More Related Content

reinamikeepatulotbsediiifilip20i-150320025129-conversion-gate01.pdf

 1. Ang morpolohiya ay isang pag- aaral o pagsusuri sa mga morpema ng isang wika at pagsasama-sama nito upang makabuo ng isang salita.
 2. Pinakamaliit ng yunit ng salita na nagtataglay ng kahulugan.
 3. 1. Morpemang ponema o makabuluhang tunog. -binubuo lamang ng ponemang /o/ at /a/ na may kahulugang taglay na nagpapakita ng kasarian.
 4. Halimbawa: o a doktor doktora propesor propesora abugado abugada Kusinero kusinera Mario Maria Ignacio Ignacia
 5. Maituturing itong malayang morpema dahil nakatatayo itong mag-isa. Halimbawa: Dagat takbo hiram puti Sulat linis bata galaw
 6. Ito’y ikinakabit sa salitang-ugat na may kahulugang taglay at matatawag ding di-malayang morpema dahil hindi nakakatayong mag-isa. Halimbawa: ma- may kahulugang taglay o pagkamayroon um- gawi o gawain
 7. Ang mga panlaping idinudugtong sa salitang-ugat ay maaaring makabuo ng salitang makangalan, makauri at makadiwa. Halimbawa: mag- + laro= maglaro (makadiwa) ma- + sipag= masipag (makauri) mag- + ama= mag-ama (makangalan)
 8. 1. Morpemang may kahulugang pangnilalaman o leksikal Ito ay binubuo ng mga pangngalan at panghalip bilang nominal, pandiwa at mga panuring pang-abay at pang-uri Hal: aso- pangngalan maganda- pang-uri
 9. 2. Morpemang may kahulugang pangkayarian Walang kahulugang taglay hanggaa’t di naisasama sa iba pang morpema. Pananda- si, sina, ng, mga, ang, ang mga, Pang-angkop- na, -ng Pang-ukol- uol sa/kay, alinsunod sa/kay, sa, ayon sa/kay Pangatnig- at, subalit, datapwa’t, ngunit
 10. 3. Derivasyonal Ito ay morpemang pinaghahanguan o pinagmulan. Hal: awit(song) = mang-aawit (singer) sulat (letter) = manunulat (writer)
 11. 4. Infleksyunal Nagagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga morpemang panlapi sa pandiwa sa iba’t ibang aspekto. Hal: kumain kumakain kakain