Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Co u
                                            Column
           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Column Harm Poelen - Financieel Management april 2010

344 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Column Harm Poelen - Financieel Management april 2010

 1. 1. Co u Column Leiderschap onder druk Natuurlijk is het makkelijk om met mooi weer belangen te balanceren en op te lijnen richting en onder perfecte omstandigheden een boot het grote lange termijn doel. naar een zichtbaar doel te navigeren. Daar hoef je niet echt een superkapitein voor te zijn. Las- Stuurman tiger wordt het als je ‘s nachts met een inke Als we echter kijken naar het instrumentari- storm moet navigeren naar een doel dat wel um waarop de leider doorgaans moet vertrou- bekend is, maar door de slechte weersomstan- wen, dan is daar nog veel aan te verbeteren. digheden en de duisternis niet meer zichtbaar. Een onderdeel daarvan is direct inzicht in de Dan moet je kunnen vertrouwen op je instru- financiële huishouding van de organisatie. menten, kennis van de wateren en je intuïtie en Dat gaat verder dan de debet / credit van een ook een inke dosis doorzettingsvermogen en financieel pakket. Veelal is er geen integraal overredingskracht hebben. inzicht in de dag tot dag stand van de budget- De analogie naar een onderneming is niet ten. Welke bedragen hebben managers reeds moeilijk. Als leider heb je in moeilijke tijden te toegewezen aan specifieke afdelingsdoelen maken met een zeer mistige wereld om je heen. en wat is de status en het organisatiebelang Je weet dat ergens op de horizon die stip staat van die reservering? Welke harde contractu- met dat grote gedurfde doel, maar hoe zorg je ele verplichtingen zijn reeds aangegaan door dat je niet op de rotsen wordt gelokt door een de organisatie en wat zijn de consequenties sirene. En geloof me dat er vele verschillende voor de organisatie als deze activiteiten niet sirenes zijn die de navigatie er niet makkelij- worden uitgevoerd? Niet dat deze informatie ker op maken; de bank, de aandeelhouders, de ervoor gaat zorgen dat de onderneming op- Harm Poelen is managing director van werknemers, het management, de leveranciers eens meer gaat verkopen, maar het kan wel 20/20 Vision Europe BV en wellicht zelfs personen uit de privé omge- het verschil betekenen tussen het nemen van ving. Allen hebben zij een belang bij of in de een weloverwogen investeringsbeslissing om onderneming, welk belang niet altijd in het ver- de omzet te stimuleren versus een schot in het lengde van het organisatiebelang hoe te liggen. donker. Het kan ook het verschil maken tus- Intuïtie, doorzettingsvermogen en overredings- sen een budgettaire noodstop versus gecon- kracht van de leider zijn de eigenschappen die troleerd remmen. Met het juiste gereedschap veel van de sirenes onschadelijk kunnen maken kunt u als financieel professional ervoor zor- en ook kunnen bepalen welke sirenes wellicht gen dat er een goed dieptelood is uitgewor- zelfs als een vuurtoren kunnen fungeren. pen en tijdig kan worden bijgestuurd voordat De leider van een organisatie, die succesvol aan grond wordt gelopen. Het vergt namelijk door deze storm navigeert, moet een duidelijke een top team en goed instrumentarium als u visie hebben ten aanzien van de langere termijn ‘s nachts in een ruwe zee scherp aan de wind strategie van de onderneming, zijn medewer- moet varen. Uw stakeholders zullen geruster kers inspireren en zorgen dat de angst buiten de slapen als duidelijk is dat er naast de kapi- deur wordt gehouden. Mensen verwachten een tein een goed stuurman op de brug staat. Een krachtig leiderschap in onzekere tijden. De lei- stuurman die tijdig waarschuwt en voorkomt der moet in staat zijn om korte termijn acties en dat het schip op de klippen loopt. FINANCIEEL MANAGEMENT 43

×