Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de 3r i 4t d'ESO

560 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació de 3r i 4t d'ESO

 1. 1. L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA COL·LEGI SINGUERLIN CURS 2011 - 2012
 2. 2. L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DINS DEL SISTEMA EDUCATIU
 3. 3. CARACTERÍSTIQUES DE LA SECUNDÀRIA <ul><li>De caràcter obligatori (12 i 16 anys) </li></ul><ul><li>Comprèn 4 cursos acadèmics </li></ul><ul><li>Organitzat en diferents matèries (obligatòries). Oportunitat d’estudiar allò que més atrau a l’alumne (optatives i complementàries). </li></ul><ul><li>El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral. </li></ul>Objectiu interdisciplinari
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES DE LA SECUNDÀRIA: <ul><li>Autonomia i responsabilitat </li></ul><ul><li>Formació en valors : esperit de superació, voluntat, respecte, solidaritat... </li></ul><ul><li>Puntualitat </li></ul><ul><li>Entrades i sortides </li></ul><ul><li>Reutilització de llibres </li></ul><ul><li>Sortides culturals : </li></ul><ul><ul><li>1r trimestre: Arxiu Joan Maragall </li></ul></ul><ul><ul><li>2n trimestre: Auditori de Barcelona </li></ul></ul><ul><ul><li>3r trimestre: Crèdit de Síntesi (Delta de l’Ebre) i Viatge de final de curs. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>- un desenvolupament personal sòlid </li></ul><ul><li>l’adquisició d’ habilitats i de competències culturals i socials relatives </li></ul><ul><li>a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul,... </li></ul><ul><li>resoldre problemes de la vida quotidiana . </li></ul><ul><li>l'autonomia personal , la corresponsabilitat i la interdependència </li></ul><ul><li>personal </li></ul>L’ESO HA DE PERMETRE...
 6. 6. PRESENTACIÓ DE TUTORS I PROFESSORS: <ul><li>Llengua Catalana: Anna Colell (Cap d’Estudis / Tutora 1r ESO) i Verónica Riesgo </li></ul><ul><li>Llengua Castellana: Bea Campreciós </li></ul><ul><li>Llengua anlgesa: Marta Tarroja </li></ul><ul><li>Matemàtiques: Albert Ceña (Tutor de 3r d’ESO) </li></ul><ul><li>Tecnologia: Albert Ceña </li></ul><ul><li>C. Socials: Alba Garcia (Tutora de 4t d´ESO) i Anna Colell </li></ul>
 7. 7. PRESENTACIÓ DE TUTORS I PROFESSORS: <ul><li>C. Naturals: Rosa de los Inocentes </li></ul><ul><li>Educació Física: Jose Luis Barcia (Tutor 2n d’ESO) </li></ul><ul><li>Visual i Plàstica: Roxana Biglia </li></ul><ul><li>Música: Judit Padilla </li></ul><ul><li>Religió: Judit Padilla </li></ul>
 8. 8. ESTRUCTURA DELS CURSOS + Treball de Síntesi (1h) + Complementàries (5h): Musical Biblioteca Anglès oral Avenços de la ciència Taller d’expressió <ul><li>Tercer d’ESO </li></ul><ul><ul><li>Llengua Catalana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Castellana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Estrangera 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències de la naturalesa 4h: </li></ul></ul><ul><ul><li>Física i Química (2h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologia i Geologia (2h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i Història 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Física 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació per a la Ciutadania 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Música 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Plàstica 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries Optatives 2h: </li></ul></ul><ul><ul><li>Informàtica (1h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura Clàssica (1h) </li></ul></ul>
 9. 9. ESTRUCTURA DELS CURSOS +Complementàries (5h) Biblioteca Musical Avenços de la ciència Anglès Oral Tècniques d’estudi <ul><li>4rt d’ESO </li></ul><ul><ul><li>Llengua Catalana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Castellana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Estrangera 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Biologia i Geologia 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i Història 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Física 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Ètico cívica 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Optatives 3h: </li></ul></ul><ul><ul><li>Plàstica </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Física i Química </li></ul></ul><ul><ul><li>Llatí 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball de Recerca 1h </li></ul></ul>
 10. 10. NORMATIVA <ul><li>Aplicació del Reglament de Règim Intern (Decàleg de disciplina): </li></ul><ul><li>Absències: s’han d’avisar prèviament. </li></ul><ul><li>Indumentària: pírcings, arracades nens, roba d’esport, ...) </li></ul><ul><li>Tracte: Professor/a, Srta. </li></ul><ul><li>Respecte i diàleg. </li></ul><ul><li>L’assistència de les sortides és obligatòria. </li></ul>
 11. 11. SISTEMA D’AVALUACIÓ A EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO <ul><li>Com? </li></ul><ul><li>Contínua: inicial, formativa i sumativa per cursos i trimestrals. </li></ul><ul><li>Promoció – Repetició: </li></ul><ul><li>-Promoció per curs no per cicle </li></ul><ul><li>- Es tindran en compte les notes globals de cada àrea (comunes, optatives, treball de síntesi) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>- Recuperacions durant el mes de novembre de les àrees suspeses pendents del curs anterior. </li></ul><ul><li>- Recuperacions al juny de les àrees suspeses durant el curs escolar actual. Si aquestes àrees no s’aprovessin tornaran a examinar-se al setembre (abans d’iniciar el curs següent). </li></ul><ul><li>- La Junta d’Avaluació decidirà, la promoció d’un alumne amb dues o tres àrees després de veure el pes de les mateixes. </li></ul>
 13. 13. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de l'alumne/a. En especial, l’assoliment d'un bon nivelld’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de comprensió lectora, d’habilitats matemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. Així mateix, la consolidació d'un hàbit de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text. </li></ul><ul><li>El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. </li></ul>
 14. 14. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>La importància de l'aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixen les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva introducció en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de l'educació primària. </li></ul><ul><li>La identificació dels trastorns de l’aprenentatge, de la comunicació i el llenguatge i de la conducta, i la seva adequada atenció metodològica i personalitzada. </li></ul><ul><li>L'ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a l'atenció a les necessitats educatives específiques i a la diversitat dels alumnes. </li></ul>
 15. 15. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>Consolidació d’hàbits d’esforç d’estudi i disciplina </li></ul><ul><li>Desenvolupar la iniciativa personal </li></ul><ul><li>L’atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>L’acció tutorial. Orientació. </li></ul>
 16. 16. OBJECTIUS PEDAGÒGICS <ul><li>Les avaluacions censals de competències bàsiques de 6è d‘Educació Primària i de 4t d‘Educació Secundària Obligatòria aportaran dades significatives sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre cada alumne en particular i sobre cada centre educatiu. </li></ul><ul><li>L'atenció específica als alumnes amb altes capacitats, perquè puguin, dins del marc curricular establert, desenvolupar al màxim el seu talent, en benefici d’ells mateixos i dels seus companys. </li></ul>
 17. 17. CONTINUÏTAT DEL PROJECTE 1X1 <ul><li>Pissarres digitals interactives </li></ul><ul><li>Ordinadors portàtils pels alumnes </li></ul><ul><li>Connexions a la xarxa elèctrica </li></ul><ul><li>Majors recursos i intervenció de les noves tecnologies a l’aula </li></ul>
 18. 18. CANVI EN L´ORGANITZACIÓ: <ul><li>Establir una normativa </li></ul><ul><li>Canvi en la metodologia: </li></ul><ul><ul><li>Resolució d’activitats col·lectives </li></ul></ul><ul><ul><li>Es potencia el treball en grup </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Exposició de power points </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Webquest </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participació a blogs i fòrums </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació: s’afegeix la informació de les activitats virtuals, les participacions als fòrums i debats, seguiment dels blogs de l’alumnat etc </li></ul></ul>
 19. 19. QUÈ ENS PERMET? <ul><ul><ul><li>La introducció d’un recurs molt vistós i engrescador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proporciona major dinamisme en alguns continguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potència les competències digitals així com la resta de competències bàsiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet l’accés a una quantitat d’informació enorme a la qual abans no s’hi accedia amb tanta faciltat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alta implicació per part del professorat </li></ul></ul></ul>
 20. 20. POTENCIAR I PROMOCIONAR L´ANGLÈS: <ul><li>Hores de dedicació: </li></ul><ul><li>- Matèries comunes (només es parlarà amb anglès) </li></ul><ul><li>- Matèries complementàries (Science in English) </li></ul><ul><li>Preparació d’exàmens oficials (extraescolars) </li></ul>
 21. 21. 3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <ul><li>Existència de Desdoblaments / Reforços </li></ul><ul><ul><li>Atenció setmanal en les àrees de : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LLENGUA CATALANA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LLENGUA CASTELLANA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MATEMÀTIQUES </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NATURALS </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Reforços Individualitzats </li></ul><ul><ul><li>Atenció individualitzada a aquells alumnes amb dificultats educatives </li></ul></ul><ul><li>Servei Psicopedagògic del Centre </li></ul>
 22. 22. L´ACCIÓ TUTORIAL <ul><li>Orientació escolar </li></ul><ul><li>Desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Orientació académica i professional </li></ul><ul><li>Convivència i participació </li></ul>
 23. 23. ASSOLIMENT PER PART DE L´ALUMNAT DE: <ul><li>Bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita </li></ul><ul><li>Agilitat en l’ús d´estratègies i instruments de càlcul </li></ul><ul><li>L’ús d´estratègies en la resolució de problemes </li></ul><ul><li>Autonomia en l’aprenentatge </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi i de disciplina. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Desenvolupar l’esperit emprenedor, la creativitat, la participació, la iniciativa personal, la confiança en un mateix, la responsabilitat. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA </li></ul><ul><li>COL·LEGI SINGUERLÍN </li></ul><ul><li>www.singuerlin.cat </li></ul>

×