Het Financieele Dagblad: zakelijk directeur Holland Festival over sponsor Clifford Chance

386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het Financieele Dagblad: zakelijk directeur Holland Festival over sponsor Clifford Chance

  1. 1. 11 mei 2013 © Het Financieele DagbladHet Holland Festivalzoekt hartsvriendenPodiumkunstenBertKoopmanEenkwartmeerbezoekersén meer eigen inkomsten.Dat is de ambitie van Ne-derlands internationalepodiumkunstenfestival.Een paviljoen op het Amster-damse Museumplein metdeels vrij toegankelijke podi-umkunsten voor een brederpubliek. Het iseen van de toekomstplan-nenvan zakelijk directeur Annet Lekker-kerker (48) van het Holland Festival, datditjaar van 1tot 26 juni wordt gehouden.Andere ambities zijn om binnenvijf jaar100.000 bezoekers te trekken; vorig jaarwaren dit ernog 74.000. Daarnaast wilhet festival ookeen breder financieelfundament met meereigen inkomsten.Om potentiële hoofdsponsors enandere geldschieters te strikken isbe-stuursvoorzitter Ben Noteboom vanRandstad vorig jaartoegetreden tot hetbestuur. Voorzitteris Martijn Sanders, devoormalig directeur van het Concertge-bouw, die alom gezien wordt als kampi-oen fondsenwerving. Momenteel wordthet festival gesteund door onder meerRabobank Amsterdam en advocatenkan-toor Clifford Chance, dat niet alleen zijndrukbezette partners op het Holland Fes-tival afstuurt, maar vooral detalentvollelaag professionals daaronder.Lekkerkerker: ‘De editie van 2013 teltvijftig producties. Dat zijn honderd voor-stellingen op diverse locaties. Die vor-men eenideale gelegenheid voor jongebegunstigers om onderhet genot vancocktails andere schenkers te ontmoe-ten en te netwerken.’Om de kloof tussen de grotere giftenvan de 22‘governors’ — waaronderzakenvrouw Silvia Tóth en oud-Heine-kenbestuurder Anthony Ruys — en dievan de ‘beschermers’ (€1500 per jaar) teoverbruggen zijn nu de ‘hartsvrienden’(€5000 per jaar) geïntroduceerd. Eenander nieuw initiatief isHolland FestivalYoung, dat liefhebbers tussende 25en39 jaar zeven geselecteerde voorstellin-gen voor €19 per stuk biedt. Regulieretoegangsprijzen van het festival kunnenoplopen tot €130 voor een plaats op deeerste rang bij deopera.De ‘culture of giving’ iseenkeiharderealiteit geworden. Deinternationaleprogrammering van het Holland Festivalwordt namelijk voor een deel privaat ge-financierd. Hetfestival bouwt insamen-spraak met de subsidiegevers nu aaneen eigen vermogen.Dat isnietalleenbedoeld alseen soort artistiek durfkapi-taal,het moetook als buffer fungeren.Geen overbodige luxe in een tijd waarinhet Fonds voor dePodiumkunsteneenderde minder budget beschikbaar heeftenruim de helftvan allepodiuminstel-lingen in Nederland met lege handenachterliet.Het Holland Festival noemt zichzelfeen ‘aanvullend festival’, wat wil zeggendat het voorstellingen programmeertdie voor andere podiuminstellingen terisicovol zijn. De komende festivaleditieis volgens Lekkerkerker geworteldinde Europese cultuur ‘meteen open bliknaar niet-westerse tradities en bewegin-gen’. Ze noemt de theatervoorstellingShéda, waarin de Congolese regisseurDieudonné Niangouna een plek creëertdie dienstdoet ‘alstoevluchtsoord naeen apocalyps’.Een andere nog onbe-kende naam isdie van de Braziliaansechoreograaf BrunoBeltrão, opgegroeidmet de Zuid-Amerikaanse streetdanceen gevormd in de hedendaagse dans.Zijn voorstelling heeft de veelbelovendenaamCRACKz(Dançamorta). Een op-merkelijke multiculturele muziekpro-ductie isElGusto–KashbaBlues,vaneen groep krasse knarren met een passievoor de ‘chaabi’: aanstekelijke volksmu-ziek met invloeden uit Noord-Afrika, An-dalusië en het Midden-Oosten.De avontuurlijke programmeringkomt uit de koker van artistiek directeurPierre Audi, die ook artistiek directeurbij De Nederlandse Opera is.Een groteproductie opde plankenbrengen kostalsneleen halfmiljoen euro. Omde kos-ten vande programmeringtedrukkenis steeds vaker sprake vancoproductiesmet andere grote festivals,zoalsdie inAvignon,Beiteddine (Libanon), Brusselen Manchester.Metnog drie weken te gaanis zo’n60% vande 75.000 kaarten verkocht.‘Ci-tydressing’ — hetplaatsenvanvlaggenopmarkante plaatseninAmsterdam —blijkt ookincrisistijd effectief.Maar zaldit hetHolland Festivallukken, omeenkwart méérpubliek tetrekken? Het fes-tival,dat jaarlijks een halfmiljoeneuroinvesteert inmarketing,kamptmeteenelitair imago.De onbekende voorstel-lingenvan buitenlandse makelijbiedenhetpubliek weinighouvast.Ookhogeropgeleiden willenweleens een avondtoegankelijk vermaak.Lekkerkerker steltdaar enthousi-asme en gedrevenheid tegenover.‘Depodiumkunstenvormeneen onmisbaarbestanddeel vanhetleven’, vindt ze.‘Zetonenonsmens-en wereldbeelden dieonze blik veranderen en verrijken.’Bert Koopman is medewerker kunst.BudgetHollandFestival2013Subsidieministerievan oCW€ 3,1 mlnSubsidiegemeenteAmsterdam€ 0,7 mlnPublieks-inkomsten€ 0,8 mlnSponsors,donateurs,fondsen€ 1,6 mlnTotaal€ 6,2 mlnDe multimedialeopera Sunken Gardenis op het HollandFestival inmiddelsuitverkocht.Foto: ENo DESIGNAnnet Lekkerkerker,zakelijk directeur vanhet Holland Festival.Foto: MArk vAN DEr ZouW

×