Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

SAP Benchmark Rapport de CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
De CFO als wegbereider
naar een wendbare organisatie
Benchmark future proof
financieel management
Ondernemen is tegenwoordig een
repeterende reactietest. Markten, klant-
voorkeuren, verkoopkanalen en overheids-
voorschri...
Inhoud
De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie
	Managementsamenvatting
	 Inleiding
1	 Trends en ontwikkelinge...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Top 20
Top 20
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

SAP Benchmark Rapport de CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie

 1. 1. De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie Benchmark future proof financieel management
 2. 2. Ondernemen is tegenwoordig een repeterende reactietest. Markten, klant- voorkeuren, verkoopkanalen en overheids- voorschriften veranderen voortdurend. Bovendien wordt het werkveld steeds internationaler. Dat alles vraagt om een wendbare organisatie. Welke rol is daarbij weggelegd voor de CFO’s en zijn ze in staat om de wegbereider te zijn naar een wendbare organisatie? Die vragen staan centraal in dit rapport over de benchmark die in opdracht van SAP is uitgevoerd onder financieel verantwoordelijken bij middel- grote ondernemingen die internationaal ondernemen. Het aanpassingsvermogen van organisaties wordt sterk bepaald door de flexibiliteit waarmee bedrijfsprocessen zijn aan te passen of te vernieuwen. Nu de time-to- market ultrakort is, moet het uitrollen van productinnovaties zowel organisatorisch als technologisch goed aangestuurd worden. Daarnaast is het belangrijk dat real-time informatie beschikbaar is om controle te houden op de winstgevendheid, risico’s te beperken en betrouwbare voorspellingen te doen over de ontwikkeling van de markt. De resultaten van deze benchmark over ‘future proof’ ondernemen, bieden u de mogelijkheid om de situatie en wensen bij uw bedrijf te vergelijken met die van branchegenoten. Een uniek ‘kijkje in de keuken’ dus. Dit rapport helpt u om beslis- singen over innovatie te onderbouwen met als doel uw marktpositie te versterken, uw groeiambities te realiseren en de complexiteit van uw ICT te reduceren. Uiteraard bedanken we alle respondenten hartelijk voor hun deelname aan het onder- zoek. En tot slot wens ik u veel inspiratie toe bij het doornemen van het rapport. Pino Spadaro, SAP Nederland Mei 2015 Voorwoord De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie
 3. 3. Inhoud De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie Managementsamenvatting Inleiding 1 Trends en ontwikkelingen – 8 Gros van de bedrijven ziet groeikansen – 8 Ook een stijgende curve in de succesratio – 8 Inspelen op economische groei en aantrekkende concurrentie – 9 2 Risico’s en knelpunten – 10 Industriële sector redelijk positief over bedrijfscontinuïteit – 10 Groeistrategie dominant in alle sectoren – 10 Focus op innoveren maar minder op flexibiliseren – 11 Grote veranderingsbereidheid maar starre organisatie en ICT – 11 Niet alleen de juiste skills maar ook de juiste ICT-faciliteiten – 12 3 Nieuwe rollen voor finance – 14 Relatie tussen proces­optimalisatie en ICT lijkt terra incognita – 14 Sparren voor een future proof organisatie – 16 4 Informatiebehoeften – 17 Gebrek aan real-time (management) informatie – 17 Spoedeisende verbeteringen van ERP-systemen – 18 Investeren in de front-office om scherper te concurreren – 18 Accent op verkoop, marketing en customer service – 20 5 ICT en veranderpotentieel – 21 IT-innovaties belangrijk voor concurrentiekracht – 21 Voorkeur voor standaardsoftware met kernapplicaties in eigen beheer – 21 Ideaal ERP-systeem versnelt de processen en informatietoevoer – 22
 4. 4. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 6 Management samenvatting De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie Het ondernemingsklimaat is turbulent. Trends tuimelen over elkaar heen en de concurrentiewind wakkert aan. Sommige bedrijven plaatsen een windscherm: ze zijn simpelweg aan het overleven. Andere bouwen een windmolen: ze innoveren producten en diensten. In de benchmark ‘future proof’ ondernemen’ van SAP is onderzocht hoe financieel managers van middelgrote en internationaal opererende bedrijven dat aanpakken. Ze zijn werk- zaam in de industrie, dienstverlening, handel en logistiek. Hier de resultaten in vogelvlucht. De klantvraag én de concurrentie- druk groeit Het economische tij lijkt definitief gekeerd. Twee derde van de bedrijven beoordeelt de groeikansen voor de organisatie als goed of uitstekend. In de afgelopen periode zag men al een verbetering in de succesratio op verschillende fronten: bijvoorbeeld een toe- name van de omzet, het klantenbestand en het percentage geslaagde productintroduc- ties. Tegelijkertijd signaleren respondenten dat de concurrentie is toegenomen. Om de marktpositie vast te houden, is het zaak om het aanbod permanent in lijn te houden met de veranderende markt- vraag en nieuwe verdienmodellen te ontwik- kelen. En omdat de time-to-market in een internationaal concurrentieveld ultrakort is, moet ICT soepel kunnen meebewegen met nieuwe initiatieven. Focus op innoveren en minder op flexibiliseren Onder druk van de recessie zijn markten opengebroken. Innovatie is daarom de grootste uitdaging in de komende jaren. Om mee te blijven doen, is innoveren geen keuze meer. Het is een must. Bedrijven zetten hier dan ook vol op in. Opmerkelijk is dat respondenten verwach- ten dat de continuïteitsrisico’s van hun bedrijf de komende 3 tot 5 jaar gelijk blijven of lager worden. Naast de nieuwe kansen speelt ook de aantrekkende marktvraag een rol. Daardoor heeft bijna 80% van de bedrij- ven een strategie die gericht is op groei. De meeste respondenten zijn van mening dat de eigen visie en strategie helder zijn en de organisatie veranderingsbereid is. Maar de benodigde flexibiliteit van de bedrijfspro- cessen en de onderliggende ICT-systemen wordt over het algemeen onderschat. Men richt zich vooral op de korte termijn wat betreft business-innovatie en kijkt minder naar de onderliggende ICT-transformatie. Financieel managers als sparring partner Door de voortdurende marktveranderingen kost het aanpassen van processen veel tijd en geld. Daarom geeft bijna 40% van de financieel verantwoordelijken het optimaliseren van processen topprioriteit. Toch behoort dit niet tot de kerntaken van finance, wat te zien is in de prioritering. Het flexibiliseren van bedrijfssoftware staat namelijk laag op de prioriteitenlijst, terwijl dit wel als cruciaal wordt gezien. Een vijfde van de CFO’s ziet het aansturen van ICT als een nieuwe rol. Dat is opmer- kelijk, aangezien ze financieel geschoold zijn en vaak nog te weinig zicht hebben op de mogelijkheden die moderne systemen bieden om business-transformaties te versnellen en de complexiteit te reduce- ren. Bijvoorbeeld met applicaties voor alle bedrijfstaken die eenvoudig zijn af te stemmen op veranderende behoeften en alle bedrijfsinformatie onder een noemer brengen. Bij het inrichten van zo’n systeem hebben CFO’s overigens wel een belangrijke rol als sparring partner voor ICT. Ze kunnen immers veel expertise inbrengen op het gebied van de financiële huishouding, risico- beheersing en operationele efficiency. Niet blijven sturen via de achteruitkijkspiegel Direct acteren op ‘de nieuwe werkelijkheid’ is het devies voor managers. Toch krijgt ruim veertig procent van de bedrijven slechts wekelijks managementrapportages en beschikt maar vier procent over real-time informatie. Men werkt dus voornamelijk met verouderde informatie. Mogelijke verklaring hiervoor is dat informatie niet rechtstreeks uit de bron wordt gerappor- teerd. Bedrijven willen dan ook met spoed een oplossing vinden voor het probleem dat het ERP-systeem nu geen actueel inzicht geeft in bijvoorbeeld de klantvraag en de winstgevendheid van activiteiten. Niet alleen managers, maar ook andere medewerkers verwachten dat ze ‘anytime, any place en any device’ kunnen beschikken over relevante en actuele gegevens. Men heeft behoefte aan analyse-faciliteiten om betrouwbare prognoses te maken en nieuwe verbanden te leggen. Bij investeringen op deze punten richt men zich vooral op de voorkant van de organisatie met het accent op verkoop, marketing en customer service. Belang van ICT-innovatie gezien, cloud in opmars Bijna alle respondenten beschouwen ICT-innovaties als (zeer) belangrijk voor het behalen van concurrentievoordelen. Meer dan de helft van de respondenten wil zo veel mogelijk gebruik maken van standaardoplossingen omdat die een­ voudiger up-to-date zijn te houden. Bovendien werkt maatwerksoftware voor verschillende bedrijfstaken ‘eiland­ automatisering’ in de hand. Verder kiest een aanzienlijk percentage van de bedrijven voor een hybride ICT- infrastructuur, waarbij de applicaties voor kernprocessen in eigen beheer blijven en de rest in de cloud wordt ondergebracht. Op dit moment staat ruim de helft van de bedrijven positief ten opzichte van ERP in de cloud of maakt er al gebruik van.
 5. 5. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 7 Inleiding De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie De economie kenmerkt zich door snel veranderende markten, nieuwe toetreders, meer verkoopkanalen, een 24-uurs econo- mie, globalisatie en toenemende regeldruk. Dat stelt hoge eisen aan de wendbaarheid van bedrijven. Om ‘future proof’ te onder­ nemen, moeten de organisatie en ICT-syste- men kunnen meebewegen met de ontwik- kelingen. Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar het aanpassingsvermogen van middelgrote ondernemingen met 150 tot 1.000 mede- werkers. Vrijwel alle respondenten zijn CFO, financieel manager of controller. Voor de benchmark zijn ruim 400 bedrijven benaderd in de industrie, dienstverlening, groothandel en logistiek. Wanneer het onderzoek relevante verschillen tussen deze sectoren heeft opgeleverd, komen deze in het rapport aan de orde. Respon- denten in de industrie zijn onder meer werkzaam in de branches food, elektronica, mechanica en chemie. Vrijwel alle bedrijven opereren internationaal. Respondenten in de dienstverlening zijn onder meer actief in de consultancy, accountancy, research, keuring & controle en engineering Het onderzoek had de vorm van een uitgebreide online enquête. Daarnaast hebben de respondenten interessante reacties gegeven op een aantal stellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door Prospex in opdracht van SAP Nederland, dat met SAP Business ByDesign een cloud-geba- seerde ERP-oplossing biedt voor middel­ grote bedrijven. De resultaten zijn verdeeld over vijf hoofd- stukken. In het eerste hoofdstuk kijken we naar de trends en ontwikkelingen die be- drijven momenteel signaleren. Het tweede hoofdstuk adresseert de risico’s en knel- punten die men ervaart bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. In het derde hoofdstuk bepreken we de rol van de CFO bij het flexibiliseren van de organisatie en ICT. Het vierde hoofdstuk belicht de infor- matievoorzieningen. En het laatste hoofd- stuk zoomt in op het veranderpotentieel van ICT-faciliteiten waarbij ook de overstap naar ERP in de cloud aandacht krijgt.
 6. 6. 8SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie Gros van de bedrijven ziet groeikansen De economie vertoont weer een opwaartse spiraal. In totaal beoordeelt 67% van de bedrijven de groeikansen voor de organi- satie als goed of zelfs uitstekend. Men wijst vooral op de toenemende klantvraag en aantrekkende economie. De groeikansen worden wat positiever beoordeeld door industriële bedrijven en dienstverleners dan door organisaties die actief zijn in de handel en logistiek. Ruim 70% stelt op deze ontwik- kelingen te kunnen inspelen door innovatie, verbetering van de marktbenadering en aanscherping van de propositie. Slechts 10% van de bedrijven heeft slechte perspectieven. Als externe oorzaken hier- voor noemt men de afnemende klantvraag en de toenemende concurrentie. Ook intern zijn hier de zaken niet op orde. Men wil meer inzicht hebben in potentiële markten. Nog zorgelijker is dat een langetermijn- strategie ontbreekt en het management onvoldoende leiderschap toont. Men is aan het overleven in plaats van toekomstgericht te handelen. Ook een stijgende curve in de succesratio Na jaren van economische krimp waarbij de focus lag op kostenbeheersing en con­solidatie, hebben bedrijven de stijgende lijn weer te pakken. Bijna twee derde zag de afgelopen periode al een verbetering in de succesratio op verschillende fronten: bijvoorbeeld een toename van de omzet, een groeiend klantenbestand en succes­ volle introducties van nieuwe producten en diensten. In de industriële sector ligt de succesratio nu al op bijna 60%. Bij bedrijven in de dienstverlening, handel en logistiek is dit bij de helft van de respon- denten het geval. De weg naar boven ligt weer open Antwoord Uitstekend Goed Gelijk aan vorig jaar Slecht Heel slecht Hoe beoordeelt u de groeikansen van uw bedrijf? Antwoord Aanzienlijk verbeterd Verbeterd Gelijk gebleven Verslechterd Aanzienlijk verslechterd In hoeverre is de succesratio van uw be­drijf in de afgelopen periode veranderd? Denk aan meer omzet, klanten en innovaties. 1 Trends & ontwikkelingen 54% 23% 13%10% 48% 22% 16% 2% 12%
 7. 7. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 9 Inspelen op economische groei en aantrekkende concurrentie Organisaties met een verbeterde succes- ratio wijzen vooral op de aantrekkende economie en toenemende klantvraag. Tegelijkertijd signaleren ze dat de concur- rentie is toegenomen. Om die kansen en uitdagingen op te pakken, is het zaak om producten snel aan te passen aan de veranderende marktvraag. Succesvolle industriële bedrijven richten zich op verbetering van het inzicht in potentiële markten. Daardoor kunnen ze klanten effectiever en efficiënter bena­ deren. Dienstverleners schrijven hun succes toe aan business-innovatie en het ontwikkelen van duurzaam onderschei- dende proposities. Kortom, future proof bedrijven richten zich op het ontwikkelen van nieuwe producten via nieuwe kanalen met nieuwe verdienmodellen. Omdat de time-to-market ultrakort is, moet ook ICT flexibel en snel toegesneden worden op nieuwe initiatieven. Welke externe ontwikkelingen beïnvloe­ den de succesratio van uw organisatie? (meerdere keuzemogelijkheden) Welke interne ontwikkelingen beïnvloeden de succesratio van uw organisatie? Antwoord 1 Toenemende klantvraag 37% 2 Aantrekkende economie 25% 3 Meer concurrentie 17% 4 Minder bestedingsruimte klanten 15% 5 Afnemende klantbehoefte 15% 6 Meer bestedingsruimte klanten 6% Antwoord 1 We hebben onze marktbenade- ring/propositie verbeterd 29% 2 We hebben meer innovaties doorgevoerd 17% 3 We hebben meer inzicht gekregen in potentiële markten 15% 4 Anders 15% 5 We hebben een duurzaam concurrentievoordeel ontwikkeld 10% 6 We hebben minder inzicht in potentiële markten 10% 7 We beschikken over minder marketingbudget 4% 8 We beschikken over meer marketingbudget 0% 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8
 8. 8. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 10 Industriële sector redelijk positief over bedrijfscontinuïteit Ruim driekwart van de industriële bedrijven meent dat het risico voor de continuïteit van het bedrijf de komende 3 tot 5 jaar gelijk blijft of lager wordt. De diensten­sector is iets minder positief. Hier kwalificeert een derde het risicoprofiel als hoog. Dat komt omdat business-innovatie en nieuwe proposities cruciaal zijn, maar het lastig te voorspellen is hoe succesvol deze zijn. Groeistrategie dominant in alle sectoren De meerderheid (79%) van de industri- ële bedrijven, dienstverleners en onder­ nemingen in de handel en logistiek heeft de strategie gebaseerd op groei. In de dienst- verlening ligt dit percentage zelfs op bijna 90%. De respondenten zijn vrijwel allemaal werkzaam bij internationaal opererende organisaties. Daar geldt het adagium: groeien of opgegeten worden. Sneller inspelen op veranderingen 2 Risico’s en knelpunten Antwoord Hoog risico voor de continuïteit van het bedrijf Hetzelfde risico, het is business- as-usual Laag risico voor de continuïteit vanhet bedrijf Geen risico Hoe ziet u de eigen business over 3 – 5 jaar? Antwoord Groeistrategie Consolidatiestrategie Krimpstrategie Welke strategie volgt uw bedrijf? 38% 20% 4% 38% 79% 15% 6%
 9. 9. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 11 Focus op innoveren maar minder op flexibiliseren CFO’s zien innovatief inspelen op de dynamiek van de markt als belangrijkste uitdaging. In de industrie is permanente productinnovatie een basisvoorwaarde om de concurrentie niet langszij te laten komen. De dienstverlening kan zich met name onderscheiden met nieuwe online services. Bij internationaal transport en logistiek zijn onder meer de carrierselectie en douaneafhandeling efficiënter te maken. Snel handelen is in alle sectoren het devies. Vandaar dat veel organisaties ook prioriteit geven aan flexibilisering. Een derde van de respondenten noemt hierbij het unifor- meren en standaardiseren van werkproces- sen en kostenbeheersing. Die doelstellingen zijn – net als voor flexibilisering – terug te voeren op de aanpasbaarheid van ICT-­ faciliteiten. Ook opvallend is dat compliance in geen enkele sector nog een grote uit­ daging is. Kennelijk heeft men dit al goed voor elkaar. Grote veranderingsbereidheid maar starre organisatie en ICT De meeste respondenten zijn van mening dat de visie en strategie helder zijn en de organisatie veranderingsgezind is. Het ver- anderpotentieel van de bedrijfsprocessen en de onderliggende ICT-systemen wordt over het algemeen wat lager beoordeeld. Dat vormt een bottleneck bij het inspelen op marktontwikkelingen en nieuwe klant- vragen. Door het internet, mobiele services en verdere digitalisering van processen doet de organisatie immers een steeds zwaarder beroep op de flexibiliteit en rapportagemogelijkheden van de ICT. Antwoord 1 Nieuwe producten/diensten ontwikkelen 54% 2 Flexibiliteit organisatie verhogen 42% 3 Innovatie verhogen 35% 4 Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen 33% 5 Kostenbeheersing 31% 6 Margeverbetering door het reduceren van faalkosten 31% 7 Verbeteren van de interne samenwerking 29% 8 Risicobeheersing 13% 9 Verbeteren van rapportage­- mogelijkheden 13% 10 Flexibiliseren van software- oplossingen 12% 11 Verbeteren van de bedrijfs- financiering 8% 12 Compliance 0% Antwoord 1 Onze directie/medewerkers worden niet gehinderd door risicomijdend gedrag 3.8 2 Onze managementinformatie is up-to-date en real-time beschikbaar 3.7 3 Wij zijn zeer goed in staat ons aan te passen aan veranderende markt omstandigheden 3.6 4 Onze bedrijfsprocessen zijn flexibel en snel aan te passen 3.4 5 Onze ICT-systemen zijn flexibel en snel aan te passen aan veran- derende marktomstandigheden 3.3 Wat zijn de drie belangrijkste bedrijfs­ uitdagingen voor 2015-2016? Wat is op uw bedrijf van toepassing als het gaat om het veranderpotentieel? (matrix met schaal 0-4, waarbij 0 = niet, 5 = helemaal van toepassing) 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
 10. 10. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 12 Stelling: ‘Juist nu speelt een flexibele ERP een onderscheidende rol in het sturen van mijn bedrijfs­ processen om concurrentie­voordeel te behalen.’ Tachtig procent van de respondenten is het eens met deze stelling. Focus op proces­efficiëntie is en blijft belang- rijk, zo meent men, ook al geven ze prioriteit aan front-office processen. “ERP heeft nog steeds de belangrijke taak om processen en de operatie excellent te ondersteunen”, aldus een respondent.“Daarmee behalen we concurrentievoordeel en hebben we een antwoord op de margedruk.” Een andere respondent stelt: ”Er is een belangrijke taak voor ERP bijgekomen, namelijk het geven van real-time inzicht”. ‘Meten is weten’ wordt vaak als argument genoemd.“ERP moet real-time informatie leveren en het doorrekenen van scenario’s onder- steunen. Wat de voorkant betreft, ervaart men dat klanten meer infor- matie en transparantie eisen.” Een flexibel ERP moet de processen en informatiestromen naar de klant vereenvoudigen en vooral versnellen. Respondenten die het oneens zijn met de stelling hebben vanuit een best-of-breed strategie de overtuiging dat niet alle functionaliteit in een ERP-systeem moet worden opgeno- men. Het belang van een flexibel ERP als succesfactor wordt wel duidelijk onderschreven. ERP heeft nog steeds de belangrijke taak om processen en de operatie excellent te ondersteunen. Er is een belang- rijke taak voor ERP bijgekomen, namelijk het geven van real- time inzicht. ERP moet real- time informatie leveren en het doorrekenen van scenario’s ondersteunen.
 11. 11. 13SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie Niet alleen de juiste skills maar ook de juiste ICT-faciliteiten Snelle marktontwikkelingen, nieuwe toe- treders en het tempo van de veranderingen werken kortetermijndenken in de hand. De uitdaging is om de veranderingen op de voet te volgen en hiervoor de juiste men- sen met de juiste vaardigheden te vinden. De respondenten zien dat laatste als de grootste voor het realiseren van de groeidoelstellingen. Antwoord 1 Juiste medewerkers 58% 2 Tijd en gebrek aan focus 52% 3 Korte termijnoriëntatie 38% 4 Anders 27% 5 Juiste partners 25% 6 Starre IT 21% 7 Starre bedrijfsprocessen 21% 8 De financiering 19% 9 Risicomijdend gedrag 17% 10 Geen beleid/strategie 12% 11 Geen leadership of management support 10% Wat zijn de drie belangrijkste belemme­ ringen voor het bereiken van uw bedrijfs­ doelstellingen? 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 12. 12. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 14 Relatie tussen proces­ optimalisatie en ICT lijkt terra incognita Bijna veertig procent van de financieel verantwoordelijken geeft het optimaliseren van processen topprioriteit, hoewel dit niet tot hun kerntaken behoort. Toch is het begrijpelijk, want de voortdurende markt- veranderingen maken het aanpassen van processen noodzakelijk en tijdrovend. Hiertegenover zetten slechts weinig CFO’s het flexibiliseren van bedrijfssoftware op hun prioriteitenlijst. Dat is vreemd, want daardoor zijn processen vlotter en volle­ diger af te stemmen op nieuwe bedrijfs­ behoeften. Bovendien zagen we in het vorige hoofdstuk dat de respondenten hun huidige ICT-faciliteiten star vinden. Misschien heeft de CFO als financieel ge- schoold manager te weinig zicht op de mo- gelijkheden die moderne systemen bieden om business transformaties te versnellen en de complexiteit te reduceren. Op de tweede en derde plaats in de prio- riteitenlijst vinden we de usual suspects: cash en liquiditeitsmanagement (17%) en financieel risicomanagement (17%). De financieel manager als sparringspartner 3 nieuwe rollen voor finance Antwoord 1 Het optimaliseren van de processen 38% 2 Cash & liquiditeitsmanagement 17% 3 Financieel risicomanagement 17% 4 Het optimaliseren van de kosten 10% 5 Anders 10% 6 Flexibiliseren van de bedrijfs- software 4% 7 Merger & acquisitions 4% Waar ligt voor de CFO/financieel ­manager de prioriteit? 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7
 13. 13. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 15 Stelling: ‘Vooral nu speelt de CFO een belangrijke rol in het future proof krijgen van het bedrijf.’ Vrijwel alle respondenten onder­ schrijven deze stelling. Een van hen stelt: “Bij de CFO komen veel stromen samen die het mogelijk maken de strategieën voor groei en transfor­ matie te ondersteunen, business-­ cases te bouwen en financiële scenario’s uit te werken”. Anderen wijzen op de noodzaak om sneller te handelen: “Organisaties hebben te maken met een korte levenscyclus van producten en een veranderlijke vraag. De time-­ to-market is korter geworden.” In het verlengde hiervan kijkt men ook naar de korte terugverdientijd op investeringen.“Dit brengt meer risico’s met zich mee en vergt voor een CFO extra aandacht voor de ROI en sturing op omzet en marge. Real-time inzicht is ook nodig om bij te sturen op finan- ciële en bedrijfsresultaten.” Bij de CFO komen veel stromen samen die het mogelijk maken de strategieën voor groei en trans- formatie te onder- steunen, business- cases te bouwen en financiële scenario’s uit te werken. Organisaties hebben te maken met een korte levenscyclus van producten en een veranderlijke vraag. De time- to-market is korter geworden. Dit brengt meer risico’s met zich mee en vergt voor een CFO extra aandacht voor de ROI en stu­ ring op omzet en marge.
 14. 14. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 16 Sparren voor een future proof organisatie CFO’s ervaren dat het financiële werkveld steeds complexer wordt, onder meer doordat markten, kanalen en regels steeds sneller veranderen. De grootste uitdaging is dan ook het future proof maken van de organisatie. Flexibilisering en vereenvoudiging van de ICT kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Op dit moment ziet een vijfde van de CFO’s het aansturen van ICT als een nieuwe rol, maar dit percentage zal gaan stijgen. De rest mist misschien nu nog actuele kennis op dit gebied. Ook het begeleiden van verandering wordt maar door een klein deel van de CFO’s als bijko- mende rol gezien. De CFO’s zien zich dus niet als verande- raar of initiator. Ze kunnen wel acteren als sparringpartner voor ICT vanuit hun expertise op het gebied van de financiële huishouding, risicobeheersing en opera- tionele efficiency. Samen met de CIO en experts op andere terreinen kunnen ze de digitale transformatie vormgegeven worden. Bedenk daarbij dat in moderne systemen vrijwel alle bedrijfsfuncties en informatiebehoeften worden afgedekt door standaardapplicaties. Bovendien kunnen gebruikers de parameters hiervoor on-the- fly aanpassen. Daardoor slaat het manage- ment eenvoudig de brug tussen bytes en business. Op welk vlak ervaart u een toename van de complexiteit binnen uw finan­ciële werkveld? Welke extra rollen heeft de CFO/financieel directeur? Antwoord 1 Het future proof maken van de organisatie 50% 2 Operationele efficiency 37% 3 Risk management 35% 4 Data-analyse 25% 5 Operationele flexibiliteit 21% 6 Veranderende rol CFO/financiële afdeling naar sparringpartner 21% 7 Real-time inzage in bedrijfs- gegevens 19% 8 Managementrapportages 13% 9 IT-rendement 12% 10 Anders 2% Antwoord Sparringpartner Aansturen van IT Begeleider van verandering Initiator van verandering Future Proofing strateeg Geen extra rol Anders 38% 6% 21% 17% 10% 4% 4% 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 15. 15. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 17 Gebrek aan real-time (management)informatie Alert reageren is het devies in een veran- derende bedrijfsomgeving; met name bij bedrijven die internationaal opereren. Toch krijgt 42% van de bedrijven maar een keer per week managementrapportages. Daar stuurt men dus via de achteruitkijkspiegel. Systemen moeten sneller leveren om een actueel beeld van de vraag en de klant te houden. Slechts 4% beschikt over real-time informatie. Daarnaast vinden vrijwel alle respondenten dat real-time informatie niet meer exclusief voor het management beschikbaar mag zijn. Elke medewerker moet direct de relevante gegevens kunnen aggregeren en analyseren. Ook klanten verwachten een steeds betere informatievoorziening, bijvoorbeeld over de status van leveringen. Hierdoor ontstaat een sterke behoefte aan klantportalen en flexibele rapportagemogelijkheden. Vrijwel alle bedrijven die nu wekelijks rap­ portages krijgen vinden dat het ERP-sys- teem betere faciliteiten moet bieden voor real-time inzicht in de marktvraag, een 360 graden klantbeeld en het voorspellen van de klantvraag. Hoe snel is uw managementinformatie bijgewerkt? Niet blijven sturen via de achteruitkijkspiegel 4 informatievoorzieningen Antwoord Per direct, real-time Nagenoeg real-time Ieder uur Per dag Per week 4% 17% 35% 42% 2%
 16. 16. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 18 Spoedeisende verbeteringen van ERP-systemen Respondenten signaleren een breed spectrum aan problemen met hun ERP- systemen en vinden dat deze direct aan- gepakt moeten worden. Allereerst willen ze real-time inzicht krijgen in de winstgevend- heid van hun activiteiten. Daardoor kunnen ze tijdig bijsturen. Maar het is ook belangrijk om de impact van beslissingen en trends te kunnen over- zien. Forecasting is van cruciaal belang in dynamische markten. Vandaar dat respon- denten willen dat ze met het ERP-systeem de klantvraag nauwkeuriger kunnen voor- spellen en een completer klantbeeld krijgen. Dat vraagt onder meer volledige integratie van CRM en in het ERP-systeem. Verder ziet men het aanpassen van bedrijfs- processen als een ERP-probleem omdat het systeem te star is. Tot slot wil men (meer) informatie en toepassingen beschikbaar stellen op smartphones en tablets. Mana- gers en medewerkers willen via elk device informatie voorhanden hebben. Investeren in de front-office om scherper te concurreren Om hun concurrentiepositie te versterken, concentreren bedrijven zich op het innove- ren van de front-office. Men wil efficiënter en effectiever inspelen op veranderende wensen en eisen van klanten. Daarnaast ziet men de noodzaak tot innovatie van producten en diensten om zich te onder- scheiden in het concurrentieveld. Probleem daarbij is dat financieel verantwoordelijken vaak niet thuis zijn in het vertalen van busi- ness priorities naar system requirements. Welke van de onderstaande zaken zijn essentieel en moeten met spoed in uw huidige ERP- of toekomstige ERP-omgeving gerealiseerd worden? Wat of wie drijft deze noodzaak tot investeren? Antwoord 1 Real-time inzicht verkrijgen in de winstgevendheid van projecten 33% 2 Werkstromen en documenten traceren 30% 3 Cashflow management 30% 4 Klantvraag nauwkeurig voorspellen 30% 5 360 graden klantbeeld 25% 6 Snel bedrijfsprocessen veranderen 25% 7 Beschikbaar maken voor smartphones en tablets 23% 8 Boekingen direct herleiden naar de oorsprong 19% 9 Compliance management 12% 10 Anders 8% Antwoord 1 Verbeteren van de concurrentie positie 33% 2 Veranderende wensen en eisen van klanten 19% 3 Voor technologische vernieuwing van producten of diensten is innovatie noodzakelijk 13% 4 Verbeteren continuïteit en verlagen risico 13% 5 Verhogen flexibiliteit en schaalbaarheid 12% 6 Verlagen kosten 6% 7 Regelgeving vanuit de overheid of andere regelgevende instanties 2% 8 Anders 2% 9 Veranderende wensen en eisen van toeleveranciers 0% 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 17. 17. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 19 Genotypic Technology leidt 200% groei in goede banen Dit innovatieve bedrijf biedt een snelgroeiend portfolio aan diensten op het gebied van de volgorde en patronen die geno- men in het menselijk lichaam kunnen aannemen. Het bedrijf groeit met 200% per jaar en behoort inmiddels tot de wereld- marktleiders op dit gebied. De groei brengt diverse uitdagingen mee. De eerste is het bedrijfsbreed consolideren van systemen. Verder moeten onderzoeksresultaten tijdig aan de klant geleverd worden. Dat vraagt om faciliteiten voor reportage en tracking & tracing. En tot slot wil men grip houden op de snelheid en kwaliteit van processen. De migratie naar een modern ERP-systeem heeft informatie uit alle bronnen en locaties geïntegreerd. Daardoor beschikt iedereen over real-time informatie. Daarnaast is de klant­ tevredenheid sterk toegenomen en door het stroomlijnen van de processen. Ook de kosten liggen stukken lager, onder meer omdat de inkoop efficiënter is. En tot slot blijkt de com­ municatie tussen productie en klantenservice sterk verbeterd.
 18. 18. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 20 Accent op verkoop, marketing en customer service Bedrijven in de industrie, dienstverlening en logistiek zijn voornamelijk bereid om te investeren in verkoopprocessen en verbetering van de dienstverlening aan klanten. Dat past in het beeld van een markt waar klantvragen, proposities, kanalen en verdienmodellen continu wijzigen. Opvallend is dat de industrie zich meer richt op verkoop en dienstverleners meer op marketing. Dit komt wellicht doordat de verkoop van industriële producten aan groothandels en retailers een langere sales- cyclus kent. Dienstverleners zijn meer bezig om producten en diensten te koppe- len aan doelgroepen en contactkanalen. Wat zijn de drie belangrijkste proces­ sen waarin u de komende 3 jaar gaat investeren? Antwoord 1 Verkoopprocessen 52% 2 Processen voor dienstverlening aan klanten 46% 3 Logistieke processen 44% 4 Productieprocessen 40% 5 Financiële processen 31% 6 Service processen 23% 7 Inkoopprocessen 23% 8 Marketingprocessen 21% 9 HR-processen 19% 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 19. 19. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 21 IT-innovaties belangrijk voor concurrentiekracht Maar liefst 85% van de respondenten be- schouwt ICT-innovaties als (zeer) belangrijk voor het behalen van concurrentievoor- delen. CFO’s missen misschien kennis op dit gebied. Maar ze zullen in toenemende mate als sparringpartner fungeren door het inbrengen van hun kennis op gebieden als operationele efficiency en risicoma- nagement. Ze bepalen dan samen met technologisch onderlegde mensen welke IT-innovaties bijdragen aan een succesvolle digitale transformatie van de organisatie. Aandachtspunt hierbij is dat ICT bij veel orga­ nisaties steeds complexer wordt. Daarom kijkt men steeds vaker naar standaardop- lossingen die via de cloud beschikbaar zijn. Voorkeur voor standaard­ software met kernapplicaties in eigen beheer Meer dan de helft van de respondenten wil zo veel mogelijk gebruikmaken van standaardoplossingen. Dat is logisch, want het ontwikkelen van maatwerk is tijdrovend en de markt wacht niet. Bovendien zijn standaardoplossingen makkelijker up-to- date te houden en werkt maatwerk voor afzonderlijke bedrijfstaken ‘eilandautoma­ tisering’ in de hand. Verder kiest een aanzienlijk percentage van de bedrijven voor een hybride ICT-infra­ structuur. Daarbij blijven applicaties voor kernprocessen in eigen beheer en wordt de rest in de cloud ondergebracht of op een andere manier uitbesteed. Concurreren is innoveren in de cloud 5 ICT en veranderpotentieel In welke mate ziet u ICT-innovaties als een middel om concurrentievoordeel te behalen? Wat is uw strategische visie op uw ICT-landschap? Antwoord We willen zoveel mogelijk gebruik- maken van standaardoplossingen We willen de kern van de IT-applicaties zelf beheren en de rest zoveel mogelijk uitbesteden We willen zoveel mogelijk voor cloud- oplossingen kiezen We willen zoveel mogelijk zelf ontwikkelen We willen onze IT zoveel mogelijk uitbesteden We willen alles in eigen beheer houden 4% 22% 53% 17% 2% 2% Antwoord Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Nauwelijks belangrijk Niet belangrijk 52% 33% 13% 2%
 20. 20. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 22 Ideaal ERP-systeem versnelt de processen en informatietoevoer Zestig procent van de respondenten ziet het efficiënter maken van processen door het ERP-systeem als belangrijkste waarde om concurrentievoordeel te behalen. Voegen we hier ‘meer doen met minder’ aan toe, dan is het percentage bijna 90%. Op de tweede plaats staat het beschikbaar stellen van real-time rapportages en ana- lyses. Betere en actuelere stuurinformatie helpt bij het inspelen op de klantvraag, het verkorten van de time-to-market en het nemen van de juiste beslissingen om investeringen terug te verdienen. Ook vermindering van fouten is een veel­ genoemd criterium. Die ontstaan vaak als data vanuit verschillende bronnen en op verschillende momenten handmatig worden samengebracht. Moderne ERP- cloud-applicaties bieden een oplossing voor deze problematiek. Daarmee zijn organisaties in staat om applicaties naad­ loos te integreren en kunnen zij real-time informatie anytime, anyplace en via any device raadplegen. Daarnaast is de archi­- tectuur open om in te spelen op de self- service informatiebehoefte van klanten, bijvoorbeeld met klantportalen. ERP in de cloud begint door te breken Op dit moment heeft al 10% van de bedrij- ven het ERP-systeem ondergebracht in de cloud en 4% maakt dit jaar de overstap. Daarnaast heeft 40% zich hierop georiën- teerd en ziet men de voordelen, maar wacht nog met het nemen van een beslissing. In totaal staat dus 54% positief ten opzichte van ERP in de cloud of maakt er al gebruik van. De industrie is hierbij koploper. Ruim een kwart zegt geen behoefte te hebben aan een cloud ERP-oplossing. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd. De belangrijkste barrières liggen Wat zijn voor u de drie belangrijkste criteria waaraan een ERP-systeem moet voldoen om concurrentievoordeel te behalen? Wat is uw strategie ten aanzien van het onderbrengen van bedrijfssoftware/ ERP in de cloud? op het vlak van databeveiliging en privacy. De directie vindt het een te groot risico om de bedrijfsgevoelige informatie in de cloud onder te brengen. Het is de vraag of deze angst terecht is. De databunkers van cloud providers worden 24x7 bewaakt en zakelijke klanten hebben dedicated verbindingen en serverruimte. De kans op een calamiteit bij beheer in eigen huis - bijvoorbeeld door brand of het weg- vallen van verbindingen - is vaak veel groter. Bovendien is een hybride cloud-oplossing mogelijk. Het systeem wordt hierbij middels een private cloud deels in eigen huis beheerd en deels door een cloud provider. Bij uitbe- steding kunnen organisaties een afweging maken tussen Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infra­ structure-as-a-Service (IaaS). Antwoord 1 Efficiëntere bedrijfsprocessen 60% 2 Real-time analyses en rapportage 44% 3 Verhoging van de flexibiliteit 40% 4 Vermindering van de kans op 38% fouten 5 Vermindering van werk 27% 6 Verbetering van leverbetrouw- baarheid 15% 7 Actueel 360 graden klantbeeld 13% Antwoord Wij hebben ons georiënteerd en zien de voordelen, maar stellen de beslissing nog even uit We willen geen cloud ERP-oplossing Speelt niet bij ons Ons ERP-systeem is al in de cloud We hebben ons georiënteerd en gaan in 2015 de overstap maken 27% 40% 4% 19% 10% 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7
 21. 21. SAP Benchmark future proof financieel management – De CFO als wegbereider naar een wendbare organisatie 23 WL Plastics brengt alle bedrijfsinformatie onder één noemer Deze onderneming is een van de grootste pijpleiding producen- ten in de V.S. Om die marktpositie vast te houden was het nodig om meer overzicht te krijgen op de organisatie en de customer service te verbeteren. Uitdagingen hierbij was het elimineren van silo’s aan informatie die op verschillende locaties en in verschil- lende vormen waren opgeslagen. Vervolgens moest die informatie integraal te analyseren zijn, bijvoorbeeld om een completer klantbeeld te krijgen. Daarbij wilde de directie niet investeren in dure hardware, database technologie en extra personeel. De implementatie van een ERP-systeem waarin functionaliteit voor alle bedrijfstaken al was voorgeprogrammeerd bracht uitkomst. De operationele kosten en TCO zijn fors verlaagd door optimalisatie van het recource management, de inkoop, het voorraadbeheer en de HR. Ook de relatie met klanten en groothandels is verbeterd. Bovendien beschikt men over geavanceerde tool voor decision support, gebaseerd op de meest actuele informatie. En tot slot is de financiële con­solidatie en rapportage veel eenvoudiger.
 22. 22. Over SAP Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrij- ven met het stroomlijnen van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te be- reiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfs- processen. Daardoor kunnen ze de concurrentie voor blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 263.000 klanten software van SAP om winst­ gevend te opereren en duurzaam te groeien. Kijk voor informatie op www.sap.com/netherlands. SAP Business ByDesign SAP Business ByDesign helpt middelgrote bedrij- ven in hun vermogen kansen te pakken, zich snel aan te passen aan veranderingen en bedrijfspres- taties door de gehele organisatie te verbeteren. Het systeem is ‘lean’ en speciaal gebouwd om groei te versnellen en snel veranderende bedrijfs- modellen te ondersteunen. Alle bedrijfstaken worden afgedekt door functionele componenten die volledig geïntegreerd samenwerken, ook voor vestigingen van internationaal opererende orga- nisaties. Bovendien is SAP Business ByDesign volledig cloud-gebaseerd. Daardoor kan iedere medewerker altijd en overal toegang krijgen tot alle gewenste applicaties en informatie. www.sap.com/businessbydesign

×