes på en magfoldighed af kompetencer. I Grobund Brenderup har vi allerede mærket en stor hjælpsomhed fra fagfolk, omkring vores lokalplanarbejde mv. Tovholder/projektleder for det ansøgte projekt er Jettie Nielsen, der sammen med forstander for Brenderup Højskole Ole Dedentoth, er initiativtager til bosætningsinitiativet. JN har flere års erfaring som projektleder, ligesom hun aktivt har deltaget i udviklingen af bæredygtigt byggeri. Herunder været koordinator for Faggruppen for Ler-og halmbyggeri fra 1997-2004, og fra 2002 til 2007 været kontraktansat freelancer for DR Friland og DR multimedie, med produktion af bøger og digitalt opslagsværk om bæredygtigt byggeri. JN har netværk såvel i græsrodsregi, som i den klima-orienterede del af byggebranche og forskning. Se CV mv. på LinkedIn og artikler om Grobund på #GrobundBrenderup Foreningen har truffet aftale med konsulenterne Benny Lillelund og Jørgen Munk Andersen fra træinformation, (tidl. træbranchens oplysningsråd) om at kvalitetssikre de omtalte og viste konstruktioner i materialet, sådan at de foreslåede konstruktive løsninger er gangbare også i byggeregulativernes forstand. https://www.traeinfo.dk Klimaberegninger fra SDU udføres i samarbejde med prof. Morten Birkved og studerende Annika Zindel, og de gennemføres efter anerkendt standard, og kan efterfølgende sammenlignes med andre beregninger. De eksterne tilbudsgivende producenter, er valgt så de har dokumenteret erhvervserfaring, og uddannelse i bæredygtig arkitektur, visuelt design, tekst-og fortælling, samt facilitering. Her er udvalgt Sunstories v. Ninna Nygaard. Link: https://spark.adobe.com/page/mSlGOs1HK4TcL/? fbclid=IwAR3Bi5kmVaP8_cR2avJ1gJcBbWXPxYZeR1zJwqWws0DJW0kq3SL8vbch8HM Vi anser at vi på den baggrund kan levere et seriøst og brugbart produkt, som brugerne kan have tillid til.
 • 4. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 4 2. Projektets grundoplysninger Projektet Titel Vi bygger og bor klimaneutralt på landet Projektets startdato 1-9-2020 Projektets slutdato 1-3-2021 Ansøgt beløb Ansøgt beløb 162.439,00 Har du/I fundet andre kilder til finansiering af dette projekt? Nej Redegør for den søgte eller opnåede støtte Projektets geografi Vælg antal kommuner projektet omhandler En kommune Vælg kommunen Middelfart Tema Temaet skal rette sig mod: Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne Forklar kort hvordan projektet forholder sig til temaet ”Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne”. Grobund Brenderup er sammen med Brenderup Højskole igang med at etablere en klimaneutral off-grid bosætning med 30-40 husstande i lokalbyen Brenderup på vestfyn. De ansøgte midler anvendes til at udarbejde en eksempelsamling over klimaneutrale småhuse til brug for kommende bosættere, samt Brenderup Højskoles kurser Eksempelsamlingen skal anvise, hvordan man, uden for de store byer, kan opføre små fritliggende huse, som overholder rammerne for absolut bæredygtighed, og herunder bl.a er 100% recirkulerende. Dvs. uden tilslutning af nogen art. Samlingen bliver offentlig tilgængelig og kan udover at støtte tiltagene i Brenderup være til inspiration for alle andre som vil gå samme vej.
 • 5. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 5 Der pågår for nuværende en udflytning fra de store byer, den såkaldte mod-urbanisering. I denne strømning findes også mennesker, som vil handle ubetinget på klimadagsordenen her og nu. Dvs. etablere sig med så lidt klima- og naturbelastning som muligt. Vi ønsker at tiltrække denne strømning, og tilbyde en bydel som forener storbyens fortættede design med landsbyernes mulighed for naturnærhed samt eksisterende fællesskab. Absolut bæredygtig er en strategi, hvor man pejler efter de planetære grænser. Dvs de ressourcer, og den CO2 udledning, vi hver især har til rådighed, i et globalt perspektiv. Dvs man forholder sog til hvad man forbruger fremfor hvad man "sparer" og reducerer. I takt med at klimadagsorden spidser til, vil interessen for absolut bæredygtighed øges. Vi ved, at der blandt de store projekterende aktører arbejdes med at udvikle hele byer, som er absolut bæredygtige og som kan rulles ud i stor skala, som selvforsynende og afgrænsede by-enheder. Vi ønsker at udvikle et bud på absolut bæredygtige bosætninger, som kan udfoldes på landet og baseres på små bygherrer, lokale håndværkere, resilient financiering samt ikke mindst tæt udviklingsbaseret samarbejde med det eksisterende lokalsamfund. Brenderup er et aktivt lokalsamfund, som arbejder med bæredygtighed og i forvejen huser flere gode initiaver som f.eks etablering af en folkeejet solcellepark. Lokaludvalget støtter Grobund Brenderup, og vi ser frem til at såvel den kommende klimaneutrale bydel som selve det her ansøgte projekt kan bidrage til at inspirere lokalt, herunder også engagere lokale håndværkere. Oplysninger om eventuelle projektpartnere Vælg antal projektpartnere 1 Projektpartner Giv en kort beskrivelse af, hvordan projektet er organiseret fx arbejdsdeling og ansvar Brenderup Højskole er partner i projektet. Højskolen var med til at starte initiativet op, og foreningen Grobund Brenderup har siden start i sept. 2017 haft et tæt samarbejde med højskolen. Højskolen har op til 40% internationale elever, som bl.a kommer fra lande med meget lavt ressourceforbrug og klimaaftryk, og intentionen er at der kan udvikles løsninger som er gangbare både her og der. Rollefordelingen i forhold til det ansøgte projekt er at: Brenderup Højskole deltager i udviklingen af materialet, afprøver det i undervisning på såvel lange som korte kurser, og stiller lokaler mv. til rådighed Foreningen Grobund Brendrup er projektejer og tovholder på aktiviteterne, og dermed også ansvarlig for dets gennemførelse.
 • 6. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 6 Såvel højskole som forening bidrager med frivillige timer, facilitereing og transport til det ansøgte projekt. Der er således ikke beregnet lønnede timer eller tilskud til medarbejdere, projektledere kørsel el.lign. Der indgår endvidere netværkspartnere, som er de bygherrer og producenter, der deltager i arbejdet med udvikling af de fire huse. I det her ansøgte projekt bidrager de ved at stille viden til rådighed ligesom de får indflydelse på udformningen af publikationens drejebog. 1. Partner Navn Brenderup Højskole Adresse Stationsvej 54 Postnummer 5464 By Brenderup Fyn Projektpartners forudsætninger for at gennemføre projektet Brenderup Højskole har undervist i bæredygtigt byggeri i en årrække, og har derigennem opbygget et netværk af erfarne folk indenfor bæredygtighed, permakultur osv. Højskolen har som led i undervisningen opført to bæredygtige undervisningsbygninger, samt to flytbare tiny-houses. De vil fremadrettet bygge et hus i hver sæson. er pt. ved at etablere et endnu større netværk af erfarne aktører som fremadrettet kan bidrage som gæstelærere og konsulenter for de kommende bosættere i Grobund Brenderup, og lokalområdet i det hele taget. Derudover har højskolen stor erfaring med at samarbejde med eksterne parter omkring såvel folkeoplysning som kultur og udviklingsarbejde andre steder i verden. Brenderup højskole arbejder tæt samme med lokalsamfundet i Broager og fungerer som et samlingspunkt for byens borgere, i mange henseender. Samarbejdserklæring er vedhæftetSamarbejdserklæring er vedhæftet (benyt funktionen ”Vedhæft bilag” i menuen til venstre) Ja Oplysninger om eventuelle netværkspartnere
 • 7. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 7 Vælg antal netværkspartnere Projektet har 1 netværkspartner Navn Adresse Postnr. By Ja, har vedhæftet interessetilkendegivelse (benyt funktionen ”Vedhæft bilag” i menuen til venstre) Feldballe naturelement Friland 12 8410 Rønde Ja WhiteSpace
 • 8. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 8 3. Projektbeskrivelse Hvad er baggrunden for projektet? Foreningen Grobund Brenderup, har pt. 50 medlemmer, herunder pt. 15 interessenter, som har stiftet "beboerforeningen Grobund Brenderup" og givet forhåndstilsagn om at erhverve et brugerbevis til et lod. Medlemmer og interessenter er primært familer som vil flytte væk af de større byer, som Odense og Trekantområdet, og skabe nye rammer, hvor klimahensynet sætter dagsordenen. Intentionen er at udvikle en hel lille bydel, med 20-40 boliger, som er absolut bæredygtig. I vores tilfælde betyder det, at boligerne skal være små, flytbare, adskillelige, samt selvforsynende med energi, drikkevand og recirkulere spildevand. Vi tilstræber at overholde en grænse for CO2 udledning på 270 kg. pr. år, pr. husstand. Foreningen har siden stiftelsen i foråret 2018, været i dialog med Middelfart kommune om jorderhvervelse samt krav til kommende lokalplan, sådan at denne kan være med til at regulere klimaaftrykket. Kommunens økonomiudvalg har i maj 2019, tilsluttet sig en anmodning om at udarbejde lokalplan, der stiller krav til off-grid forsyning, materialevalg, flytbarhed og fleksible lodder. Vi forventer at der kan vedtages en lokalplan som muliggør vores intentioner, når der er fundet en placering. Vores medlemmer og mange andre klimaorienterede bosættere , er usikre på, hvordan et absolut bæredygtigt hus skal udformes i praksis. Ikke mindst når boligen helst skal skrumpe til tiny- størrelse, og samtidig kunne adskilles og flyttes. Der findes viden og teknologier som kan anvendes, men der mangler en samlet fremstilling, som viser, hvordan man kan foretage de bedste valg mht. materialer og tekniske anlæg. Vi har derfor etableret et samarbejde med SDU som beregner klimaaftrykket på tre (evt. fire) eksempelhuse, for at blive klogere på, hvordan man skal designe for at respektere den meget snævre grænse for udledning. I vores forening og netværk er der stor interesse for småhuse som er præfabrikerede og modulopbyggede. Vi har derfor valgt tre huse som passer hertil. Udover os selv, har vi kendskab til at vores søsterforening i Ebeltoft er igang med at udstykke til 160 husstande, ligesom andre foreninger f.eks omkring Køge Fællesjord, og Tiny-house Danmark i Assens er undervejs med småhus bosætninger i størrelsesordenen 11-30 husstande. Såvel Brenderup højskole, som Brandbjerg højskole, Nordvestjysk Folkecenter i Thy og Småbyg v. Grobund Brenderup udbyder kurser i opførelse af små klimaneutrale boliger. For alle disse initiativer gælder, at:
 • 9. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 9 * Konstruktioner, energianlæg tilpasses byggekrav individuelt, da der ikke pt. er anvisninger for mikro-konstruktioner. * klimagevinsten er subjektivt vurderet, og savner forskningsbaseret belæg. Eksempelsamlingen kan bidrage til at kvalificere materialevalg, konstruktioner og energiløsninger, samtidig med at klimaaftrykket er dokumenteret via de udregninger som foretages af SDU. Hermed kan hele indsatsen med de borgerdrevede klimaneutrale bosætninger og bydele på landet, løftes og får et kvalitetsstempel som gør at professionelle aktører, kommuner og lokaludvalg i hele landet kan se sig selv i det. Byggebranchen er opgjort til at udlede 30% af den globale CO2 udledning, og 40% af affaldet. Størstedelen af befolkningen ønsker at handle på klimadagsordenen. Vores projekt og eksempelsamlingen viser hvordan man kan bygge og bo i respekt for de planetære grænser, i huse som er komfortable, samt i byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet. Hvad går projektet ud på? Projektet vil udarbejde en eksempelsamling på 40-50 sider, der kan distribueres som printvenlig og potentielt trykbar E-publikation, i en form som er læsevenlig, overskuelig og billedrig. Der søges støtte til at producere samlingen ud fra eksisterende råmateriale fra SDU projektet, sprede den digitalt via SoMe, og afholde en afsluttende temadag. Eksempelsamlingens tema er at vise, hvordan man kan opføre boliger, som pejler efter den planetære grænse mht. klimaaftryk. Hvor CO2 udledningen er estimeret til 270 kg. pr. år. pr. husstand v. 50års levetid. (Beregnet på såvel materialer som drift) Det vil være muligt at aflæse hvilke materialer der kan vælges, hvordan man kan forsyne sig med 100% vedvarende energi osv. samt endelig hvad størrelsen af boligen betyder for klimaaftrykket. Eksempelsamlingen præsenterer tre (evt. fireI huse) hvor de to allerede er bygget, og et er på tegnebrædtet. (Evt. tilføjes et fjerde hus som bygges i juni) A) Containerhus på 50m2 (Er opført) B) Tinyhus af trærammer. 18m2 (Er opført) C) Tinyhouse af halmelementer og genbrug. 25 m2 med tilbygget væksthus. (På tegnebordet)
 • 10. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 10 Derudover udvikles og præsenteres: D) Et forslag til off-grid energiforsyning (Solceller + termoelsektrisk ovn + batteri) E) Et forslag til recirkulerende vand/spildevandsanlæg (Overdækket fordampningsanlæg) Se Bilag. 1 Indholdet vil være: 1. Indledning med præsentation af bidragydere 2. Inspirerende opslag med billeder af spændende og smukke småhuse 3. Præsentation af de fire huse og deres off-gridanlæg med billeder og skitser 4. Beregning af klimaaftryk for hvert hus med angivelse af henholdsvis materialebelastning samt belastning ved drift 5. Materialeliste med angivelse af klimaafryk for hver 6. Kommenterede eksempler på lokalplan og byggetilladelse for off-grid småhuse og bosætning 7. Forslag til gode konstruktioner med tegninger. f.eks svævende terrændæk, tagkonstruktion osv. samt forslag til off-grid energiforsyning, samt recirkulering af vand og spildevand 8. Ideer og tips fra brugere 9. Links og litteratur Råmaterialet er samlingen af de data SDU anvendter til at beregne klimaaftrykket på de fire huse. Det består af de enkelte bygherrers egne rå-skitser, materialelister, fakturaer mv. - og eksisterer ikke i en formidlingsvenlig form. Undervejs i forløbet føres en dialog med eksperterne i Træ-Information omkring de tekniske løsninger, de kommenterer herpå, og kommentarerne medgår i eksempelsamlingen, sådan at der udføres kvalitetssikring og kommende læsere og brugere, kan være sikre på at eventuelle risiko- elementer og udfordringer er kommet frem i lyset. Når publikationen er evalueret og produceret formidles den digitalt så bredt som muligt. Den vil derefter indgå i undervisningen på Brenderup Højskole og derfra blive spredt til andre som underviser i bæredygtig livsstil. Projektets aktiviteter
 • 11. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 11 Projektets hovedaktiviteter Beskrivelse Startdato Slutdato Hovedaktivitet 1 Udformning af drejebog/Dummy i samarbejde med netværkspartnere 1.9.20 1.10.20 Hovedaktivitet 2 Indsamling af materiale + produktion af Betaudgave 1.10.20 1.11.20 Hovedaktivitet 3 Evaluering, kvalitetssikring og kommentering af Beta-udgave v. netværkspartnere + deres kunder, elever mv. 1.11.20 1.12.20 Hovedaktivitet 4 Produktion af publikation 1.12.20 1.1.21 Hovedaktivitet 5 Formidling, incl. temadag på Brenderup Højskole 1.1.21 1.3.21 WhiteSpace Hvad kan gå galt? Hvilke udfordringer forventer du/I, at der kan opstå i forhold til at gennemføre projektet som planlagt? Hvad vil konsekvenserne være? Hvordan vil du/I håndtere udfordringerne? Vi vurderer at projektet kan gennemføres som planlagt, og at den eneste hindring kan være at: b) Producenter af utilsigtede grunde får forfald. Her har vi indhentet et alternativt tilbud, som kan træde i kraft i så fald. Vi ved at højskolerne pt. er lukket pga Coronakrisen. - Planen for Brenderup Højskole er at fortsætte såsnart reskriktionerne ophæves, og der er planlagt kurser i såvel efterårssæson, som hele 2021 herunder såvel lange som korte kurser i Bæredygtig byggeri. Selvom en evt. økonomisk krise, på den korte bane måske vil dæmpe tilflytning til området, forventer vi at krisen på sigt, vil øge trangen til at søge væk fra de tætbefolkede storbyer. Formidling Eksempelsamlingen vil blive formidlet på følgende vis: * Som opslag med link på alle digitale platforme som ansøgere og samarbejdspartene samt netværk har adgang til * Via mail-henvendelse til alle lokaludvalg på Fyn * Via kurser på Brenderup Højskole, Grobund foreninger, og derfra alle andre uddannelses- og folkeoplysnings organer som er interesseret
 • 12. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 12 * Via webside og Nyhedsbreve og SoMe platforme for Træinformation driver Der forfattes en kort rapport over selve processen, som vil kunne rekvireres efter ønske. Hvornår er projektet gennemført? Projektet er gennemført pr. 1.3.2021 Vi forventer at eksempelsamlingen på det tidspunkt er distribueret til, og har nået: * De potentielle bygherrer som er tiltrukket af klimadagsordenen, og følger relevante grupper/ sider på SoMe (Der er pt. omkring 5.000 brugere sammenlagt i disse grupper) * Lokaludvalg og lokalforeninger på Fyn, samt evt. relevante erhvervsnetværk og organisationer * Alle højskoler som underviser i bæredygtighed * Læsere og brugere af Træinformations medier At de kommende bygherrer og deres rådgivere, og håndværkere i Grobund Brenderup har ladet sig inspirere af samlingen, og at det afspejler materialevalg, valg af off-grid løsninger osv. At eksempelsamlingen er integreret i undervisningen på Brenderup højskole. - og dermed er til inspiration og læring for højskolens elever, såvel danske som internationale. Hvordan vil projektet virke? Vi modtager jævntligt henvendelser fra lokaludvalg, landsbylaug, kommunale konsulenter mv. og formoder at rigtig mange lokalsamfund er optaget af klima-og bæredygtighed, og uden tvivl savner gode bud på, hvordan der kan udvikles nye bydele der tiltrækker "mod-urbaniseringen". - Her er det vores forventning, at det ansøgte projekt, kan inspirere til at udvikle bydele på landet, som helt specifikt og skarpt henvender sig til de dele af strømningen, der ønsker at realisere et bæredygtigt liv i mere landlige omgivelser, men i moderne og komfortable boliger, med urbant præg.
 • 13. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 13 4. Interne lønudgifter Indtastning af interne lønudgifter Indtast navn Standard timesats Brutto årsløn Timetal pr. uge Beregnet timeløn Timer i projektet Overhead pct. (0-15) Total 1 - - - - - - - 0,00 2 - - - - - - - 0,00 3 - - - - - - - 0,00 4 - - - - - - - 0,00 5 - - - - - - - 0,00 6 - - - - - - - 0,00 7 - - - - - - - 0,00 8 - - - - - - - 0,00 9 - - - - - - - 0,00 10 - - - - - - - 0,00 Total 0,00 0,00 WhiteSpace
 • 14. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 14 5. Øvrige udgifter Konsulentudgifter Navn / Firma Konsulent type Hvad er konsulentens rolle? Antal timer Timepris kr. Total 1 Sunstories Visuel kommunikation Produktion af E- publikation 145,00 808,20 117.189,00 2 Træinformation Kvalitetssikring Kritisk gennemgang af tekniske informationer + kommentering 32,00 1.250,00 40.000,00 3 - - - - - 0,00 4 - - - - - 0,00 5 - - - - - 0,00 Total 157.189,00 WhiteSpace Øvrige udgifter Budgetpost Udspecificering Udgift 1 - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 6 - - - 7 - - - 8 - - - 9 - - - 10 - - - 11 - - - 12 - - - Total 0,00 WhiteSpace Udgifter til revisor Udgift Revisorudgift 5.250,00 WhiteSpace
 • 15. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 15 6. Finansiering Kilde til finansiering Beskrivelse Beløb Status for finansiering Landdistriktspuljen Autogenereret fra Ansøgt Beløb i menu 2 162.439,00 Ansøgt Egenfinansiering - 0,00 Beskriv, se vejledning ovenfor Lokale aktionsgrupper (LAG / FLAG) - 0,00 Beskriv, se vejledning ovenfor Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor Anden finansiering - - Beskriv, se vejledning ovenfor Samlet finansiering i alt 162.439,00 WhiteSpace Noter: - Egenfinansiering Projektparnerne bidrager frivilligt Ansøgt støtte fra punkt 2 skal modsvare Ansøgt støtte her i pkt. 6 Ansøgt støtte fra punkt 2 162.439,00 Ansøgt støtte fra punkt 6 162.439,00 Validering (de skal modsvare hinanden) Ja WhiteSpace De samlede udgifter skal modsvare finansieringskilderne. Finansieringskilder i alt 162.439,00 De samlede udgifter i alt 162.439,00 Validering (de skal modsvare hinanden) Ja WhiteSpace
 • 16. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 16 7. Samlet budget Alle udgifter er INKL. MOMS Samlet budget PROJEKTETS UDGIFTER Interne lønudgifter (overført fra pkt. 4) 0,00 Konsulentbistand (overført fra pkt. 5) 157.189,00 Øvrige udgifter (overført fra pkt. 5) 0,00 Revision (overført fra pkt. 5) 5.250,00 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 162.439,00 WhiteSpace PROJEKTETS FINANSIERING Landdistriktspuljen 162.439,00 Egenfinansiering 0,00 Lokale aktionsgrupper (FLAG og LAG) 0,00 Anden finansiering 0,00 SAMLET FINANSIERING I ALT 162.439,00 WhiteSpace Validering at udgifter og finansiering stemmer overens Ja WhiteSpace 8. Offentliggørelse Foreningen Grobund Brenderup og Brenderup Højskole, vil udgive en eksempelsamling der viser hvordan man kan bygge absolut bæredygtigt i et landområde. Dvs. med små fritliggende, adskillige og flytbare absolut bæredygtige huse. Vi mærker en stigende interesse for at flytte ud af de store byer, på en måde hvor man kan indrette sig efter klimadagsordenen ved at downsize boligforbruget, men samtidg leve komfortabelt ved at deles om fælles goder. I vores optik er små fortættede urbane miljøer i landområderne svaret herpå, og det vil vi hjælpe på vej med denne eksemplesamlingen. Publikationen produceres med afsæt i tre eksemplariske huse, hvor SDU i foråret 2020, beregner det totale klimaaftryk (drift og materialer) samt kommer med forslag til mest hensigtsmæssige materialevalg og forsyningsanlæg, med henblik på at respektere den estimerede plantære grænse for boliger, som er 270 kg. CO2 udledning pr. år.pr. husstand.
 • 17. AnsøgerID: 526023 - Version: 1- Dato: 3. April 2020-10:2 17 Underskrift Man skal underskrive den PDF, man modtager på e-mail. På hver side nederst i PDF'en står anført AnsøgerID, versionsnr. og tids- og datostempel for indsendelsen. Udskriver man en PDF i den venstre menu under punktet "2. Se ansøgning i PDF" står der anført nederst i PDF, at det er et udkast. Det er den PDF, der nederst er angivet med et med tids- og datostempel, der skal underskrives og indsendes til landdistriktspulje@erst.dk. Med underskrift bekræfter vi, at de afgivne oplysninger, er korrekte og retvisende. Den projektansvarlige Dato Underskrift Projektansvarlig - WhiteSpace
 • 18.
 • 19. Vedtægter.
 
 § 1 Navn og Hjemsted
 
 Foreningens navn. Grobund Brenderup - et bæredygtigt fællesskab
 Foreningen er hjemmehørende i byen Brenderup i Middelfart Kommune
 
 
 
 § 2 Formål
 
 Grobund Brenderup har som formål at arbejde for etableringen af en affaldsfri, gældfri, off-grid bydel i Brenderup, hvor det er muligt at bo og- eller udvikle bæredygtig produktion, socialøkonomi, projekter, kultur og læring. 
 
 - I samarbejde med Brenderup Højskole udvikle, oplyse samt skabe aktivitet omkring projektideen indenfor det fælles grundlag for Grobund.
 - At organisere kommende bo-og iværksættere, kulturskabere mv. i foreningen
 - Rejse kapital til at financiere køb af egnet, dvs. ikke byggemodnet jord; konstituere et system til organisering af indskud, og etablere samarbejde med Fonden Gældfri, med henblik på at denne køber og står som ejer af jorden, og udsteder brugerandele/beviser til indskyderne. 
 - Arbejde for at der opbygges en fungerende selvforvaltende og selvstyrende driftorganisation, (andelsforening) som fremadrettet kan administrere brugerandelene, og i samarbejde med Fonden Gældfri fastsætter priser på lodder.
 - Føre dialog og samarbejde med Middelfart Kommune omkring lokalplan, byggesagsprocedurer, klimaindsats, og lokaludvikling i øvrigt.
 
 Med off-grid forstås, at der ikke er byggemodnet. Dvs der er ikke indlagt kloak, el og vand
 
 Denne forening er den forening, der grundlæggende arbejder for at udvikle Grobund Brenderup, og den / de øvrige foreninger, der skal oprettes efterhånden. Dvs. f.eks. foreningen “Bosætning”, der skal administrere og fordele lodder.
 
 
 § 3. Medlemmer
 
 Stk.1.
 Som medlemmer af foreningen kan optages alle personer, som vil tage del i arbejdet med at fremme foreningens formål.
 I denne almennyttige forening er man medlem som enkeltperson. Dvs. at firmaer ikke kan være medlemmer.
 
 Stk.2.
 Medlemsskab forudsætter indbetalt kontingent og kontingentet følger kalenderåret
 
 Stk.3.
 Indmeldelse og udmeldelse sker ved at rette henvendelse herom via foreningens mail.
 
 § 4. Generalforsamling.
 
 Stk.1
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

 • 20. 
 Stk.2.
 Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal
 
 Stk. 3
 Generalforsamlingen skal annonceres overfor medlemmer, med minimum 3 ugers varsel.
 
 
 Stk. 4
 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referat 
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Foreningens årsregnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Evt
 
 Stk.5
 Alle medlemmer som møder op, og har betalt kontingent for indeværende år har en stemme. 
 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 Såfremt afstemning er nødvendig besluttes ved simpelt flertal. Der anvendes håndsoprækning, dog skriftlig afstemning, hvis det begæres. 
 
 Stk.6
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før.
 
 Stk 7.
 Indkomne forslag skal offentliggøres for foreningens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 § 5 Bestyrelse
 
 Stk.1
 Blandt medlemmerne vælges en bestyrelse på 5 personer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Således at der første gang vælges 3 for 2 år, og 2 for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
 
 
 Stk.2
 Såfremt der er frafald blandt medlemmer og begge suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling
 
 Stk.3
 Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer
 
 Stk. 4
 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og beslutter selv sine procedurer og arbejdsgange. 
 
 Stk. 5
 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Opgaver og ansvar kan uddelegeres.
 

 • 21. 
 
 
 
 § 6 Ekstraordinær generalforsamling
 
 Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen, eller 1/3 af foreningens medlemmer via skriftlig anmodning. Der skal gives varsel på min. 3 uger.
 
 Dagsorden fastsættes af bestyrelse.
 
 
 
 
 § 7 Hæftelse og tegning
 
 Ingen medlemmer hæfter personligt i relation til foreningens forpligtigelser
 
 Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer
 
 
 
 
 § 8 Opløsning
 
 Foreningen kan opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 
 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue et almennyttigt formål, indenfor Grobunds principper.
 
 
 Datering:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 22. Resultatopgørelse 01/01-2019 - 31/12-2019 Omsætning Salg af varer/ydelser u/moms -4.650,00 OMSÆTNING I ALT -4.650,00 Variable omkostninger Vareforbrug 1.448,00 VAREFORBRUG 1.448,00 VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE 1.448,00 DÆKNINGSBIDRAG I ALT -3.202,00 Administration Porto og gebyrer 2.456,00 ADMINISTRATION 2.456,00 ÅRETS RESULTAT -746,00
 • 23. Grobund Brenderup Dato: 02-04-2020 Emne: Forklaring til Regnskab posteringer 2019. Bemærk positive beløb er med – foran. Rapporten er udskrift fra Dinero regnskabs program Salg af varer/ydelser u/moms indeholder følgende poster: Kontingent 2019 100 kr. pr person Forplejning idemøde 2019 135 kr. pr person Entre besøg Bio huset 100 kr. pr person (aflyst penge er returneret) Variable omkostninger indeholder følgende poster: betaling af Forplejning idemøde 2019 returnering af Entre besøg Bio huset 100 kr. pr person Administration indeholder følgende poster: oprettelse af konto Merkur bank oprettelse af bruger netbank Gebyr for netbank. ÅRETS RESULTAT Indestående på konto på 31-12-2019
 • 24. Vedtægter for foreningen Grobund Brenderup § 1. Navn
 Foreningens navn er Grobund Brenderup (red:tilf. off-grid bydelen i xx) § 2 Hjemsted
 Foreningens hjemsted er: 
 § 3 Formål Foreningens formål er at:
 
 -Sikre udvikling af bydelen med henblik på fortløbende at reducere belastning af klima og natur. Herunder give mulighed for:
 * at eksperimentere for at understøtter gældfrihed, klimaneutralitet, off-grid og biodiversitet samt CO2 optagende arealpleje
 * samarbejde med relevante forskere og eksperter
 * formidling af erfaringer og viden, dialog og debat i form af undervisning og læring samt sociale- og kulturelle aktiviteter, såvel i bydelen som andre steder.
 
 4. Arbejde for at tiltrække og understøtte bæredygtige iværksættere til bydelen
 
 5. Samarbejde med andre aktører, som arbejder i samme retning som foreningen. F.eks. Brenderup Højskole 6. Aktivt understøtte lokalsamfundsudviklingen i området.
 
 7. Aktivt understøtte FNs verdensmål og klimamål (1.5 gr) UNEPS løbende anbefalinger, samt FNs anbefalinger vdr. biodiversitet 
 
 
 § 4 Fonden Gældfri og foreningen
 
 Stk 1.
 Areal og dertil hørende oprindelige bygninger gøres fondsejet v. Fonden Gældfri
 Der kan ikke tages lån med pant i jord eller bygninger
 
 Stk. 2
 Foreningen overtager brugsretten fra fonden som er eller bliver jordejer.
 
 
 
 
 

 • 25. § 5 Areal og bygninger anvendelse
 
 Stk. 1
 Det udstykkede areal består af 36-40 lodder a henholdsvis 200m2 og 400m2. Lodderne kan gøres fleksible, indenfor dette areal (Opdeles og lægges sammen)
 
 Stk. 2
 De på lodderne opførte boliger må ikke tilsluttes offentlig distribueret forsyning, eller afledning af spildevand
 
 Stk.3
 Boliger som opføres på lodderne skal være flytbare- eller nedtagelige, og funderes på punktfundamenter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravet om punktfundamenter
 
 Stk.4
 Der skal anvendes klimaneutrale materialer til råhuset, herunder genbrugsmaterialer, og som min. recirkulerbare materialer til energi-og vandanlæg og installationer. Bestyrelsen udarbejder vejledninger som kan anvendes 
 
 Stk.5
 Boliger skal uanset størrelse have byggetilladelse som helårsbeboelse, og tilstræbe bedst mulige energiramme (på opførelsestidspunktet) samt foreningens formål. Bestyrelsen skal tilsendes en kopi af alle myndighedsansøgninger vdr. bolig og lod
 
 
 
 § 6 Medlemmer Stk. 1 
 Som medlemmer optager bestyrelsen personer, eller virksomheder der tilslutter sig foreningens formål og erhverver et brugerbevis
 Stk. 2
 Foreningen kan optage 36 - 40 medlemmer. Stk. 3
 Et medlemsskab giver en stemme i foreningens besluttende forsamlinger, uanset antal brugerbeviser 
 
 
 
 § 7 Brugerbeviset
 
 stk.1
 Et brugerbevis giver adgang til brugsret til et lod samt fællesjord og bygninger på arealet xx
 

 • 26. 
 Stk 2 
 Et brugerbevis tilhører og gælder en person (CPR) eller et firma. (CVR nr). 
 
 Stk.3
 Et brugerbevis erhverves via foreningens venteliste, Ventelisten administreres efter først til mølleprincippet i henhold til afgivne skriftlige tilsagn.
 
 Stk 4
 Medlemmer af en indehavers husstand, kan efter foreningens fastsatte bestemmelser opnå fortrinsret på venteliste.
 
 Stk.5
 Ved indehaverens død tilfalder beviset dennes arvinger/boet, som også overtager rettigheder og forpligtigelser. Foreningen kan tilbyde at indfri beviset.
 Ved konkurs i forbindelse med virksomhedseje administreres loddet af kurator
 
 Stk.6.
 Brugerbeviset kan sælges til den person, som står øverst på foreningens venteliste.
 
 stk 7 Foreningen kan regulere brugerbevisets værdi efter to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 
 Stk 8
 Medlemmer af foreningen kan erhverve brugerbeviser uden at bosætte sig. Foreningen fastsætter regler for antallet af mulige støttebeviser, samt erhvervelse og afståen heraf, samt eventuelle forpligtigelser overfor foreningen og fællesskabet. Bestyrelsen kan kræve bebyggelse senest 3 år efter erhvervelse af brugerbevis
 
 
 
 
 § 8 Rammebetingelser
 
 Stk 1
 Regler og vedtægter omkring lodder, fællesarealer og fælles bygninger og anlæg fastsættes af foreningen og hvert medlem er ansvarlig for at efterkomme foreningens forskrifter
 
 Stk 2 Foreningen har bemyndigelse til at fastsætte:
 * Afgift/leje for brug fælles bygninger og arealer + drift heraf
 * Forhold omkring salg/køb af lodder og betingelser for brugen heraf
 * Regler for anvendelse af fælles bygninger og arealer
 * Regler for midlertidig leje/fremleje forpagtning til ikke medlemer af foreningen
 * Frasalg af foreningens ejendom. (jord og bygninger)
 * Regler for forvaltning af foreningens areal
 * Regler for hensyn til naboer og fællesskab i forbindelse med byggeri og anlæg
 
 stk 3 
 Foreningen effektuerer brugerbeviset i en individuelt tilpasset kontrakt med det enkelte medlem, hvor der fastsættes følgende:
 a) aftale om betaling af fællesudgifter
 • 27. b) aftale om betingelserne for indflytning og fraflytning.(afhændelse af lod), herunder evt. vurdering af medbragt bolig c) aftaler om eventuelle betingelser ved erhvervelse af støtte-brugerbeviser
 Aftaler skal udformes efter et princip om lige forhold
 Stk. 4
 Hvert medlem er ansvarlig for at bolig ved afhændelse af brugerbevis, flyttes, nedtages eller overdrages indenfor den af foreningen fastsatte tidsramme
 
 Stk.5
 Foreningen kan fastsætte rammer for energianlæg, cirkulation af vand og materialeranvendelse i boliger samt arealanvendelse i henhold til udviklingen af viden indenfor klima-og biodiversitetsforskning. Rammesætningen kan ikke have tilbagevirkende kraft. Eventuelle rammebetingelser skal fremgå af bilagene til brugerbeviset Stk. 6 Foreningen kan fastsætte gebyr og kontingent for optagelse på venteliste. Stk. 7 Foreningen kan oprette en særlig konto til uforudsete hændelser. 
 
 
 
 § 9 Eksklusion Stk. 1
 Hvis et medlem ikke overholder sine forpligtelser kan vedkommende få opsagt sit brugerbevis stk 2 
 Eksklusionen af et medlem og inddragelse af et brugerbevis skal indstilles af xx ? Medlemmet skal have mulighed for at fremlægge sin sag overfor bestyrelsen og kan kræve en ekstraordinær generalforsamling, dette inden 8 dage fra sin eksklusion. Der skal herefter afholdes ekstraordinær generalforsamlingen inden 14 dage. På generalforsamlingen har medlemmet mulighed for at fremlægge sin sag skriftligt.
 Eksklusion kan ikke ske uden at konfliktrådet har været inddraget stk 3 
 Et medlem der har restance til foreningen kan efter 3 rykkere med 14 dages mellemrum, få sit brugerbevis inddraget uden yderligere varsel og uden krav om ekstraordinær generalforsamling. 
 § 10 Hæftelse Foreningen hæfter kun med sin formue Bestyrelsesmedlemmer kan ikke drages økonomisk til ansvar.
 • 28. 
 § 11 generalforsamling
 
 Stk. 1
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer som ikke er bosat, samt beboere (Red. tilf: uden brugerbevis) har møde og taleret på generalforsamlingen. Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre vedtægter eller gældende lovgivning foreskriver andet. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden, men ved prøvelse af eksklusion skal afstemning ske skriftligt.
 
 Stk. 2 Den årlige generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker elektronisk til den af medlemmet oplyste mailadresse og ved dateret opslag på meddelelses-tavle på den eller de ejendomme, som foreningen forestår driften af. Det er medlemmets ansvar at foreningen har den rette mailadresse og at denne er funktionsdygtig. 
 
 Stk. 3
 Indkaldelse og opslag til ordinær generalforsamling skal ske med minimum 28 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel. Indkaldelse skal som minimum indeholde dagsorden og evt. forslag der skal behandles på generalforsamlingen.
 Stk. 4
 Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning. 5. Beretning fra kritisk revisor. 6. Regnskab 7 Budget, herunder fastsættelse af driftsbidrag mv.
 8. Forslag vdr. rammesætning og fælles bestemmelser 9. Indkomne forslag, fra bestyrelse eller medlemmer af foreningen 10. Valg af bestyrelse på 5 personer 11. Valg af 2 suppleanter. 12. Valg af ekstern revisor. 13. Valg af 2 kritiske revisorer. 14. Evt. 
 
 Stk.5
 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Med henholdsvis 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år
 Stk. 6
 Dirigenten på generalforsamlinger må ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
 

 • 29. Stk. 7
 Forslag som skal behandles på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, og være medlemmer af foreningen i hænde senest 14. dage før.
 
 Stk. 8 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i det omfang bestyrelsen er forpligtet hertil eller i øvrigt finder det hensigtsmæssigt. Såfremt 30 % af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom, skal bestyrelsen senest 8 dage efter skriftlig anmodning, mod behørig dokumentation for opfyldelse af antals krav er modtaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kopi af anmodning om ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal i dette tilfælde ske med 14–21 dages varsel 
 Stk.9 Der kan stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagtshaver har folkeregisteradresse sammen med fuldmagtsgiver. En fuldmagtshaver skal være medlem af foreningen og et medlem kan max. have een fuldmagt
 
 
 
 
 § 12 Bestyrelsen og tegningsregler Stk. 1
 Bestyrelsen vælger tre personer som tegner foreningen udadtil
 Stk 2 
 Der udpeges løbende 2 personer som varetager den daglige drift og kommunikation med såvel medlemmer som myndigheder og eksterne parter.
 
 Stk.3
 Bestyrelsen har bemyndigelse til at uddelegere alle typer opgaver, dog ikke med ansvarsfraskrivelse. Stk. 4
 Foreningen er baseret på principper om selvledelse. Det betyder:
 * at bestyrelsen skal arbejde for konsensus (kan leve med) omkring beslutninger der vedrører alle
 * rådføre sig med medlemmerne og berørte parter i særdeleshed omkring alle væsentlige forhold
 * tilskikke initiativtagere beslutnings- og bestemmelse over initiativer og projekter indenfor aftalte rammer
 * arbejde for at administrative- og ledelsesmæssige opgaver går på skift, og sikre løbende rotation blandt foreningens medlemmer i bestyrelsen
 * sikre/tilse at indgående interne som eksterne opgaver og opdrag allokeres til en ansvarshaver/tovholder
 stk 5 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv

 • 30. Stk 6 
 Alle bestyrelsesmøder er åbne med taleret for alle medlemmer + deres eventuelle husstande med folkeregisteradresse på arealet. Bestyrelsen kan undtagelsesvis begære punkter om personsager og eksklusion lukket.
 
 § 13 Regnskab og revision Stk. 1
 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret (01.01. – 31.12.). Første regnskabsår går fra… stk 2 
 Kasserer eller delegeret økonomiansvarlig har det daglige ansvar for regnskabet, og den generalforsamling valgte eksterne revisor skal til enhver tid have adgang til regnskabsmateriale, ligesom denne skal påtegne regnskabet inden forelæggelse på generalforsamling. stk 3 
 Alle budgetter og regnskaber skal være tilgængelige for gennemsyn af alle med brugerbevis, og fremsendes med indkaldelse til generalforsamlingen stk 4 
 Foreningens 2 kritiske revisorer skal have adgang til bestyrelsens materiale i sin helhed. De kritiske revisor skal på generalforsamlingen afgive beretning om hvorvidt bestyrelsen efter de kritiske revisorers vurdering i det forgangne år har arbejdet aktivt for at fremme foreningens formål, samt efterlevet beslutninger på den seneste generalforsamling. stk 5 
 De kritiske revisorer skal ligeledes oplyse, hvorvidt bestyrelsen har samarbejdet tilfredsstillende med de kritiske revisorer. 
 § 14 foreningens midler 
 Stk. 1 Alle midler og overskud skal ubeskåret gå til udvikling af brugernes rammevilkår, Stk.2
 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til drift og vedligehold af grund og areal samt konsolidering af foreningen.
 
 
 
 
 § 15 Konfliktråd
 
 Stk.1
 Foreningens første bestyrelse er forpligtiget til at oprette et konfliktråd, af uvildige personer,
 • 31. hvis opdrag er at bistå ved løsning af konflikter i foreningen.
 
 Stk.2
 Der udpeges tre uvildige medlemmer til rådet, og derefter er rådet selvsupplerende.
 
 Stk 3.
 Rådet er ulønnet udover transport og forplejning
 
 Stk.4
 Bestyrelsen er pligtigt til at involvere rådet, hvis et medlem af bestyrelsen eller min. 2 medlemmer af foreningen skriftligt kommer med tilkendegivelse heraf
 
 Stk.5.
 Rådets anbefalinger skal kundgøres skriftligt for alle medlemmer.
 § 16 Vedtægtsændringer Stk. 1
 Ændringer af vedtægter kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med min. 14 dages mellemrum og skal vedtages med ⅔ flertal af de fremmødte medlemmer.
 
 
 § 17 Opløsning stk. 1
 Foreningen Off-Grid Bydel Brenderup kan blive opløst på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal der være 2/3 deles flertal for en opløsning. Der skal derefter stemmes om hvordan en evt formue skal uddeles. Denne beslutning foregår ved simpelt flertal.
 
 Stk.2
 Ved opløsning af foreningen bortfalder retskrav på brugerbeviset uden erstatning 
 Stk.3
 Såfremt foreningen opløses og medlemmer ønsker at reetablerer sig i en nye forening under samme principper, skal evt. formue tilfalde denne forening til drift af området. Bestyrelsen består af Ole, Jettie, Jens, Gitte
 • 32. V e d k o m m u n i k a t i o n s d e s i g n e r N i n n a N y g a a r d B ø n s v i g v e j 1 , 4 7 2 0 P r æ s t ø w w w . s u n s t o r i e s . d k , m a i l @ s u n s t o r i e s . d k C V R : 2 7 3 9 9 1 8 5 T I L B U D Antal Beskrivelse Pris pr. enhed Beløb 15 Produktion af drejebog 750,00 11.250,00 60 Indkøb af fotos 500,00 30.000,00 5 Kommunikation, design, stil - forslag 750,00 3.750,00 10 Grafisk bearbejdning af statistisk materiale 750,00 7.500,00 10 Bearbejdning af foto materiale 750,00 7.500,00 15 Arkitektur skitser og konstruktionstegninger x 4 (plan/snit mm.) 750,00 11.250,00 10 møder 750,00 7.500,00 20 Grafisk opsætning af digitalt hæfte 750,00 15.000,00 Subtotal 93.750,00 Moms 23.437,50 Ialt 117.187,50 M e d v e n l i g h i l s e n N i n n a N y g a a r d Til Dato Foreningen Grobund Brenderup 24-03-2020 c/o Jettie Marianne Møller Nielsen
 • 33. Grobund Brenderup Att. Jettie Nielsen Rugårdsvej 747 5462 Morud 01-04-2020 Vedr.: Tilbud på kvalitetssikring af bygningskonstruktioner I henhold til mail-korrespondance og telefonsamtale g.d. fremsendes hermed tilbud på udarbejdelse af kvalitetssikring af bygningskonstruktioner i 3 hustyper, som opføres i projektet Grobund Brenderup. Bygningskonstruktioner kvalitetssikres i forhold til Bygningsreglementet BR18 og gældende Træhåndbøger mv. Vi kan tilbyde at udføre kvalitetssikring af tegninger og beskrivelser på alle 3 hustyper med særlig fokus på de 3-4 udvalgte konstruktioner der medtages i publikationen for kr. 40.000,- inkl. moms (32 timer a´ kr. 1.000,- ekskl. moms). Hvis der udføres konstruktioner, som vi har kritiske bemærkninger til, skal det fremgå af publikationen. Indeholdt i tilbuddet er formidling af projektet som fx nyhed på vores hjemmeside, nyhedsbrev og/eller opslag på Facebook, Instagram og Linkedin I tilbuddet er ikke indeholdt nogen former for projektering eller ingeniørberegninger, som fx statiske beregninger og energiberegninger mv. Jeg håber, at tilbuddet er i henhold til Jeres forventninger, og at denne publikation - vedrørende dette spændende projekt - bliver realiseret. Med venlig hilsen Træinformation Benny Lillelund
 • 34. 02/04/2020 20.28forespørgsel - nielsenjettie@gmail.com - Gmail Side 1 af 1https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsBnjvMRlRvNWCxNrrVLNDPGGhnwtL Skriv Indbakke 21 Stjernemarkeret Udsat Vigtigt Sendt Kladder 30 Kategorier Sociale netværk 7 Opdateringer 18 Fora Promoveringer 64 [Imap]/Drafts Jettie Der er ingen Hangouts- kontaktpersoner Find nogen Tak for din mail, det vil vi naturligvis gerne hjælpe med. Vi tilbyder dig at udføre opgaven inkl. opstart, afslutning og rapporter projektet ligger og afleveres samlet. Ønsker dig en dejlig dag. Kh Tina Med venlig hilsen Tina Berg Svendsen www.regnadm.dk Fyllestedvej 20 DK-5464 Brenderup +45 2537 9638 Find mig på LinkedIn Fra: Jettie Nielsen <nielsenjettie@gmail.com> Sendt: 29. marts 2020 19:42 Til: Info <info@regnadm.dk> Søg i mails
 • 35.
 • 36. Erklæring vdr. netværkspartnerskab
 
 
 
 Vi erklærer hermed, at vi deltager i netværkspartnerskab med foreningen Grobund Brenderup i forbindelse med projektet “Vi bygger småt og klimaneutralt” og dermed er indforstået med at bidrage til gennemførelse af projektets vidensbank efter nærmere aftale med projektkoordinator Jettie Nielsen.
 
 Netværkspartnerskabet indebærer ingen økonomiske forpligtigelser, ligesom vi som netværkspartnere ikke modtager tilskud eller honorering i forbindelse med projektets gennemførelse.
 
 
 
 
 
 Dato: _____________ 
 
 
 Organisation/virksomhed: _____________________________ CVR: _________________
 
 Underskrift: ______________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 Grobund Brenderup:
 
 Dato: _______________ Underskrift: _____________________________ CVR: ______________ 30/3/2020 Feldballe Naturelementer ApS 40553290