Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opinieartikel FD: Nederlandse pensioensector staat met rug naar Europa

341 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opinieartikel FD: Nederlandse pensioensector staat met rug naar Europa

  1. 1. 17 mei 2014 © Het Financieele Dagblad NederlandsepensioensectorstaatmetrugnaarEuropa Keus van aantal pensioenfondsen voor België-route illustreert dat Nederland niet het beste stelsel ter wereld heeft HansvanMeerten en PascalBorsjé EE en aantal Nederlandse pensioenfondsen wil zijn pensioenregeling naar Bel- gië verhuizen. De reacties waren afhoudend. Minister Dijsselbloem van financiën vroeg zich af of dit ‘wel in het belang van de deelnemer is’. Er is in Nederland al heel lang discus- sie en onzekerheid over de inrichting van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Tegelijkertijd is er een groeiende hoe- veelheid wettelijke regels en vereisten waardoor het voor met name kleinere fondsen steeds lastiger wordt zich te handhaven. Onder dit ‘beklemmende’ Nederlandse pensioenklimaat blijkt een Belgisch fonds een ‘flexibel’ alternatief te bieden, zodat sommige werkgevers mogelijkheden zien om deze pensioen- regeling aan hun Nederlandse werkne- mers aan te bieden. Is dat in alle gevallen ook wenselijk vanuit Nederlands pensioen-technisch perspectief? Waar kan de deelnemer op rekenen als hij in België zijn pensioen onderbrengt? Bij de pensioenuitvoering door een Belgisch pensioenfonds blijft het Nederlands sociaal en arbeidsrecht gewoon van toepassing. Het Belgische prudentieel toezicht (het toezicht op de financiële soliditeit van het fonds) biedt langs andere wegen net zo goed moge- lijkheden voor een stevig en zeker pensi- oen. In het Belgische pensioenstelsel is, anders dan in Nederland, de verplichting tot bijstorting door een werkgever een fundamenteel element om pensioentoe- zeggingen te waarborgen. Bovendien heeft het EU Hof in Luxem- burg vorig jaar geoordeeld dat Europese regelgeving de lidstaten (en dus ook België) dwingt om zodanige wettelijke kaders te scheppen dat de werknemer bij faillissement van de werkgever niet met lege handen staat. Het is voor betrokkenen lastig om de zekerheden van het Belgisch pensioen- stelsel te vergelijken met die van het Ne- derlandse. De Europese Commissie en de Europese pensioen- en verzekerings- autoriteit (EIOPA) zien dit probleem al langer en streven naar een Europese standaard voor het prudentieel toezicht op alle Europese pensioenfondsen. Zo kan de EU-markt evenwichtig en trans- parant functioneren. Maar deze plannen zijn geblokkeerd, onder andere door druk van Nederland . Debeleidsmakersenhetpensioenveld zijn hier van mening dat ‘bemoeienis vanuit Brussel’ sowieso ongewenst is. Men vindt immers dat Nederland ‘het beste stelsel ter wereld’ heeft en vindt een gemeenschappelijke Europese pru- dentiële maatstaf daarom ongewenst. Het is dan ook ironisch dat dezelfde beleidsmakers die Brussel buiten de deur hebben gehouden nu plotseling zijn gealarmeerd dat men in België de Nederlandse deelnemers flexibele pensi- oenoplossingen kan aanbieden. Het wordt tijd dat het Nederlandse pensioenveld beseft dat er een Europese pensioenmarkt in ontwikkeling is, met aanbieders in andere Europese landen die kennelijk soms een passend, werk- baar en bovendien kostenefficiënt alter- natief kunnen bieden voor Nederlandse deelnemers en werkgevers. Dat is helemaal geen slecht nieuws voor het Nederlandse pensioenstelsel. Nederland heeft een enorme knowhow op pensioen- en beleggingsgebied en dus veel mogelijkheden om zelf elders in Europa optimale pensioenoplossingen aan te bieden aan buitenlandse deelne- mers. Voor het bijeenbrengen van pensioen- deelnemers om gemeenschappelijke kostenvoordelen te behalen liggen in Europa goede mogelijkheden. Daartoe is flexibiliteit, transparantie en streven naar een bestendige (Europese) norm vereist. Maar de wettelijke pensioenka- ders zijn in Nederland nog steeds over- wegend gericht op het bewaken van het bestaande stelsel. Zou een blik over de grens de beleids- makers die nu proberen de pensioenen ‘houdbaar’ te maken niet kunnen inspi- reren? In ieder geval komen de rende- menten die worden nagestreefd door de Nederlandse pensioenfondsen al lang en breed door beleggingen in Europa en in de rest van de wereld tot stand. Een goed pensioen is wat dat betreft allang een ‘in- ternationaal’ pensioen. Hans van Meerten en Pascal Borsjé zijn beiden advocaat bij Clifford Chance in Amsterdam. Bij de uitvoering door een Belgisch pensioenfonds blijft het Nederlands sociaal en arbeidsrecht gelden

×