SlideShare a Scribd company logo

esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf

Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Module 4

1 of 23
Download to read offline
Edukasyon
sa Pagpapakatao
Unang Markahan – Modyul 4:
Talento Mo, Ating Tuklasin
7
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikapitong Baitang
Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 4: Talento Mo, Ating Tuklasin
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay
ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name,
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________
Department of Education – MIMAROPA Region
Office Address: Meralco Avenue corner St. Paul Road, Pasig City
Telephone Number: (02) 6314070
E-mail Address: mimaropa.region@deped.gov.ph
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Mga Manunulat: Cherry May L. Ng
Editor: Loida S. Pigon
Tagasuri: Irnanie A. Enrico, Heide C. Layas, Leonila V. Orpilla
Tagaguhit: Mark Carlo Ledesma, Leorick Miciano, Khristine S. Lacsamana
Tagalapat: Khristine S. Lacsamana
Tagapamahala: Benjamin D. Paragas
Atty. Suzzette T. Gannaban-Medina
Susana M. Bautista
Cynthia Eleanor G. Manalo
Mariflor B. Musa
Melbert S. Broqueza
Danilo C. Padilla
Annabelle M. Marmol
Domingo L. Mendoza, JR.
Elmer P. Concepcion
Loida S. Pigon
7
Edukasyon
sa Pagpapakatao
Unang Markahan – Modyul 4:
Talento Mo, Ating Tuklasin
ii
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao-
Baitang Pito ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling
pinamagatang Talento Mo, Ating Tuklasin!
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang
gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa
mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan,
bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang
mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga
pangangailangan at kalagayan.
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang
mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan
at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang
sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at
gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
iii
Para sa mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan-Baitang Pito ng Alternative
Delivery Mode (ADM) Modyul na pinamagatang Talento Mo, Ating Tuklasin!
Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin.
Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at
magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na
ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga
kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay
nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay.
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga
dapat mong matutuhan sa modyul.
Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung
ano na ang kaalaman mo sa aralin ng
modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng
tamang sagot (100%), maaari mong laktawan
ang bahaging ito ng modyul.
Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral
upang matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.
Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad
ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na
suliranin, gawain o isang sitwasyon.
Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang bagong
konsepto at mga kasanayan.
Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay ang
iyong pang-unawa at mga kasanayan sa
paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot
mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
iv
Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.
Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.
Karagdagang
Gawain
Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.
Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat
ng mga gawain sa modyul.
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang
marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel
sa pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing
napapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at
sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang
sagutin lahat ng pagsasanay.
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,
huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka
rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino
man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa
iyong isipang hindi ka nag-iisa.
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa
kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
Sanggunian
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa
paglikha o paglinang ng modyul na ito.

Recommended

esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
 
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
 
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
 
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoGrade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanao
Grade7 filipino q1_mod6_ang_alamant_ng_mindanaoMaeJhierecaSapicoPau
 
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod7_hilig_ayon_sa_larangan_at_tuon_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
 
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfCrisElcarte
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfjashemar1
 
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfNoelPiedad
 

More Related Content

Similar to esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf

KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfKPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfJohnnyJrAbalos1
 
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfMARYANNLOPEZ16
 
ESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdfESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdfnelietumpap1
 
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfFIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfJrJr50
 
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxrufinodelacruz3
 
Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6RegieMadayag2
 
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfJohnnyJrAbalos1
 
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfNoelPiedad
 
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfReinNalyn
 
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikKokoStevan
 
EsP-9-Q2-Week-1.pdf
EsP-9-Q2-Week-1.pdfEsP-9-Q2-Week-1.pdf
EsP-9-Q2-Week-1.pdfGerrieIlagan
 
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...PrincessJemimaNaingu2
 
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdfKPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdfJohnnyJrAbalos1
 
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfJohnnyJrAbalos1
 
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)OLIVERRAMOS29
 
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...OLIVESAMSON2
 
ESP-Q2_MODULE-9.pdf
ESP-Q2_MODULE-9.pdfESP-Q2_MODULE-9.pdf
ESP-Q2_MODULE-9.pdfnelietumpap1
 
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdfKPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdfJohnnyJrAbalos1
 
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfKPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfJohnnyJrAbalos1
 
EsP Grade 3 Q1.pdf
EsP Grade 3 Q1.pdfEsP Grade 3 Q1.pdf
EsP Grade 3 Q1.pdfmariolanuza
 

Similar to esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf (20)

KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdfKPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
KPWKP_Q1_Module5 Una, Pangalawang Wika, Linggwistikong Komunidad.pdf
 
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdfWeek-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
Week-5-Q2-ADM-Filipino-sa-Piling-Larang-TVL.pdf
 
ESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdfESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdf
 
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdfFIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
FIL12-LA-Q1-WK-1 for student.pdf
 
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptxKomunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
Komunikasyan at Pananaliksik 11_Q1_Module 5 final for student.pptx
 
Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6
 
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdfKPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
KPWKP_Q1_Module7 Gamit ng Wika sa Lipunan 2.pdf
 
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
 
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
 
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
 
EsP-9-Q2-Week-1.pdf
EsP-9-Q2-Week-1.pdfEsP-9-Q2-Week-1.pdf
EsP-9-Q2-Week-1.pdf
 
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
 
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdfKPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
KPWKP_Q1_Module13 Sanhi at Bunga, Wikang Pambansa.pdf
 
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdfKPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
KPWKP_Q1_Module6 Gamit ng Wika sa Lipunan (Instrumental at Regulatori).pdf
 
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
G10 3rd modyul1_version2.docx (1)
 
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
 
ESP-Q2_MODULE-9.pdf
ESP-Q2_MODULE-9.pdfESP-Q2_MODULE-9.pdf
ESP-Q2_MODULE-9.pdf
 
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdfKPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
 
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdfKPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
KPWKP_Q1_Module8 Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan.pdf
 
EsP Grade 3 Q1.pdf
EsP Grade 3 Q1.pdfEsP Grade 3 Q1.pdf
EsP Grade 3 Q1.pdf
 

Recently uploaded

PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKALOIDAALMAZAN3
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxJOCELYNMORA14
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxJoyceAgrao
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxjeobongato
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxJoyceAgrao
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...ElsieMaeMurilloBalba
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoJessQuiranteForten
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxJeAnneBriones
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxjlhotaries10
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonMercedesSavellano2
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxAizaStamaria3
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxSionnyGandicela
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxmelliahnicolebeboso2
 
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docxLESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docxJuanPauloHubahib1
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxLIEZAMAEPONGCOL
 
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanIMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanangelloubarrett1
 

Recently uploaded (20)

PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
 
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docxLESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
 
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanIMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
 

esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf

 • 1. Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 4: Talento Mo, Ating Tuklasin 7
 • 2. Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikapitong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 4: Talento Mo, Ating Tuklasin Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – MIMAROPA Region Office Address: Meralco Avenue corner St. Paul Road, Pasig City Telephone Number: (02) 6314070 E-mail Address: mimaropa.region@deped.gov.ph Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Mga Manunulat: Cherry May L. Ng Editor: Loida S. Pigon Tagasuri: Irnanie A. Enrico, Heide C. Layas, Leonila V. Orpilla Tagaguhit: Mark Carlo Ledesma, Leorick Miciano, Khristine S. Lacsamana Tagalapat: Khristine S. Lacsamana Tagapamahala: Benjamin D. Paragas Atty. Suzzette T. Gannaban-Medina Susana M. Bautista Cynthia Eleanor G. Manalo Mariflor B. Musa Melbert S. Broqueza Danilo C. Padilla Annabelle M. Marmol Domingo L. Mendoza, JR. Elmer P. Concepcion Loida S. Pigon
 • 3. 7 Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan – Modyul 4: Talento Mo, Ating Tuklasin
 • 4. ii Paunang Salita Para sa tagapagdaloy: Malugod na pagtanggap sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao- Baitang Pito ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling pinamagatang Talento Mo, Ating Tuklasin! Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.
 • 5. iii Para sa mag-aaral: Malugod na pagtanggap sa Araling Panlipunan-Baitang Pito ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul na pinamagatang Talento Mo, Ating Tuklasin! Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. Alamin Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul. Subukin Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot (100%), maaari mong laktawan ang bahaging ito ng modyul. Balikan Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Tuklasin Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Suriin Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Pagyamanin Binubuo ito ng mga gawaing para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
 • 6. iv Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa aralin. Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang kompetensi. Karagdagang Gawain Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. 3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. 5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa paglikha o paglinang ng modyul na ito.
 • 7. 1 Aralin 1 Talento Mo, Ating Tuklasin Alamin Naniniwala tayo na lahat ng tao , maging anuman ang katayuan sa buhay ay pinagkalooban ng mga kakayahan at talento. Iba’t iba nag taglay na galing at husay kahit pa sabihin na magkatulad ang talent at kakayahang taglay. Inaasahang makikilala mo na bilang isang nagdadalaga o nagbibinata ay may mga talento at kakayahan ka na dapat tuklasin at paunlarin. Kung ang mga talento at kakayahan na mayroon ka ay magagamit nang buong husay at sa wastong pamamaraan, Itoay Malaki ang maitutulong sa pagkamit ng iyong mga mithiin sa buhay. Sa modyul na ito inaasahang maipapamalas mo ang kaalaman, kakayahan at pag-unawa:  natutukoy ang kanyang mga talento at kakayahan (EsP7PS-Ic-2.1)
 • 8. 2 Subukin A. Matching Type Panuto: Pagtapatin ang na nasa kolum A at kolum B. Tukuyin ang tamang letra sa bawat bilang at isulat sa iyong sagutang papel. A B 1. Ginaya mo ang ginagawa ng batang naglalaro 2. Si Anna ang panglaban ng klase sa Matematika 3. Marami tayong kababayan ang umaawit sa ibang bansa 4. Ang maliliit na bata ay maraming tanong na “bakit” 5. Bago ako matulog sa gabi, nagkakaroon ako ng pagsusuri kung ano ang nagawa ko sa maghapon 6. Si Boy ay magaling sumayaw 7. Ang aking ama ay parang kaibigan ng bayan, maraming bumabati sa kanya pag siya ay nakikita 8. Ang aking ina ay mahiling mag- alaga ng mga halaman na namumulaklak 9. Ang mga kamag-aral ko na babae ay magaling tumula 10.Mahusay magpinta ng kalikasan ang aming kapitbahay a. Visual Spatial b. Verbal Linguistic c. Mathematical logical d. Bodily Kinesthetic e. Musical Phythonic f. Intrapersonal g. Interpersonal h. Existential i. Naturalist
 • 9. 3 B. Multiple Choice Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Piliin at isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng may tamang sagot. 1. Ang kakayang inteletuwal ay nasusukat sa pamamagitan ng _____________. A. Pagsasanay B. Pagsusulit C. Pagsasaulo D. Pagkukwenta 2. Ang kakayahan naman ay likas o tinataglay ng tao dahil na rin sa kanyang: A. Kakayahang mag-isip B. Kakayahang magmahal C. kakayahang magbahagi D. kakayahang gumawa 3. Ayon sa sikolohista, ang talento ay may kinalaman sa ______ . A. mula sa paligid B. katangiang minana sa magulang C. mula sa pag-aaral D. pagsasanay ng isip at katawan 4. Alin sa sumusunod ang HINDI makatotohanan tungkol sa talento at kakayahan? A. Ang talento ay pambihira at likas na kakayahan. B. Ang bawat tao ay may likas na talino at kakayahan. C. Ang talento at kakayahan ay napagyayaman ng sarili. D. Ang kakayahan ay nagpapahusay sa taglay na talent. 5. Alin sa sumusunod ang KABILANG sa pangkat? A. tubig, araw, lupa, talent B. maganda, kakayahan, talento, hangin C. bulaklak, dagat, bahay, aso D. kakayahan, talento, hilig, pagpapahalaga
 • 10. 4 Balikan Gawain 1. Pamayanan Ko, Pananagutan Ko! Panuto: Ibigay ang hinihingi. Bilang nagbibinata/nagdadalaga magbigay ng angkop at inaasahang kilos sa iyo sa pamayanan na iyong kinabibilangan. Gawin ito sa iyong kwaderno o “journal notebook”. Pamayanang Kinabibilangan Kilos Na Inaasahan Mula Sa Iyo Pamantayan sa Paggawa Orihinalidad – 5 puntos Nilalaman – 5 puntos (nakapagbigay ng 1-2 = 3 puntos at 3 o higit = 5 puntos) Pagkamalikhain – 5 puntos Kabuuan = 15 puntos
 • 11. 5 Tuklasin Gawain 2. Alamin Galing at Husay Mo! Panuto: Gawin ang mga sumusunod na gawain sa iyong kwaderno o “journal notebook”. Ang mga nakalagay sa ibaba ay mga halimbawa lamang, maaring umisip o gumawa ng sariling disenyo o pagguhit. Basahin ang mga gabay na tanong sa bawat bilang. 1. Magbigay ng sariling kahulugan ng talento at kakayahan para sa iyo. 2. Ano ang iyo talento at kakayahan na taglay? 3. Kailan mo na tuklasan na mayroon ka nito? TALENTO KAKAYAHAN TAGLAY MONG TALENTO KAKAYAHAN NA MAYROON KA
 • 12. 6 4. Sino o sino-sino ang mga taong nakatulong upang lalong mapaunlad mo ang iyong mga talento at mga kakayahan? Pamantayan sa Paggawa Pamantayan Puntos Nakuhang Puntos Nilalaman(Content) 10 Kaayusan/ Kalinisan (Organization/ Neatness) 10 Ideya/Paliwanag 15 Kabuuan 35 Suriin Unawain at pagnilayan ang mga sumusunod na babasahin. Magkaroon ng masayang pag-aaral at ikintal sa isip at puso ang mga hatid na mensahe. Simulan na at kayang kaya mo yan! Ang talento ay ginagamit na kasingkahulugan ng biyaya at kakayahan. Ayon kina Thorndike at Barnhant, mga sikolohista, ang talento ay isang pambihirang kakayahan. Sa kabilang dako, ang kakayahan ay kalakasang intelektwal (intellectual power) upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika o kakayahan sa sining. Madalas sinasabi ng mga sikolohista na ang talento ay may kinalaman sa genetics o mga pambihirang katangiang minana sa magulang. Ayon kay Brian Green, mas mahalagang bigyan ng tuon ang kakayahan magsanay araw-araw at magkaroon ng komitment sa pagpapahusay sa taglay ng talent. Ang kakayahang intelektuwal ay nasusukat sa pamamagitan ng mga pamantayang pagsusulit. Ayon sa kaniya, mahirap sukatin ang talento, madalas nasasabi lamang nating may talento ang isang tao batay sa nasasaksihan natin o naitalang tagumpay nito. Walang takdang panahon ang pag-usbong ng talento.
 • 13. 7 Ang bawat tao ay may kani-kaniyang panahon ng pagsibol, lalo na ang mga tinedyer. Ang iba ay may tinatawag na late bloomer. Isang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983 ang teorya ng Multiple Intellegences. Ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay “Ano ang iyong talino?’ at hindi, “ Gaano ka katalino?” Ayon kay Gardner, bagamat lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba’t iba ang talino o talento. Ang mga ito ay: 1. Visual Spatial - mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. Larangang tinatahak : sining, arkitektura at inhenyero. Tulad ng mga enhinyero, magagawa lamang nila ang isang gusali o bahay kapag may tinitignan silang plano kung paano ito gagawin at mga listahan ng kakailanganing mga gamit. 2. Verbal/Linguistic- Talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Kadalasan ang mga taong may taglay na talinong ito ay mahusay sa pagbasa, pagsulat, pagkukwento, at pagmememorya ng mga salita at mahalagang petsa. Larangang tinatahak: abogasya, pamamahayag, politika, pagtula at pagtuturo. Halimbawa nito ay ang mga guro, na may husay sa pagtuturo at humarap sa mga mag-aaral. May sapat na kaalaman sa paksa na kanilang ibinabahagi araw araw. 3. Mathemaical/Logical - mabilis na pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatwiran at paglutas ng suliranin (problem solving). Larangang tinatahak: pagiging scientist, mathematician, inhenyero, doctor at ekonomista. Tulad ng mga guro natin sa Matematika, may sapat na kaalaman sa pagbibilang at paglutas ng mga suliraning pang-matematika. 4. Bodily kinesthetic - natututo sa pamamagitan ng mga kongkretong karanasan o interaksiyon sa kapaligiran. Mas natuto siya sa pamamagitan ng paggamit ng kaniyang katawan, tulad halimbawa ng pagsasayaw o paglalaro. Larangang tinatahak: pagsasayaw, sports, pagiging musikero, pag- aartista, pagiging doctor (lalo na a pag - oopera), kostruksyon, pagpupulis at pagsusundalo. Si Manny Pacquiao ay mula sa simpleng pamilya lamang, ang husay niya sa pagbubuksengero ang naging dahilan ng sa husay sa boksing, tinawag na “PacMan” at umani ng napakaraming panalo para sa bansang Pilipinas at tinagurian siyang “World Champion”.
 • 14. 8 5. Musical Rhythmic - natuto sa pamamagitan ng pag- uulit, ritmo o musika. Hindi lamang ito, pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig kundi pag- uulit ng isang karanasan. Larangang tinatahak: musician, kompositor o disc jockery. Isa si Lea Salonga sa mahuhusay nating mang-aawit sa bansa na naging sikat rin sa ibang bansa. Umawit ng ilang kanta sa Miss Saigon, Les Misérables, Aladdin, Mulan at Flower Drum Song. 6. Intrapersonal - natuto sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay talino sa kaugnay ng kakayahang magnilay at masalamin ang kalooban. Larangang tinatahak; researcher, manunulat ng nobela o negosyante. Tulad ng mga Sikolohista (Psychologist) na nagpapakadalubhasa na ang binibigyan pansin ay ang kilos at asal ng mga tao. 7. Interpersonal - talino sa interaksiyon o pakikipag- ugnayan sa ibang tao. Larangang tinatahak: nagiging matagumpay sa kalakalan, politika, pamamahala, pagtututro o edukasyon at social work. Mother Teresa ay naglaan ng kanyang buhay bilang isang Albanian-Indian misyonera at madre. Binigyan halaga ang pagtulong sa mga mahihirap , may kapansanan, walang tirahan at walang makain lalo na ang mga may sakit. Setyembre 4, 2016, sa bisa ng basbas ng Santo Papa Francisco ay ideniklara bilang Santa Teresa ng Calcutta. 8. Existential- talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. Bakit ako nilikha”? Ano ang papel na ginagampanan ko sa mundo”? Larangang tinatahak: masaya sa pagiging philosopher o theorist. Teorista ( Theorist) na ang binibigyan pansin ay ang pagbibigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa mga pinagmumulan ng mga bagay bagay sa paligid 9. Naturalist- talino sa pag- uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Larangang tinatahak: environmentalist, magsasaka o botanist. Mga tao na mahilig mag-alaga ng mga halaman, mga nangangalaga sa kalikasan at hayop. Ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay at iba’t ibang gulay na magsisilbing pagkain ng mga mamamayan.
 • 15. 9 Pagyamanin Gawain 3. Cross-Word Puzzle Panuto: Punan ang mga kahon ng angkop na kasagutan sa bawat tanong. Ilagay ito sa inyong kwaderno o “journal notebook”. Mga Tanong PABABA: 1. Kadalasan ang taong nagiging environmentalist o magsasaka ay may talinong___? 2. Ito ay talinong interaksiyon o pakikipag- ugnayan sa ibang tao. Mga Tanong PAHALANG 3. Ito ay isang pambihira at likas na kakayahan. 4. Ito ay kalakasang intelektuwal upang makagawa ng isang pambihirang bagay. 3 4 5 1 2
 • 16. 10 Isaisip Gawain 4. Isa-Isahin Panuto: Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno ayon sa mga hinihingi. Ibigay ang iba’t ibang talino ayon kay Gardne Mga talino o kakayahan na magagawa (isa lamang) Sa tapat ng talino ay ang mga maaring maging hanapbuhay. (isa lamang) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PAMANTAYAN NG PUNTOS Iba’t ibang Talino – 9 kung ilan ang naibigay na tamang sagot Kakayahang Magagawa – 9 ay ang magiging bilang ng puntos Maaring Hanapbuhay – 9 Kabuuang 27 Puntos
 • 17. 11 Isagawa Gawain 5. Talinong Taglay-Hatid ay Saya Panuto: Ibigay ang mga hinihingi sa bawat bilang.Gawin sa inyong kwaderno o “journal notebook” ang mga sagot. Maaring gumawa ng sariling disenyo, maging malikhain. Magbigay ng dalawang (2) talento na iyong tinataglay Mga paraan na maari mong magawa upang mapaunlad ang iyong talento Mga tao na maaring makatulong sa pagpapaunlad ng iyong talento (maaring higit sa isa ang pangalan ng tao na isusulat sa bawat kahon) Magbigay ng paaran na maari mong magawa na nagpapakita ng pagbabahagi ng iyong talent sa iba. Pamantayan sa Paggawa Puntos Nakuhang Puntos Nilalaman(Content) 10 Kaayusan/Kalinisan (Organization/Neatness) 10 Ideya/Paliwanag 15 Kabuuan 35
 • 18. 12 Karagdagang Gawain Gawain 6. Guhit-Talento Panuto: Gumuhit ng isang larawan /poster (drawing) na nagpapakita ng talento na iyong taglay at ang naitulong nito sa iyong buhay.Maaring gawin sa isang buong kupon bano isang malinis na papel. Pamantayan sa Paggawa Deskripsyon Puntos Nakuhang Puntos Kaangkupan sa Tema(Relevance to the Theme) Tumpak o may kaugnayan sa tema ang ginawang poster 25 Pagkamalikhain (Creativity) Tamang paggamit ng simbolismo, kulay at iba pa na nakatulong ng lubos upang bigyang buhay ang obra o ginawa 10 Orihinalidad (Originality) Orihinal ang ideya 5 Kalinisan (Neatness) Malinis tingnan ang gawa, sa malayo o malapitan man 5 Hikayat sa Mata (Visual Impact) Nakaaakit sa paningin 15 Kabuuan 60
 • 19. 13 Tayahin A. Matching Type Panuto: Piliin mula sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. 1. Ginaya mo ang ginagawa ng batang naglalaro 2. Si Boy ay magaling sumayaw. 3. Marami tayong kababayan ang umaawit sa ibang bansa at naging sikat. 4. Ang maliliit na bata ay maraming tanong na “bakit” sa kanyang magulang. 5. Bago ako matulog sa gabi, nagkakaroon ako pagsusuri kung ano ang nagawa ko sa maghapon . 6. Si Anna ang panglaban ng klase sa Matematika. 7. Ang aking ama ay parang kaibigan ng bayan, maraming bumabati sa kanya pag siya ay nakikita dahil na rin sa kanynag pagiging palabati sa mga tao. 8. Ang mga kamag-aral ko na babae ay magaling tumula. 9. Mahusay magpinta ng kalikasan ang aming kapitbahay kayat naging hanapbuhay na rin niya ito. 10.Ang aking ina ay mahiling mag-alaga ng mga halama na namumulaklak. Visual/spatial verbal/linguistic mathematical Intrapersonal Bodily kinesthetic musical rhythmic interpersonal existential naturalist
 • 20. 14 B. Mulitple Choice Panuto: Piliin ang letra na may tamang sagot. 1. Ang kakayang inteletuwal ay nasusukat sa pamamagitan ng _____________. A. Pagsasanay B. Pagsasaulo C. Pagsusulit D. Pagkukwenta 2. Ayon sa sikolohista, ang talento ay may kinalaman sa ______ . A. mula sa paligid B. katangiang minana sa magulang C. mula sa pag-aaral D. pagsasanay ng isip at katawan 3. Ang kakayahan naman ay likas o tinataglay ng tao dahil na rin sa kanyang: A. Kakayahang mag-isip B. Kakayahang magmahal C. Kakayahang magbahagi D. Kakayahang gumawa 4. Alin sa sumusunod ang HINDI makatotohanan tungkol sa talento at kakayahan? A. Ang talento ay pambihira at likas na kakayahan. B. Ang bawat tao ay may likas na talino at kakayahan. C. Ang talento at kakayahan ay napagyayaman ng sarili. D. Ang kakayahan ay nagpapahusay sa taglay na talento 5. Alin sa sumusunod ang KABILANG sa pangkat? A. tubig, araw, lupa, talento B. maganda, kakayahan, talento, hangin C. bulaklak, dagat, bahay, aso D. kakayahan, talento, hilig, pagpapahalaga O, kumusta? Nagawa mo ba nang maayos ang mga Gawain? Kung oo, magpunta ka na sa susunod na Modyul. Kung hindi, balikan mo ang mga Gawain sa modyul na ito. Hingin ang tulong o paggabay ng isang kamag-aral o ng guro.
 • 22. 16 Sanggunian Abiva, Thelma G (1993), Learning Resource for Career Development. Abiva Publishing House, Inc. Q. C. Covey, Sean (1998), The 7 Habits of Highly Effective Teens. Fireside: Simon and Schuster Inc. N.Y., Pahina 73-104 www.winnpsb.org/TeachersWeb/kjordan/Therist%20page%201.htm Edukasyon sa Pagpapakato, Grade 7 Learner’s Material, pahina 35-54 Howard Chua and Ishaan Tharoon, See Times Photo Essay, “Boxing Out of Povert and Prison in Thailand” Time Magazine, November 16, 2009 2020 Getty Images.Com www.youtube.com;playlist Michael Collopy : Mother Teresa, CNS photo
 • 23. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph