Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onlajn Identitet i Reputacija

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Onlajn Identitet i Reputacija

 1. 1. Onlajn identitet i reputacija Jelena Micki ć Onlajn reputacija-Seminar za srednjo š kolce BO Š Kova č ica, mart 2010.
 2. 2. Onlajn identitet <ul><li>š ta je online identitet? </li></ul><ul><li>privatan i javan </li></ul>
 3. 3. Sta veb kaže ?
 4. 4. Digitalni otisak
 5. 5. Big brother?
 6. 6. Zloupotreba <ul><li>na še iskrenosti i brbljivosti </li></ul><ul><li>poverenja </li></ul><ul><li>identiteta </li></ul>
 7. 7. Onlajn predatori finansijski
 8. 8. Onlajn predatori seksualni
 9. 9. Najčešće greške <ul><li>odavanje ličnih podataka, adrese, ... </li></ul><ul><li>odavanje lokacije </li></ul><ul><li>izazov poznan s tva sa strancem </li></ul><ul><li>provokativni nadimci i slike </li></ul><ul><li>da li želiš da to vide roditelji, nastavnici, predatori </li></ul>
 10. 10. Saveti za za š titu identiteta <ul><li>l ozinku samo ti zna š </li></ul><ul><li>Izloguj se n a javnim kompjuterima </li></ul><ul><li>n e u č estvuj na svakom mestu </li></ul><ul><li>š titi svoju privatnost (settings, settings, settings) </li></ul><ul><li>suviše je dobro da bi bilo istinito </li></ul>
 11. 11. Online reputacija <ul><li>šta drugi misle o meni ? </li></ul><ul><li>25% univerzitetsk e administracije proverava vaš profil </li></ul><ul><li>75% poslodavaca proverava profil budućih zaposlenih </li></ul><ul><li>školsko šikaniranje zbog neprimerenih komentara drugova i članova porodice </li></ul>
 12. 12. http://www.youtube.com/watch?v=hOwpGF1SOQM
 13. 14. Činjenice i zaštita <ul><li>nemoguće je imati 100% kontrolu </li></ul><ul><li>razmisli dobro da ti kasnije ne bude žao </li></ul><ul><li>Google alerts </li></ul><ul><li>sačuvaj nešto i za sebe </li></ul>
 14. 15. Hvala, bili ste divni.

×