SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
SCHOOLS DIVISION OFFICE - MALABON CITY
PAUNANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 5
Pangalan ___________________ Baitang/Pangkat ___________ Petsa ____________
Paaralan _____________________Guro ____________________ Iskor ___________
Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Pag-aralan ang globo sa ibaba at kilalanin kung aling imahinasyong guhit ito.
A. Guhit latitude
B. Guhit longhitud
C. Ekwador
D. Prime meridian
2. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas?
A. 4° - 20° H latitud at 116° - 127° S longhitud
B. 4° - 21° H latitud at 116° - 126° S longhitud
C. 4° - 20° H latitud at 116° - 127° S longhitud
D. 4° - 21° H latitud at 116° - 127° S longhitud
3. Dahil malapit ang Pilipinas sa ekwador, ang ating klima ay tropikal, ano ang ibig
sabihin nito?
A. Tumatanggap ang Pilipinas ng tuwirang sikat ng araw
B. Katamtamang init ng araw lamang ang tinatanggap nito
C. Hindi ito nakakatanggap ng init ng araw
D. Napakalamig ng klima sa Pilipinas
4. Sinasabing Austronesyano ang ninuno ng mga Pilipino dahil sa anong
kadahilanan?
A. Pagkalat ng wika at kultura ng mga Austronesyano sa Pilipinas
B. Sa kanilang paglipat-lipat ng tirahan sa ibat ibang bahagi ng kapuluan
C. Mga natagpuang labi ng mga Austronesyano sa Taiwan at Pilipinas
D. Lahat ng nabanggit
5. Sila ang pinakamataas na antas sa lipunan, sila ang nagsisilbing puno ng
barangay, namumuno sa paggawa ng batas. Sa anong pangkat ng lipunan sila
kabilang?
A. Alipin
B. Datu
C. Timawa
D. Maharlika
6. Ano ang katangian ng lipunan noong sinaunang panahon?
A. Hindi pantay-pantay ang katayuan ng mga mamamayan
B. Pantay-pantay ang katayuan sa lipunan ng mga mamamayan noon
C. Nahahati sa dalawang antas ang lipunan noong unang panahon
D. Iisa lamang ang antas ng katayuan ng mga mamamayan sa lipunan
7. Ang mga batas ay patnubay ng mga tao upang maging maayos ang kanilang
pamayanan at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa. Ang ilan sa mga batas noon ay ang
paggalang sa datu, pagiging masipag, pagbabayad ng utang sa takdang araw at
ang pagpaslang sa kapwa ay may parusang kamatayan. Ano ang isinasaad ng
mga batas na ito?
A. Ang paggalang sa kapangyarihan at respeto sa kapwa ay lubos na mahalaga
B. Ang pagplano ng pamilya at pagbubuklod ng mag-anak ay mahalaga
C. Ang pagpapahalaga sa buhay, paggalang sa kapangyarihan, matapat at
masipag ay lubos na mahalaga
D. Ang pagbabayad ng buwis at paglilingkod sa pinuno ay lubos na mahalaga
8. Kabilang sa mga patakaran ng pamahalaang barangay ang pakikipag-ugnayan sa
ibang barangay, nagsasagawa sila ng seremonyang sanduguan bilang sagisag ng
pakikipagkaibigan at pagkakapatiran. Bakit mahalaga ang batas na nabanggit sa
buhay ng bawat unang Pilipino?
A. Dahil nagdulot ito ng kapayapaan at maunlad na pamumuhay
B. Dahil nagbigay ito ng kapayapaan dulot ng pakikipagkaibigan
C. Dahil nagdulot ito ng pagkakasundo ng mga barangay
D. Dahil nagbigay ito ng katarungan sa bawat unang Pilipino
9. Marami sa mga Piliipino ang nakikisa sa mga pagdiriwang gaya ng pagdaraos ng
pista. Ito ay nagpapatunay lamang na ____________.
A. Binibigyang-halaga ang tradisyunal na paniniwala ng mga Pilipino
B. Nagkakanya-kanya ang mga Pilipino
C. Wala itong epekto sa mga Pilipino
D. Gusto lang magsaya ng mga Pilipino
10.Ang ibig sabihin ng salitang Arabic na Islam ay pagsuko o dedikasyon kay Allah,
ang kanilang Diyos.Ilarawan ang sentro ng pag-aaral ng Islam
A. Paniniwala sa Bathala C. paniniwala na may iisang Diyos
B. Paniniwala sa mga diwata D. Pagkakaroon ng maraming Diyos
11.Maituturing na isang relihiyong islam ang pinaniniwalaan ng mga sinaunag
Pilipino. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Muslim na paniniwala ?
A. Naininiwala sa Anito C. naniniwala sa Bathala
B. Naniniwala sa Diwata D. Naniniwala kay Muhammed
12.Ang mga Pilipino ay pinahahalagahang maigi ang mga nakagawiang panlipunan
at kanilang tradisyon. Alin sa mga tradisyong ito ang ipinapakita sa larawan na
may kinalaman sa kasal?
A. Piyesta B. Pamamanhikan C. Senakulo D. Simbang Gabi
13.Kahit gaanong hirap ay tinitiis ng magulang matustusan lamang ang pagpapaaral
sa kanilang mga anak. Naniniwala ang mga magulang na sa pamamagitan ng
pagpapatapos sa kanilang mga anak sa pag-aaral ay mahahango sila sa
kahirapan at giginhawa ang uri ng kanilang pamumuhay. Anong pagpapahalaga
ang ipinapakita nito?
A. Pagpapahalaga sa kabuhayan
B. Pagpapahalaga sa relihiyon
C. Pagpapahalaga sa edukasyon
D. Pagpapahalaga sa kasal
14.Alin sa mga sumusunod ang dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol?
A. Ang pakikipagkalakalan sa Silangan
B. Mahigpit na pangangailangang magkaroon ng bagong rutang pangkalakalan
C. Ang pagpapalaganap ng kristiyanissmo
D. Lahat ng nabanggit
15.Ano ang pangunahing dahilan ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa?
A. Makipagkaibigan sa mga bansang Asyano tulad ng Pilipinas
B. Hanapin ang pulo ng pampalasa
C. Ang pakikipagkalakalan sa mga bansang Asyano
D. Ang pagpapalawig ng kristiyanismo sa bansa
16.Ano ang nagging reaksyon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol?
A. Tuwirang pagtanggi ng mga Muslim sa MIndanao at katutubo ng Hilagang
Luzon
B. Pagtutol ng mg katutubo sa pamamalakad ng mga prayle
C. Pagtanggi ng mga Espanyol na tanggapin bilang isang paring Dominikano si
Apolinario dela Cruz
D. A at B lamang
17.Alin ang nagging reaksyon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol?
A. Marami ang tumanggap sa kulturang espanyol
B. Ang pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila
C. Ang pagsang-ayon sa mga nagging patakaran ng mga Espanyol
D. Ang pakikipagkasundo ng mga Pilipino sa mga Espanyol
18-20 Pag-aralan ang time line ng mga paglalakbay ng mga Espanyol (Magellan at
Miguel lopes De Leagspi) sa Pilipinas hangngang sa pagtatatag ng Maynila at mga unang
engkwentro rito.
X_________________________________________________________________X
1519 1521 1542 1565 1571
18.Sa anong panahon dumating sa bansa si Ferdinand Magellan?
A. Mula 1519-1521 C. Mula 1542-1565
B. Mula 1521-1542 D. Mula 1565-1571
Narating ni
Magellan ang
Homonhon at
nagkaroon ng
madugong
labanan sina
Magellan at Lapu-
Lapu kung saan
napatay si
Magellan
Ipinadala sa
Pilipinas si Ruy
Lopez de
Villalobos at
nagbigay ng
pangangalang Las
Islas Filipinas sa
bansa
Narating ni Miguel
Lopez de Legaspi
ang Samar, Leyte
at Bohol at
nagsimula ang
pananakop ng
Espanya
Sinakop ni Legaspi
ang Maynila at
ginawa itong
lungsod
19.Noong 1521 sa pagdating ni Magellan sa Pilipinas, alin sa mga sumusunod ang
mahalagang nangyari?
A. Narrating ni Magellan ang Limasawa
B. Nagkaroon ng labanan ang grupo nina Magellan at Lapu-lapu kung saan
namatay si Magellan
C. Maraming mga Pilipino ang nangatakot
D. Ginanap ang kauna-unahang misa bansa
20.Ayon sa time line, kalian ginawang lungsod ni Miguel Lopez de Legaspi ang
Maynila?
A. 1521 B. 1565 C. 1571 D. 1519
21.Paano naakit ang mga Pilipino na mapalapit sa simbahan?
A. Nagdaos ng mga pagdiriwang na panrelihiyon
B. Nagkaropn ng mga tindahan sa tabi ng simbahan
C. Nagpatayo ng maraming simbahan
D. Nagpagawa ng mga plaengke at plaza
22.Masasabing ang Katolisismong ipinakilala ng mga Espanyol ay katutubong
Katolisismo dahil ang mga paniniwala nila ang ginamit kaugnay ng relihiyon tulad
ng mga sumusunod maliban sa isa, alin ito?
A. Ang Ati-Atihan tuwing Enero na nagmula sa sinaunang kaugalian ng mga Ati
na bumbaba mula sa kabundukan
B. Ang Pista ni San Isidro Labrador na nagging patron ng mga magsasaka
C. Ang pag-aalay nila kay Birhen Maria tulad ng pag-aalay sa kanilang anito at
diwata
D. Pag-aalay ng mga hayop, gulay at iba pa sa kanilang dambana
23.Ang mga Pilipino sa barangay na nasakop ng mga Espanyol ay inilipat sa mga
bagong panirahan o ang tinatawag na reduccion. Ano ang layunin nito?
A. Para pagsama-samahin sa isang pueblo ang mga pamilya mula sa malalayong
lugar
B. Para magkahiwa-hiwalay ang mga pamilya
C. Para maihanda ang mga Pilipino sa pamahalaang kolonyal
D. Para turuan ang mga katutubo ng mga batas
24.Sa paanong paraan naiba ang tributo sa encomienda?
A. Ang tributo ay isang Sistema ng pagbubuwis na maaring bayaran ng salapi,
ginto, tela
B. Ang tributo ang unang hakbang sa pagtatatag ng kolonyang Espanyol sa bansa
C. Ang tributo ay ang mga lupang ipinagkatiwala sa mga Espanyol para
pamahalaan
D. Ang tributo ay pagbubuwis samantalang ang encomienda ay pagkakatiwala ng
mga lupa sa mga Espanyol
25.Ano ang nagging kaugnayan ng kristiyanismo sa reduccion?
A. Nailipat ng tirahan ang mga pamilya sa isang pamayang tinawag na pueblo
B. Inatasan ang pagtatatag ng mga panirahan ang mga bagong binyag sa
kristiyanismo at ang mga hindi pa nabibinyagan
C. Pagtuturo ng katesismong katoliko sa mga mamamayan
D. Pagpapatupad sa sistemang polo y servicio o sapilitang paggawa
26.Ano ang naging patakaran ng sapilitang paggawa sa pagtatatag ng kolonyang
espanyol sa bansa?
A. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya, may edad na 16-60 ay
kailangang magtrabaho nang walang bayad sa loob ng 40 araw
B. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya ay babayaran ng 10 reales kada
araw sa kanilang trabaho
C. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya ay bibigyan ng sariling lupang
sakahan kapalit ng paggawa nila nang libre sa pamahalaan
D. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya ay magkakaroon ng sariling
tahanan sa loob ng publo nang libre
27.Ang ang nagging tungkulin ng mga prayle sa ilalim ng Patronato Real?
A. Pangungulekta ng buwis
B. Pagkontrol sa pagtatalaga sa matataas na puwesto sa simbahan
C. Palaganapin, panatilihin at protektahan ng simbahan ang relihiyong Romano
Katoliko
D. Lahat ng nabanggit
28.Ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pamamahala ng mga prayle?
A. Nagging sunud-sunuran na lamang ang mga Pilipino sa mga Espanyol
B. Maraming Pilipino ang natuwa at nasiyahan
C. Umunlad ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng mga Espanyol
D. Naghimagsik ang kanilang kalooban sa pamamahala ng mga prayle
29.Ang bahay-kubo ang tirahan ng mga Pilipino noon, karaniwang gawa ito sa
kawayan at nipa. Sa panahon ng Espanyol, itoy nabago, Anong bahagi ito ng
tahanan sa panahong kolonyal na kung saan nakikipagkwentuhan ang may-ari ng
bahay sa mga panauhin na matatagpuan sa likod-bahay, kalimitan ito ay yari sa
bato?
A. Antesala B. Comedor C. Azotea D. Cuarto
30.Alin ang HINDI totoo sa kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol?
A. Nakapag-aaral sa mga kolehiyo o beaterio
B. Malayang nakilalahok sa gawain sa pangangalakal
C. Nirerespeto ng lahat ng kalalakihan
D. Pinagbabawalang dumalo sa pagtitipon
31.Sino sa mga sumusunod ang pinakamababang uri ng tao sa lipunang kolonyal?
A. Pilipino (katutubong tao sa Pilipinas)
B. Peninsulares (Espanyol na isinilang sa Espanya)
C. Mestizo (produkto ng Espanyol at Pilipino)
D. Insulares ((Espanyol na isinilang sa Pilipinas)
32. Ang mga sumusunod ay impluwensya ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino
Alin ang hindi?
A. Pagdaraos ng mga pista ng patron o santo
B. Pakikipagpalitan ng produkto o pagsasagawa ng barter
C. Pag-aaral umawit, bumasa at sumulat sa paaralan
D. Pagpapatayo ng mga bahay na gawa sa bato
33. Pamahalaang dinala ng mga Muslim sa ating bansa. itinatatag ito ni Shariff Abu Bakr.
A. Pamahalaang lokal
B. Pamahalaang Barangay
C. Pamahalaang Sultanato
D. Pamahalaang Sentral
34. Kung datu ang gumagawa at nagpapatupad ng batas sa pamahalaan ng sinaunang
Pilipino. ______ naman ang nagpapatupad ng batas sa pamahalaang kolonyal.
A. Gobernador Heneral
B. Royal Audiencia
C. Residencia
D. Visitador
35. Ang mga sumusunod na pangungusap ay tumutukoy sa sistema ng kalakalan ng
sinaunang Pilipino maliban sa______.
A. Ang sistema ng kanilang pangangalakal ay barter o palitan, kung saan ang
dalawang mangangalakal ay magpapalitan lamang ng kani-kanilang mga kalakal.
B. Ang mga kalakal tulad ng seda mula sa China at mga pampaalsa ay inilululan sa
galyon. Pagdating nito sa Acapulco ipinagbibili ang mga ito sa higit na mataas na
halaga.
C. Sa huling bahagi ng panahon ng bato, naging masigla ang dayuhang kalakalan
dahil sa higit na mainam ang transportasyong pandagat. Bunga nito, napayaman
ang kulturang Pilipino dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan.
D. 3Ito ay tinuring na higit na nakasama at hindi nakabuti sa kalagayang
pangkabuhayan ng bansa.
36. Nagsagawa ang mga Espanyol ng maraming pagtatangka na sakupin at mapasuko
ang mga katutubong nasa kabundukan at naninirahan sa Mindanao. Sinu-sino ang mga
katutubong pangkat na ito?
A. Bisaya
B. Igorot
C. Muslim
D. B at C ang tamang sagot
37. Ang pag-angkin ng mga Espanyol sa kanillang mga lupain ang pangunahing dahilan
ng rebelyong ito.
A. Pakikibaka ng mga Muslim
B. Pag-aalsa ng mga magsasaka
C. Rebelyon ni Hermano Pule
D. Pag-aalsa ni Tapar
38. Anong katutubong pangkat ang ilang beses na tinangka ng mga Espanyol na magapi
subalit hindi sila nagtagumpay?
A. Bisaya
B. Cebuano
C. Ifugao
D. Muslim
39. Ano ang dahilan ng rebelyon ni Francisco Dagohoy?
A. Pangungulekta ng buwis
B. Pagtanggi na binigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid
C. Panrelihiyong pag-aalsa
D. Tinanggihan siya ng mga pinuno ng mga panrelihiyong samahan.
40. Ang mga pag-aalsa sa Pilipinas ay may ibat-ibang motibo. Sina Tamblot at Bankaw
ay may panrelihiyong motibo, Si Diego Silang ay dahil sa pagmamalabis ng mga
Espanyol at si Francisco Dagohoy ay dahil sa personal na hindi pagkakaunawaan.
Pangkalahatan, ang mga pag-aalsa na ito ay mga bigo dahil ____________
A.Walang mahusay na pinunong militar at pagkakaisa ang mga nanguna sa pag-aalsa
B.Higit na mahusay ang mga armas ng mga kalabang Espanyol kaysa sa ating mga
Pilipino
C.Kakaunti lamang ang bilang nila kesa sa mga Espanyol na mas marami
D.Hindi napapanahon ang kanilang pag-aalsa
41. Ang relihiyosong pag-aalsa ni Apolinario Dela Cruz o mas kilala bilang si Hermanong
Pule ay isa sa dahilan sa lalo pang pagpapaigting ng pantay na pagtingin sa mga paring
Espanyol at katutubo sa Pilipinas. Ano ang pangalan ng relihiyosong kapatiran na
kanyang itinatag?
A.Santisimo Nombre de Jesus
B.Confradia de San Jose
C.Beaterio dela Campaña de Jesus
D.Iglesia Filipina Independiente
42. Ano ang ginawa ng mga Pilipino upang labanan ang monopolyo ng tabako?
A. Marami ang nagkibit balikat na lamang
B. Marami ang nagging sunud-sunuran na lamang sa patakarang ito ng mga
Espanyol
C. Maraming Pilipino ang natuwa sa pamamalakad ng mga Espanyol
D. Marami ang naghimagsik ang kalooban at nag-alsa laban sa mga Espanyol
43. Sa kalakalang galyon, dumanas ng hirap ang mga Pilipino habang ang mga pinunong
Kastila ay yumaman. Kaugnay nito, ang mga Pilipino ay naging ____________.
A. Nagging mas masigasig sila sa pakikipagkalakalan
B. Masaya sila sa nangyari dahil dumami ang produktong dayuhan
C. Nagging isa sa dahilan ito ng pag-aalsa ng mga Pilipino
D. Pinili ng mga Pilipino ang sumunod na lamang
44. Ano ang kahulugan ng pilosopiyang merkantilismo?
A. Nagbigay-daan ito sa pag-aagawan sa kolonya sa bagong daigdig
B. Nasusukat sa dami ng ginto kung sino ang mamumuno sa bansa
C. Napalakas ang kapangyarihan ng mga bansang mananakop
D. Lahat ng nabanggit
45. Bunga ng pagbukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig at paglitaw ng makabagong
Filipino na tinawag na Ilustrado,
A. Nabuksan at uminit and damdaming makabayan ng mga Pilipino sa pagdating ng ilang
Espanyol na may kaisipang liberal
B. Marami ang tumanggi sa kaisipang demokratiko
C. Nagising sila sa katotohanang kailangan ang pagbabago
D. A at C lamang
46. Dahil sa malawakang pang-aabuso at katiwalian ng ilang pinunong Espanyol, maging
ang mga kakabaihan ay nakisali na sa mga pag—aalsa, ang mga sumusunod ay kanilang
naging papel maliban sa_____.
A. Natuto silang maging mensahero
B. Natuto silang maging manggagamot
C. Natuto silang maging espiya laban sa mga Espanyol
D. Natuto silang gumawa ng mga sandata at armas
47. Pag-aalsa at rebelyon ang sagot ng mga katutubong Pilipino upang iparating sa
pamahalaang kolonyal ang kanilang pagtutol sa pamamalakad sa bansa, ang pag-
aalsang ito ay may patungkol sa pangangasiwa at pagmamay-ari ng lupa?
A. Kilusang Agraryo ng 1745
B. Pag-aalsa nina Diego at Gabriela Silang
C. Pag-aalsa nj Juan Dela Cruz Palaris
D. Pag-aalsa ng Cofradia de San Jose
48. Ano ang mensahe para sa mga Espanyol ng pag-aalsa ng mga Gaddang?
A. Matutong makinig ng mga Espanyol.
B. Itigil na ang pagmamalupit sa mga Pilipino.
C. Tanggalin ang parusang kamatayan.
D. Palayain na ang mga Pilipino.
49. "No man is an island", kaya marapat lamang na tayong lahat ay makitungo nang
maayos sa ating kapwa dahil ang mabuting samahan ay nagdudulot ng pagkakaisa.
A. Mabuting pakikipagkapwa
B. Pagtangkilik sa sariling produkto
C. Mabuting saloobin sa paggawa
D. Pagtangkilik sa sariling kultura
50. Ang sustainable development ay bahagi ng isa sa ating mga gampanin bilang
mamamayan. Ano ang kahulugan nito?
A. Mabuting pakikipagkapwa
B. Pagtangkilik sa sariling produkto
C. Wastong paggamit ng likas na yaman
D. Pagtangkilik sa sariling kultura

More Related Content

Similar to PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx

Diagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptx
Diagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptxDiagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptx
Diagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptxCautES1
 
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docxDIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docxCarmehlynBalogbog
 
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Priscilla Cagas
 
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxQuarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxermapanaligan2
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docxLeteciaFonbuena4
 
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdfAP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdfjosefadrilan2
 
AP-NAT-REVIEWER.docx
AP-NAT-REVIEWER.docxAP-NAT-REVIEWER.docx
AP-NAT-REVIEWER.docxNathalieRose5
 
TALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docx
TALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docxTALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docx
TALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docxMaxMasarap1
 
AP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxAP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxmylinbano
 
Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...
Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...
Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...R Borres
 
AP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docxAP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docxLyssaApostol2
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercx
PT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercxPT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercx
PT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercxEDGIESOQUIAS1
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptxeldredlastima
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptxeldredlastima
 

Similar to PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx (20)

Diagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptx
Diagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptxDiagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptx
Diagnostic Test Araling Panlipunan 3.pptx
 
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docxDIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
DIAGNOSTIC TEST IN ARALING PANLIPUNAN.docx
 
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
Araling panliunan.docx second grading s.y. 2012 2013
 
Las 2nd qtr1
Las 2nd qtr1Las 2nd qtr1
Las 2nd qtr1
 
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docxAP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
AP 5 WITH TOS AND AK (1).docx
 
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptxQuarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
Quarter 3-Week4,-Araling Panlipunan 5.pptx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W8.docx
 
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdfAP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
AP5_q1wk6_mod6_sosyokulturalatpampolitikangpamuuhayngmgasinaunangpilipino.pdf
 
AP-NAT-REVIEWER.docx
AP-NAT-REVIEWER.docxAP-NAT-REVIEWER.docx
AP-NAT-REVIEWER.docx
 
TALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docx
TALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docxTALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docx
TALATANUNGAN-4TH-GRADE-9 PT.docx
 
AP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docxAP5_ST1_Q4.docx
AP5_ST1_Q4.docx
 
AP 5 WEEK 7.docx
AP 5 WEEK 7.docxAP 5 WEEK 7.docx
AP 5 WEEK 7.docx
 
Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...
Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...
Grade 7 (Alternative) Araling Panlipunan I - Learning Module for Effective an...
 
FILIPINO7; Q1-W1.pptx
FILIPINO7; Q1-W1.pptxFILIPINO7; Q1-W1.pptx
FILIPINO7; Q1-W1.pptx
 
AP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docxAP-8-1st-quarter.docx
AP-8-1st-quarter.docx
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q3.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q3.docxPT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q3.docx
PT_ARALING PANLIPUNAN 6_Q3.docx
 
ARPAN.docx
ARPAN.docxARPAN.docx
ARPAN.docx
 
PT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercx
PT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercxPT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercx
PT_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2.do 1st quartercx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2_K.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas_quiz2.pptx
 

Recently uploaded

Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 

Recently uploaded (20)

Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 

PRE-TEST_ARALING PANLIPUNAN 5.docx

 • 1. SCHOOLS DIVISION OFFICE - MALABON CITY PAUNANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 5 Pangalan ___________________ Baitang/Pangkat ___________ Petsa ____________ Paaralan _____________________Guro ____________________ Iskor ___________ Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Pag-aralan ang globo sa ibaba at kilalanin kung aling imahinasyong guhit ito. A. Guhit latitude B. Guhit longhitud C. Ekwador D. Prime meridian 2. Ano ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas? A. 4° - 20° H latitud at 116° - 127° S longhitud B. 4° - 21° H latitud at 116° - 126° S longhitud C. 4° - 20° H latitud at 116° - 127° S longhitud D. 4° - 21° H latitud at 116° - 127° S longhitud 3. Dahil malapit ang Pilipinas sa ekwador, ang ating klima ay tropikal, ano ang ibig sabihin nito? A. Tumatanggap ang Pilipinas ng tuwirang sikat ng araw B. Katamtamang init ng araw lamang ang tinatanggap nito C. Hindi ito nakakatanggap ng init ng araw D. Napakalamig ng klima sa Pilipinas 4. Sinasabing Austronesyano ang ninuno ng mga Pilipino dahil sa anong kadahilanan? A. Pagkalat ng wika at kultura ng mga Austronesyano sa Pilipinas B. Sa kanilang paglipat-lipat ng tirahan sa ibat ibang bahagi ng kapuluan C. Mga natagpuang labi ng mga Austronesyano sa Taiwan at Pilipinas D. Lahat ng nabanggit 5. Sila ang pinakamataas na antas sa lipunan, sila ang nagsisilbing puno ng barangay, namumuno sa paggawa ng batas. Sa anong pangkat ng lipunan sila kabilang? A. Alipin B. Datu C. Timawa D. Maharlika 6. Ano ang katangian ng lipunan noong sinaunang panahon? A. Hindi pantay-pantay ang katayuan ng mga mamamayan B. Pantay-pantay ang katayuan sa lipunan ng mga mamamayan noon C. Nahahati sa dalawang antas ang lipunan noong unang panahon D. Iisa lamang ang antas ng katayuan ng mga mamamayan sa lipunan
 • 2. 7. Ang mga batas ay patnubay ng mga tao upang maging maayos ang kanilang pamayanan at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa. Ang ilan sa mga batas noon ay ang paggalang sa datu, pagiging masipag, pagbabayad ng utang sa takdang araw at ang pagpaslang sa kapwa ay may parusang kamatayan. Ano ang isinasaad ng mga batas na ito? A. Ang paggalang sa kapangyarihan at respeto sa kapwa ay lubos na mahalaga B. Ang pagplano ng pamilya at pagbubuklod ng mag-anak ay mahalaga C. Ang pagpapahalaga sa buhay, paggalang sa kapangyarihan, matapat at masipag ay lubos na mahalaga D. Ang pagbabayad ng buwis at paglilingkod sa pinuno ay lubos na mahalaga 8. Kabilang sa mga patakaran ng pamahalaang barangay ang pakikipag-ugnayan sa ibang barangay, nagsasagawa sila ng seremonyang sanduguan bilang sagisag ng pakikipagkaibigan at pagkakapatiran. Bakit mahalaga ang batas na nabanggit sa buhay ng bawat unang Pilipino? A. Dahil nagdulot ito ng kapayapaan at maunlad na pamumuhay B. Dahil nagbigay ito ng kapayapaan dulot ng pakikipagkaibigan C. Dahil nagdulot ito ng pagkakasundo ng mga barangay D. Dahil nagbigay ito ng katarungan sa bawat unang Pilipino 9. Marami sa mga Piliipino ang nakikisa sa mga pagdiriwang gaya ng pagdaraos ng pista. Ito ay nagpapatunay lamang na ____________. A. Binibigyang-halaga ang tradisyunal na paniniwala ng mga Pilipino B. Nagkakanya-kanya ang mga Pilipino C. Wala itong epekto sa mga Pilipino D. Gusto lang magsaya ng mga Pilipino 10.Ang ibig sabihin ng salitang Arabic na Islam ay pagsuko o dedikasyon kay Allah, ang kanilang Diyos.Ilarawan ang sentro ng pag-aaral ng Islam A. Paniniwala sa Bathala C. paniniwala na may iisang Diyos B. Paniniwala sa mga diwata D. Pagkakaroon ng maraming Diyos 11.Maituturing na isang relihiyong islam ang pinaniniwalaan ng mga sinaunag Pilipino. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa Muslim na paniniwala ? A. Naininiwala sa Anito C. naniniwala sa Bathala B. Naniniwala sa Diwata D. Naniniwala kay Muhammed 12.Ang mga Pilipino ay pinahahalagahang maigi ang mga nakagawiang panlipunan at kanilang tradisyon. Alin sa mga tradisyong ito ang ipinapakita sa larawan na may kinalaman sa kasal? A. Piyesta B. Pamamanhikan C. Senakulo D. Simbang Gabi
 • 3. 13.Kahit gaanong hirap ay tinitiis ng magulang matustusan lamang ang pagpapaaral sa kanilang mga anak. Naniniwala ang mga magulang na sa pamamagitan ng pagpapatapos sa kanilang mga anak sa pag-aaral ay mahahango sila sa kahirapan at giginhawa ang uri ng kanilang pamumuhay. Anong pagpapahalaga ang ipinapakita nito? A. Pagpapahalaga sa kabuhayan B. Pagpapahalaga sa relihiyon C. Pagpapahalaga sa edukasyon D. Pagpapahalaga sa kasal 14.Alin sa mga sumusunod ang dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol? A. Ang pakikipagkalakalan sa Silangan B. Mahigpit na pangangailangang magkaroon ng bagong rutang pangkalakalan C. Ang pagpapalaganap ng kristiyanissmo D. Lahat ng nabanggit 15.Ano ang pangunahing dahilan ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa? A. Makipagkaibigan sa mga bansang Asyano tulad ng Pilipinas B. Hanapin ang pulo ng pampalasa C. Ang pakikipagkalakalan sa mga bansang Asyano D. Ang pagpapalawig ng kristiyanismo sa bansa 16.Ano ang nagging reaksyon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? A. Tuwirang pagtanggi ng mga Muslim sa MIndanao at katutubo ng Hilagang Luzon B. Pagtutol ng mg katutubo sa pamamalakad ng mga prayle C. Pagtanggi ng mga Espanyol na tanggapin bilang isang paring Dominikano si Apolinario dela Cruz D. A at B lamang 17.Alin ang nagging reaksyon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol? A. Marami ang tumanggap sa kulturang espanyol B. Ang pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila C. Ang pagsang-ayon sa mga nagging patakaran ng mga Espanyol D. Ang pakikipagkasundo ng mga Pilipino sa mga Espanyol 18-20 Pag-aralan ang time line ng mga paglalakbay ng mga Espanyol (Magellan at Miguel lopes De Leagspi) sa Pilipinas hangngang sa pagtatatag ng Maynila at mga unang engkwentro rito. X_________________________________________________________________X 1519 1521 1542 1565 1571 18.Sa anong panahon dumating sa bansa si Ferdinand Magellan? A. Mula 1519-1521 C. Mula 1542-1565 B. Mula 1521-1542 D. Mula 1565-1571 Narating ni Magellan ang Homonhon at nagkaroon ng madugong labanan sina Magellan at Lapu- Lapu kung saan napatay si Magellan Ipinadala sa Pilipinas si Ruy Lopez de Villalobos at nagbigay ng pangangalang Las Islas Filipinas sa bansa Narating ni Miguel Lopez de Legaspi ang Samar, Leyte at Bohol at nagsimula ang pananakop ng Espanya Sinakop ni Legaspi ang Maynila at ginawa itong lungsod
 • 4. 19.Noong 1521 sa pagdating ni Magellan sa Pilipinas, alin sa mga sumusunod ang mahalagang nangyari? A. Narrating ni Magellan ang Limasawa B. Nagkaroon ng labanan ang grupo nina Magellan at Lapu-lapu kung saan namatay si Magellan C. Maraming mga Pilipino ang nangatakot D. Ginanap ang kauna-unahang misa bansa 20.Ayon sa time line, kalian ginawang lungsod ni Miguel Lopez de Legaspi ang Maynila? A. 1521 B. 1565 C. 1571 D. 1519 21.Paano naakit ang mga Pilipino na mapalapit sa simbahan? A. Nagdaos ng mga pagdiriwang na panrelihiyon B. Nagkaropn ng mga tindahan sa tabi ng simbahan C. Nagpatayo ng maraming simbahan D. Nagpagawa ng mga plaengke at plaza 22.Masasabing ang Katolisismong ipinakilala ng mga Espanyol ay katutubong Katolisismo dahil ang mga paniniwala nila ang ginamit kaugnay ng relihiyon tulad ng mga sumusunod maliban sa isa, alin ito? A. Ang Ati-Atihan tuwing Enero na nagmula sa sinaunang kaugalian ng mga Ati na bumbaba mula sa kabundukan B. Ang Pista ni San Isidro Labrador na nagging patron ng mga magsasaka C. Ang pag-aalay nila kay Birhen Maria tulad ng pag-aalay sa kanilang anito at diwata D. Pag-aalay ng mga hayop, gulay at iba pa sa kanilang dambana 23.Ang mga Pilipino sa barangay na nasakop ng mga Espanyol ay inilipat sa mga bagong panirahan o ang tinatawag na reduccion. Ano ang layunin nito? A. Para pagsama-samahin sa isang pueblo ang mga pamilya mula sa malalayong lugar B. Para magkahiwa-hiwalay ang mga pamilya C. Para maihanda ang mga Pilipino sa pamahalaang kolonyal D. Para turuan ang mga katutubo ng mga batas 24.Sa paanong paraan naiba ang tributo sa encomienda? A. Ang tributo ay isang Sistema ng pagbubuwis na maaring bayaran ng salapi, ginto, tela B. Ang tributo ang unang hakbang sa pagtatatag ng kolonyang Espanyol sa bansa C. Ang tributo ay ang mga lupang ipinagkatiwala sa mga Espanyol para pamahalaan D. Ang tributo ay pagbubuwis samantalang ang encomienda ay pagkakatiwala ng mga lupa sa mga Espanyol 25.Ano ang nagging kaugnayan ng kristiyanismo sa reduccion? A. Nailipat ng tirahan ang mga pamilya sa isang pamayang tinawag na pueblo B. Inatasan ang pagtatatag ng mga panirahan ang mga bagong binyag sa kristiyanismo at ang mga hindi pa nabibinyagan C. Pagtuturo ng katesismong katoliko sa mga mamamayan D. Pagpapatupad sa sistemang polo y servicio o sapilitang paggawa
 • 5. 26.Ano ang naging patakaran ng sapilitang paggawa sa pagtatatag ng kolonyang espanyol sa bansa? A. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya, may edad na 16-60 ay kailangang magtrabaho nang walang bayad sa loob ng 40 araw B. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya ay babayaran ng 10 reales kada araw sa kanilang trabaho C. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya ay bibigyan ng sariling lupang sakahan kapalit ng paggawa nila nang libre sa pamahalaan D. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa kolonya ay magkakaroon ng sariling tahanan sa loob ng publo nang libre 27.Ang ang nagging tungkulin ng mga prayle sa ilalim ng Patronato Real? A. Pangungulekta ng buwis B. Pagkontrol sa pagtatalaga sa matataas na puwesto sa simbahan C. Palaganapin, panatilihin at protektahan ng simbahan ang relihiyong Romano Katoliko D. Lahat ng nabanggit 28.Ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pamamahala ng mga prayle? A. Nagging sunud-sunuran na lamang ang mga Pilipino sa mga Espanyol B. Maraming Pilipino ang natuwa at nasiyahan C. Umunlad ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng mga Espanyol D. Naghimagsik ang kanilang kalooban sa pamamahala ng mga prayle 29.Ang bahay-kubo ang tirahan ng mga Pilipino noon, karaniwang gawa ito sa kawayan at nipa. Sa panahon ng Espanyol, itoy nabago, Anong bahagi ito ng tahanan sa panahong kolonyal na kung saan nakikipagkwentuhan ang may-ari ng bahay sa mga panauhin na matatagpuan sa likod-bahay, kalimitan ito ay yari sa bato? A. Antesala B. Comedor C. Azotea D. Cuarto 30.Alin ang HINDI totoo sa kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol? A. Nakapag-aaral sa mga kolehiyo o beaterio B. Malayang nakilalahok sa gawain sa pangangalakal C. Nirerespeto ng lahat ng kalalakihan D. Pinagbabawalang dumalo sa pagtitipon 31.Sino sa mga sumusunod ang pinakamababang uri ng tao sa lipunang kolonyal? A. Pilipino (katutubong tao sa Pilipinas) B. Peninsulares (Espanyol na isinilang sa Espanya) C. Mestizo (produkto ng Espanyol at Pilipino) D. Insulares ((Espanyol na isinilang sa Pilipinas) 32. Ang mga sumusunod ay impluwensya ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino Alin ang hindi? A. Pagdaraos ng mga pista ng patron o santo B. Pakikipagpalitan ng produkto o pagsasagawa ng barter C. Pag-aaral umawit, bumasa at sumulat sa paaralan D. Pagpapatayo ng mga bahay na gawa sa bato 33. Pamahalaang dinala ng mga Muslim sa ating bansa. itinatatag ito ni Shariff Abu Bakr. A. Pamahalaang lokal B. Pamahalaang Barangay C. Pamahalaang Sultanato D. Pamahalaang Sentral
 • 6. 34. Kung datu ang gumagawa at nagpapatupad ng batas sa pamahalaan ng sinaunang Pilipino. ______ naman ang nagpapatupad ng batas sa pamahalaang kolonyal. A. Gobernador Heneral B. Royal Audiencia C. Residencia D. Visitador 35. Ang mga sumusunod na pangungusap ay tumutukoy sa sistema ng kalakalan ng sinaunang Pilipino maliban sa______. A. Ang sistema ng kanilang pangangalakal ay barter o palitan, kung saan ang dalawang mangangalakal ay magpapalitan lamang ng kani-kanilang mga kalakal. B. Ang mga kalakal tulad ng seda mula sa China at mga pampaalsa ay inilululan sa galyon. Pagdating nito sa Acapulco ipinagbibili ang mga ito sa higit na mataas na halaga. C. Sa huling bahagi ng panahon ng bato, naging masigla ang dayuhang kalakalan dahil sa higit na mainam ang transportasyong pandagat. Bunga nito, napayaman ang kulturang Pilipino dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. D. 3Ito ay tinuring na higit na nakasama at hindi nakabuti sa kalagayang pangkabuhayan ng bansa. 36. Nagsagawa ang mga Espanyol ng maraming pagtatangka na sakupin at mapasuko ang mga katutubong nasa kabundukan at naninirahan sa Mindanao. Sinu-sino ang mga katutubong pangkat na ito? A. Bisaya B. Igorot C. Muslim D. B at C ang tamang sagot 37. Ang pag-angkin ng mga Espanyol sa kanillang mga lupain ang pangunahing dahilan ng rebelyong ito. A. Pakikibaka ng mga Muslim B. Pag-aalsa ng mga magsasaka C. Rebelyon ni Hermano Pule D. Pag-aalsa ni Tapar 38. Anong katutubong pangkat ang ilang beses na tinangka ng mga Espanyol na magapi subalit hindi sila nagtagumpay? A. Bisaya B. Cebuano C. Ifugao D. Muslim 39. Ano ang dahilan ng rebelyon ni Francisco Dagohoy? A. Pangungulekta ng buwis B. Pagtanggi na binigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid C. Panrelihiyong pag-aalsa D. Tinanggihan siya ng mga pinuno ng mga panrelihiyong samahan. 40. Ang mga pag-aalsa sa Pilipinas ay may ibat-ibang motibo. Sina Tamblot at Bankaw ay may panrelihiyong motibo, Si Diego Silang ay dahil sa pagmamalabis ng mga Espanyol at si Francisco Dagohoy ay dahil sa personal na hindi pagkakaunawaan. Pangkalahatan, ang mga pag-aalsa na ito ay mga bigo dahil ____________ A.Walang mahusay na pinunong militar at pagkakaisa ang mga nanguna sa pag-aalsa B.Higit na mahusay ang mga armas ng mga kalabang Espanyol kaysa sa ating mga Pilipino C.Kakaunti lamang ang bilang nila kesa sa mga Espanyol na mas marami D.Hindi napapanahon ang kanilang pag-aalsa
 • 7. 41. Ang relihiyosong pag-aalsa ni Apolinario Dela Cruz o mas kilala bilang si Hermanong Pule ay isa sa dahilan sa lalo pang pagpapaigting ng pantay na pagtingin sa mga paring Espanyol at katutubo sa Pilipinas. Ano ang pangalan ng relihiyosong kapatiran na kanyang itinatag? A.Santisimo Nombre de Jesus B.Confradia de San Jose C.Beaterio dela Campaña de Jesus D.Iglesia Filipina Independiente 42. Ano ang ginawa ng mga Pilipino upang labanan ang monopolyo ng tabako? A. Marami ang nagkibit balikat na lamang B. Marami ang nagging sunud-sunuran na lamang sa patakarang ito ng mga Espanyol C. Maraming Pilipino ang natuwa sa pamamalakad ng mga Espanyol D. Marami ang naghimagsik ang kalooban at nag-alsa laban sa mga Espanyol 43. Sa kalakalang galyon, dumanas ng hirap ang mga Pilipino habang ang mga pinunong Kastila ay yumaman. Kaugnay nito, ang mga Pilipino ay naging ____________. A. Nagging mas masigasig sila sa pakikipagkalakalan B. Masaya sila sa nangyari dahil dumami ang produktong dayuhan C. Nagging isa sa dahilan ito ng pag-aalsa ng mga Pilipino D. Pinili ng mga Pilipino ang sumunod na lamang 44. Ano ang kahulugan ng pilosopiyang merkantilismo? A. Nagbigay-daan ito sa pag-aagawan sa kolonya sa bagong daigdig B. Nasusukat sa dami ng ginto kung sino ang mamumuno sa bansa C. Napalakas ang kapangyarihan ng mga bansang mananakop D. Lahat ng nabanggit 45. Bunga ng pagbukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig at paglitaw ng makabagong Filipino na tinawag na Ilustrado, A. Nabuksan at uminit and damdaming makabayan ng mga Pilipino sa pagdating ng ilang Espanyol na may kaisipang liberal B. Marami ang tumanggi sa kaisipang demokratiko C. Nagising sila sa katotohanang kailangan ang pagbabago D. A at C lamang 46. Dahil sa malawakang pang-aabuso at katiwalian ng ilang pinunong Espanyol, maging ang mga kakabaihan ay nakisali na sa mga pag—aalsa, ang mga sumusunod ay kanilang naging papel maliban sa_____. A. Natuto silang maging mensahero B. Natuto silang maging manggagamot C. Natuto silang maging espiya laban sa mga Espanyol D. Natuto silang gumawa ng mga sandata at armas 47. Pag-aalsa at rebelyon ang sagot ng mga katutubong Pilipino upang iparating sa pamahalaang kolonyal ang kanilang pagtutol sa pamamalakad sa bansa, ang pag- aalsang ito ay may patungkol sa pangangasiwa at pagmamay-ari ng lupa? A. Kilusang Agraryo ng 1745 B. Pag-aalsa nina Diego at Gabriela Silang C. Pag-aalsa nj Juan Dela Cruz Palaris D. Pag-aalsa ng Cofradia de San Jose 48. Ano ang mensahe para sa mga Espanyol ng pag-aalsa ng mga Gaddang? A. Matutong makinig ng mga Espanyol. B. Itigil na ang pagmamalupit sa mga Pilipino. C. Tanggalin ang parusang kamatayan. D. Palayain na ang mga Pilipino.
 • 8. 49. "No man is an island", kaya marapat lamang na tayong lahat ay makitungo nang maayos sa ating kapwa dahil ang mabuting samahan ay nagdudulot ng pagkakaisa. A. Mabuting pakikipagkapwa B. Pagtangkilik sa sariling produkto C. Mabuting saloobin sa paggawa D. Pagtangkilik sa sariling kultura 50. Ang sustainable development ay bahagi ng isa sa ating mga gampanin bilang mamamayan. Ano ang kahulugan nito? A. Mabuting pakikipagkapwa B. Pagtangkilik sa sariling produkto C. Wastong paggamit ng likas na yaman D. Pagtangkilik sa sariling kultura