Alternatievefinancierings­bronnen voormidcapsDe vloed aan nieuwe regelgeving voor    Om financiële bestuurders meer  ...
tekst Jeroen de BruinMark Huddlestone                           Jurgen van der Meeraanzienlijke...
doorgaans niet in dit segment met de   middel”, zegt Jurgen van der Meer,     moeten besteden aan voorbereiding   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CFO Magazine: Mark Huddlestone en Jurgen van der Meer over alternatieve financieringsbronnen

383 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CFO Magazine: Mark Huddlestone en Jurgen van der Meer over alternatieve financieringsbronnen

 1. 1. Alternatievefinancierings­bronnen voormidcapsDe vloed aan nieuwe regelgeving voor Om financiële bestuurders meer wordt, leiden tot een beweging inbanken, waaronder de regels die voort- wegwijs te maken in deze ‘nieuwe de richting van het Amerikaansevloeien uit het Bazel III-akkoord, leidt wereld’ houden experts van het ‘disintermediation’-model. Som- internationale advocatenkantoor mige partijen vinden de opkomsttot krapte in de traditionele kredietver- Clifford Chance de twee laatst- van de Europese private placement-lening aan bedrijven. Middelgrote be- genoemde alternatieve financie- markt zelfs een onvermijdelijkedrijven lijken door deze ontwikkelingen ringsbronnen tegen het licht. Bij ontwikkeling. Private placementsgeraakt te worden; banken zijn terug- deze financieringsbronnen kan de – onderhandse leningen – omzeilenhoudender geworden in (langlopende) ‘huisbank’ in bepaalde gevallen nog de publieke markten en dienen als steeds een rol spelen. een financieringsinstrument dat hetkredietverstrekking aan midcaps. Het midden houdt tussen een obligatiegevolg is een zoektocht naar alternatievefinancieringsbronnen en -methoden die Eerste alternatief: en een banklening. De bestaande documentatie voor de Amerikaansede traditionele bancaire markt omzeilen. private placements USPP-markten en de goedlopendeMaar niet elke onderneming is even Een aantal Nederlandse bedrijven Duitse Schuldscheinmarkt kunnenbekend met deze alternatieven, zoals zoekt zijn heil in de Amerikaanse een leidraad zijn voor een Neder- private placement-markt (USPP). In lands model.venture capital, leveranciers­ rediet, k tegenstelling tot de Europese marktcrowdfunding, reverse factoring,informeel krediet, asset based financing, vindt in Amerika een ruime meer- Nederlandse derheid van de schuldfinancieringprivate placements en publieke van bedrijven plaats via de kapitaal- institutionele beleggersobligatie-uitgiften. markten, waaronder USPP. De krimp Opvallend is dat een derde van de van Europese banken en het feit dat uitgevende instellingen van USPP’s langlopend krediet steeds duurder op dit moment uit Europa komt. De32 CFO april-mei-juni 2013
 2. 2. tekst Jeroen de BruinMark Huddlestone Jurgen van der Meeraanzienlijke bedragen die de grote voorwaarts betekenen in het oplos- nancier veel meer, en eerder, contactEuropese bedrijven ophalen buiten sen van de financieringsproblemen heeft met het gefinancierde bedrijf.”het continent, doen de vraag rijzen van Nederlandse bedrijven”, steltof de kapitaalmarkten op lokaal ni- Mark Huddlestone, hoofd Bank­ Rendementveau wel adequaat functioneren. Bo- ing & Finance bij Clifford Chance.vendien moeten de opgehaalde dol- Volgens kredietbeoordelaar Moody’s De mindere mate van liquiditeit vanlars vaak via allerlei swaps weer in hebben vermogensbeheerders van Nederlandse onderhandse lenin-euro’s worden omgezet. Daarnaast is institutionele beleggers een unieke gen is in de praktijk vergelijkbaarer sprake van een paradoxale situatie kans om rechtstreeks te lenen aan met USPP’s. De USPP-investeerderswaarin Nederlandse bedrijven bin- bedrijven. Tot die conclusie komt de – waaronder Nederlandse instituti-nen Nederland moeilijk langlopende kredietbeoordelaar in zijn rapport onele beleggers – worden namelijkleningen vinden, terwijl pensioen- ‘Select Asset Managers Benefit from veelal getypeerd als ‘buy-and-hold’-fondsen met de turbulentie van pu- European Bank Deleveraging’. Maar investeerders. Ook heerst nog welblieke kapitaalmarkten kampen. Een tot nu toe veronderstellen sommige eens de gedachte dat het rendementgroter deel van de 800 miljard euro institutionele beleggers een aantal op onderhandse leningen te geringaan Nederlands pensioenvermogen nadelen bij rechtstreeks financieren, is. Toch vindt een aantal institutio-zou binnenslands geïnvesteerd kun- zoals een hoger risico ten opzichte nele beleggers onderhandse leningennen worden door het te beleggen van andere beleggingsmogelijkhe- een interessante belegging. Moody’smet behulp van private placements. den, een gebrek aan liquiditeit, een stelt in zijn rapport dat het ren-De Nederlandse Pensioenwet vormt onaantrekkelijk rendement en een dement op onderhandse leningenbijvoorbeeld als zodanig geen belem- gebrek aan kennis en capaciteit om hoger is dan dat van bijvoorbeeldmering voor private placements. leningen te structureren en beheren. obligaties die via de publieke kapi-Uiteraard is het voor institutionele Of dit daadwerkelijk nadelen betreft, taalmarkt worden uitgegeven. Daarbeleggers van belang om toekomsti- is echter maar de vraag. zit een logica achter.ge inkomsten en uitgaven op elkaar De geldverstrekker kan een liquidi-te laten aansluiten. Het is echter Contact tussen financier teitsopslag in rekening brengen, om-niet verboden deels te beleggen in dat het instrument minder liquideminder liquide investeringen, zoals en bedrijf is dan een genoteerde obligatie.onderhandse leningen. Studies hebben inzichtelijk gemaakt Daarnaast is het documentatiepro- dat investeren in USPP’s minder risi- ces voor de onderhandse lening (enRapport Moody’s covol kan zijn dan investeren in pu- de toepasselijke regels) eenvoudiger bliekelijk verhandelde obligaties met dan bijvoorbeeld een publieke uitgif-“Onderhands uitlenen aan middel- een rating. Huddlestone: “Het risico te van obligaties, zodat de kosten diegrote bedrijven is voor de Nederland- wordt ook verlaagd door leningsdo- normaliter door het bedrijf gedragense institutionele belegger een kleine cumentatie met bepalingen die er- worden, lager zullen uitvallen. Destap, maar zou een grote sprong voor zorgen dat een rechtstreekse fi- institutionele belegger concurreert april-mei-juni 2013 CFO 33
 3. 3. doorgaans niet in dit segment met de middel”, zegt Jurgen van der Meer, moeten besteden aan voorbereiding traditionele bank, die wellicht lagere specialist op het gebied van kapi- van de uitgifte en de ‘marketing’ van rentetarieven aanbiedt voor ban- taalmarktfinanciering bij Clifford de obligaties. Er zullen road shows caire leningen, maar anderzijds het Chance. “Deze markt voor bedrijfs- en beauty parades moeten worden bedrijf ook verplicht andere diensten obligaties kent een grote verschei- georganiseerd om investeerders te van de bank af te nemen, waarmee denheid in looptijden, valuta’s en interesseren. Dat zal niet veel anders de bank aanvullende inkomsten rentevoeten, geografische spreiding zijn dan bij private placements. Wat verdient. Aan de andere kant is het en ‘investor communities’. Daar- er echter in de regel ook bij komt kij- bedrijf dat een onderhandse lening mee kan een potentieel grote groep ken, zijn verregaande publicatie- en aangaat vaak goedkoper uit, omdat investeerders worden bereikt.” informatieverplichtingen. De meeste het bijvoorbeeld geen dollarfinan- De publieke obligatie-emissie, het beurzen vereisen een prospectus met ciering hoeft aan te trekken – zoals woord zegt het al, onderscheidt zich (financiële) informatie over het be- het geval is bij USPP’s – en dus ook dan ook met name in het aantal drijf en veelal ook IRFS-rapportage. geen risicovolle valutaswaps hoeft af investeerders dat deelneemt aan Van der Meer: “Hoewel de obliga- te sluiten. de financiering. Hier zitten grote tievoorwaarden omwille van de ver- voordelen aan, met name bij een handelbaarheid relatief eenvoudig Kennis en capaciteit schaarse markt en honger naar en beknopt zullen zijn, zal er in het rendement. Het gevolg is wel dat het opstellen van het prospectus aardig Bij de meeste institutionele beleg- bedrijf als het ware ‘publiek gaat’. wat tijd en moeite gaan zitten. Voor gers zal de kennis en capaciteit om bedrijven met een uitgebreide jaar- leningen te verstrekken, te beoor- Publiek versus privaat verslaggeving zal een groot gedeelte delen, te structureren en te beheren van de klus in dat kader wellicht al ontbreken. Moody’s heeft dit in zijn Professionele investeerders – de geklaard zijn. Voor kleinere bedrij- rapport ook als een struikelblok retail bedrijfsobligatie staat in Ne- ven kan de overhead hier te groot benoemd. Huddlestone: “Hier zijn derland, in tegenstelling tot andere worden. Om deze reden hebben echter oplossingen voor te beden- landen, nog in de kinderschoenen diverse beurzen alternatieve markt- ken: de institutionele belegger kan en gezien de steeds verdergaande be- segmenten gecreëerd met een lichter zelf investeren in het opbouwen leggersbescherming zal dat voorlopig disclosure-regime.” van een dergelijke capaciteit, andere ook nog wel zo blijven – zullen veelal institutionele beleggers inschakelen een notering eisen; veelal is liquidi- Rol banken die deze capaciteit wel hebben, of de teit gevraagd om de obligaties even- hulp van banken inroepen. Onder- tueel te kunnen verkopen en om ze Net als bij private placements heb- handse leningen kunnen ook heel te kunnen waarderen. Met een of- ben banken bij publieke obligatie- goed naast de door de bank verstrekte ficiële notering zullen de obligaties emissies nog steeds een rol. Banken werkkapitaalfinanciering bestaan. In in beginsel in de secundaire markt die een uitgebreid afzetkanaal heb- dat geval kan de institutionele beleg- verhandelbaar zijn. Van der Meer: ben of een goed ‘syndicate’, zullen ger meevaren op de kennis en kunde “Financiering door middel van obli- in staat zijn tegen de juiste voor- van de bankier die zorg draagt voor gaties betekent dat het bedrijf finan- waarden de obligaties bij hun klan- het structureren, documenteren en ciers kan hebben die het niet kent en ten of die van de syndicaatsleden te eventueel zelfs beheren van de fi- waarmee het geen bestaande relatie plaatsen. Daarnaast kan de bank een nanciering. Wij geloven daarom dat heeft. Zolang het bedrijf de rente en rol spelen bij de structurering. Een de veronderstelde nadelen of belem- aflossing netjes op tijd betaalt, is het obligatie-uitgifte vereist in de regel meringen voor onderhands uitlenen daarmee verlost van bemoeizuchtige een zeker volume. Voor kleinere be- door institutionele beleggers niet op investeerders. Bij betalingsproble- drijven kan dit instrument dan ook harde feiten zijn gebaseerd.” men zal het echter wel even duren een maatje te groot lijken. De bank voordat alle obligatiehouders aan kan echter een rol spelen bij de bun- Tweede alternatief: tafel zitten. Daarbij bevatten de deling van een reeks kleinere uitgif- obligatievoorwaarden in de regel wel ten. Daar is een beproefde techniek publieke obligatie- bepalingen dat de meerderheid de voor. emissies minderheid kan binden.” Het moge duidelijk zijn dat er geen ‘one size fits all’-oplossing is voor Naar Amerikaans voorbeeld kan ook Prospectusregels het financieringsgat dat de banken een ander kapitaalmarktproduct al- zullen achterlaten. De keuze zal af- ternatieve financiering verschaffen: Bij een uitgifte van obligaties op hangen van veel factoren, zoals de de publieke obligatie-emissie. “Voor de meer volwassen en gereguleerde grootte van de financieringsbehoef- de grote Nederlandse bedrijven kapitaalmarkten zal het manage- te, de strategie en de capaciteit n is deze vorm reeds een beproefd ment van het bedrijf aardig wat tijd34 CFO april-mei-juni 2013

×