Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NRC Handelsblad: partner worden in topadvocatuur

2,078 views

Published on

NRC interviewde de managing partners van Clifford Chance en van De Brauw over de gang naar het partnership van advocaten.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NRC Handelsblad: partner worden in topadvocatuur

  1. 1. Partnerworden luktbijna nietmeerZe werken keihard voor hun droom:partner worden bij een grootadvocatenkantoor. Maar de lange wegernaar toe wordt steeds vaker nietbeloond. Senior medewerkers blijvenzitten waar ze zitten en blokkeren dedoorstroom. „Het is gekmakend. Ikkom niet verder.”1.9 27Door Nelleke KoopsZe slapen met hun Blackber-ry onder hun kussen, ken-nen zowel de vroegeschoonmaakploeg als denachtportier en hebben meer vakan-tiedagen over dan ze ooit zullen op-nemen: jonge advocaten die partnerwillen worden bij een groot advoca-tenkantoor. Ze accepteren jarenlan-ge onzekerheid, in de hoop ooit temogen meedelen in de winst en ein-delijk met de eer te kunnen strijkenin spraakmakende zaken. Maar diestatus lijkt meer en meer voorbehou-den aan een select gezelschap. Totgrote frustratie van een hele genera-tie advocaten.Traditioneel bestaan de grote kan-toren uit een grote groep stagiaires,een kleinere groep medewerkers ennog minder partners. „Door de pira-mide structuur is er in de zakelijkeadvocatuur per definitie niet genoegplek voor alle medewerkers om part-ner te worden”, zegt Merel van Deur-senvanadviesbureauLegalHighPer-formance. „Kantoren hebben het nubovendien moeilijk. De winst groeitminder hard, dus je moet aan hogereomzeteisen voldoen om partner teworden. Zeker in de vastgoed- enovernamepraktijk is dat in de huidi-ge economie lastig.”Begin deze maand schreef het En-gelse Legal Week dat het aantal part-nerbenoemingen bij de dertig groot-steBritsekantoreninheteerstekwar-taal van dit jaar met 17 procent is af-genomen.OokinNederlandlijkendecarrièreperspectieven voor jonge ad-vocaten te versomberen. Niet zozeeromdat er minder partners benoemdworden – die aantallen blijven vol-gens de kantoren zelf redelijk stabiel–alswelomdatervarenmedewerkersangstvallig stil blijven zitten, waar-doorermeerconcurrentieis.Uit cijfers van de Stand van de Ad-vocatuurblijktdathetaantaladvoca-ten bij de top-50 van kantoren vorigjaar met 87 advocaten is toegenomentot 4.526. Bij de twaalf kantoren opde Amsterdamse Zuidas werken1.927 advocaten, vergeleken met1.895 in 2011. Gemiddeld heeft eenpartner op de Zuidas vijf advocatenonder zich werken.„De mobiliteit in de advocatuur isop dit moment erg laag”, zegt ErwinBouwman van het juridische wer-ving- en selectiebureau Legal People.„Eriseengrotepoelaanseniormede-werkersdiededoorstroomblokkeertvoor de mensen daaronder.”Volgens Bouwman zijn er wel kan-toren die hun medewerkers actiefhelpen om een andere baan te vin-den, om zo „het stuwmeer aan senioradvocaten weg te werken”. Bijvoor-beeld De Brauw Blackstone West-broek, met 272 advocaten het groot-ste kantoor van Nederland. Van de110stagiairesdiehetkantooropleidtwordt zo’n driekwart medewerker.En daarvan worden er elk jaar maartwee tot vier partner.„Het aantal partners is vergelekenmet 2001 weliswaar afgenomen,maar het aantal benoemingen is ge-middeld per jaar stabiel gebleven”,zegt Martijn Snoep, managing partnervan De Brauw. „Bij ons is het up or out:een deel wordt na tien jaar partner.De rest kan of wil geen partner wor-den en verlaat ons kantoor.” Hij ont-kent dat er sprake zou zijn van een tegrote groep ervaren advocaten. „Wehelpen onze mensen ander werk tezoeken, maar die groep is de afgelo-pen jaren niet groter dan anders.”Een andere reden dat veel advoca-ten blijven zitten, is dat het steedsmoeilijker wordt om weg te gaannaarmate ze ouder worden. Het is debekende gouden kooi. Met een stag-nerende economie zijn er maar wei-nig bedrijven die zo’n hoog salarisover hebben voor een tiendejaars su-perspecialist, die alles weet van be-stuurdersaansprakelijkheid, maarBij de twaalf grote advocatenkantorenop de Amsterdamse Zuidas werken1.927 advocaten – 32 meer dan in 2011.‘Bij ons geldt hetup or out–systeem’Martijn Snoep, De Brauwniet breed inzetbaar is als bedrijfsju-rist.In theorie zijn de kantoren gebaatbij een goede doorstroom. „Steedsmeer cliënten willen bediend wor-den door de partner zelf en niet dooreen leger aan stagiaires en medewer-kers”, zegt Bouwman. En een vijf-tiendejaars medewerker is duur omin dienst te houden.Voor de grote kantoren zijn de zes-de- en zevendejaars medewerkershet meest winstgevend. Zij werkenzelfstandig, hoeven niet meer voort-durendopgeleidtewordenendever-houdingtussensalarisenuurtariefisgunstig. Daarna worden de mede-werkers duurder, terwijl het uurta-rief en de declarabele uren niet signi-ficant stijgen.Wil de medewerker in de race blij-ven dan volgen jaren van keihardwerken, tijdrovende kantooractivi-teiten,borrelenmetdejuistemensenen het in kaart brengen van vriend envijand. En dat allemaal zonder ga-rantie op een goede afloop.„Het is gekmakend”, verzucht eenelfdejaars advocaat bij een groot kan-toor.„Aldriejaarkrijgiktehorendatik op de goede weg ben, maar datmijn b usiness plan nog iets kan wor-den aangescherpt. Ik werk dag ennacht, zit in commissies, publiceerartikelen, maar ik kom niet verder.En waarom weet ik niet.”Van Deursen begeleidt in haar ad-viespraktijk regelmatig advocatendie met dezelfde problemen worste-len. Zij helpt hen om zich zo goedmogelijk te positioneren, voordat zehet ‘partnertraject’ ingaan. Goedwerk leveren, genoeg uren draaienen niet op al te veel tenen trappen isniet altijd voldoende. Naast algeme-ne criteria als een goedlopende eigenpraktijk, een mooi cliëntenbestanden juridische kwaliteit, is de internepolitiek heel belangrijk. „Grote kan-toren hebben elk hun eigen criteria.Je moet zorgen dat je zichtbaar benten dat je voldoende activiteiten ver-richt binnen kantoor naast juridischinhoudelijkwerk.Ookmoetjewetenwelke mensen je moet kennen en wiede beïnvloeders zijn. Het trajectheeft per definitie een subjectief ele-ment, een gunfactor. Een maatschapis net een huwelijk – je moet elkaarleuk vinden.”Bij De Brauw wordt vanaf het ze-vende jaar bekeken wat de kansenzijn om partner te worden en waar-aan nog gewerkt moet worden. Danwordt er een jaar gekozen waarin demedewerker opgaat voor het part-nerschap en wordt hij of zij door eenvaste commissie nauwgezet gevolgd.Die commissie komt vervolgens meteen advies aan de partnervergade-ring en daarover wordt gestemd. „Decriteria zijn binnen ons kantoor vol-ledig transparant, maar moeilijkkwantificeerbaar”,zegtSnoep.„Isie-mand goed genoeg? Daar zit een sub-jectief element in. Het moet boven-dien klikken met de andere partners,want de meesten blijven tot aan hunpensioen.”De Nederlandse vestigingen vanAngelsaksische kantoren zijn voorhun partnerbenoemingen afhanke-lijkvandeinternationalekantoorpo-litiek. Dit betekent dat partners vankantoreninopkomendeeconomieënvoorrang krijgen en dat beslissingenover nieuwe benoemingen door allepartners wereldwijd worden geno-men.„Het blijven creëren van kansenvoor jonge mensen heeft onze hoog-ste prioriteit, zegt Bas Boris Visser,managing partner van CliffordChance in Amsterdam. „Ondanksdat Clifford Chance wereldwijd min-der partners heeft benoemd, krijgenwe in Amsterdam ieder jaar toch weltwee à drie partners erbij.”Al vroeg in de carrière wordt geke-ken naar het potentieel van de mede-werkersennaarcommerciëleensoci-ale vaardigheden. Vanaf het achtstejaar wordt het serieus en zo tussen detien en twaalf jaar volgt de benoe-ming. Soms duurt het langer. „Erzijn natuurlijk wel uitzonderingen”,zegt Visser. „Maar dan wordt daaropenlijk over gesproken. Er is ook demogelijkheid dat je na tien jaar coun-sel wordt. Dat betekent dat je b usinesscase nog niet helemaal in orde is ofdat je bewust ervoor kiest om geenpartner te worden. Wij kennen geenup or out systeem.”Kleinere kantoren hebben hetvoordeel dat ze niet gebonden zijnaan vaste (internationale) criteria bijde benoeming van nieuwe partners.Gerben Smit (34) begon drie jaar ge-leden bij het Amsterdamse kantoorStek, na een carrière als bedrijfsjuristenadvocaatbijeengrootkantoor.Be-gin dit jaar werd hij partner. Dat er inzijn specialisme al drie partners wa-ren, bleek geen onoverkomelijk pro-bleem. „Als er bij een groot kantooraldrielitigationpartnerszijn(advoca-ten gespecialiseerd in het proces-recht, red.), is de kans groot dat jemoet wachten tot er een weggaatvoordat jij aan de beurt bent. Eenkleinerkantoorisflexibeler.Hetgaaterom of je een goed verhaal hebt eneen goed b usiness model.”Al tijdens zijn sollicitatie brachthij het ter sprake, maar Stek was zelfook duidelijk over de mogelijkhe-den. Vorig jaar werd hij gevraagd omeen businessplan te schrijven. „Nogeen voordeel van een klein kantoor”,zegt Smit. „Er wordt je geen wortelvoorgehouden. Als je het traject ingaat, word je in principe ook part-ner.”Structuur advocatuur is als een piramidePiramide structuur:1. Partner: deelt in de winst vanhet kantoor (ook wel aandeelhou-der, vennoot of maat)Varianten:• Volledige maatschap: winst opde grote hoop en delen door hetaantal partners of puntensysteem;hoe meer omzet je hebt gemaakt,hoe groter je aandeel in de winst.• Kostenmaatschap: je deelt allekantoorkosten, maar genereert jeeigen omzet en mag die ook hou-den (vaak toegepast door kleinerekantoren)• Salary partner of local partner:je bent in dienst en krijgt salaris,maar bent wel bij partnerverga-deringen en besluitvorming, tenzijhet gaat over geld of nieuwe be-noemingen.2. Counsel: oudere medewerkermet circa tien jaar ervaring en eeneigen praktijk, die geen partner wilworden (eindstation) of die nogmoet wachten (voorportaal)3. Senior medewerker: advocaatmet zes tot tien jaar ervaring4. Medewerker: advocaat metvier tot zes jaar ervaring5. Stagiair: drie jarige opleidingtot zelfstandig advocaatSalaris grote kantoren:1e jaars stagiair: tussen de 2.254en 3.897 bruto per maand(richtlijn Orde van Advocaten: 1ejaars 2.207 per maand)4e jaars medewerker: tussen3.198 en 5.420 bruto per maand7e jaars medewerker: tussen de4.514 en 7.800 bruto per maandCijfers:Aantal afgestudeerde rechten-studenten in 2011: 8.140De Brauw Blackstone Westbroek, het grootste advocatenkantoor van Nederland, benoemt jaarlijks twee tot drie partners – op een pool van ruim 80 medewerkers. Foto’s Peter Hilz, HH

×