Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de 1r i 2n d'ESO

548 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació de 1r i 2n d'ESO

 1. 1. L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA COL·LEGI SINGUERLIN CURS 2011 - 2012
 2. 2. L’educació secundària obligatòria dins del sistema educatiu
 3. 3. Característiques de la Secundària <ul><li>De caràcter obligatori (12 i 16 anys) </li></ul><ul><li>Comprèn 4 cursos acadèmics </li></ul><ul><li>Organitzat en diferents matèries (obligatòries). Oportunitat d’estudiar allò que més atrau a l’alumne (optatives i complementàries). </li></ul><ul><li>El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral. </li></ul>Objectiu interdisciplinari
 4. 4. Característiques de la Secundària: <ul><li>Autonomia i responsabilitat </li></ul><ul><li>Formació en valors : esperit de superació, voluntat, respecte, solidaritat... </li></ul><ul><li>Puntualitat </li></ul><ul><li>Entrades i sortides </li></ul><ul><li>Reutilització de llibres </li></ul><ul><li>Sortides culturals : </li></ul><ul><li>-1r trimestre: Arxiu Joan Maragall (tots els cursos). </li></ul><ul><li>- 2n trimestre: Auditori de Barcelona </li></ul>
 5. 5. <ul><li>- un desenvolupament personal sòlid </li></ul><ul><li>l’adquisició d’ habilitats i de competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul,... </li></ul><ul><li>resoldre problemes de la vida quotidiana . </li></ul><ul><li>l'autonomia personal , la corresponsabilitat i la interdependència personal </li></ul>L’ESO HA DE PERMETRE...
 6. 6. Presentació de tutors i professors: <ul><li>Llengua Catalana: Anna Colell (Cap d’Estudis / Tutora 1r ESO) i Verónica Riesgo </li></ul><ul><li>Llengua Castellana: Bea Campreciós </li></ul><ul><li>Llengua Anglesa: Marta Tarroja </li></ul><ul><li>Matemàtiques: Albert Ceña (Tutor de 3r d’ESO) </li></ul><ul><li>Tecnologia: Albert Ceña </li></ul><ul><li>C. Socials: Alba Garcia (Tutora de 4t d´ESO) i Anna Colell </li></ul>
 7. 7. Presentació de tutors i professors: <ul><li>C. Naturals: Rosa de los Inocentes </li></ul><ul><li>Educació Física: Jose Luis Barcia (Tutor 2n d’ESO) </li></ul><ul><li>Visual i Plàstica: Roxana Biglia </li></ul><ul><li>Música: Judit Padilla </li></ul><ul><li>Religió: Judit Padilla </li></ul>
 8. 8. Estructura dels cursos <ul><li>Primer d’ESO </li></ul><ul><ul><li>Llengua Catalana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Castellana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Estrangera 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències de la naturalesa 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i Història 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Física 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Música 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries Optatives 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>(Expressió teatral i Expressió plàstica) </li></ul></ul>+ Treball de Síntesi (1h) + Complementàries (5h): Tècniques d’estudi Naturals en anglès Musical Biblioteca Taller d’expressió
 9. 9. Estructura dels cursos <ul><li>Segon d’ESO </li></ul><ul><ul><li>Llengua Catalana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Castellana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Estrangera 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències de la naturalesa 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i Història 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Física 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Plàstica 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries Optatives 3h </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audicions musicals, Ceràmica, Esports </li></ul></ul></ul>+ Treball de Síntesi (1h) +Complementàries (5h) Naturals en anglès Biblioteca Musical Taller d´expressió Tècniques d’estudi
 10. 10. NORMATIVA <ul><li>Aplicació del Reglament de Règim Intern (Decàleg de disciplina): </li></ul><ul><li>Absències: s’han d’avisar prèviament. </li></ul><ul><li>Indumentària: pírcings, arracades nens, roba d’esport, ...) </li></ul><ul><li>Tracte: Professor/a, Srta </li></ul><ul><li>Respecte i diàleg </li></ul><ul><li>L’assistència a les sortides és obligatòria </li></ul>
 11. 11. SISTEMA D’AVALUACIÓ A L’ESO <ul><li>Com? </li></ul><ul><li>Contínua: inicial, formativa i sumativa per cursos i trimestrals </li></ul><ul><li>Promoció – Repetició: </li></ul><ul><li>-Promoció per curs no per cicle </li></ul><ul><li>- Es tindrà en compte les notes globals de cada àrea (comunes, optatives, treball de síntesi) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>- Aprovar totes les àrees per promocionar </li></ul><ul><li>- Proves de suficiència (objectius mínims que marca el Projecte curricular) al mes de Juny després d’acabar el curs pels alumnes amb alguna àrea suspesa. </li></ul><ul><li>- La Junta d’Avaluació decidirà, la promoció d’un alumne amb dues àrees suspeses sempre que no siguin instrumentals. </li></ul>
 13. 13. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de l'alumne/a. En especial, l’assoliment d'un bon nivelld’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de comprensió lectora, d’habilitat smatemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. Així mateix, la consolidació d'un hàbit de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text. </li></ul><ul><li>El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. </li></ul>
 14. 14. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>La importància de l'aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixen les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva introducció en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de l'educació primària. </li></ul><ul><li>La identificació precoç dels trastorns de l’aprenentatge, de la comunicació i el llenguatge i de la conducta, i la seva adequada atenció metodològica i personalitzada. </li></ul><ul><li>L'ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a l'atenció a les necessitats educatives específiques i a la diversitat dels alumnes. </li></ul>
 15. 15. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>Consolidació d’hàbits d’esforç d’estudi i disciplina </li></ul><ul><li>Desenvolupar la iniciativa personal </li></ul><ul><li>L’atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>L’acció tutorial </li></ul>
 16. 16. OBJECTIUS PEDAGÒGICS <ul><li>Les avaluacions censals de competències bàsiques de 6è d'educació primària i de 4t d'educació secundària obligatòria aportaran dades significatives sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre cada alumne en particular i sobre cada centre educatiu. </li></ul><ul><li>L'atenció específica als alumnes amb altes capacitats, perquè puguin, dins del marc curricular establert, desenvolupar al màxim el seu talent, en benefici d’ells mateixos i dels seus companys. </li></ul>
 17. 17. Continuïtat del Projecte 1x1 <ul><li>Pissarres digitals interactives </li></ul><ul><li>Ordinadors portàtils pels alumnes </li></ul><ul><li>Connexions a la xarxa elèctrica </li></ul><ul><li>Majors recursos i intervenció de les noves tecnologies a l’aula </li></ul>
 18. 18. Canvi en l´organització: <ul><li>Establir una normativa </li></ul><ul><li>Canvi en la metodologia: </li></ul><ul><ul><li>Resolució d’activitats col·lectives </li></ul></ul><ul><ul><li>Es potencia el treball en grup </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Exposició de power points </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Webquest </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participació a blogs i fòrums </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació: s’afegeix la informació de les activitats virtuals, les participacions als fòrums i debats, seguiment dels blogs de l’alumnat etc. </li></ul></ul>
 19. 19. Què ens permet? <ul><ul><ul><li>La introducció d’un recurs molt vistós i engrescador. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proporciona major dinamisme en alguns continguts. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potencia les competències digitals així com la resta de competències bàsiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet l’accés a una quantitat d’informació enorme a la qual abans no s’hi accedia amb tanta facilitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alta implicació per part del professorat. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Potenciar i promocionar l’anglès: <ul><li>Hores de dedicació: </li></ul><ul><li>- Matèries comunes ( només es parlarà en anglès). </li></ul><ul><li>- Matèries complementàries (Science in English). </li></ul><ul><li>Preparació d’exàmens oficials (extraescolars). </li></ul>
 21. 21. 3. Atenció a la Diversitat <ul><li>Existència de Desdoblaments / Reforços </li></ul><ul><ul><li>Atenció setmanal en les àrees de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LLENGUA CATALANA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LLENGUA CASTELLANA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MATEMÀTIQUES </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NATURALS </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Reforços Individualitzats </li></ul><ul><ul><li>Atenció individualitzada a aquells alumnes amb dificultats educatives </li></ul></ul><ul><li>Servei Psicopedagògic del Centre </li></ul>
 22. 22. L´Acció tutorial <ul><li>Orientació escolar </li></ul><ul><li>Desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Orientació académica i professional </li></ul><ul><li>Convivència i participació </li></ul>
 23. 23. Assoliment per part de l’alumnat de: <ul><li>Bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita. </li></ul><ul><li>Agilitat en l’ús d´estratègies i instruments de càlcul </li></ul><ul><li>L’ús d’estratègies en la resolució de problemes </li></ul><ul><li>Autonomia en l’aprenentatge </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Desenvolupar i consolidar </li></ul><ul><li>hàbits d’esforç, d’estudi </li></ul><ul><li>i de disciplina. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Desenvolupar l’esperit emprenedor, la creativitat, la participació, la iniciativa personal, la confiança en un mateix, la responsabilitat. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA </li></ul><ul><li>COL·LEGI SINGUERLÍN </li></ul><ul><li>www.singuerlin.cat </li></ul>

×