Fd 20130708-01008006-eppa

212 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fd 20130708-01008006-eppa

  1. 1. 08 juli 2013 © Het Financieele Dagblad Nederlandsebankenenverzekeraarszetten marktplaatsvoorbedrijfsleningenop europa Ivo Bökkerink Amsterdam Nederlandse banken en verzeke- raarswerkenaaneenplanomeen Europesemarktvooronderhandse bedrijfsleningen op te tuigen. Dat zegt Joost van der Does de Wille- bois in gesprek met deze krant. Hetplanmoetervoorzorgendat kleinereenmiddelgrotebedrijven al over enkele maanden dicht bij huis een alternatief krijgen voor bankfinanciering of de uitgifte van obligaties. Tot nu toe kunnen bedrijven voor deze private place- ments eigenlijk alleen maar te- recht in de Verenigde Staten. VanderDoesdeWilleboisisals voormalig topman van Euronext Amsterdamonderandereadviseur van zakenbank NIBC, die samen metverzekeraarDeltaLloyddegro- te voorvechter is van het branche- bredeinitiatiefomvanAmsterdam hetEuropesehartvooronderhand- se bedrijfsleningen te maken. Kleinereenmiddelgrotebedrij- ven verzuchten al langere tijd dat zij bij banken nauwelijks nog aan verskapitaalkunnenkomen.Vori- ge week voorspelde kredietbeoor- delaarStandard&Poor’s(S&P)dat Europesemiddelgrotebedrijvenfi- nancieelindeverdrukkingkomen, omdat zij voor honderden miljar- den aan nieuwe leningen nodig hebben,terwijlbankendekrediet- verlening juist willen inkrimpen. Een mogelijke oplossing is het onderbrengen van bedrijfslenin- genbijinstitutionelebeleggers,de privateplacements.IndeVerenig- de Staten, waar bedrijven zich tra- ditioneelalvakertotbeleggersdan tot banken wenden voor financie- ring, gaat er in die markt voor pri- vateplacementszo’n$50mrdper jaar om. Volgens Van der Does de Wille- bois is er nu een breed Nederlands initiatiefomprivateplacementsook in Europa van de grond te krijgen. ‘AllegroteNederlandsebanken,de verzekeraars,deadvocatenkantoren CliffordChanceenAllen&Overyen de grote accountantskantoren zijn erbijbetrokken.VerderzijndeAFm, de Nederlandsche Bank en het mi- nisterievanFinanciënopdehoogte en zijn ze enthousiast om het plan meetenemennaarBrussel.’ Wil van een echte Europese markt sprake zijn, dan moeten ookDuitse,FranseenBritsepartij- en aan boord worden gehaald. De Britsevermogensbeheerderm&G, een onderdeel van Prudential, is volgensVanderDoesdeWillebois alnauwbetrokkenbijhetplan.Hij praat momenteel met enkele gro- te Duitse en Franse verzekeraars. Het isde bedoelingdat Amster- damgaatfungerenalsthuishaven van de nieuwe virtuele markt voor private placements. Van der Does de Willebois vindt het belangrijk dat het een breed Europees initi- atiefwordt.‘HetvoordeelvanAm- sterdamalsthuisbasisisdatjehet uit de politieke sfeer haalt. Frank- furt, Parijs en Londen kijken toch met argusogen naar elkaar.’ Nederlandsebankenhebbenvo- rigjaarmetledeogenmoetentoe- zienhoebedrijvenalsImtech,SBm Offshore en Fugro grote leningen onderbrachtenbijAmerikaansein- vesteerders. Daarvoor krijgen zij echterdollar-inplaatsvaneurole- ningen,methetbijbehorendevalu- tarisico. En hun nieuwe beleggers zittenopgroteafstand,ietswateen relatie kan bemoeilijken. In Euro- pa spelen andere nadelen: zo is er totnutoebijvoorbeeldgeenunifor- me leendocumentatie. maar ook eengebrekaankredietratingsenli- quiditeitzijnhindernissenomder- gelijke leningen door te verkopen aanpartijenalspensioenfondsen. Aan die problemen denken de initiatiefnemers nu een einde te maken. Zo wordt er door Clifford ChanceenAllen&Overystandaard- documentatie opgesteld om te voorkomen dat elk land of elk be- drijfmetzijneigenversiekomt.De accountants werken ook aan een procedurele checklist waardoor beleggers weten wat de kwaliteit is van de leningen die zij kopen. Ook moeten de leningen qua senioriteit evenveel bescherming krijgen als bankleningen.‘Er ko- men zo veel mogelijk waarbor- gen, zodat beleggers beschermd zijn’,aldus Van der Doesde Wille- bois. ‘maar je koopt als investeer- der straks wel een lening en geen obligatie. Het betekent dat beleg- gers echt hun huiswerk moeten doenendieperineenbedrijfmoe- ten duiken dan zij gewend zijn.’ Alshetinitiatiefnadezomervan startgaat,moetblijkeninhoeverre Nederlandsepartijenalspensioen- fondsen toehappen. Onder meer ABPheeftmeegedachtmethetplan, maarhethoudteenslagomdearm omdathetbijvoorkeuringrotereen liquidebeleggingenstapt.‘Datbie- den private placements in Europa noghelemaalniet’,alduseenwoord- voerder van ABP. ‘maar als het een florerende markt wordt, zullen we erzeker naar kijken.’ private placements onderhandse leningen zijn populair in de Vs, niet in europa coalitie Banken, verzekeraars, juristen en accountants trekken nu samen op Thuishaven amsterdam moet het hart van de nieuwe markt worden Initiatiefnemer Joost van der Does de Wille- bois: ‘Met Amsterdam als thuisbasis haal je het uit de politieke sfeer.’ Foto: peter StrelitSki/hh

×