Opinieartikel pensioenexpert Hans van Meerten in FD

393 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opinieartikel pensioenexpert Hans van Meerten in FD

  1. 1. 14 mei 2013 © Het Financieele DagbladStandpuntoverKlijnsmamiskenningvanhaarbevoegdheidErikLutjensen HansvanMeertenSStaatssecretaris KlijnsmavanSZWheeft vorigeweekantwoordengegevenopKamervragen over hetinstemmingsrecht vandeonder-nemingsraad bijpensioenregelingen.Metdie antwoorden legtdestaatsse-cretaris uitdat deondernemingsraadinstemmingsrecht toekomt over beslui-ten vandewerkgever tot vaststellingofwijziging van de pensioenovereenkomst.Inhet FDvan 10mei reageert Minnaardhierop meteenberoep op het standpuntvan Heemskerk datdestaatssecretarisniet bevoegdzouzijn uitleg aan dewettegeven.Minnaard noemthet stuitenddat destaatssecretaris geenwetswijzigingaan-kondigt om duidelijkheid tecreëren. Ditis eengrove miskenningvan de bevoegd-heidvaneenbewindspersoon.Deaanleidingvoor de Kamervragenwaseen artikel vaneen kantoorgenootvanMinnaarden genoemde Heemskerkgezamenlijkwaarin zij beweerden dathet instemmingsrecht van de onderne-mingsraadonduidelijk geregeld zou zijn.Zijsteldendatde ondernemingsraadgeeninstemmingsrechtzou hebbenover depensioenovereenkomst bij on-derbrengingvandeze pensioenovereen-komstdoorde werkgever bij een premie-pensioeninstelling(PPI).Wij hebben dievisiebestreden.Hetinstemmingsrechtisglashelder geregeld: op grond vande Wetopdeondernemingsraden ende Pen-sioenwetheeft de ondernemingsraadinstemmingsrechtover de pensioenover-eenkomstbijonderbrenging daarvan bijeen verzekeraar of bij eenPPI.Minnaards kantoorgenoot en Heems-kerk vroegen om Kamervragen: ‘Wij zou-den het toejuichen indien viaKamervra-genkan worden bereikt dat de ministeruitspreekt dat het debedoeling isdatdeondernemingsraad instemmingsrechthoudt over de wijzigingen intrekkingvan de pensioenovereenkomst na on-derbrenging bij dePPI’. Wijvonden Ka-mervragen overbodig, de wet is immersal duidelijk. Maar bezwaarlijk vondenHet is glashelder geregeld:op grond van wet heeftondernemingsraadinstemmingsrechtwij hetookniet indien dit nogeens inKamervragenkonworden bevestigd.Endat is gebeurd.Ennu beweert Minnaard dat de staats-secretaris onduidelijkheid overhetinstemmingsrechtlaatbestaan en zelfsniet bevoegdzou zijn ominantwoordopKamervragenuiteen tezettenhoede wetbedoeldis.Volgensonszijn de enige dieonduidelijkheid veroorzakenMinnaarden Heemskerk doorhalsstarrigeenonjuiststandpuntoverde bevoegdheidvande ondernemingsraadin teblijvennemen.Mr dr Hans van Meerten is advocaatbij Clifford Chance, prof. dr ErikLutjens is advocaat bij DLA Piperen hoogleraar Pensioenrecht bij deVrije Universiteit in Amsterdam.

×